duminică, ianuarie 07, 2018

Calendar definitivat 2018

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ (anul școlar 2017-2018) se va desfășura în data de  18 iulie 2018
Celelalte etape prevăzute în calendarul de organizare și desfășurare a acestui examen, aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 4815/2017 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018, sunt următoarele:
Inspecțiile de specialitate vor fi efectuate până la 1 iunie 2018.
Ulterior (3 - 10 iunie 2018), în vederea susținerii probei scrise, dosarele de înscriere ale candidaților din baza de date vor fi completate și validate.
Prima afișare a rezultatelor înregistrate de participanții la proba scrisă va avea loc în 24 iulie.
În zilele de 24 și 25 iulie vor putea fi depuse contestații, care vor fi soluționate în intervalul 25 - 27 iulie. 

Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 27 iulie. Listele nominale cu candidații admiși vor fi transmise la Ministerul Educației Naționale în săptămâna 30 iulie - 3 august, M.E.N. urmând să valideze rezultatele examenului prin ordin de ministru. 
Calendar definitivat 2018:

vineri, ianuarie 05, 2018

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

  1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

  2. La senatul Romaniei este pus in dezbatere publica un proiect initiat de Tutuianu la Legea 80/1995.
    Se pot trimite opinii pana pe data de 09.02.2018.
    Proiectul este la nr.crt. 46.
  3.  

marți, ianuarie 02, 2018

Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar 2018 - 2019

C A L E N D A R U L
pentru anul şcolar 2018 - 2019[1]

                    

Ordinea desfăşurării etapelor mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 este următoarea:

1)    Constituirea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin decizia inspectorului şcolar general[2].
         Emiterea şi comunicarea deciziei de constituire a judeţene de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Termen: 3 ianuarie 2018
2)    Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular conform prevederilor art. 19 alin. (5)-(6) din Metodologie şi întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2018, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităţilor, de învăţământ de către unităţile de învăţământ şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar:
a) pentru limită de vârstă;
b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.
             Emiterea şi comunicarea deciziilor
Termen: 26 ianuarie 2018
3)    Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic titular pentru anul şcolar 2018-2019 şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) şi (3) din Metodologie:

a) elaborarea ofertei şcolii şi stabilirea disciplinelor opţionale pentru anul şcolar următor;
Până la 16 februarie 2018
a)   depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie şi a cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la secretariatele unităţilor de învăţământ;
Până la 26 ianuarie 2018
b)  comunicarea, la inspectoratele şcolare, a acordului/acordului de principiu/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare;
Termen: 9 februarie 2018
c)  stabilirea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acordă transferul;
Termen: 12 februarie 2018
d)    constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare; organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
Perioada: 26 ianuarie-9 februarie 2018
e)  analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar;
Perioada: 12-21 februarie 2018
f) emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer/întregire de normă.
Perioada: 21 februarie - 2 martie 2018
4)    Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2018-2019, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018:

a)  depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;
Până la 26 ianuarie 2018
b)  aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de învăţământ;
Până la 31 ianuarie 2018
c) comunicarea situaţiei prevăzute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele şcolare şi cadrelor didactice;
Termen: 1 februarie 2018
d)  întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 şi au solicitat menţinerea în activitate ca titular în anul şcolar 2018-2019, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare;
Perioada: 2-5 februarie 2018
e) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare;
Perioada: 5-7 februarie 2018
f) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Termen: 9 februarie 2018

5)    Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului şcolar:

a)    afişarea la inspectoratele şcolare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
Termen: 22 februarie 2018
b)   înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar;
Perioada: 22-23 februarie 2018
c)    organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
Perioada: 26 februarie-2 martie 2018
d)    şedinţă de repartizare organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, pentru completarea normei didactice;
Termen: 5 martie 2018
e)    emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.
Perioada: 5-9 martie 2018
6)    Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ:

a)    reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete şi afişarea acesteia la inspectoratele şcolare;
Termen: 6 martie 2018
b)   afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2018;
Termen: 6 martie 2018
c)    afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;
Termen: 6 martie 2018
d)    înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 6-9 martie 2018
e)    afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate;
Termen: 12 martie 2018
f)    înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;
Perioada: 12-13 martie 2018
g)    organizarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
Perioada: 7-19 martie 2018
h)    soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
Termen: 19 martie 2018
i)     depunerea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pentru obţinerea acordurilor/acordurilor de principiu în vederea soluţionării restrângerii de activitate la unităţile de învăţământ, cmbrae/cjrae;
Perioada: 14-19 martie 2018
j) analiza în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor/acordurilor de principiu pentru transfer;
Termen: 20 martie 2018
k) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită transfer consimţit între unităţile de învăţământ;
Perioada: 20-21 martie 2018
l) soluţionarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unităţile de învăţământ;
Perioada: 21-23 martie 2018
m) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu cadrelor didactice titulare care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar;
Perioada: 20-26 martie 2018
n) soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă de repartizare;
Termen: 27 martie 2018
o) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a restrângerilor;
Perioada: 27-28 martie 2018
p) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 29 martie 2018
q) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 29 martie-11 aprilie 2018
7)    Repartizarea, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

a)    reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 30 martie 2018
b)    depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere la inspectoratele şcolare;
Perioada: 3-12 aprilie 2018
c)    verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 4-13 aprilie 2018
d)    repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar;
Termen: 16 aprilie 2018
e)    depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;
Perioada: 16-17 aprilie 2018
f)     soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 18 aprilie 2018
g)    emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 19-27 aprilie 2018
8)    Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar:

a)    înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare;
Până la 17 aprilie 2018
b)    afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
Termen: 18 aprilie 2018
c)    verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;
Termen: 19 aprilie 2018
d)    înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2018, la inspectoratele şcolare;
Perioada: 20 aprilie-3 mai 2018
e)    verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 23 aprilie-4 mai 2018
f)     validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoţiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
                                                 Perioadele: 7-8 mai 2018;
5-9 iulie 2018 [3]
g)    Afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă;[4]
                                                                                                                                          Termen: 9 mai 2018
h)    organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă;
Perioada: 10 mai-29 iunie 2018
i)     desfăşurarea probei scrise;
Termen: 11 iulie 2018
j) comunicarea rezultatelor;
Termen: 17 iulie 2018
k) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 17-18 iulie 2018
l) rezolvarea contestaţiilor;
Perioada: 18-23 iulie 2018
m) comunicarea rezultatelor finale.
Termen: 24 iulie 2018
n) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;
Termen: 25 iulie 2018
o) repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular;
Termen: 26 iulie 2018
p) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;
Termen: 27 iulie 2018
q) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Perioada: 27 iulie-3 august 2018

9)                      Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:

a)    reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
Termen: 30 martie 2018
b)    afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unităţile de învăţământ care nu au avut condiţii specifice pentru etapa de transfer);
Termen: 30 martie 2018
c)     depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, respectiv pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 3-12 aprilie 2018
d)    afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer;
Termen: 13 aprilie 2018
e)    înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;
Zilele: 16-17 aprilie 2018
f)     soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, afişarea punctajelor finale la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
Termen: 18 aprilie 2018
g)    desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar;
Perioada: 13-26 aprilie 2018
h)    depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer;
Perioada: 16-26 aprilie 2018
i)     analiza, în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului de principiu pentru pretransfer către solicitant/inspectoratul şcolar;
Termen: 27 aprilie 2018
j) depunerea contestaţiilor privind acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar;
Perioada: 27 aprilie - 2 mai 2018
k) soluţionarea contestaţiilor privind acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ;
Termen: 3 mai 2018
I)     soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în şedinţă de repartizare;
Termen: 30 iulie 2018
m) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;
Perioada: 30-31 iulie 2018
n) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 1 august 2018
o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi afişarea acesteia la sediile inspectoratelor şcolare;
Termen: 2 august 2018
p) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 2-24 august 2018

10) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019:
a)  depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;
Perioada: 13-19 aprilie 2018
b) discutarea şi analizarea de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ, a cererilor depuse;
Termen: 2 mai 2018
c)   comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018-2019;
Termen: 4 mai 2018
e)   validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar, care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2018 şi care a solicitat reîncadrarea în funcţia de personal didactic;
Termen: 1 august
f) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;
Perioada: 1-2 august 2018
g)  soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Termen: 3 august 2018
h) emiterea şi comunicarea deciziilor.
Perioada: 3-24 august 2018
11)   Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 81 din Metodologie:

a)    depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;
Perioada: 13-19 aprilie 2018
b)   comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;
Termen: 2 mai 2018
c)    reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar.
Perioada: 2-4 mai 2018
d)   verificarea şi avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 4-8 mai 2018
e)    reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării, în ordine, a:
(i)   cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;
(ii)      cererilor de reîncadrare în anul şcolar 2018-2019 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018;
(iii)    cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 81 din Metodologie.
Termen: 3 august 2018
f)     emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 6-30 august 2018
12)    Detaşarea în interesul învăţământului:

a)    înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, precum şi a acordurilor pentru detaşare în interesul învăţământului, la inspectoratele şcolare şi la unităţile de învăţământ;
Până la: 6 august 2018
b)    organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 7 august 2018
c)    numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;
Perioada: 6-14 august 2018
d)   discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, transmiterea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului însoţite de acordurile acestora la inspectoratele şcolare pentru eliberarea deciziilor;
Termen: 16 august 2018
e)    reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării, în ordine, a:
(i)  cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;
(ii)      cererilor de reîncadrare în anul şcolar 2018-2019 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2018;
(iii)    cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 81 din Metodologie;
(iv)    detaşărilor în interesul învăţământului.
Termen: 17 august 2018
f) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.
Perioada: 18-30 august 2018
13)     Soluţionarea în şedinţă de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice, în alte unităţi de învăţământ şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată:

a)    depunerea şi înregistrarea cererilor la inspectoratele şcolare;
Până la: 6 august 2018
b)    organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 7 august 2018
c)     soluţionarea în şedinţă de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice, în alte unităţi de învăţământ şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată.
Termen: 20 august 2018
d)    emiterea şi comunicarea deciziilor de completare a normei didactice şi detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată[5].
Perioada: 21-30 august 2018
14)    Detaşarea la cerere:

a)    depunerea şi înregistrarea cererilor, la secretariatele unităţilor de învăţământ, de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2018-2019;
b)    comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2018-2019 ;
Termen: 2 mai 2018
c)    înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a dosarelor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detaşarea la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific[6];
Perioadele: 20 aprilie-3 mai 2018; 2-4 mai 2018 pentru continuitate la detaşarea la cerere
d)    verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 23 aprilie-4 mai 2018
e)    afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare;
Perioada: 7-8 mai 2018
f)     depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;
Perioada: 8-9 mai 2018
g)    soluţionarea contestaţiilor
Termen: 10 mai 2018
h)    organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 10 mai-29 iunie 2018
i)     repartizarea, în şedinţă de repartizare, a cadrelor didactice titulare, în ordine, prin:
(i)      detaşare la cerere prin continuitate;
(ii)    detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor;
Termen: 20 august 2018
(iii)    detaşare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor;
(iv)    reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la
cerere.
Termen: 21 august 2018
15)      Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 şi/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 81 şi 85 din Metodologie;
Termen: 20 august 2018

16)  Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 şi/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 81 şi 85 din Metodologie:

a)    depunerea şi înregistrarea la secretariatele unităţilor de învăţământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 şi 85 din Metodologie;
Perioada: 13-19 aprilie 2018
b)   comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 şi 85 din Metodologie;
Termen: 2 mai 2018
c)    reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, conform prevederilor art. 81 şi 85 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar.
Perioada: 2-4 mai 2018
Notă. In mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, în perioada 2-4 mai 2018, mai pot depune cereri până la data de 6 august 2018.
d)    repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, conform art. 81 şi 85 din Metodologie.
Termen: 22 august 2018
17)    Repartizarea şi ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:

a)    înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 sau 2012[7];
Perioada: 20 aprilie-3 mai 2018
b)   verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 23 aprilie-4 mai 2018
c)    organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 10 mai-29 iunie 2018
d)   repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, conform art. 90 din Metodologie;
Perioada: 22-24 august 2018
e)    emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Perioada: 27-31 august 2018
18)    Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de cumul/plata cu ora:

a)    depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de cumul/plată cu ora la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim de cumul/plată cu ora;
Perioada: 6-24 august 2018
b)    atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular din alte unităţi de învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu;
Termen: 24 august 2018
c) transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora/cumul şi a rezultatelor obţinute la interviu, precum şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora/cumul personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ;
Termen: 27 august 2018
d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Perioada: 28-31 august 2018
19)     Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:

a)    depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea şi revalidarea fişelor de înscriere;
Perioada: 23-24 august 2018
b)    organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 27 august 2018
c)    desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor;
Termen: 28 august 2018
d)    depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale.
Perioada: 28-29 august 2018
20)     Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:

a)    depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;
Perioada: 23-24 august 2018
b)    desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor;
Termen: 28 august 2018
c)    depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale;
Perioada: 28-29 august 2018
21)     Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, în şedinţă de repartizare:

a)    repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
b)    repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
Perioada: 29-30 august 2018
c)    repartizarea candidaţilor conform art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
d)    ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologie;
Termen: 31 august 2018
e)    emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră[8].
Termen: 31 august 2018
Termen: 28 septembrie 2018[1] Prelucrare după  Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.2017
[2] Art. 31 (1) Membrii comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs.
[3] pentru absolvenţii promoţiei 2018/ absolvenţii 2018 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic
[4] Notă. In mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2018 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenţă/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogie) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 11 iulie 2018. Absolvenţii promoţiei 2018 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
[5] Notă. începând cu data de 20 august 2018, prioritate Ia ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate şedinţele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au în ordine cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluţionată şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 81 din Metodologie.
[6] Notă. în mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 20 aprilie-3 mai 2018, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, până la data de 6 august 2018.
[7] Notă. In mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, în perioada 20 aprilie-3 mai 2018, mai pot depune cereri până la data de 6 august 2018.
[8] Notă: În perioada 31 august-7 septembrie 2018 se pot efectua detaşări în interesul învăţământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018, precum şi pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau 2017 care au promovat examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2018. Aceste detaşări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detaşări nu este necesar avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.