miercuri, octombrie 12, 2016

Reguli privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

ORDINUL MENCS nr. 5.080 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, art. 25-27:

Informaţiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declaraţii, falsul în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau cele referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs, observate de comisia de concurs înaintea sau în timpul desfăşurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs şi sesizarea organelor competente.

Sesizările menţionate mai sus, dovedite după finalizarea concursului, dar înainte de emiterea deciziei/ordinului de numire, dacă sunt constatate cu privire la câştigătorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor acestuia şi validarea următorului candidat admis. În cazul în care nu există niciun alt candidat admis, concursul se reprogramează.

Sesizările menţionate mai sus, dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor concursului şi eliberarea din funcţie a persoanei respective.
  

Încălcarea de către candidat sau de alte persoane a prevederilor prezentei metodologii atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit legii.
  

La organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv.

Preşedinţii, coordonatorii, membrii şi secretarii comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi persoanele desemnate ca observatori, înainte de desfăşurarea concursului, dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor soţ, soţie, rude sau afini până la gradul IV inclusiv ori relaţii conflictuale cu vreun candidat.


PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Nr. 43013/28.09.2016 privind organizarea şi desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar:

In fiecare judeţ/municipiul Bucureşti se constituie, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi, 1-3 centre speciale dotate cu infrastructura şi logistica necesară, precum şi cu sistem / camere audio - video funcţionale în toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi de susţinere şi evaluare a probei scrise, precum şi în sala de primire / multiplicare a subiectelor pentru concurs. 

Activitatea de supraveghere audio - video în centrele speciale se desfăşoară în conformitate cu prevederile Procedurii operaţionale nr. 39/UTIE/06.06.2016 privind supravegherea audio-video aplicată la examenele naţionale în anul şcolar 2015-2016.

Candidaţilor, responsabililor de sală şi supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, notiţe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă.

Materialele interzise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se desfăşoară proba scrisă.

Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă.

Tentativa de fraudă sau frauda atrag după sine eliminarea candidatului din concurs şi pierderea dreptului acestuia de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare şi control în învăţământul preuniversitar, pentru o perioadă egală cu aceea a două mandate.

Persoanele care furnizează soluţii ale subiectelor de concurs, falsifică rezolvările testului, tolerează sau iau parte la acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor ori manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor răspund disciplinar, în conformitate cu art. 280 - 282 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 53 / 2003 - Codul Muncii republicată cu modificările şi completările ulterioare sau penal, după caz.

ATENȚIE! 

Sălile de examene sunt supravegheate video, în temeiul Procedurii operaționale privind activitatea de supraveghere audio-video nr. 39/UTIE/06.06.2016, completată cu Nota nr. 36330/09.06.2016

În contextul aplicării Strategiei Anticorupţie în Educaţie, M.E.N.C.Ș. a dispus punerea la dispoziția publicului a trei mijloace pentru sesizarea eventualelor fapte de corupţie, astfel:

1. Tel. verde naţional - 0800801100 - telefon gratuit;
2. pe site-ul - 
http://www.educatiepentruviitor.edu.ro; 
3. Tel. verde al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara – 0800 816 254 - telefon gratuit.




C A L E N D A R U L ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

-12 septembrie 2016 Anunţarea organizării concursului în presa locală şi centrală, la sediul și pe site-urile inspectoratelor școlare / unităţilor de învăţământ particular / Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
-13 septembrie - 2 octombrie 2016 Înscrierea candidaţilor. 
-3 -6 octombrie 2016 Verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere
-7 octombrie 2016 Afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere 

-12 octombrie 2016 Desfăşurarea probei scrise:

 • In dimineaţa zilei de concurs până cel târziu ora 8 50, coordonatorul centrului special efectuează instructajul responsabililor de sală şi al supraveghetorilor.

 • Accesul candidaţilor în săli se face în intervalul orar 9 00-9 30.

 • Responsabilul de sală va efectua instructajul candidaţilor în intervalul orar 9 30 – 9 50.

 • Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10 00 şi durează maximum 120 de minute.

 • Ceilalţi membri ai comisiilor de concurs se vor prezenta la centrele speciale la ora 11 00.

-13 – 14 octombrie 2016 Elaborarea graficului desfăşurării probelor de evaluare a curriculumului vitae și a probelor de interviu
-17 octombrie - 17 noiembrie 2016 Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a curriculum-ului vitae şi a probei de interviu
-18 noiembrie 2016 Afişarea rezultatelor concursului
-21-23 noiembrie 2016 Depunerea contestaţiilor
-24 noiembrie – 9 decembrie 2016 Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale

-16 decembrie 2016 Validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la MENCȘ

Tot ce trebuie să știi despre concursurile pentru directorii de școli

https://www.edu.ro/tot-ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tii-despre-concursurile-pentru-directorii-de-%C8%99coli
 http://www.edu.ro/12-octombrie-proba-scris%C4%83-din-cadrul-concursului-de-ocupare-func%C8%9Biilor-de-directori-de-unit%C4%83%C8%9Bi-de


vineri, octombrie 07, 2016

Personalul unităţilor de învăţământ



   
  ART. 39

  (1) În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.
  (2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.
  (3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.
  
ART. 40

  (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare.
  (2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.
  (3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
  (4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.
  (5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii.
  (6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi extracurriculare/extraşcolare.
  (7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
  
ART. 41

  (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.
  (2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.
  ART. 42

  (1) Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la propunerea directorului.
  (2) La nivelul structurilor arondate unităţilor de învăţământ se pot constitui subcomisii şi colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul acesteia.
  
ART. 43

  Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi colectivelor.
  
ART. 44

  Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.
  
ART. 45

  La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.
  CAP. II

  Personalul didactic
  
ART. 46

  Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.
  
ART. 47

  Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii.
  ART. 48

  Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.
  
ART. 49

  Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.
  
ART. 50

  În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al personalului didactic de predare şi instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puţine ore de curs. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ.
  CAP. III

  Personalul nedidactic
  
ART. 51

  (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.
  (2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
  (3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.
  
ART. 52

  (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.
  (2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.
  (3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.
  (4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.
  (5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.


Baza: Ordinul nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 19 septembrie 2016
Data Intrarii in vigoare: 19 Septembrie 2016


Pagina de Facebook este spatiu public, nu privat





Print
YM
E-mail
Mai mare|Mai mic
Comentarii

Pagina de Facebook este spatiu public, nu privat, arata o decizie irevocabila a Inaltei Curti de Justitie si Casatie

de Vlad Barza      HotNews.ro
Marţi, 2 decembrie 2014, 17:45 Actualitate | Esenţial

Profilul personal de Facebook, chiar daca este accesibil unui numar restrans de persoane, constituie spatiu public, si nu privat...
Aici  http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18726335-pagina-facebook-este-spatiu-public-nu-privat-arata-decizie-irevocabila-inaltei-curti-justitie-casatie.htm#.V_eoKLZY_Ps.facebook

luni, august 08, 2016

Răspunderea disciplinară şi patrimonială a personalului din învățământ


Personalul didactic de predare si de pregatire/instruire practica, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si control incadrat in unitatile de invatamant si inspectoratele scolare, precum si personalul de indrumare si control din cadrul MEN  raspunde disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce ii revin potrivit legii, contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei. 

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. 

Personalul didactic de predare si de pregatire/instruire practica, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si control incadrat in unitatile de invatamant, sanctionat in conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, are dreptul de a contesta decizia de sanctionare, in termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare, conform art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Colegiul  de disciplina de pe langă inspectoratul scolar  județean  se organizeaza si functioneaza in conformitate cu Ordinul 3866 din 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene. 

Colegiul  de disciplina de pe langa inspectoratul scolar  este  organ administrativ-jurisdictional.

Sanctiunea se stabileste in functie de gravitatea abaterilor, de imprejurarile in care au fost savarsite, de urmarile acestora, precum si de comportamentul persoanei in cauza. 

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
  a) observaţie scrisă;
  b) avertisment;
  c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
  d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
  e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
  f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.

Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul de îndrumare şi de control din cadrul inspectoratelor şcolare şi de personalul de îndrumare şi de control din cadrul MEN, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează:

  a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
  b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
  c) pentru personalul de îndrumare şi de control din cadrul MEN, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
  d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea.

Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de către:

  a) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul didactic şi personalul de conducere al acesteia;

  b) ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru funcţiile de îndrumare şi de control din cadrul MEN, precum şi pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
  
În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente.

Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare.

Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.


Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.
  
Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar.

Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general.

Pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, propunerea de sancţionare se face de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se comunică prin ordin.

Pentru personalul de îndrumare şi control din MEN, propunerea de sancţionare se face, după caz, de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv de secretarul de stat sau de şeful ierarhic al persoanei în cauză şi se comunică prin ordin.
  
Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de învăţământ, inspectorul şcolar general sau ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
  
Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii.
Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

Daca de la data savarsirii faptei ce constituie abatere disciplinara si pana la momentul aplicarii sanctiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana in cauza nu mai poate fi sanctionata disciplinar.


Acte procedurale obligatorii necesare sanctionării disciplinare a personalului didactic, personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ, conform cu Art. 280-283 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale:  

 1.  SESIZARE  făcută  în scris (de către orice persoană/comisie) şi înregistrată în Registrul de intrări- ieşiri al şcolii
 2. PROCES VERBAL al Consiliului de Administraţie al şcolii de numire a Comisiei de cercetare disciplinară
 3.  DECIZIA directorului  şcolii de numire a Comisiei de cercetare disciplinară (cu nr. din Registrul de decizii director)
 4. CONVOCĂRI  scrise la Comisia de cercetare pentru persoana cercetată şi alte persoane care cunosc  date  concludente (înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii) –convocarea celui cercetat se va face cu 48 h înainte
 5. DECLARAŢIA  scrisă  celui cercetat disciplinar (înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 6. DECLARAŢII  scrise ale celor care cunosc date concludente despre fapta cercetată ( înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 7.  PROCES VERBAL  despre fiecare audiere a celor care dau declaraţii (înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 8. Raportul=PROCES VERBAL final despre concluziile cercetării disciplinare a Comisiei care să cuprindă şi propunerea Comisiei de cercetare cu privire la sancţionare  (înregistrat în Condica de inspecţii sau Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 9. PROCES VERBAL al Consiliului de Administraţie al şcolii unde se stabileşte sancţiunea disciplinară care i se aplică celui cercetat, vot secret, 2/3 voturi din totalul membrilor
 10. DECIZIA directorului de comunicare a sancţiunii disciplinare, cu confirmare de primire  (în preambul se trec motivele invocate în CA pentru sancţiunea aplicată;  cu menţiunea că se poate ataca în 15 zile de la comunicare la Colegiul de disciplină al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara; cu menţiunea : „dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat” – art. 280 alin. 10 )
 11. DIVERSE

 

Bază legală:

1.      Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 educaţiei naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare

2.  Ordinul 3866 din 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene

 

Autor:  Consilier juridic Ion Nistor


 

joi, iulie 14, 2016

Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a


 

                   CALENDARUL

                 desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice

                 pentru constituirea corpului naţional de experţi în

            management educaţional, seria a 10-a

 

29 iulie 2016                 Afişarea programului orar al înscrierilor, a

                              numărului de locuri scoase la concurs şi a

                              metodologiei de concurs la sediul inspectoratului

                              şcolar şi pe site-ul propriu

 

29 iulie-5 august 2016        Completarea formularului de selecţie on-line, în

                              aplicaţia informatică

 

8 august 2016                 Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi

                              în această etapă, în urma introducerii

                              informaţiilor în formularul de selecţie on-line

 

8-10 august 2016              Depunerea la inspectoratul şcolar a portofoliului

                              cu documentele prevăzute la art. 7 din

                              Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea

                              concursului de selecţie a cadrelor didactice

                              pentru constituirea corpului naţional de experţi

                              în management educaţional, aprobată prin Ordinul

                              ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

                              sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi

                              completările ulterioare, de către candidaţii

                              declaraţi admişi după etapa de selecţie on-line,

                              conform programului afişat

 

11-12 august 2016             Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul

                              Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

                              lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa

                              de selecţie on-line, care la data înscrierii la

                              selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de

                              îndrumare şi control din inspectoratul şcolar,

                              precum şi dosarele acestora.

 

16-17 august 2016             Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către

                              comisiile de evaluare constituite la nivelul

                              inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul

                              Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării

                              Ştiinţifice

 

18 august 2016                Validarea rezultatelor selecţiei de către

                              consiliul de administraţie al inspectoratului

                              şcolar

 

18 august 2016                Transmiterea către inspectoratele şcolare a

                              rezultatelor selecţiei făcute de comisia de

                              evaluare constituită la nivelul Ministerului

                              Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

                              în vederea afişării acestora la sediul

                              inspectoratului şcolar

 

19 august 2016                Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea

                              descrescătoare a punctajelor

 

22-26 august 2016             Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar,

                              respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale şi

                              Cercetării Ştiinţifice

 

22-29 august 2016             Soluţionarea contestaţiilor

 

29 august 2016                Transmiterea de către Ministerul Educaţiei

                              Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a

                              rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul

                              şcolar

 

30 august 2016                Întocmirea de către inspectoratele şcolare a

                              listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi

                              înaintarea acestor liste la Ministerul

                              Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

31 august 2016                Emiterea ordinului ministrului privind

                              înscrierea cadrelor didactice declarate

                              promovate în Registrul naţional al experţilor

                              în management educaţional




 Baza:
ORDINUL nr. 4.420 din 4 iulie 2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a