marți, iunie 20, 2017

Prezentarea mea"Dacă doreşti să fii un lider, vei fi repede frustrat, căci foarte puţini oameni doresc să fie conduşi. Dar dacă ţinteşti să fii un slujitor, nu vei fi niciodată frustrat" Frank F. Warren

Acest citat mi se potriveste cel mai bine deoarece multa vreme am dorit să fiu un lider, însă mi-am dat seama cât de dificil este, așa că m-am decis să  fac o schimbare: să  devin consilier juridic.

Aici aţi găsit omul potrivit...omul care are răspuns la toate întrebările.

Absolut la toate întrebările, dacă aveţi în vedere că şi răspunsul ,,Nu ştiu” este tot un răspuns.

Prin intermediul acestui blog ofer consultații în domeniul:

- învațământului- nivel preșcolar și școlar
- înființării și funcționării asociațiilor și fundațiilor (ONG-urilor)
- cultelor
- contractelor
- achizitiilor publice
- dreptul muncii
- dreptului (protectia) consumatorului
- circulatiei rutiere (contestatii PV contravenţie, asigurări, constat amiabil)
- proiectelor privind fonduri nerambursabile

Am să încerc să vă ţin la curent cu tot ceea ce este bun, drept şi demn de reţinut.

Contact: inistor@gmail.com .


Aspecte mai puțin cunoscute despre consilierul juridic

Statutul profesiei de consilier juridic din 6 martie 2004

Art. 10 Realizarea profesiei. Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:  
- consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;  
- redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;  
- redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale;  
- asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a persoanelor juridice şi a altor entităţi interesate;  
- redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia;  
- avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;  
- verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;  
- semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau de la instituţia publică reprezentată;  

 Art.4  Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constituţiei, legii, codului de deontologie profesională şi prezentului statut al profesiei.

Art.5  În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, acesta fiind protejat de lege împotriva acestora.

Art. 10 lit. d) Consilierul juridic, indiferent de forma în care îşi desfăşoară activitatea profesională, se subordonează, numai pe linie administrativă, persoanei juridice în favoarea căreia îşi exercită profesia.

Art. 11  Dreptul la opinie profesională a consilierului juridic este garantat.

Art. 13 lit. c) În scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabilePercheziţionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a biroului său nu poate fi făcută decât de procuror, în temeiul unui mandat emis în condiţiile legii. Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale consilierului juridic şi nici nu va putea fi interceptată şi înregistrată corespondenţa cu caracter profesional, decât în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
ART. 17
  La primirea în corpul profesional, consilierul juridic depune următorul jurământ:
"În numele Legii, Onoarei şi Adevărului
jur
să respect Constituţia şi legile ţării,
să-mi exercit profesia independent, cu demnitate şi
probitate şi să păstrez secretul profesional.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

Codul deontologic al consilierului juridic 

Art. 9 Consilierii juridici sunt independenţi din punct de vedere profesional si se supun numai Constituţiei României, legii, statutului profesiei si prezentului cod de deontologie profesională.

Prin independența profesională în sensul prezentului cod se înţelege libertatea de acţiune și de opinie care este limitată doar prin dispoziţii legale sau regulamentare aplicabile profesiei de consilier juridic.

Art. 19  Apartenenţa consilierului juridic pe baza unui contract sau a unui act de numire în funcţie la o entitate privată sau publică, nu aduce atingere îndatoririlor sale profesionale, oportunităţii de a alege metodele de lucru sau posibilităţii de luare a unor decizii în plan profesional.

Art. 20 Consilierului juridic îi este interzis în exercitarea profesiei să tolereze acte ilegale.

Art. 21 Consilierul juridic este responsabil de concluziile și acţiunile sale în exercitarea profesiei.

Art. 25 Consilierul juridic va evita desfășurarea unor activități susceptibile de a leza libertatea sa de apreciere a cauzelor încredinţate spre rezolvare sau să fie pus intr-o situaţie care poate fi percepută ca fiind de natură să lezeze demnitatea profesiei.

Consilierul juridic va accepta sarcinile pe care le consideră compatibile cu competenta si funcţia sa.

Consilierul juridic va refuza sarcinile care contravin dipozițiilor legale sau prezentului cod si va lua măsurile de precauție necesare pentru a evita situaţiile similare.

Art. 26  Consilierul juridic va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii profesiei de consilier sau a entităţii beneficiare a serviciilor juridice.

Nu poate fi considerată evitare de conflict situaţia în care consilierul era obligat să intervină pentru restabilirea legalităţii și nu a intervenit.

Art. 27  Consilierul juridic va respecta specificitatea exercitării profesiei sale și va sustine independența acesteia.

Art. 43 Activitatea desfasurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace si nu de rezultat.
miercuri, martie 08, 2017

Sancţionarea elevilor din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional

Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Pentru a putea fi sancţionaţi  elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, faptele acestora trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare.

Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.

Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

a) observaţie individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, " Bani de liceu", a bursei profesionale;

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

e) preavizul de exmatriculare;

f) exmatriculare.

Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.

Sancţiunile mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ și preavizul de exmatriculare nu se pot aplica în învăţământul primar.

Sancţiunile preavizul de exmatriculare  și exmatricularea nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.

Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.

Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.

  

Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.

Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.

Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.

Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar.

  

Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.


Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

  

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/ director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.


Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.

Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.

Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.

Exmatricularea poate fi:

  a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;

  b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;

  c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.


Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor specifice.


Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ ori de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.


Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.


Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.


Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.


Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris, elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.


Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.


Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.


Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.


Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.


Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris, elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

  

Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.


Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.


Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris, elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

Anularea sancţiunii

După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte.

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la art. 16 alin. (4) lit. a)-e) din Ordinul MENCS nr. 4.742/2016  dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.

Anularea măsurii scăderii notei la purtare  dispuse în condiţiile mai sus menționate, se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs


Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul şcolar anterior nu pot fi admişi în unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic.

  
Pagube patrimoniale

Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.

În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

Contestarea sancţiunilor

Elevii au dreptul la apărare, conform legii.

 Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 din Ordinul MENCS nr. 4.742/2016 se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.

Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.

Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.

Temei legal: Ordinul MENCS nr. 4.742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevuluimarți, ianuarie 03, 2017

Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003  privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic (actualizata până la data de 30 iunie 2006*)

EMITENT: PARLAMENTUL
Data Intrarii in vigoare: 30 Iunie 2006
Parlamentul României adopta prezenta lege.
  CAP. I
  Dispozitii generale
  ART. 1
  Consilierul juridic asigura apararea drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice şi de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat, în slujba cărora se află şi în conformitate cu Constitutia şi legile tarii.
  ART. 2
  Consilierul juridic poate să fie numit în functie sau angajat în muncă, în condiţiile legii.
  ART. 3
  (1) Consilierul juridic numit în functie are statutul functionarului, potrivit functiei şi categoriei acesteia.
  (2) Consilierul juridic angajat în munca are statut de salariat.
  ART. 4
  Consilierul juridic în activitatea sa asigura consultanţă şi reprezentarea autorităţii sau institutiei publice în serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de muncă, apara drepturile şi interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autorităţile publice, instituţiile de orice natura, precum şi cu orice persoană juridica sau fizica, română sau străină, în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii, avizeaza şi contrasemnează actele cu caracter juridic.
  ART. 5
  Consilierii juridici pot constitui asociaţii profesionale în scopul apararii şi promovarii intereselor profesionale, în condiţiile legii privind asocierea şi constituirea persoanelor juridice.
  ART. 6
  Consilierii juridici au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege potrivit statutului profesional şi reglementarilor legale privind persoana juridica în serviciul careia se afla sau cu care are raporturi de muncă.
  ART. 7
  Activitatea de consilier juridic este considerata vechime în munca juridica în functiile de magistrat, avocat, notar public sau alte functii juridice, potrivit dispoziţiilor legale specifice fiecareia dintre aceste profesii.
  CAP. II
  Dobandirea şi încetarea calităţii de consilier juridic
  ART. 8
  Poate fi consilier juridic acela care indeplineste urmatoarele condiţii:
  a) este cetatean român şi are domiciliul în România;
  b) are exercitiul drepturilor civile şi politice;
  c) este licentiat al unei facultati de drept;
  d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta condiţie se dovedeste cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;
  e) nu se afla în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.
  ART. 8^1
  (1) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European poate exercita profesia de consilier juridic în România, dacă indeplineste condiţiile prevăzute de lege, mai puţin cea prevăzută la art. 8 lit. a).
  (2) Persoana prevăzută la alin. (1), care a dobândit calificarea de consilier juridic în statul membru de origine sau de provenienţă, poate solicita oricand recunoasterea diplomelor, în vederea admiterii în profesia de consilier juridic şi a practicarii acesteia în România.
  (3) În vederea recunoasterii diplomelor în România, solicitantul va trebui sa sustina, la alegere, un examen de verificare a cunoştinţelor sau să efectueze un stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc.
  (4) Ministerul Justiţiei va stabili conţinutul şi modul de desfăşurare a examenului sau a stagiului prevăzut la alin. (3).
  (5) Persoana prevăzută la alin. (1), care exercită profesia de consilier juridic în România, poate desfăşura aceleasi activităţi profesionale ca şi consilierul juridic român.
  (6) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare.
-------------
  Art. 8^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 246 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iunie 2006.
  ART. 9
  Este nedemn de a fi consilier juridic:
  a) cel care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de consilier juridic;
  b) cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi şi libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabila;
  c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.
  ART. 10
  Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibila cu:
  a) calitatea de avocat;
  b) activităţile care lezeaza demnitatea şi independenta profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;
  c) orice alta profesie autorizata sau salarizata în tara sau în strainatate;
  d) functia şi activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare şi lichidare judiciara;
  e) activitatea publicistica salarizata;
  f) alte incompatibilităţi prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese, în condiţiile legii.
  ART. 11
  Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibila cu:
  a) activitatea didactica universitara şi de cercetare juridica, activitatea literara, culturala şi publicistica nesalarizata;
  b) functia de arbitru, mediator sau expert, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;
  c) participarea la comisii de studii, de intocmire a proiectelor de reglementari juridice.
  ART. 12
  (1) La debutul exercitarii profesiei, consilierul juridic efectueaza obligatoriu un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada în care are calitatea de consilier juridic stagiar.
  (2) Condiţiile efectuării stagiului, asigurarea consilierului juridic indrumator, definitivarea şi celelalte condiţii din perioada stagiului sunt cele prevăzute în legea pentru exercitarea profesiei de avocat şi statutul profesional al acesteia, care se aplică în mod corespunzător.
  (3) De asemenea, în ceea ce priveste definitivarea în functia de consilier juridic, pe baza vechimii în celelalte profesii juridice, se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
  (4) Drepturile şi obligaţiile consilierului juridic stagiar sunt cele prevăzute în actul de numire sau în contractul de muncă, inclusiv toate celelalte drepturi ale functiei, pe perioada stagiului.
  ART. 13
  (1) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecatorie şi la tribunale ca instanţa de fond, la organele de urmărire penala, precum şi la celelalte organe administrative cu atribuţii jurisdictionale.
  (2) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instantele judecătorești de toate gradele, la organele de urmărire penala, precum şi la toate autorităţile şi organele administrative cu atribuţii jurisdictionale.
  ART. 14
  Consilierul juridic este obligat ca, în concluziile orale sau scrise, sa sustina cu demnitate şi competenţa drepturile şi interesele legitime ale autorităţii sau persoanei juridice pe care o reprezinta şi să respecte normele de deontologie profesionala prevăzute în legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi statutul acestei profesii.
  ART. 15
  Evidentele activităţii consilierului juridic, actele şi documentele sunt tinute de acesta, potrivit reglementarilor privind activitatea persoanei juridice în slujba careia se afla.
  ART. 16
  Consilierul juridic este obligat să respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare în aceeasi cauza sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana juridica ce o reprezinta le poate avea; el este, de asemenea, obligat să respecte secretul şi confidentialitatea activităţii sale, în condiţiile legii.
  ART. 17
  Consilierul juridic raspunde juridic pentru incalcarea obligaţiilor profesionale, potrivit legii şi reglementarilor specifice ale domeniului activităţii persoanei juridice în slujba careia se afla.
  ART. 18
  Autorităţile şi persoanele juridice de drept public sau privat, care încadrează consilieri juridici debutanti, beneficiaza de reglementarile financiare favorabile prevăzute de lege.
  ART. 19
  Consilierii juridici din structurile administraţiei publice judetene şi locale sunt obligati sa acorde consultanţă şi asistenţa juridica, la cerere, consiliilor comunale şi primariilor, iar reprezentarea acestora se poate face pe baza delegatiei emise de primar.
  CAP. III
  Organizarea şi protectia profesiei de consilier juridic
  ART. 20
  (1) În condiţiile prevăzute la art. 5, consilierii juridici se pot asocia în structuri judetene, pe ramuri sau domenii de activitate, potrivit intereselor profesionale, şi, după caz, la nivel naţional, cu respectarea legii privind asociaţiile şi fundatiile.
  (2) Formele de asociere şi organizare la nivel judetean şi la nivel naţional sunt stabilite prin statutul asociaţiei, cerut de lege.
  (3) Constituirea asocierilor profesionale are la baza principiile constitutionale ale dreptului de asociere şi reglementarile legale privind asocierea şi constituirea de persoane juridice.
  ART. 21
  Asociaţia profesionala a consilierilor juridici tine evidenta acestora în condiţii similare evidentei barourilor de avocati.
  
      ART. 22
  (1) Consilierul juridic raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementarii legale privind activitatea persoanei juridice în slujba careia se afla.
  (2) Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia, procedura de judecată şi sanctiunile disciplinare sunt cele prevăzute în reglementarea specifică persoanei juridice în slujba careia se afla consilierul juridic.
  (3) Autoritatea disciplinara poate fi sesizata de persoana vatamata sau, după caz, de asociaţia profesionala.
  ART. 23
  În activitatea sa profesionala consilierul juridic se bucura de protectia legii, în condiţiile prevăzute de legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
  CAP. IV
  Dispozitii tranzitorii şi finale
  ART. 24
  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice, instituţiile şi toate celelalte persoane juridice de drept public sau privat vor opera modificările prevăzute de prezenta lege în incadrarea şi stabilirea statutului, a drepturilor şi obligaţiilor consilierilor juridici pe care îi au numiti sau angajaţi în slujba lor.
  ART. 25
  (1) Asociaţiile profesionale se vor înfiinţa şi statutele acestora se vor adopta în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
  (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, asociaţiile profesionale existente ale jurisconsultilor şi consilierilor juridici îşi inceteaza activitatea.
  ART. 26
  Evidentele consilierilor juridici şi actualizarea permanenta a acestora se vor realiza de către asociaţiile profesionale la sfârşitul fiecarui an şi se vor comunică prefecturii, consiliului judetean, instanţelor judecătorești, organelor de urmărire penala şi baroului din judeţul respectiv.
  

      ART. 27
  Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea şi functionarea oficiilor juridice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 30 aprilie 1955, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
               p. PRESEDINTELE SENATULUI,
                 DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
            PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                 VALER DORNEANU

  Bucureşti, 28 noiembrie 2003.   Nr. 514.

joi, decembrie 29, 2016

Modele cadru din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Modele-cadru  conform ORDINULUI nr. 5.080 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Anexa 7.1. Model de contract managerial director
Anexa 7.1.a. FISA-CADRU a postului director
Anexa 7.2. Model de contract managerial adjunct
Anexa 7.2.a FISA-CADRU a postului director adjunct
Anexa 8. Model de contract administrativ-financiar
Anexa 8.1 Indicatori de performanta
ANEXA 7
  la metodologie
Modele de contract managerial de director şi director adjunct
             Contract de management educaţional
  I. Părţile contractante:
  1. Domnul/Doamna .................., în calitate de inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului ................, şi
  2. Domnul/Doamna ..................., CNP ............................., domiciliat/ă în localitatea ..............., str. ...................... nr. ..., bl. ......, sc. ......, ap. ........., jud. .............., cetăţean român, având actul de identitate ... seria ....... nr. ............, eliberat de ......................, în calitate de director la ............................., cu sediul în ..............................., str. ........................ nr. ......, jud. ..............., tel. ..............., numit în funcţie prin decizia nr. ..... din .........
  II. Obiectul contractului
  Inspectoratul Şcolar ...................., prin inspectorul şcolar general, încredinţează directorului conducerea, îndrumarea, controlul şi administrarea unităţii de învăţământ, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţionale în plan naţional şi local.
  III. Durata contractului
  Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii deciziei de numire în funcţie*1).
──────────
  *1) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 21 alin. (12) din metodologie.
──────────
  IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului
  1. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului.
  2. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului decurg din:
  a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) actele normative şi actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a celorlalte ministere/instituţii care au în subordine unităţi de învăţământ;
  d) dispoziţiile emise de inspectorul şcolar general;
  e) contractul colectiv de muncă aplicabil.
  3. Alte drepturi şi obligaţii contractuale:
  a) aplică strategiile educaţionale promovate de inspectoratul şcolar la nivelul unităţii de învăţământ, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei;
  b) participă la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional;
  c) are dreptul să solicite şi să primească asistenţă juridică din partea inspectoratului şcolar în toate problemele de legislaţie precum şi în cazul unor litigii în care este implicată unitatea de învăţământ;
  d) beneficiază de o indemnizaţie de conducere, stabilită conform dispoziţiilor legale în vigoare;
  e) asigură calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;
  f) încheie şi răspunde de actele juridice semnate în numele şi pe seama unităţii de învăţământ;
  g) decontează cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli stabilite de normele legale, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate în limita bugetului;
  h) răspunde de organizarea şi realizarea perfecţionării personalului din unitatea de învăţământ;
  i) prezintă anual, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi inspectoratului şcolar, rapoarte privind starea şi calitatea învăţământului şi stadiul implementării politicilor educaţionale din unitatea de învăţământ;
  j) răspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
  k) îşi declară averea la începutul şi la sfârşitul contractului;
  l) în perioada executării contractului beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular.
  V. Drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar general
  1. Să asigure directorului deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale.
  2. Să asigure directorului condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract.
  3. Cu prilejul elaborării bugetului şi a rectificărilor de buget, va urmări cu prioritate acoperirea capitolelor de venituri şi cheltuieli deficitare ale unităţii de învăţământ, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat.
  4. Răspunde de repartizarea sumelor către unitatea învăţământ, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a standardelor de cost şi le supune aprobării autorităţii deliberative.
  VI. Loialitate şi confidenţialitate
  Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management educaţional, directorul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.
  Directorului îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în domeniul educaţiei.
  VII. Răspunderea părţilor
  1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legii.
  2. Directorul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului/unităţii de învăţământ sau pentru acte de gestiune defectuoasă.
  3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.
  VIII. Suspendarea şi modificarea contractului
  1. Contractul de management educaţional se suspendă în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în cazul în care directorul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului şi care îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.
  2. Contractul de management educaţional se suspendă de drept în următoarele situaţii:
  a) concediu de maternitate;
  b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
  c) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive sau legislative, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
  d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală
  IX. Încetarea contractului
  Prezentul contract încetează:
  1. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
  2. pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare, potrivit dispoziţiilor art. 280, alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală;
  3. dacă, pe perioada mandatului, directorul a obţinut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei efectuate de inspectoratul şcolar ori de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, calificativul "nesatisfăcător";
  4. în cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular sau de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;
  5. prin renunţarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;
  6. prin acordul părţilor;
  7. la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
  8. prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului;
  9. în cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau a restructurării reţelei şcolare;
  10. în cazul în care după finalizarea concursului se constată informaţii false cuprinse în curriculum vitae, fals în declaraţii, fals în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau a celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.
  X. Litigii
  Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti competente să soluţioneze litigii de muncă.
  XI. Dispoziţii finale
  1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative specifice.
  2. Fişa postului este anexă la prezent contract.
               Inspector şcolar general,
               .........................
                              Director,
                             ...........

                 


FIŞA-CADRU
a postului director
  Funcţia: Director
  Numele şi prenumele:
  Unitatea de învăţământ:
  Studii:
  Anul absolvirii:
  Specialitatea:
  Vechime în învăţământ:
  Gradul didactic:
  Obligaţia de predare: .................. ore/săptămână
  Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr.:
  Data numirii în funcţia de conducere:
  Vechime în funcţie:
  Integrarea în structura organizatorică
  Postul imediat superior: inspector şcolar general
  Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ
  Este înlocuit de:
  Relaţii de muncă
  Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct
  Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene
  De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ, sindicate, organizaţii neguvernamentale
  De reprezentare: reprezentarea oficială a unităţii de învăţământ
  Atribuţiile directorului se raportează la:
  - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  - prevederile legislaţiei şi actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  - ordinele, instrucţiunile şi precizările emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
  - deciziile emise de inspectorul şcolar general;
  - hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
  I. Atribuţii generale
  1. Realizează conducerea executivă a unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.
  2. Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează şi susţine colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ.
  3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unităţii în calitatea sa de ordonator de credite şi coordonează direct compartimentul financiar-contabil.
  4. Realizează activitatea de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic.
  5. Este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.
  II. Atribuţii specifice
  1. În exercitarea funcţiei de conducere executivă:
  a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
  b) organizează întreaga activitate educaţională;
  c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ;
  d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor şi elevilor;
  e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ şi este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;
  f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local;
  g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de învăţământ;
  h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
  i) semnează parteneriate cu agenţii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
  j) prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ pe care o conduce, întocmit de comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat în faţa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar;
  k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituţională a şcolii, prin care se stabileşte politica educaţională a acesteia;
  l) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;
  m) solicită consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după caz, consiliului local/consiliului judeţean, şi consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
  n) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări sau diferenţe;
  o) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi internaţionale;
  p) în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note de serviciu.
  2. În exercitarea funcţiei de angajator:
  a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
  b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate, precum şi de selecţia personalului nedidactic;
  c) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului;
  d) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, de metodologia de ocupare a posturilor didactice care se vacantează în timpul anului şcolar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
  e) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice;
  f) stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii;
  g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil;
  h) aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;
  i) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ, de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
  j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - şi Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi supune aprobării acestora de către consiliul de administraţie;
  k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de predare, didactic-auxiliar şi nedidactic.
  3. În calitate de evaluator:
  a) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit;
  b) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor legale.
  4. În exercitarea funcţiei de ordonator de credite:
  a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
  b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
  c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
  d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
  e) urmăreşte modul de încasare a veniturilor;
  f) răspunde în ceea ce priveşte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;
  g) răspunde de integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;
  h) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.
  5. Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
  a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de administraţie;
  b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
  c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de informaţii Integrat al învăţământului din România (SIIIR);
  d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
  e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul unităţilor de învăţământ cu nivelurile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial;
  f) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;
  g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
  h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
  i) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
  j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care aparţin de unitatea de învăţământ, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;
  k) stabileşte, prin decizie, componenta catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;
  l) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;
  m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
  n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ;
  o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
  p) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie;
  q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
  r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
  s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare. În cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămânal 4 asistenţe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;
  t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
  u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii de învăţământ;
  v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare a şefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;
  x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;
  y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;
  z) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare:
  aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
  bb) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ;
  cc) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea din internat şi de la cantină;
  dd) răspunde de întocmirea corectă şi la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
  ee) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform prevederilor legale. Asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi;
  ff) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
  gg) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie şi securitate în muncă, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de învăţământ;
  hh) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
  ii) aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi;
  jj) răspunde de transmiterea corectă şi la termen a datelor solicitate de inspectoratul şcolar;
  kk) raportează în timpul cel mai scurt orice situaţie de natură să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea şcolii;
  ll) directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.
  Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale.
  În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.

           Inspector şcolar general,
           .........................
                            Director,
                             ..........

            
Contract de management educaţional
  I. Părţile contractante:
  1. Domnul/Doamna .............., în calitate de inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului ................, şi
  2. Domnul/Doamna .........................., CNP ............................, domiciliat/ă în localitatea ....................., str. ..................... nr. ..., bl. ......, sc. ......, ap. ........., judeţul ....................., cetăţean român, având actul de identitate ... seria ....... nr. ............, eliberat de ...................., în calitate de director adjunct la ........................., cu sediul în ......................................., str. ........................ nr. ......, judeţul ..........., tel. ..........., numit/ă în funcţie prin Decizia nr. ......... din ...........
  II. Obiectul contractului
  Inspectoratul Şcolar ..............., prin inspectorul şcolar general, încredinţează directorului conducerea, îndrumarea, controlul şi administrarea unităţii de învăţământ, în concordanţă cu strategia şi direcţiile de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaţionale în plan naţional şi local.
  III. Durata contractului
  Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii deciziei de numire în funcţie*2).
──────────
  *2) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 21 alin. (12) din metodologie.
──────────
  IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului adjunct
  A. Atribuţiile directorului adjunct al unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordin al ministrului.
  B. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului adjunct decurg din:
  - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  - actele normative şi actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi de celelalte ministere/instituţii care au în subordine unităţi de învăţământ;
  - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - dispoziţiile emise de inspectorul şcolar general;
  - contractul colectiv de muncă aplicabil.
  C. Alte drepturi şi obligaţii contractuale:
  1. Aplică strategiile educaţionale promovate de inspectoratul şcolar la nivelul unităţii de învăţământ, în concordanţă cu obiectivele politicii naţionale în domeniul educaţiei.
  2. Participă la programele de formare/perfecţionare în domeniul managementului educaţional.
  3. Beneficiază de o indemnizaţie de conducere, ce se revizuieşte anual, între limitele minime şi maxime prevăzute de lege, în funcţie de performanţele manageriale evidenţiate prin evaluare obiectivă.
  4. Asigură calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ.
  5. Îndeplineşte toate atribuţiile conferite prin fişa postului, de către director, în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea.
  6. Răspunde, alături de director, de aplicarea şi respectarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.
  7. Îşi declară averea la începutul şi sfârşitul contractului.
  8. În perioada executării contractului beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei pe care este titular.
  V. Drepturile şi obligaţiile inspectorului şcolar general
  1. Să asigure directorului adjunct deplina libertate în conducerea, organizarea şi coordonarea învăţământului preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale.
  2. Să asigure directorului adjunct condiţiile legale pentru a-şi îndeplini obligaţiile cuprinse în prezentul contract.
  VI. Loialitate şi confidenţialitate
  Pe durata prezentului contract şi încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management educaţional, directorul adjunct este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor care nu sunt destinate publicităţii sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administraţiei publice locale.
  Directorului adjunct îi sunt interzise orice activităţi contrare politicii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în domeniul educaţiei.
  VII. Răspunderea părţilor
  1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor din prezentul contract, părţile răspund potrivit legii.
  2. Directorul adjunct răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului/unităţii de învăţământ sau pentru acte de gestiune defectuoasă.
  3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.
  VIII. Suspendarea şi modificarea contractului
  1. Contractul de management educaţional se suspendă în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în cazul în care directorul adjunct a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului şi care îi sunt aplicabile, părţile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.
  2. Contractul de management educaţional se suspendă de drept în următoarele situaţii:
  a) concediu de maternitate;
  b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
  c) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive sau legislative, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
  d) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală.
  IX. Încetarea contractului
  Prezentul contract încetează:
  1. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
  2. pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare, potrivit dispoziţiilor art. 280 alin. (2) lit. e) şi f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală;
  3. dacă, pe perioada mandatului, directorul adjunct a obţinut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecţiei efectuate de inspectoratul şcolar ori de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, calificativul "nesatisfăcător";
  4. în cazul în care persoana îşi pierde calitatea de cadru didactic titular sau de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;
  5. prin renunţarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;
  6. prin acordul părţilor;
  7. la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
  8. prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a directorului adjunct;
  9. în cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau a restructurării reţelei şcolare;
  10. în cazul în care după finalizarea concursului se constată informaţii false cuprinse în curriculum vitae, fals în declaraţii, fals în înscrisuri oficiale şi sub semnătură privată, nerespectarea condiţiilor de înscriere la concurs sau a celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.
  X. Litigii
  Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti competente să soluţioneze litigii de muncă.
  XI. Dispoziţii finale
  1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative specifice.
  2. Fişa postului este anexă a prezentului contract.

         Inspector şcolar general,
        ..........................
                      Director adjunct,
                     ...................

                   


FIŞA-CADRU
a postului director adjunct


  Funcţia: Director adjunct
  Numele şi prenumele:
  Unitatea de învăţământ:
  Studii:
  Anul absolvirii:
  Specialitatea:
  Vechime în învăţământ:
  Gradul didactic:
  Obligaţia de predare: ..................ore/săptămână.
  Numire prin Decizia inspectorului şcolar general nr.:
  Data numirii în funcţia de conducere:
  Vechime în funcţie:
  Integrarea în structura organizatorică
  Postul imediat superior: directorul unităţii de învăţământ
  Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ
  Este înlocuit de:
  Relaţii de muncă
  Ierarhice: inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, directorul unităţii de învăţământ
  Funcţionale: inspectori şcolari, directori/directori adjuncţi ai altor unităţi de învăţământ, autorităţi ale administraţiei publice locale/judeţene
  De colaborare: cu alţi furnizori de educaţie şi de formare, structuri consultative din învăţământ, sindicate, organizaţii neguvernamentale
  De coordonare: responsabilii ariilor curriculare/şefii de catedră/şefii comisiilor metodice şi ai comisiilor de lucru şi funcţionale din unitatea de învăţământ.
  Atribuţii specifice postului
  1. Managementul de curriculum
  a) colaborează cu directorul la conceperea planului managerial propriu în concordanţă cu planul de acţiune al şcolii (PAS);
  b) urmăreşte, prin responsabilii ariilor curriculare/şefii de catedră, aplicarea planurilor-cadru de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
  c) realizează împreună cu directorul proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea de învăţământ;
  d) colaborează cu directorul şcolii, consiliul de administraţie şi consiliul profesoral la alcătuirea şi promovarea ofertei educaţionale privind planul de şcolarizare pentru anul şcolar următor;
  e) coordonează activităţile de realizare a ofertei şcolii pentru disciplinele opţionale/curriculumul în dezvoltare locală (CDL);
  f) controlează, cu sprijinul responsabililor ariilor curriculare/şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ;
  g) elaborează o planificare a inspecţiilor, în concordanţă cu planul managerial al unităţii de învăţământ, aprobat de directorul unităţii de învăţământ, astfel încât să se realizeze asistenţe la ore, iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru;
  h) răspunde, alături de directorul unităţii de învăţământ, de respectarea normelor de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în întreaga instituţie;
  i) colaborează cu directorul liceului la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi evaluare a activităţii desfăşurate în unitatea şcolară;
  j) dispune afişarea noutăţilor legislative la avizierele şcolii;
  k) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic;
  l) împreună cu directorul şcolii se ocupă de problemele legate de asistenţe la ore şi prezenţa personalului didactic la ore;
  m) verifică, alături de directorul şcolii, efectuarea serviciului pe şcoală de către personalul didactic şi de către elevi;
  n) răspunde, alături de directorul liceului, de asigurarea desfăşurării procesului instructiv-educativ;
  o) răspunde de examenele de situaţii neîncheiate, corigenţe şi diferenţe, la solicitarea directorului;
  p) colaborează la elaborarea şi/sau modificarea fişei postului angajaţilor/fişei de evaluare anuală a personalului;
  q) coordonează, alături de directorul unităţii şcolare şi cadrele didactice responsabile, activităţile de pregătire organizate pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri pe discipline de învăţământ, examene naţionale;
  r) organizează examenele, olimpiadele şi concursurile şcolare care se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ;
  s) planifică stagiile de pregătire practică şi monitorizează instruirea practică săptămânală/comasată/laboratoarele tehnice de profil;
  t) monitorizează inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii.
  2. Managementul resurselor umane
  a) coordonează, alături de directorul unităţii şcolare şi de membrii consiliului de administraţie întocmirea bazelor de date şi a situaţiilor statistice la nivelul unităţii de învăţământ;
  b) sprijină şi consiliază profesorii debutanţi în formarea lor;
  c) mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau accidentele de muncă la nivelul unităţii şi informează directorul de modul în care a soluţionat fiecare problemă;
  d) consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la ore ale personalului didactic de predare, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
  3. Dezvoltarea generală a unităţii de învăţământ şi relaţii comunitare
  a) informează toate categoriile şi organizaţiile interesate beneficiare în legătură cu oferta educaţională a şcolii;
  b) dezvoltă, alături de directorul unităţii de învăţământ şi membrii consiliului de administraţie, relaţii de parteneriat cu diverse organizaţii, comunitatea locală, mediul local de afaceri;
  c) asigură, alături de directorul unităţii şcolare şi de membrii consiliului de administraţie, cadrul organizatoric şi facilitează relaţiile de parteneriat din unitatea şcolară şi părinţii/familiile elevilor;
  d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donaţii, consultanţă, colectare de materiale şi de lansare de proiecte cu finanţare internă sau externă.
  4. Alte atribuţii
  a) înlocuieşte directorul şi îndeplineşte atribuţiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa directorului, în baza unei decizii.
  b) coordonează, îndrumă şi monitorizează implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial din cadrul unităţii şcolare.
  c) apreciază, alături de directorul unităţii şcolare şi responsabilii catedrelor/comisiilor metodice/şefilor de catedră, personalul didactic de predare şi instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice şi acordarea gradaţiilor de merit.
  d) răspunde în faţa directorului, consiliului de administraţie, consiliului profesoral, altor organe de evaluare şi control pentru activitatea desfăşurată conform fişei postului.
  Răspunderea disciplinară
  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legilor în vigoare.

          Inspector şcolar general,
          .........................
                             Director,
                            ...........
                            Director adjunct,
                           ...................

  


ANEXA 8
  la metodologie
         Contract de management administrativ-financiar
  I. Părţile contractante
  1. Domnul/Doamna ................., în calitate de primar al municipiului/oraşului/comunei .............., ales în funcţie la data de ...................., reprezentând municipiul/oraşul/comuna ................, cu sediul în str. .................. nr. ...............,
  şi
  2. Domnul/Doamna .................., domiciliat/domiciliată în ..................., str. ......... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, judeţul ..............., cetăţean român, având actul de identitate ...... seria ..... nr. ..........., CNP ................, eliberat de ..............., în calitate de director la ...................., cu sediul în ..................., str. ..................... nr. .............., judeţul ..................., tel. ............., numit în funcţie prin Decizia inspectorului şcolar general nr. ......../......, conform art. 258 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
  II. Obiectul contractului
  Obiectul prezentului contract de management administrativ-financiar îl constituie organizarea, conducerea şi administrarea unităţii de învăţământ ........................, precum şi gestionarea patrimoniului, conducerea executivă a gestionării patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acesteia, pe baza obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul contract, în scopul asigurării serviciilor educaţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  III. Durata contractului
  Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii de către inspectorul şcolar general a deciziei de numire în funcţie.
  IV. Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile directorului
  A. Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului.
  B. Drepturile şi obligaţiile generale ale directorului decurg din:
  a) Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
  c) actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
  d) dispoziţiile emise de primarul municipiului/oraşului/comunei/sectorului ....................;
  e) deciziile emise de inspectorul şcolar general.
  C. Drepturile şi obligaţiile directorului:
  1. este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
  2. încheie şi răspunde de actele juridice semnate în numele şi pe seama unităţii de învăţământ;
  3. semnează, dacă este cazul, parteneriate cu agenţii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
  4. este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
  5. în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea unităţii şi cu respectarea dispoziţiilor legale;
  6. în calitate de ordonator de credite, directorul răspunde de:
  a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;
  b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;
  c) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat;
  d) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ pe care o conduce;
  e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
  f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;
  g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
  h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
  i) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.
  7. În îndeplinirea atribuţiilor, directorul are următoarele obligaţii:
  a) să elaboreze şi să supună spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget al unităţii, întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli, finanţate din bugetul local şi/sau de la bugetul de stat;
  b) să transmită, în timp util, ordonatorului principal de credite proiectul de buget, însoţit de notele de fundamentare a cheltuielilor;
  c) să se încadreze în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
  d) să se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
  e) să solicite deschiderea în timp util a creditelor bugetare, precum şi suplimentarea fondurilor alocate, indiferent de sursa de finanţare, dacă au apărut cheltuieli neprevăzute la momentul elaborării proiectului de buget;
  f) să solicite suplimentarea fondurilor alocate iniţial, indiferent de sursa de finanţare, cu prilejul rectificărilor bugetare, în vederea acoperirii tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli deficitare;
  g) să răspundă de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
  h) să nu angajeze cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.
  8. În domeniul managementului administrativ directorul are următoarele obligaţii:
  a) să realizeze evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
  b) să numească comisia de inventariere, în vederea inventarierii bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ;
  c) să supună aprobării consiliului de administraţie, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ şi care sunt administrate de către consiliul de administraţie;
  d) să supună aprobării consiliului de administraţie închirierea bunurilor care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico-materială a unităţilor de învăţământ.
  V. Drepturile primarului municipiului/oraşului/comunei/ sectorului ...................
  1. Are dreptul de a verifica modul de administrare a bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ şi care sunt în administrarea consiliului de administraţie al unităţii.
  2. Are dreptul de a repartiza creditele bugetare aprobate prin bugetul local, pentru unitatea de învăţământ, şi de a verifica modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul local.
  VI. Obligaţiile primarului municipiului/oraşului/comunei ...................
  1. Asigură, potrivit competenţelor, condiţiile necesare bunei funcţionări a unităţii de învăţământ
  2. Solicită, cu prilejul elaborării proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale, directorului unităţii de învăţământ să transmită proiectul de buget al unităţii, întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri şi cheltuieli, finanţate din bugetul local şi/sau de la bugetul de stat.
  3. Verifică dacă proiectul de buget, transmis de unitatea de învăţământ, este întocmit cu respectarea prevederilor legale în materie, iar în cazul în care se constată erori în modul de elaborare, îl restituie pentru refacere.
  4. Împreună cu consiliul local asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii.
  5. Asigură, împreună cu consiliul local, cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ, precum şi cheltuieli de natura investiţiilor, potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (2^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  6. Asigură, împreună cu consiliul local, după repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat şi adoptarea bugetului local, deschiderea la timp a creditelor bugetare, pentru unitatea de învăţământ, şi, în limita posibilităţilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri şi cheltuieli.
  7. Asigură, împreună cu consiliul local, din veniturile proprii ale bugetului local, fonduri ca finanţare complementară, precum şi ca participare la finanţarea de bază a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat.
  8. Acordă granturi unităţii de învăţământ, pe baza unei metodologii proprii, ca finanţare suplimentară, pe bază de contract încheiat între unitatea şcolară şi finanţator.
  VII. Răspunderea părţilor
  1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit legii.
  2. Directorul răspunde disciplinar şi/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învăţământului sau prin acte de gestiune defectuoasă.
  3. În cazul în care sunt indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea contractului, săvârşirea unor fapte de corupţie sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.
  VIII. Modificarea contractului
  Prezentul contract de management administrativ-financiar se suspendă urmare a suspendării contractului de management educaţional încheiat între directorul unităţii de învăţământ şi inspectorul şcolar general al judeţului ............... .
  IX. Încetarea contractului
  Prezentul contract încetează:
  1. la data încetării contractului de management educaţional dintre director şi inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului .....................;
  2. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
  3. pentru nerespectarea cu vinovăţie a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru săvârşirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală, după caz;
  4. prin renunţarea managerului la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcţii de conducere;
  5. prin acordul părţilor;
  6. în cazul reorganizării administrativ-teritoriale/restructurării reţelei şcolare.
  X. Litigii
  Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.
  XI. Dispoziţii finale
  1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.115/2014.
  2. Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza prezentului contract de management administrativ-financiar, conform art. 106 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 
             Primar,                          Director,
            .........                        ...........


  ANEXA 8 A
                                                                    la contractul de management administrativ-financiar

               Indicatori de performanţă
  1. Atingerea ţintelor strategice propuse în planul de dezvoltare instituţională
  2. Asigurarea calităţii actului educaţional
  3. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la serviciile educaţionale oferite de instituţia de învăţământ
  4. Asigurarea progresului şi a performanţei şcolare pentru fiecare beneficiar direct
  5. Prevenirea abandonului şcolar şi a absenteismului
  6. Constituirea proiectului de buget al unităţii de învăţământ în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicându-se sursele de finanţare
  7. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unităţii de învăţământ
  8. Atragerea unor surse de finanţare extrabugetare pe termen mediu şi lung
  9. Repartizarea bugetului primit, conform prevederilor legale în vigoare, pe capitole şi articole bugetare
  10. Atragerea fondurilor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor
  11. Realizarea execuţiei bugetare în conformitate cu reglementările legale
  12. Corelarea execuţiei bugetare cu proiectul de dezvoltare şi cu planul anual de implementare
  13. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele unităţii de învăţământ
  14. Evaluarea realizării planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor extrabugetare
  15. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale cerute de inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi autorităţile locale
  16. Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar
  17. Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale
  18. Asigurarea de servicii (consultanţă şi expertiză, baza logistică, microproducţie, oferirea de spaţii pentru diverse activităţi etc.) în contrapartidă pentru organizaţii sau realizarea unor activităţi în parteneriat cu ONG-uri, care constituie surse alternative de finanţare
  19. Asigurarea transparenţei elaborării şi execuţiei bugetare
  20. Asigurarea formării specifice şi a consultanţei pentru personalul financiar şi administrativ
  21. Formarea echipelor responsabile cu gestionarea resurselor financiare şi a bazei materiale
  22. Acordul consiliului de administraţie privind lista proiectelor care vor fi finanţate cu prioritate, privind dezvoltarea bazei materiale
  23. Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile, prin elaborarea curriculumului la decizia şcolii (CDŞ)
  24. Elaborarea planurilor/programelor de dezvoltare a unităţii şcolare de învăţământ pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunităţii locale
  25. Colaborarea cu autorităţile locale alese (consiliul judeţean, consiliul local şi primăria) în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unităţilor şcolare de învăţământ
  26. Existenţa parteneriatelor cu autorităţile locale, agenţii economici, instituţiile naţionale şi regionale de cultură, biserica, cu alte instituţii interesate, pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor şi programelor proprii şi în vederea creşterii importanţei şcolii
  27. Întocmirea rapoartelor semestriale şi anuale de activitate ale unităţii de învăţământ
  28. Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţi ai comunităţii locale: membri în organele alese de conducere de la nivel local, părinţi, oameni de afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor culturale etc., în vederea adecvării ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ la specificul comunitar