joi, august 25, 2016

Personalul unităţilor de învăţământ

Ordinul nr. 5.115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

  Personalul unităţilor de învăţământ
  CAP. 1.
  Dispoziţii generale
  ART. 30
  (1) În unităţile de învăţământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.
  (2) Selecţia personalului didactic şi a celui nedidactic din unităţile de învăţământ se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.
  (3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.
  ART. 31
  (1) Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământul sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare.
  (2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.
  (3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
  (4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
  (5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.
  (6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare.
  (7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.
  ART. 32
  (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ.
  (2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.
  ART. 33
  (1) Coordonarea activităţii structurilor unităţilor de învăţământ se realizează de către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la propunerea directorului.
  (2) La nivelul structurilor arondate unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se pot constitui colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică.
  ART. 34
  Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor/comisiilor.
  ART. 35
  Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ.
  ART. 36
  La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, funcţionează, de regulă, următoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum şi alte compartimente, potrivit legislaţiei în vigoare.
  CAP. 2
  Personalul didactic
  ART. 37
  Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.
  ART. 38
  Pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică de conducere, de predare şi instruire practică sau într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii.
  ART. 39
  (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
  (2) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.
  ART. 40
  Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.
  ART. 41
  În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puţine ore de curs. Numărul şi atribuţiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ.
  
CAP. 3
  Personalul nedidactic
  ART. 42
  (1) Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractelor colective de muncă aplicabile.
  (2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
  (3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.
  ART. 43
  (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu.
  (2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.
  (3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare.
  (4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ.

  (5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.

luni, august 08, 2016

Răspunderea disciplinară şi patrimonială a personalului din învățământ


Personalul didactic de predare si de pregatire/instruire practica, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si control incadrat in unitatile de invatamant si inspectoratele scolare, precum si personalul de indrumare si control din cadrul MEN  raspunde disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce ii revin potrivit legii, contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei. 

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. 

Personalul didactic de predare si de pregatire/instruire practica, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si control incadrat in unitatile de invatamant, sanctionat in conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, are dreptul de a contesta decizia de sanctionare, in termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare, conform art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Colegiul  de disciplina de pe langă inspectoratul scolar  județean  se organizeaza si functioneaza in conformitate cu Ordinul 3866 din 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene. 

Colegiul  de disciplina de pe langa inspectoratul scolar  este  organ administrativ-jurisdictional.

Sanctiunea se stabileste in functie de gravitatea abaterilor, de imprejurarile in care au fost savarsite, de urmarile acestora, precum si de comportamentul persoanei in cauza. 

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
  a) observaţie scrisă;
  b) avertisment;
  c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
  d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
  e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
  f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.

Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul de îndrumare şi de control din cadrul inspectoratelor şcolare şi de personalul de îndrumare şi de control din cadrul MEN, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează:

  a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
  b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
  c) pentru personalul de îndrumare şi de control din cadrul MEN, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
  d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea.

Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de către:

  a) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul didactic şi personalul de conducere al acesteia;

  b) ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru funcţiile de îndrumare şi de control din cadrul MEN, precum şi pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
  
În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente.

Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare.

Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.


Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.
  
Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar.

Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general.

Pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, propunerea de sancţionare se face de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se comunică prin ordin.

Pentru personalul de îndrumare şi control din MEN, propunerea de sancţionare se face, după caz, de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, respectiv de secretarul de stat sau de şeful ierarhic al persoanei în cauză şi se comunică prin ordin.
  
Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de învăţământ, inspectorul şcolar general sau ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
  
Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii.
Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

Daca de la data savarsirii faptei ce constituie abatere disciplinara si pana la momentul aplicarii sanctiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana in cauza nu mai poate fi sanctionata disciplinar.


Acte procedurale obligatorii necesare sanctionării disciplinare a personalului didactic, personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ, conform cu Art. 280-283 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale:  

 1.  SESIZARE  făcută  în scris (de către orice persoană/comisie) şi înregistrată în Registrul de intrări- ieşiri al şcolii
 2. PROCES VERBAL al Consiliului de Administraţie al şcolii de numire a Comisiei de cercetare disciplinară
 3.  DECIZIA directorului  şcolii de numire a Comisiei de cercetare disciplinară (cu nr. din Registrul de decizii director)
 4. CONVOCĂRI  scrise la Comisia de cercetare pentru persoana cercetată şi alte persoane care cunosc  date  concludente (înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii) –convocarea celui cercetat se va face cu 48 h înainte
 5. DECLARAŢIA  scrisă  celui cercetat disciplinar (înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 6. DECLARAŢII  scrise ale celor care cunosc date concludente despre fapta cercetată ( înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 7.  PROCES VERBAL  despre fiecare audiere a celor care dau declaraţii (înregistrate în Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 8. Raportul=PROCES VERBAL final despre concluziile cercetării disciplinare a Comisiei care să cuprindă şi propunerea Comisiei de cercetare cu privire la sancţionare  (înregistrat în Condica de inspecţii sau Registrul general de intrări ieşiri al unităţii)
 9. PROCES VERBAL al Consiliului de Administraţie al şcolii unde se stabileşte sancţiunea disciplinară care i se aplică celui cercetat, vot secret, 2/3 voturi din totalul membrilor
 10. DECIZIA directorului de comunicare a sancţiunii disciplinare, cu confirmare de primire  (în preambul se trec motivele invocate în CA pentru sancţiunea aplicată;  cu menţiunea că se poate ataca în 15 zile de la comunicare la Colegiul de disciplină al Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara; cu menţiunea : „dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat” – art. 280 alin. 10 )
 11. DIVERSE

 

Bază legală:

1.      Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 educaţiei naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare

2.  Ordinul 3866 din 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene

 

Autor:  Consilier juridic Ion Nistor


 

joi, iulie 14, 2016

Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a


 

                   CALENDARUL

                 desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice

                 pentru constituirea corpului naţional de experţi în

            management educaţional, seria a 10-a

 

29 iulie 2016                 Afişarea programului orar al înscrierilor, a

                              numărului de locuri scoase la concurs şi a

                              metodologiei de concurs la sediul inspectoratului

                              şcolar şi pe site-ul propriu

 

29 iulie-5 august 2016        Completarea formularului de selecţie on-line, în

                              aplicaţia informatică

 

8 august 2016                 Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi

                              în această etapă, în urma introducerii

                              informaţiilor în formularul de selecţie on-line

 

8-10 august 2016              Depunerea la inspectoratul şcolar a portofoliului

                              cu documentele prevăzute la art. 7 din

                              Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea

                              concursului de selecţie a cadrelor didactice

                              pentru constituirea corpului naţional de experţi

                              în management educaţional, aprobată prin Ordinul

                              ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi

                              sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi

                              completările ulterioare, de către candidaţii

                              declaraţi admişi după etapa de selecţie on-line,

                              conform programului afişat

 

11-12 august 2016             Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul

                              Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

                              lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa

                              de selecţie on-line, care la data înscrierii la

                              selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de

                              îndrumare şi control din inspectoratul şcolar,

                              precum şi dosarele acestora.

 

16-17 august 2016             Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către

                              comisiile de evaluare constituite la nivelul

                              inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul

                              Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării

                              Ştiinţifice

 

18 august 2016                Validarea rezultatelor selecţiei de către

                              consiliul de administraţie al inspectoratului

                              şcolar

 

18 august 2016                Transmiterea către inspectoratele şcolare a

                              rezultatelor selecţiei făcute de comisia de

                              evaluare constituită la nivelul Ministerului

                              Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

                              în vederea afişării acestora la sediul

                              inspectoratului şcolar

 

19 august 2016                Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea

                              descrescătoare a punctajelor

 

22-26 august 2016             Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar,

                              respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale şi

                              Cercetării Ştiinţifice

 

22-29 august 2016             Soluţionarea contestaţiilor

 

29 august 2016                Transmiterea de către Ministerul Educaţiei

                              Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a

                              rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul

                              şcolar

 

30 august 2016                Întocmirea de către inspectoratele şcolare a

                              listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi

                              înaintarea acestor liste la Ministerul

                              Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

31 august 2016                Emiterea ordinului ministrului privind

                              înscrierea cadrelor didactice declarate

                              promovate în Registrul naţional al experţilor

                              în management educaţional
 Baza:
ORDINUL nr. 4.420 din 4 iulie 2016 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 10-a
 
 
 

marți, iunie 21, 2016

Calendar și reguli de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016

Calendar:

          ·        15 - 17 iunie 2016 Înscrierea la evaluarea naţională
     ·        17 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
·        27 iunie 2016 Limba şi literatura română - probă scrisă
·        28 iunie 2016 Limba şi literatura maternă - probă scrisă
·        29 iunie 2016 Matematica - probă scrisă
·        1 iulie 2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
·        1 iulie 2016 Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
·        2-4 iulie2016 Rezolvarea contestaţiilor 
      ·        5 iulie 2016Afişarea rezultatelor finale după contestaţii
      Reguli:


Art.5. (1) Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna organizare și desfășurare a evaluării naționale.

Art.6.(7) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ.
(9) În unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale, comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea națională a unor cadre didactice din alte unități de învățământ.
(8) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.
(10) Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea organizării evaluării naționale în unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale.

Art.9. (1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.
(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.
(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.
(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă respectivă.
 (8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.


 Bază:  Ordinul nr. 5081/2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016