duminică, martie 11, 2018

Grupul „Academia cetățeanului” 

Grupul „Academia cetățeanului”, parte a  Asociației Academia Cetățeanului (https://consultjuridic.blogspot.ro/) este o  comunitate de persoane interesate de  noutățile din domeniul juridic și management și numără  peste 450 de  membri, 


Pentru a  vă  include în grup,  trimite un e-mail la adresa  academiacetateanului@gmail.com  cu mesajul ABONARE

Cerere de înscriere/adeziuneCerere de înscriere/adeziune:


ASOCIAŢIA
ACADEMIA CETĂȚEANULUI
___________________________________________________________________________________________________________________________Subsemnatul(a)_________________________născut(a) la data de_______________ în localitatea_______________, jud.____, cu  domiciliul în ____________________________
str.___,  bl.__, sc.___,ap.___, et. __, jud.___,   posesor al actului de identitate CI/BI seria_____nr.__________,  eliberat(ă) de Pol.  ____________la data de_______________, CNP__________________________________, telefon________________________,                      e-mail______________________.
solicit înscrierea în  ASOCIAŢIA ACADEMIA CETĂȚEANULUI.

Sunt de acord cu prevederile statutului Asociaţiei ACADEMIA CETĂȚEANULUI, mă oblig să respect  cerinţele si prevederile acestuia şi să-mi aduc contribuţia  la înfăptuirea obiectivelor ASOCIAŢIEI.
Semnătură___________________, data________

Cererea de înscriere a fost aprobată în şedinţa Consiliului Director din data de____________________

În urma analizei cererii, se acordă statutul de membru:

De onoare (Onorific) 
Asociat    
 Colaborator (Voluntar) □               


PREȘEDINTE

JR. NISTOR IONDetalii  la  adresa:  academiacetateanului@gmail.com  

vineri, februarie 09, 2018

ASOCIAŢIA ACADEMIA CETĂŢEANULUI OBȚINE PERSONALITATE JURIDICĂ ASOCIAŢIA ACADEMIA CETĂŢEANULUI OBȚINE PERSONALITATE JURIDICĂ


Judecătoria Deva admite cererea formulată de petenta ASOCIAŢIA ACADEMIA CETĂŢEANULUI şi, în consecinţă:

- Încuviinţează dobândirea personalităţii juridice de către ASOCIAŢIA ACADEMIA CETĂŢEANULUI, înfiinţată conform actului constitutiv certificat  sub nr. 40/23.01.2018 şi statutului asociaţiei 
-Dispune înscrierea în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Deva
-Dispune comunicarea prezentei încheieri împreună cu copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, urmând ca după rămânerea definitivă a prezentei încheieri un exemplar însoţit de actele doveditoare, se va comunica Ministerului Justiţiei, iar un alt exemplar Administraţiei Financiare a municipiului Deva

Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită cu scopul de a contribui la formarea unor cetățeni  informați, activi, implicați în viața socială, culturală, spirituală  și  economică a  țării, folosind mijloace adecvate.

Detalii  la  adresa:  academiacetateanului@gmail.com  

joi, februarie 01, 2018

Activități îndeplinite de Asociația Academia cetățeanuluiAsociaţia va îndeplini în special următoarele activităţi:
 •         atragerea si utilizarea, în conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma de subventii, contributii, cotizatii, sponsorizari, finantari pe baza de proiecte cu surse de finantare interne si externe, etc.
 • ·        activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
 • ·        consultanță în domeniul  afacerilor;
 • ·        consultanță în domeniul  fiscal;
 • ·        consultanță în domeniul  managementului;
 • ·        consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
 • ·        consultanță  și asistenţă pentru dezvoltarea resurselor umane– sesiuni de structurare a lucrului în echipă, valorificarea competenţelor şi stimularea creativităţii;
 • ·        crearea unui parteneriat solid între părinti-cadre didactice-comunitate-unități școlare-inspectorat școlar;
 • ·        derularea unor programe educative pe teme de genul: consilierea părinților, violența în familie, ocrotirea minorilor, anticorupție;
 • ·        dezvoltarea unui parteneriat loial cu autoritatile statutului, în spiritul democratiei participative, pentru stabilirea directiilor, conceptelor si actelor normative de interes  general pentru educaţie;
 •         editarea unor publicaţii periodice cu caracter informativ (broșuri, periodice și a pliante);
 • ·        identificarea si sustinerea valorilor umane prin activitati educationale intense;
 • ·        initierea si formarea unor grupuri consultative, reunind autorităţile locale si societatea civilă, pentru rezolvarea unor probleme sociale, educaţionale, etc.;
 • .       initierea si aplicarea unor metode specifice de educaţie pentru formarea de buni cetăţeni;
 • ·        investigarea fenomenelor specifice comunicării de masă, a implementării noilor tehnici de comunicare, a relatiilor dintre viata economică, socială si politică, a relaţiilor publice si publicitatii;
 • ·        îmbunatatirea calitatii procesului de formare a specialistilor  prin implementarea standardelor nationale si internationale de calitate in formarea specialistilor din domenii diverse;
 • ·        întărirea rolului asociatiei în domeniul drepturilor omului, democraţiei si statului de drept, ca parte componenta a societății civile;
 • ·        oferirea serviciilor de consiliere psihologică  persoanelor  aflate  în  stări conflictuale,  critice, etc.;
 • ·        oferirea unor servicii de meditații de tip after-school, consultații școlare, îngrijire şi supraveghere pentru școlari, preşcolari;
 • ·        organizarea de  tabere  pentru   pentru petrecerea timpului liber, de educație şi de recreere;
 • ·        organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii, dezbateri, expoziţii sau de alte activităţi; 
 • ·        organizarea de cursuri de pregătire pentru părinți și bunici;
 • ·        organizarea de simpozioane si actiuni cu teme diverse si participarea la actiuni organizate de catre asociatii similare, atât din țară, cât si din străinătate;
 • ·        organizarea, derularea cursurilor de formare profesională a adultilor (initiere, perfectionare, calificare, recalificare);
 • ·        promovarea educaţiei permanente, educaţiei adulţilor prin programe specifice din toate domeniile;
 • ·        promovarea performantelor profesionale ale cadrelor didactice, studentilor și elevilor pe plan national si international;
 • ·        promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice poporului roman, dezvoltarea multiculturalismului si a dialogului social;
 • ·        promovarea si dezvoltarea activitatii educationale si de pregatire profesionala prin organizarea de colocvii, dezbateri, conferinte si cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe;
 • ·        promovarea si susţinerea educaţiei, formării si învăţării pe tot parcursul vieţii a cetăţenilor români în vederea creşterii ratei de implicare in viata cotidiana (pe piata națională și europeana a muncii);
 • ·        publicarea de materiale informative şi rezultate ale unor sondaje sau cercetări;
 • ·        realizarea unui dialog permanent si colegial intre mediul educaţional, mediul de cercetare si societatea civilă;
 • ·        semnalarea abuzurilor, ilegalităților,  incompetenței și a actelor de coruptie;
 • ·        sprijinirea iniţiativelor si proiectelor copiilor/elevilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ si prin a valorifica pregatirea si inteligenta lor;
 • ·        sustinerea tratării egale, nediscriminatorii a copiilor, elevilor și părinților;
 • ·        sustinerea  și încurajarea unor activitati ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic si sportiv

Obiectivele Asociației Academia cetățeanului

Asociaţia urmăreşte următoarele obiective:


1. Conștientizarea și responsabilizarea cetățenilor români cu privire la locul și rolul pe care îl dețin în societate;


2. Participarea activă a cetățenilor la însănătoşirea, revigorarea şi consolidarea climatului  social, spiritual, educativ  şi moral al societăţii româneşti.

Scopul Asociatiei Academia cetățeanului

Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită cu scopul de a contribui la formarea unor cetățeni  informați, activi, implicați în viața socială, culturală, spirituală  și  economică a  țării, folosind mijloace adecvate.

sâmbătă, ianuarie 27, 2018

Raportul consilierilor juridici privind starea justitiei

Raportul consilierilor juridici privind starea justitiei

22 octombrie 2009 | JURIDICE.ro

·        Acest document a fost înaintat de Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România comisiei juridice a Senatului.