marți, mai 18, 2010

Cum ia fiinţă şi cum funcţionează o institutie de invatamant particular preuniversitar?(r1)

Infiintarea si functionarea unei unitati particulare de invatamant preuniversitar, furnizoare de educatie presupune indeplinirea unui set de formalitati la diverse institutii ale statului roman, pentru asigurarea atat a standardelor de calitate solicitate de lege, cat si indeplinirea cumulativa a prevederilor legale in acest sens privind infiintarea.

Prezentarea etapelor pentru deschiderea efectiva a unei unitati particulare de invatamant preuniversitar.

In Romania, o unitate de invatamant particular poate fi deschisa prin initiativa unei biserici, a unei societati comerciale inregistrata la Registrul Comertului cu cod CAEN specific, prin decizia unei fundatii/ asociatii.

O asociatie/fundatie ia nastere prin hotarare judecatoreasca a Judecatoriei in a carei raza teritoriala se va infiinta unitatea de invatamant.

O conditie elementara pentru ca o societate comerciala, asociatie/fundatie sa poata fi gradinita/scoala, este ca aceasta sa fie una non-profit.

Astfel, se va constitui societatea comerciala ca societate cu raspundere limitata la Registrul Comertului sau se vor face demersurile necesare pentru a constitui o asociatie sau fundatie la Judecatoria/Administratia Financiara unde se doreste sediul gradinitei/scolii, cu singura conditie ca aceasta sa fie non-profit.

Un pas important este obtinerea autorizatiei sanitare, obtinuta in baza urmatoarelor formalitati:

* cerere adresata Directiei Judetene de Sanatate Publica

* dosar tehnic, care va cuprinde avizul sanitar

* dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara

* declaratie pe proprie raspundere referitoare la asigurarea conformarii la conditiile igienico-sanitare

Ulterior constituirii societatii, respectiv a asociatiei/fundatiei, urmeaza a se declansa procedura de obtinere a autorizatiei provizorie de functionare de la Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, conform mentiunilor urmatoare.

Fara autorizatie de la ARACIP,  nu se poate incepe activitatea de prestari servicii.

Obtinerea autorizatiei si acreditarii de la ministerul educatiei ( ARACIP)

Ce este ARACIP?

ARACIP – Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar este instituie publica de interes national, in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu personalitate juridica si cu buget propriu de venituri si cheltuieli, infiintata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 87/2006. ARACIP are sediul in Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, Bucuresti, raspunde la tel. 021.3104213 are nr. de fax 021. 3192096 si adresa de mail aracip@mec.edu.ro.


Atributii ARACIP

-ARACIP realizeaza evaluarea externa a calitatii oferite de institutiile de invatamant particular si de alte organizatii furnizoare de educatie,

- Emite autorizarile, acreditarile si evaluarea periodica a unitatilor de invatamant particular;

- Efectueaza pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educatiei si cercetarii, evaluarea calitatii educatiei din invatamantul preuniversitar;

- Realizeaza impreuna cu inspectoratele scolare şi direcţiile de resort din Ministerul Educaţiei şi Cercetării activitatea de monitorizare şi control al calităţii;

- Efectuează, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de educaţie acreditate;

- Propune Ministerului Educatiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea, prin ordin, a instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz;

- Elaborează standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, manuale de evaluare internă a calităţii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătăţire a calităţii invăţământului preuniversitar, codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare.

Conform art. 29 alin. 4 din OUG 75/2005, acreditarea presupune parcurgerea a doua etape succesive:

a) autorizarea de functionare provizorie, care reprezinta actul de infiintare si acorda dreptul de a desfasura activitatea de invatamant si de a organiza, dupa caz, admiterea la studii;

b) acreditarea, care acorda – alaturi de drepturile prevazute la litera a) – si dreptul de a emite diplome, certificate si alte studii recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de a organiza, dupa caz, examenul de absolvire.

Intr-adevar, fiecare institutie de învatamânt nou înfiintata va fi supusa unei proceduri de evaluare în doua faze: autorizarea provizorie si acreditarea.

Autorizatia provizorie de functionare a institutiei.

Persoana care intentioneaza sa desfasoare activitatea de educatie si invatamant prescolar prin infiintarea unei gradinite particulare, trebuie sa stie ca nu este suficienta constituirea unei societati comerciale sau asociatie/ fundatie, pentru a desfasura aceasta activitate.

Prin autorizarea provizorie se certifica faptul ca exista toate premisele pentru ca oferta de educatie a respectivei institutii sa fie conforma cu cerintele legale.

Evaluarea în vederea autorizarii va avea urmatoarele tinte:

- procedurile pentru dezvoltarea institutionala - de planificarea strategica si operationala;

- managementul (conducerea) si structura institutionala;

- resursele umane proiectate;

- facilitatile (spatii de joaca, auxiliare etc.), resursele materiale si cele financiare;

- oferta educationala - inclusiv curriculum-ul adoptat de institutia scolara si auxiliarele curriculare prevazute;

- sistemul informational;

- procedurile de asigurare si de management al calitatii;

- prognozele si asteptarile privind rezultatele copiilor la studii.

Pentru înfiintarea de noi unitati de învatamânt preuniversitar - prescolar in cazul de fata, perioada de depunere, la ARACIP, a cererii de declansare a procedurii de evaluare externa în vederea autorizarii, însotite de raportul de evaluare interna pentru fiecare nivel de învatamânt, specializare si/sau calificare profesionala, întocmit conform prevederilor legale corespunzatoare este 15.03- 15.04. a anului din care se solicita inceperea functionarii.

Componenta dosarului pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie.

Dosarul depus la ARACIP, in vederea autorizarii de functionare provizorie trebuie sa contina o Cerere tip pentru declansarea procedurii de autorizare de functionare provizorie pentru unitate de invatamant particular precum si Raportul de evaluare interna.

Acest raport de evaluare interna trebuie sa contina la randul lui urmatoarele documente:

a) fişa – tip a raportului de evaluare interna în vederea autorizării de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru care se solicită înfiinţarea;

b) proiect privind dezvoltarea, pe termen mediu de 3-5 ani, a unitatii de invatamant;

c) planuri operationale pentru primul an de functionare a unitatii de invatamant;

d) oferta educationala;

e) acte privind persoana juridical initiatoare:

- actele care atesta infiintarea si/sau dobandirea personalitatii juridice dupa caz;

- actul constitutiv si statutul de organizare si functionare a persoanei juridice;

- certificate de inregistrare fiscala a persoanei juridice;

f) acte privind spatiile de invatamant si baza materiala, precum si regimul de detinere al acestora detinerea in proprietate, in administrare sau in folosinta, dupa caz, a spatiilor si a bazei materiale; se vor anexa copii de pe actele de provenienta, respectiv copii de pe contractele de inchiriere);

g) lista dotarilor disponibile (mobilier si echipament didactic), regimul juridic al acestora (pentru calculatoare se vor mentiona numarul acestora si generatia) si valoarea totala a acestora;

h) lista cu fondul de carte propriu (numar de volume, domeniul de referinta, valoare totala) din dotarea bibliotecii;

i) autorizatie sanitara de functionare, vizata pe anul in curs (pentru spatiul in care se va desfasura activitatea instructiv-educativa);

j) aviz PSI (pentru spatiul in care se va desfasura activitatea instructive-educativa), daca este cazul, conform legislatiei in vigoare;

K) acte privind curriculumul:

- lista planurilor de invatamant si a programelor prescolare aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, ce vor fi utilizate (ghiduri, culegeri si alte asemenea), conform normativelor in vigoare la acea data, corespunzatoare tipului, nivelului si formei de invatamant;

L) acte privind personalul didactic:

- lista cadrelor didactice care vor functiona in unitatea de invatamant;

- declaratia – angajament a fiecarui cadru didactic care urmeaza sa desfasoare activitati de invatamant in gradinita respectiva;

- stat de functii pentru personalul ce urmeaza a fi angajat in unitatea de invatamant;

m) modelul de contract de scolarizare ce va fi utilizat, daca este cazul;

n) proiectul de regulament intern al gradinitei;

o) ordinul de plata a tarifului de evaluare, dupa caz.Dupa ce organizatia furnizoare de invatamant si educatie depune dosarul cu actele necesare, va iesi in evidenta rolul deosebit de important al expertilor ARACIP, care au principala atributie de a analiza raportarea standardelor gradinitei in constituire la standardele de evaluare solicitate de minister. Astfel, acesti experti analizeaza raportul de evaluare interna, urmand ca ARACIP sa declanseze procedurile de evaluare externa.Comisiile de experţi desemnati verifică îndeplinirea standardelor de evaluare de către organizaţia respectivă, iar ulterior experţii ARACIP verifică raportul de evaluare externă întocmit de membrii comisiilor de experţi. Acestia validează raportul de evaluare externă.

Urmeaza ca Biroul executiv al ARACIP sa analizeze si avizeze rapoartele de evaluare externă. Apoi, Consiliul ARACIP analizează şi aprobă rapoartele de evaluare externă si tot acesta – consiliul propune acordarea / neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării. In functie de acest raspuns de la Consiliul ARACIP, Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite ordinul de acordare/ neacordare –dupa caz- a autorizaţiei de funcţionare provizorie.

Standardele de evaluare solicitate pentru autorizare de functionare provizorieStandardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educaţie. Standardele de autorizare sunt standarde naţionale, care se aplică învăţământului preuniversitar de stat şi particular, şi se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din O.UG 75/2005, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006.

La evaluarea interna a gradinitei, necesara pentru obtinerea autorizatiei provizorie de functionare, sunt urmarite a fi indeplinite mai multe obiective, astfel:

- Existenţa unui proiect de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru gradinita;

- Prezentarea bugetului (estimat) necesar pentru realizarea proiectului de dezvoltare şi a bugetului (detaliat) pentru programele / acţiunile cuprinse în planul operaţional pentru primul an de funcţionare. Adecvarea acestuia la dezvoltarea preconizată a unităţii de învăţământ;

- Elaborarea “fişei postului” pentru toate posturile prevăzute în organigramă conform modelelor stabilite prin prevederile legislaţiei în vigoare;

- Definirea sistemului de comunicare formală externă cu părinţii, angajatorii şi cu alte instituţii şi grupuri semnificative de interes;

- Existenţa spaţiilor preşcolare în care va funcţiona gradinita (proprii şi / sau închiriate, concesionate, în comodat sau deţinute sub orice altă formă legală);

- Adecvarea numărului sălilor de lectii, al salilor de masa, al atelierelor – daca e cazul, al sălilor de festivitati etc. la planul prognozat, la nivelul si profilul modulelor cuprinse in planul de invatamant prescolar pe care legea il vizeaza;

- Respectarea, în spaţiile preşcolare deţinute, a normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor, conform legislaţiei în vigoare (norme generale şi specifice);

- Adecvarea mijloacelor de învăţământ prescolar şi a auxiliarelor curriculare deţinute la planul si nivelul de preşcolarizare prognozat, existente în oferta educaţională;

- Constituirea cel puţin a unui organism colectiv de conducere, dintre cele prevăzute de legislaţia în vigoare;

- Stabilirea, în statul de funcţiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar şi personal nedidactic necesar funcţionării gradinitei, în funcţie de planul de şcolarizare prognozat, de nivelul de preşcolarizare, de profilul şi de specializările / calificările profesionale existente în oferta educaţională;

- Existenţa unui proiect de regulament intern de funcţionare;

- Asigurarea serviciilor medicale pentru copii;

- Evidenţierea procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă;

- Proiectarea sistemelor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de gradinita;

- Existenţa, în bugetul primului an de funcţionare, a liniei bugetare destinată achiziţiei documentelor preşcolare respectarea, în spaţiile deţinute, a normativelor de dotare, conform legislaţiei în vigoare;

- Existenţa unei oferte educaţionale, care cuprinde nivelurile şi formele de învăţământ în care se face şcolarizare, specializările / calificările obţinute de absolvenţi, resursele educaţionale (umane şi materiale) puse la dispoziţie pentru activităţile curriculare şi extracurriculare, programul şcolii şi facilităţile puse la dispoziţia elevilor etc;

- Constituirea bugetului gradinitei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicându-se sursele de finanţare;

- Existenţa materialelor promoţionale privind oferta educaţională, pe suport convenţional şi electronic.Tarife de evaluare percepute de ARACIP în baza Legii nr.87/2006 pentru aprobarea cu modificări şi completări a Ordonanţei Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei Pretul perceput de ARACIP, pentru autorizarea provizorie de functionare a gradinitei in cuantum de 2 salarii de bază ptr. funcţia de profesor gr. didactic I şi vechime peste 40 de ani.


Acreditarea unei institutii de invatamant particulare

În vederea acreditarii, unitatile de învatamânt preuniversitar particular autorizate, care îndeplinesc conditiile prevazute de lege, trebuie sa depuna la ARACIP, cererea de declansare a procedurii de evaluare externa, însotita de raportul de evaluare interna, întocmit conform prevederilor legale corespunzatoare, începând cu data de 15.08. a anului in curs.

Acreditarea institutiilor de învatamânt certifica, în afara existentei si reînnoirii premiselor si faptul ca procesele educationale, în special procesele de predare si de învatare, respecta reglementarile legale iar rezultatele sunt cele asteptate si se înscriu, totodata, în limitele considerate ca acceptabile la nivel national.

Aceste rezultate se refera la:

- rezultatele scolare propriu-zise - indicatorii de "reusita" scolara;

- satisfactia beneficiarilor directi si indirecti (elevi, parintii acestora, angajatori sau, dupa caz, alte institutii care scolarizeaza absolventii etc.) fata de educatia oferita;

- rezultatele privind dezvoltarea personalului si dezvoltarea manageriala;

- cresterea rolului si a raspunderii sociale si comunitare;

- raportarea la principalii indicatori stabiliti la nivel national.

Institutiile acreditate se supun evaluarii periodice la fiecare 5 ani.

Scopul evaluarii periodice este de a verifica daca institutia scolara se mentine la nivelul standardelor nationale de acreditare. Ca urmare, evaluarea periodica va fi echivalenta cu o reacreditare.

Procedura de acreditare

Conform art. 31 din OUG 75/2005, institutia autorizata sa functioneze provizoriu elaboreaza un raport de evaluare interna folosind ca termeni de referinta standardele specifice etapei de acreditare; raportul de evaluare interna se depune la departamentul de ARACIP împreuna cu o cerere de declansare a procedurii de evaluare externa si de acreditare.

Termenul de depunere a cererii în vederea acreditarii nu poate depasi 2 ani de la data absolvirii primei promotii, sub sanctiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie; Departamentul de acreditare numeste o comisie de experti în evaluare si acreditare care analizeaza raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la institutia solicitanta îndeplinirea standardelor referitoare la domeniile si criteriile prevazute la art. 10 si elaboreaza propriul raport de evaluare.

Departamentul de acreditare al ARACIP valideaza raportul expertilor prin verificarea respectarii metodologiei de evaluare externa, iar agentia propune Ministerului Educatiei si Cercetarii acreditarea sau, dupa caz, neacreditarea institutiei solicitante. Pentru gradinite, acreditarea se acorda prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, în baza avizului ARACIP.

Componenta dosarului pentru acreditarea unei institutii particulare

Dosarul depus la ARACIP, in vederea acreditarii trebuie sa contina cererea tip pentru declansarea procedurii de acreditare a gradinitei precum si raportul de evaluare interna.

Raportul de evaluare interna la randul lui, va contine:

a) fisa - tip a raportului de evaluare interna;

b) studiu diagnostic privind stadiul de dezvoltare a gradinitei precum si eficienta interna si externa a acesteia;

c) noul proiect de dezvoltare institutionala, în baza diagnozei realizate si prin comparative cu proiectul initial, realizat pe termen de 5 ani;

d) planurile operationale pe ultimii 3 ani, care sa cuprinda si evaluarea atingerii obiectivelor propuse;

e) oferta educationala pentru anul prescolar în curs/urmator, dupa caz;

f) actul de înfiintare a gradinitei respective;

g) lista protocoalelor, acordurilor de colaborare, parteneriatelor încheiate de gradinita;

h) modelul de contract de scolarizare utilizat în unitatea de învatamânt, daca este cazul;

i) situatiile privind rezultatele si performantele obtinute de copii pe parcursul perioadei anterioare celei depunerii dosarului pentru acreditare;

j) lista planurilor de învatamânt si a programelor aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si utilizate în cadrul unitatii de învatamânt;

k) oferta curriculara (curriculumul diferentiat/curriculumul la decizia gradinitei/ curriculumul în dezvoltare locala pentru nivelul de învatamânt);

l) actele privind încadrarea cu personal, pe ultimul ciclu de învatamânt (copii de pe statele de functii);

m) acte privind detinerea în proprietate sau în folosinta a bazei materiale (se vor anexa copii de pe actele de provenienta, respectiv copii de pe contractele de închiriere, în forma autentificata);

n) lista obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate în proprietatea unitatii de învatamânt (se va mentiona provenienta acestora, data de înregistrare, valoarea acestora);

o) acte privind evaluarea interna a calitatii si functionarea structurilor responsabile cu asigurarea calitatii (se vor anexa regulamentul de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii si strategia de asigurare a calitatii);

p) acte privind inspectiile si controalele efectuate în unitatea de învatamânt conform Registrului de procese - verbale de inspectii;

q) acte privind asigurarea conditiilor de securitate si igienico - sanitare, respective autorizatia sanitara de functionare pentru fiecare dintre spatiile utilizate în procesul instructiv - educativ (vizata pentru anul în curs), Avizul PSI pentru fiecare dintre spatiile utilizate în procesul instructiv - educativ (în perioada de valabilitate), precum si acte privind asigurarea securitatii si sanatatii elevilor si personalului în incinta scolii si în vecinatatea acesteia (protocoale si contracte privind asistenta medicala, paza si altele asemenea);

r) certificatul de atestare fiscala;

s) ordinul de plata a tarifului de evaluare, dupa caz.
Standarele de evaluare solicitate pentru acreditare

Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi de educaţie. Standardele de acreditare sunt standarde naţionale, care se aplică învăţământului preuniversitar de stat şi particular, şi se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din O.U.G. nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006.

La evaluarea interna a gradinitei, necesara pentru obtinerea acreditarii se urmareste a fi indeplinite mai multe obiective, din care selectam, astfel:

- Existenţa proiectului de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru organizaţia furnizoare de educaţie, având cel puţin elementele prevăzute la autorizare;

- Îndeplinirea scopurilor şi a obiectivelor stabilite prin proiectul de dezvoltare şi prin planurile de implementare, pentru întreaga perioadă de autorizare provizorie, după caz;

- Cunoaşterea misiunii şi a ţintelor strategice de către cadrele didactice, elevi, părinţi, autorităţi locale, comunitatea în general;

- Concordanţa viziunii, misiunii şi ţintelor strategice cu tipul organizaţiei furnizoare de educaţie, cu forma şi nivelul de educaţie la care aceasta funcţionează;

- Precizarea indicatorilor de realizare şi a modalităţilor de evaluare a atingerii ţintelor propuse;

- Existenţa, cel puţin, a regulamentelor interne de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare;

- Existenţa organigramei organizaţiei furnizoare de educaţie, cu linii clare de decizie, comunicare şi raportare;

- Funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare formală internă cu personalul propriu şi cu copii;

- Existenţa unui sistem şi a procedurilor de asigurare a securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului (pază proprie, acorduri / contracte cu firme specializate, cu jandarmeria sau cu poliţia;

- Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie;

- Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare adecvate unei gradinite;

- Utilizarea spaţiilor şcolare în procesul didactic conform destinaţiei lor şi planificării întocmite la nivelului organizaţiei şcolare;

- Corelarea spaţiilor auxiliare - săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie, cu planul de învăţământ, cu numărul elevilor şi cu tipul, nivelul şi forma de învăţământ;

- Existenţa spaţiilor sanitare şi dotarea lor în conformitate cu normativele de igienă în vigoare;

- Respectarea, de către personalul de conducere angajat, a condiţiilor prevăzute de Legea Învăţământului, precum şi de Statutul personalului didactic;

- Constituirea bugetului unităţii de învăţământ în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicându-se sursele de finanţare;

- Existenţa unor demersuri concrete pentru diversificarea şi /sau suplimentarea surselor de finanţare;

- Existenţa “fişei postului” pentru toate posturile prevăzute în organigramă. Fişa postului va cuprinde, cel puţin: numele postului, locul de muncă, condiţiile de ocupare (pregătire, experienţă, calificări, competenţe etc.), locul în structura organizaţiei şi relaţiile cu alte posturi din organigramă (subordonare, coordonare sau supervizare), scopul activităţii şi funcţia / funcţiile îndeplinite, atribuţiile specifice cu standardele şi descriptorii de nivel asociaţi, limitele autorităţii;

- Promovarea ofertei educaţionale;

- Respectarea condiţiilor şi procedurilor legale şi privind siguranţa şi confidenţialitatea în activitatea de colectare, prelucrare şi utilizare a informaţiei;

- Existenţa procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă;

- Asigurarea serviciilor medicale pentru copii, conform legislaţiei în vigoare.

Tarife de evaluare percepute de ARACIP în baza Legii nr.87/2006 pentru aprobarea cu modificări şi completări a Ordonanţei Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. Pretul perceput de ARACIP, pentru acreditarea gradinitei este in cuantum de 3 salarii de bază pentru funcţia de profesor gr. didactic I şi vechime peste 40 de ani.


Efectuarea formalitatilor prevazute de lege pentru infiintarea institutiei, concomitent cu respectarea standardelor de evaluare, conduc la functionarea in bune conditii a unitatii furnizatoare de invatamant.


Mai multe detalii si documente privind procedura de autorizare/acreditare puteti afla scriind la adresa inistor@gmail.com.