sâmbătă, iulie 17, 2010

Care este procedura de modificare/completare a Statutului si a Actului constitutiv al unei asociatii sau fundatii?Modificarea Statutului si a Actului Constitutiv se face ori de câte ori aveți de făcut schimbări în aceste acte, de exemplu:
a) schimbarea denumirii;
b) schimbarea sediului;
c) modificarea obiectului de activitate/scopului;
d) modificarea duratei de funcționare, etc.

Puteți modifica statutul fie prin act adițional, fie prin refacerea pur si simplu a întregului statut si a actului constitutiv (actualizarea lor).

Atentie: Pentru primirea de noi membri si retragerea/pierderea calității de membru se respectă procedura prevăzută în statutul asociației – aceste chestiuni nu sunt supuse nici unei proceduri reglementate de lege.

Procedura de modificare este următoarea:

Convocați, în conformitate cu prevederile statutului în vigoare, Adunarea Generală (pentru cazul unei asociații) sau reuniunea Consiliului Director (pentru fundație), având pe ordinea de zi modificarea statutului.

Aveți grijă să trimiteți din timp propunerile de modificare, spre a fi luate la cunostința de toți asociații.

Procesul-verbal de sedință trebuie semnat (recomandăm în 4 exemplare) de către participanți. Menționați în procesul-verbal al Adunării o persoană din conducere care va fi împuternicită cu derularea formalităților pentru modificarea statutului.

Aceasta poate fi si cineva din afara organizației (un consilier juridic, un avocat).

Odată centralizate, remiteți propunerile de modificare a statutului unui notar public sau unui avocat (pentru verificare, ca să nu aibă vreun viciu juridic).

Autentificați la notar sau certificați la avocat noul statut/actul adițional si procesul-verbal al sedinței Adunării Generale.

Plătiți la trezorerie, în contul bugetului de stat, taxa de timbru. Păstrați o copie a chitanței pentru contabilitate - originalul se depune la dosar la judecătorie. Veți avea nevoie si de timbre judiciare. Întrebați la judecătorie ce valoare trebuie să aibă taxele si timbrele.

Depuneți la biroul persoane juridice de la Judecătoria pe raza căreia se află sediul organizației un dosar care conține:

a)      cerere-tip completată si semnată în fața judecătorului de serviciu de către persoana împuternicită prin procesul-verbal să îndeplinească formalitățile de modificare a statutului, conform Anexei 3 a OMJ nr. 954/2000;
b)     vechiul statut, copie;
c)      statutul nou;
d)     actul adițional la statut, autentificat (4 exemplare originale);
e)      convocatorul pentru şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei, cu indicarea ordinii de zi şi modalitatea de comunicare a acestuia către membrii;
f)       dovada numărului actual al membrilor asociaţiei;
g)      dovada participanţilor la şedinţa Adunării Generale;
h)      procesul-verbal al sedinței Adunării Generale  în care s-a aprobat modificarea statutului, autentificat (1 ex. original şi 3 ex. in  copie);
i)        dovada de sediu (contract de comodat, titlu de proprietate, extras CF);
j)       chitanța doveditoare a plății taxei de timbru (19 lei);
k)     timbrul judiciar (30 de bani);
l)        cazier judiciar, certificat fiscal, copii după CI (pentru persoanele alese în Consiliul Director);
m)   încheierea judecătoreasca de înființare, copie;
n)     certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, în original.

Grefierul de la biroul persoane juridice verifică si semnează dosarul, cu care mergeți la registratură, unde primiți un număr de înregistrare.

Odată ce termenul de recurs s-a scurs si deci hotărârea judecătorească a rămas definitivă si irevocabilă, puteți cere încheierea judecătorească în formă legalizată.

O copie a încheierii ar trebui să vi se remită prin postă; însă, cum aceasta durează foarte mult, dacă vă grăbiți să începeți activitatea, mergeți la judecătorie si cereți direct actul si legalizarea lui.

Trebuie să vă adresați biroului special de persoane juridice din cadrul judecătoriei. Tot acolo veți solicita si legalizarea.

Observație: De obicei biroul de persoane juridice lucrează cu publicul doar 2 zile pe săptămână.
Luați încheierea judecătorească si faceți fotocopii, care urmează să fie legalizate.

Sfat: Solicitati 4-5 legalizări, veti avea nevoie.
Trebuie să plătiți pentru fiecare legalizare o taxă de timbru judiciar– se achită la unitățile CEC - si de asemenea pentru fiecare copie trebuie să dispuneți de un timbru judiciar de la postă.
Mai aveți nevoie de o cerere tip, de la judecătorie.

Ajutor: unele judecătorii/tribunale mari au oficii CEC / postale chiar în interiorul institutiei. Cereri tip si timbre se găsesc tot în sediul instant ei, la un mic oficiu care face si fotocopii.

Sursa: Ghidul înfiintării unei organizałii non-guvernamentale, v. 5.5 – noiembrie 2009-Asociatia "Altermedia", OP 1 - CP 705, Bucuresti, tel. 0722 190 685, fax 031 815 27 80, contact@altermedia.ro, http://www.altermedia.ro/


Legislatie aplicabila: Ordonanţă nr. 26 din 30/01/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii