joi, septembrie 02, 2010

Model decizie sanctionare disciplinara

Antet

Hotararea/decizia nr……
din data de………………

Ca urmare a referatului/notei/adresei inregistrate cu nr. ……de sesizare a conducerii ………………, de catre ………………, cu privire la savarsirea de catre salariatul/a ……………… a urmatoarei abateri disciplinare ………………,
In temeiul dispozitiilor art. 263 si art. 264 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si potrivit prevederilor Regulamentului intern al ………………;

Presedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul ………………, numit prin……………… nr. …… /………… a ………………;

DECIDE:

Art. 1. – (1)D-na/l ………………, avand functia de ……………… in cadrul ……………… se sanctioneaza disciplinar, cu avertisment scris.
(2) Prin prezenta, D-na/l ……………… se avertizeaza in scris ca ………………………………………………………………………………………

Art. 2. – (1) Motivul/ele de fapt al/ale sanctionarii disciplinare il constituie neindeplinirea atributiilor de serviciu/nerespectarea normelor de conduita in unitate, si anume………………………………………………………………
(2) Imprejurarile in care fapta a fost savarsita sunt urmatoarele:
(3) Gradul de vinovatie a salariatului: ………………………………
(4) Consecintele abaterii disciplinare sunt urmatoarele: …………………………
(5) In stabilirea sanctiunii disciplinare au fost avute in vedere comportarea generala in serviciu a salariatului si lipsa/eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

Art. 3. – Motivul de drept al aplicarii sanctiunii disciplinare il constituie art. 263-268 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, in special art. 264 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.

Art. 4. – Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile, la

Art. 5. – (1) Compartimentul Resurse Umane si Contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
(2) Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.

REPREZENTANTI LEGALI ANGAJATOR,

Data comunicarii: ………………
Semnaturi de luare la cunostinta: ………………Sursa www.legislatiamuncii.ro/a/2135/model-decizie-sanctionare-disciplinara_avertisment-scris.html