duminică, ianuarie 09, 2011

Aspecte juridice şi practice privind bisericile şi ONG-urile

Care este baza legală a înfiinţării de către o biserică creştină baptistă a unui ONG (asociaţie sau fundaţie)?

Baza legală:
Art. 44. alin. (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 58 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România: Biserica poate înfiinţa, organiza şi întreţine, singură sau în colaborare cu alte biserici şi organizaţii creştine: grădiniţe, şcoli de toate gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, farmacii, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă şi altele, Cu acordul adunării generale se pot înfiinţa şi organiza asociaţii şi fundaţii cu personalitate juridică distinctă, în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (4).


Ce inseamna expresia în condiţiile legii din prevederile art. 44. alin. (5) ?

Actul normativ care reglementează înfiinţarea şi funcţionarea ONG-urilor este Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

Care sunt avantajele înfiinţării de către o biserică creştină baptistă a unui ONG ?

Avantaje:
1. implicarea bisericii în proiecte sociale cum ar fi: grădiniţe, şcoli de toate gradele, tabere, orfelinate, cămine de bătrâni, case de odihnă, unităţi de asistenţă medicală şi de caritate, farmacii, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă etc.
2. obţinerea de resurse financiare suplimentare din exterior: finanţări nerambursabile, contribuţii de la SC, granturi guvernamentale, sponsorizări
3. implicarea unor voluntari din diverse medii sociale
4. implicarea specialistilor ( experti) in activitatea ONG- ului
5. neimplicarea bisericii in activitati cu caracter comercial
6. deciziile pot fi luate mai rapid
7. restuirea TVA-ului platit

Cum poate păstra biserica controlul asupra ONG-ului înfiinţat?

1. prin Actul constitutiv şi Statut care trebuie să facă referire la aspectele de legătură biserică-ONG şi aspectele de control
2. prin membri bisericii din cadrul Consiliului de administraţie al ONG-ului
3. prin cenzorul bisericii care poate fi si cenzorul ONG-ului
4. prin viziune comună
5. prin membrii comuni
6. prin oferirea de sediu de către biserică pentru ONG
7. prin sprijin reciproc

Activităţi specifice sfârşitului/începutului de an în cadrul Bisericilor

Care sunt activităţile specifice sfârşitului/începutului de an în cadrul Bisericilor Crestine Baptiste?

Raspuns:

1. Executarea inventarierii anuale şi întocmirea proceselor verbale specifice (PV privind rezultatele inventarierii, PV de declasare/casare, PV de scoatere din funcţiune)

Baza: Ordinul M.F.P. nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, Ordinul M.E.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile


2. Executarea inventarierii anuale a documentelor de arhivă şi a suporţilor optici/magnetici

Baza: Legea nr. 16 din 02/04/1996-Legea Arhivelor Naţionale


3. Organizarea şi conducerea patrimoniului ( a gestiunii si a contabilităţii) Bisericii

Baza: Legea din 31/07/1929 asupra contabilitatii publice si asupra controlului bugetului si patrimoniului public, Legea nr. 82 (r4) din 24/12/1991 contabilităţii nr. 82/199, Ordinul nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

4. Planificarea concediilor de odihnă ale angajaţilor

Baza: Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii al României


5.Numirea persoanelor responsabile cu atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor


Baza: Ordinul nr. 28 din 26/03/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult

6.Intocmirea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul viitor în funcţie de Planul Stategic ( Viziunea Bisericii), Planul Operaţional pe anul viitor desprins din Planul Strategic cât şi pe baza datelor din Planul financiar pe anul anterior


Baza: Legea din 31/07/1929 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 31/07/1929 asupra contabilitatii publice si asupra controlului bugetului si patrimoniului public;


7.Executarea PV de control financiar privind execuţia bugetară, de către cenzor/cenzori

Bază: Art. 38 alin.(1) si (2) din Hotărârea nr. 58 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România.

marți, ianuarie 04, 2011

Efectele si cai de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei prevazute de Ordonanţa de urgenţă nr. 195 (r1) din 12/12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei prevazute de Ordonanţa de urgenţă nr. 195 (r1) din 12/12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice


Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care va efectua menţiunile în evidenţe şi îi va restitui permisul de conducere.

În termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.
Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia ori, după caz, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Procesele-verbale ale cetăţenilor străini sau ale cetăţenilor români cu domiciliul sau, după caz, rezidenţa normală în străinătate, devenite titlu executoriu, se comunică de către poliţia rutieră pe raza căreia s-a produs fapta, Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române comunică în scris Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele şi prenumele contravenientului, numărul paşaportului şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi suma datorată, pentru a fi luate în evidenţă şi a fi condiţionată intrarea pe teritoriul României a contravenientului.

Executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în acelaşi termen în care se prescrie sancţiunea contravenţională principală.

Efecte la căile de atac

Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.