joi, mai 05, 2011

Care sunt atribuţiile consiliului profesoral al unei unităţi de învăţământ? Potrivit Legii  nr. 1/ 2011 - Legea educaţiei naţionale, consiliul profesoral al unităţii de învăţământ este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolară cu personalitate juridică, este prezidat de către director şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.

Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele:

a)       gestionează şi asigură calitatea actului didactic;
b)       stabileşte Codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia;
c)       validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;
d)       propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;
e)       propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia şcolii;
f)        propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de "profesorul anului" personalului cu rezultate deosebite la catedră;
g)       aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
h)       propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale;
i)         propune consiliului de administraţie programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice;
j)         alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie;
k)       îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.
Trimiteți un comentariu