joi, mai 05, 2011

Care sunt atribuţiile directorilor unităţilor de învăţământ?Potrivit Legii  nr. 1/ 2011 - Legea educaţiei naţionale, directorul unităţii de învăţământ de stat are următoarele atribuţii:

a)       este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b)       este ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ;
c)       îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ pe care o conduce;
d)       propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
e)       propune spre aprobare consiliului de administraţie proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
f)        răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învăţământ;
g)       îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, conform legii;
h)       prezintă anual un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea sau în instituţia pe care o conduce. Raportul este prezentat în faţa comitetului de părinţi şi este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
i)         coordonează colectarea şi transmite inspectoratului şcolar datele statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.

Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional exercită conducerea executivă, în strictă conformitate cu responsabilităţile şi atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia. Directorul şi consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii.

Structurile şi funcţiile de conducere ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional, atribuţiile, modul de constituire, precum şi durata mandatelor sunt stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora, în concordanţă cu prevederile legale
Trimiteți un comentariu