vineri, august 19, 2011

Despre Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) (r4)

 La această pagină ( http://www.inspectiamuncii.ro/)  gasiţi informaţii utile cu privire la registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi cu privire la declaraţiile fiscale.06.12.2011

Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal conform Hotărârii de Guvern nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011

În data de 10 noiembrie 2011 s-a publicat Hotărârea de Guvern nr. 1.105/2011 prin care se modifică prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011.

Drept urmare, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea actualizată a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor:

- Revisal 5.0.8 (pentru Windows XP / Vista / 7)

- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Versiunea actualizată a aplicaţiei Revisal permite:

- introducerea şi actualizarea sporurilor salariale inclusiv în valoare procentuală, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;

- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal 5.0.6;

- actualizarea nomenclatorului COR conform clasificării compatibile ISCO 08, reglementată prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1832 din 6 iulie 2011 / Institutului Naţional de Statistică nr. 856 din 11 iulie 2011;

- generarea registrului ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă;

- validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, conform specificaţiilor tehnice de mai jos.

Specificaţiile tehnice ale registrului conform Hotărârii de Guvern nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor specificaţiile tehnice actualizate de completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor. Specificaţiile tehnice se adresează angajatorilor care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, şi detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, precum şi regulile de completare aferente fiecărui element:

- specificaţii tehnice versiune revizuită 06.12.2011(format .pdf - Portable Document Format)

- reguli de completare versiune revizuită 06.12.2011(arhivat în format .zip - 4 fişiere .xsd - XML Schema Definition)

Pentru suport tehnic şi sugestii referitoare la registrul în format electronic, Inspecţia Muncii vă pune la dispoziţie adresa de e-mail

25.11.2011

Propunere privind specificaţiile tehnice ale registrului general de evidenţă a salariaţilor conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1.105/2011.
În data de 10 noiembrie 2011 s-a publicat Hotărârea de Guvern nr. 1.105/2011 prin care se modifică prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011. 
Drept urmare, Inspecţia Muncii va publica o nouă versiune a specificaţiilor tehnice de completare a registrului precum şi a aplicaţiei Revisal.
Inspecţia Muncii publică spre consultare specificaţiile tehnice de completare a registrului, în conformitate cu aceste modificări. Documentul se adresează în special angajatorilor care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor şi detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis:


- specificaţii tehnice versiune 25.11.2011 (format .pdf - Portable Document Format)


Puteţi transmite sugestii şi propuneri până la data de 2 decembrie 2011 pe adresa de e-mail: .


In Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 19/08/2011 a fost publicat Ordinul nr. 1918 din 25/07/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

04.10.2011

Informaţii în sprijinul angajatorilor privind întocmirea şi transmiterea registrului

Registrul se întocmeşte utilizând după caz aplicaţia Revisal sau aplicaţiile proprii ale angajatorilor pentru gestiunea salariaţilor, conform Hotarârii Guvernului nr. 500/2011, şi trebuie transmis către inspectoratul teritorial de muncă, conform Ordinului Ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.918/2011.

Pentru corecta informare şi utilizare vă indicăm să consultaţi prevederile Hotărârii Guvernului şi ale Ordinului menţionate, precum şi conţinutul următoarelor documente (format .pdf - Portable Document Format):

- Generarea registrului utilizând aplicaţia Revisal
- Transmiterea on-line a registrului
- Obţinerea parolei, modelul de solicitare

Transmiterea on-line a registrului se poate realiza accesând direct link-ul https://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRegistre 

******************

Continut:

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (11) şi art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi procedura privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 20/2007 privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2007, se abrogă.


PROCEDURA

şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi procedura privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale


1. Au obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic angajatorii, persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt definiţi la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, precum şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetăţenia română sau reşedinţa permanentă în România, potrivit art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, denumită în continuare hotărâre.


CAPITOLUL II

Menţiuni cu privire la înfiinţarea registrului general de evidenţă a salariaţilor


2. Unităţile fără personalitate juridică ale angajatorilor sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, precum şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în România - au obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) au primit delegare de competenţă pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă;

b) au primit delegare de competenţă pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor.

3. Unităţile fără personalitate juridică care îndeplinesc condiţiile menţionate la pct. 2 pot încheia contracte de prestări de servicii în vederea completării şi transmiterii registrului, dacă au primit delegare în acest sens.


CAPITOLUL III

Menţiuni cu privire la completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor


4. Registrul general de evidenţă a salariaţilor cuprinde contractele individuale de muncă în desfăşurare la data intrării în vigoare a prevederilor hotărârii, indiferent dacă acestea sunt suspendate la data de 1 august 2011.

5. Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează în ordinea încheierii, modificării, suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă.

6. Completarea elementului referitor la salariu se realizează şi pentru contractele deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.

7. Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează de către angajatori cu ajutorul aplicaţiei informatice distribuite gratuit de Inspecţia Muncii sau cu ajutorul aplicaţiilor informatice proprii ale angajatorilor.

8. Completarea registrului se face de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.

9. Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, de contracte de prestări de servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

10. În vederea înregistrării prestatorilor de servicii la inspectoratele teritoriale de muncă, angajatorii au obligaţia de a informa în scris inspectoratele teritoriale de muncă despre încheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului. Informarea inspectoratului teritorial de muncă se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.

11. Informarea la care s-a făcut referire la pct. 10 va consta într-o adresă întocmită de angajator, care va cuprinde: denumirea prestatorului de servicii; certificatul de înregistrare al prestatorului, eliberat de registrul comerţului; dovada înregistrării prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi data de la care s-a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului.

12. În cazul încetării sau rezilierii contractului de prestări de servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de muncă acest fapt cel mai târziu la data încetării sau rezilierii, în vederea eliberării unei noi parole angajatorului.

13. Completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor prin utilizarea aplicaţiei puse la dispoziţie de Inspecţia Muncii se face în conformitate cu instrucţiunile de utilizare obţinute de pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii www.inspectiamuncii.ro sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă.

14. În cazul în care, pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, angajatorii folosesc aplicaţii informatice proprii de gestiune a salariaţilor, aceste aplicaţii trebuie să cuprindă şi să furnizeze elemente obligatorii, similar aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Inspecţia Muncii.

15. Structura şi formatul de fişier aferente registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic care trebuie transmis la inspectoratul teritorial de muncă, în cazul angajatorilor care utilizează aplicaţii informatice proprii, se pun la dispoziţie de Inspecţia Muncii. Specificaţiile tehnice ale fişierului pot fi obţinute de pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii http://www.inspectiamuncii.ro/ sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă.


CAPITOLUL IV

Menţiuni cu privire la transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor

16. Transmiterea registrului se face de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.

17. Registrul general de evidenţă a salariaţilor se transmite la inspectoratul teritorial de muncă prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) din hotărâre, în conformitate cu procedura stabilită în prezenta anexă şi cu instrucţiunile de utilizare a aplicaţiilor.

18. Termenele de completare, respectiv înregistrare în registru a elementelor prevăzute în hotărâre sunt stabilite după cum urmează:

a) cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză pentru elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g) din hotărâre;

b) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, pentru elementul referitor la salariu, sporuri şi cuantumul acestora, în cazul contractelor individuale de muncă deja înregistrate. Prin salariu se înţelege salariul de bază lunar brut stipulat în contractul individual de muncă;

c) cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut de lege, de la data apariţiei modificării elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) din hotărâre, cu excepţia situaţiilor în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.

19. Registrul completat pe baza aplicaţiei informatice proprii sau distribuite de Inspecţia Muncii se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul ori domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat.

20. Unităţile fără personalitate juridică ale angajatorilor, care au competenţa înfiinţării, completării şi transmiterii registrului, au obligaţia de a transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea, cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de hotărâre.

A. Transmiterea on-line prin intermediul portalului Inspecţiei Muncii

21. Transmiterea on-line se face după solicitarea şi obţinerea de către angajator a numelui de utilizator şi a parolei, indiferent dacă angajatorul prestează serviciul de completare şi transmitere a registrului sau are încheiat un contract de prestări de servicii, şi activarea accesului la portalul Inspecţiei Muncii http://itmonline.inspectiamuncii.ro/

22. Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul sau domiciliul, în baza prezentării următoarelor documente:

a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei;

b) împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare;

d) copie a actului de identitate al persoanei împuternicite.

23. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este condiţionată de transmiterea la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului general de evidenţă a salariaţilor, conform noului sistem informatic aferent hotărârii.

24. Modelul de împuternicire poate fi obţinut de pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă.

25. Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei pentru unităţile fără personalitate juridică ale angajatorilor se face la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea, în baza unei împuterniciri semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al unităţii fără personalitate juridică, însoţită de o copie a următoarelor documente:

a) delegarea de competenţă pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă;

b) delegarea de competenţă pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;

c) certificatul de înmatriculare al angajatorului;

d) certificatul fiscal al unităţii fără personalitate juridică.

B. Transmiterea prin e-mail pe bază de semnătură electronică

26. Angajatorii care deţin semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, obţinut de la un furnizor de servicii de certificare în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, pot depune registrul general de evidenţă a salariaţilor la adresa de e-mail pusă la dispoziţie de Inspecţia Muncii.

27. Modalitatea de transmitere prin e-mail şi adresa de e-mail pot fi obţinute de pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii.

C. Depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă

28. Transmiterea registrului prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă se face pe suport CD, dischetă 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sistem de fişiere FAT/FAT32.

29. Registrul general de evidenţă a salariaţilor, însoţit de o adresă de înaintare semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, se depune după cum urmează:

a) la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială persoanele fizice sau juridice îşi au domiciliul, respectiv sediul;

b) la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea unităţile fără personalitate juridică.

30. Pentru prima depunere la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului adresa de înaintare este însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare la registrul comerţului, a certificatului de înregistrare fiscală, respectiv o copie a actului de identitate - în cazul angajatorului persoană fizică.

31. Pentru prima depunere la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului de către unităţile fără personalitate juridică ale angajatorilor, adresa de înaintare este însoţită de o copie a următoarelor documente:

a) delegarea de competenţă pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă;

b) delegarea de competenţă pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;

c) certificatul de înmatriculare al angajatorului;

d) certificatul fiscal al unităţii fără personalitate juridică.

32. În cazul modificării elementelor de identificare a angajatorului sau a unităţilor fără personalitate juridică ale acestuia, depunerea ulterioară a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic trebuie însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare la registrul comerţului şi a certificatului de înregistrare fiscală, care să ateste aceste modificări.

33. Completarea eronată a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic sau a datelor de identificare a angajatorului dă dreptul inspectoratului teritorial de muncă de a refuza înregistrarea acestuia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conform HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, amintim ca termenele de completare respectiv inregistrare in Registrul General de Evidenta a Salariatilor sunt urmatoarele:

a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)—g) din HG 500/2011 si anume: elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, cetatenia si tara de provenienta — Uniunea Europeana — UE, non-UE, Spatiul Economic European SEE;data angajarii; functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative, tipul contractului individual demunca; durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia; salariul, sporurile si cuantumul acestora se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;

b) elementul prevazut la art. 3 alin. (2) lit. g) din HG 500/2011, salariu, se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a HG 500/2011;

c) elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. h) din HG 500/2011, perioada si cauzele de suspendare, se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;

d) elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. i) din HG 500/2011, se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;

e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperiidetasarii.

f) orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)—g) din HG 500/2011 , si anume: elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, cetatenia si tara de provenienta, perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea; functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR); tipul contractului individual de munca; durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia; salariul, sporurile si cuantumul acestora, se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicata. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.

Registrul general de evidenta a salariatilor se va transmite la ITM unde angajatorul isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.


Contabun.ro a mai publicat:


•Afla aici ce modificari aduce proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii privind modul de completare a REVISAL-ului
•Care este termenul de inregistrare in REVISAL a unui contract individual de munca?
•A fost publicata pentru testare versiunea de evaluare a aplicatiei REVISAL conform HG nr.500/2011
•Afla aici care sunt cotele de contributii de asigurari sociale pentru anul 2011
•Completarea si transmiterea REVISAL se poate face si in vechea versiune
----------------------------------------------------------------------------------------Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011

În urma consultărilor publice, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea nouă a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011:

- Revisal 5.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7)

- Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal permite:

- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal, care trebuie să fie actualizată cu toate patch-urile publicate;

- introducerea, modificarea şi corectarea datelor din registru în conformitate cu prevederile H.G. 500/2011;

- validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, conform specificaţiilor tehnice;

- generarea registrului în format electronic ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă conform H.G. 500/2011.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Va trebui angajatorul sa completeze in noul Revisal datele pentru toti salariatii activi sau si pentru fostii angajati?
Exista o limita de timp in ceea ce priveste completarea registrului de evidenta a salariatilor?
Ce alte conditii reglementeaza completarea registrului?

Este bine de stiut ca, potrivit art. 3 din HG 500/2011, Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE;
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data incetarii contractului individual de munca.

Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor mentionate mai sus se face dupa cum urmeaza:

a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la lit. a)-g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
b) elementul prevazut la lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
c) elementele prevazute la lit. h) se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;
d) elementele prevazute la lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;
e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

Orice modificare a elementelor prevazute la lit. a), c)-g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii - Legea 53/2003, republicata. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora. Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.

Potrivit art. 5 alin. (3) din HG 500/2011, se prevede ca procedura privind transmiterea registrului in format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului in format electronic si in functie de aceasta. Ordinele emise de conducatorii organelor administratiei publice centrale de specialitate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in concordanta cu art. 11 alin. (1) din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata.

In conformitate cu art. 12 alin. (3) din acelasi act nomativ, ordinele emise de conducatorii organelor administratiei publice centrale de specialitate intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, daca in cuprinsul lor nu este prevazuta o data ulterioara. Atunci cand nu se impune ca intrarea in vigoare sa se produca la data publicarii, in cuprinsul acestor acte normative trebuie sa se prevada ca ele intra in vigoare la o data ulterioara stabilita prin text.

Astfel, ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, daca in cuprinsul lui nu este prevazuta o data ulterioara.

Pana la acest moment nu este publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nici un ordin de ministrului muncii, familiei si protectiei sociale care sa precizeze conditiile necesare a fi indeplinite pentru completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor (Revisal).

_________________________________________________________________________
A aparut Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.1918/25.07.2011 privind procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la Inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si procedura privind transmiterea registrului in format electronic.


Ordinul nr.1918/2011 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial si poate fi consultat aici http://www.itmtimis.ro/Ordinul%201918%20din%2025%20iulie%202011.pdf*******************************************Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, numai prin încheierea unui contract individual de muncă, în temeiul căruia persoana fizică, în calitate de salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Completarea şi transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.

Procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
Registrul se întocmeşte în formă electronică.


Registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă - Uniunea Europeană - UE, non-UE, Spaţiul Economic European - SEE;
b) data angajării;
c) perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; e) tipul contractului individual de muncă;
f) durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile şi cuantumul acestora;
h) perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
i) data încetării contractului individual de muncă.

Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor mai sus se face după cum urmează:

a) la angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la lit. a)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;
b) elementul prevăzut la lit. g) se completează şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
c) elementele prevăzute la h) se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;
d) elementele prevăzute la i) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă;
e) pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.
Orice modificare a elementelor prevăzute la lit. a), c)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare. Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.
Orice corecţie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de acestea.

Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităţi:
a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii;
b) prin e-mail, pe bază de semnătură electronică;
c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însoţit de o adresă de înaintare semnată de angajator.

Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a completa şi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat, cu obligaţia completării acestuia.

Unităţile fără personalitate juridică care au competenţa înfiinţării registrului au obligaţia de a completa elementele contractului individual de muncă şi de a transmite registrul, în termen, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului.
Contravenţii
Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;
b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor;
c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă, respectiv netransmiterea registrului în termen;
d) completarea registrului de către alte persoane;
e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
f) alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului.
g) nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii;
h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele solicitate de către salariat;
i) subcontractarea derviciului de de completare şi transmitere a registrului;
j) nepăstrarea Registrului în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului.
Contravenţiile se sancţionează după cum urmează:

a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. b)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
c) cea prevăzută la lit. d)-f) şi i) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;
d) cea prevăzută la lit. g) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) cea prevăzută la lit. h) şi j) cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (2) lit. b)-e).

Registrele înfiinţate şi înregistrate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează şi se arhivează de către angajatori, în condiţiile legii.

Bază: Hotărârea nr. 500 din 18/05/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor


Obs: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2011.


La data de 1 august 2011 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Niciun comentariu: