marți, decembrie 06, 2011

Care sunt cazurile de trecere în rezervă/retragere a cadrelor militare?

Potrivit art. 85 din Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare(actualizata pana la data de 29 aprilie 2011), ofiţerii, maistrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezerva sau direct în retragere, dupã caz, în urmãtoarele situaţii:a) la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limitã de vârstã;

b) sînt clasaţi "inapt pentru serviciul militar" de cãtre comisiile de expertiza medico-militarã;

c) sînt clasaţi "apt limitat";

d) au împlinit limita de vîrsta în grad;

e) cînd, în urma reorganizãrii unor unitãţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, nu sînt posibilitãţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii sau unitãţi, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Apãrãrii Naţionale;

e^1) la expirarea termenului prevãzut în contractul încheiat în condiţiile art. 41^1, dacã una dintre pãrţi nu este de acord cu reînnoirea acestuia;

f) pentru a fi numiţi într-o funcţie publica, civilã, cu menţiunea de a fi trecuţi în rezerva;

g) la cerere, pentru motive bine întemeiate;

h) prin demisie;

i) cînd manifesta dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregãtirii lor militare şi de specialitate;

j) cînd comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;

k) cînd, pentru o infracţiune sãvîrşitã din culpa, li s-a aplicat prin hotãrîre judecãtoreascã pedeapsa închisorii, cu suspendarea condiţionatã a executãrii, ori a amenzii, precum şi în cazurile cînd au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executãrii pedepsei;

l) cînd încalca prevederile art. 4 lit. a) alin. 2 şi art. 29 lit. f);

m) în cazul neavizãrii în vederea acordãrii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau certificatului de securitate, la retragere ori în cazul în care aceste documente nu sunt revalidate, din motive imputabile cadrului militar în condiţiile legii;

n) dupã punerea la dispoziţie, potrivit legii, ca urmare a limitãrii nivelului de acces la informaţii clasificate, atunci când nu se identificã o funcţie corespunzãtoare gradului deţinut cu o prevedere a nivelului de acces la informaţii clasificate înscrisã în fişa postului, la nivelul acordat dupã limitare.

Trecerea în rezervã sau direct în retragere se face din oficiu, în condiţiile prevãzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), l), m) şi n), la propunerea consiliilor de judecatã, în condiţiile prevãzute la alin. 1 lit. i) şi j), iar în celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor unitãţilor din care fac parte, înaintatã ierarhic.

Raportul comandantilor privind trecerea în rezerva a cadrelor militare în condiţiile prevãzute la alin. 1 lit. h) se înainteazã pe cale ierarhica, împreunã cu raportul de demisie, celor în a cãror competenta intra, potrivit art. 43, trecerea în rezerva. Pînã la comunicarea ordinului de trecere în rezerva, cei în cauza sînt obligaţi sa-si îndeplineascã atribuţiile funcţiilor în care sînt încadraţi, precum şi toate îndatoririle ce le revin.

Pe timp de rãzboi, al mobilizãrii, stãrii de asediu şi stãrii de urgenta cadrele militare nu se trec în rezerva prin demisie.

Ofiţerii în activitate care au împlinit limita de vârstã în grad pentru clasa a III-a în rezervã, prevãzutã la art. 86 alin. 4, precum şi cadrele militare care au fost clasate medical «inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidenţã» se trec direct în retragere, prin aplicarea uneia dintre prevederile alin. 1, în raport cu motivele care determinã schimbarea situaţiei militare.

Cadrele militare nu pot fi trecute în rezervã ca urmare a prezentãrii demisiei pe timpul executãrii misiunilor prevãzute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificãrile ulterioare, precum şi pe timpul executãrii altor misiuni în strãinãtate.
Trimiteți un comentariu