marți, aprilie 12, 2011

Acte normative aplicabile domeniului cultic 2011
1. Constituţia României din 2003, revizuită;

2. Legea din 31/07/1929 Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 31/07/1929 asupra contabilitatii publice si asupra controlului bugetului si patrimoniului public;

3. Legea nr. 82/1991 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare - Legea contabilităţii;

4. Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igienă si sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare - Legea Arhivelor Naţionale;

6. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 195 (r1) din 2001 cu modificările şi completările ulterioare- Legea voluntariatului;

8. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 501/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România;

11. Legea nr.125/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

12. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare - Codul Fiscal al României;

14. Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare - Codul Muncii al României;

15. Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

17. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

18. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

19. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult;

21. Legea nr. 128/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania;

22. Legea nr. 49/2010 privind unele masuri în domeniul muncii si asigurarilor sociale;

23. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

24. Legea nr. 1/ 2011 - Legea educaţiei naţionale;***

1. Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

2. Hotărârea Guvernului nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional ,,Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii”;

3. Hotărârea Guvernului nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România;

4. Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în muncă nr. 319/2006;

6. Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca;

7. Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

8. Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

9. Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;***

1. Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 (republicată) privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii;

6. Ordonanţa de urgenţã nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncã;***

1. Ordinul M.F.P. nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene;

2. Ordinul M.F.P. nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;

3. Ordinul M.F. nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

4. Ordinul M.E.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;

5. Ordinul M.F. nr. 1591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia;

6. Ordinul comun al M.C.P.N. si M.A.I. nr. 2338-28/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare impotriva incendiilor la obiective de cult;

7. Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1741/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;

8. Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1.730/2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;***

1. Regulamentul intern privind raporturile de muncă din cadrul Cultului Creştin Baptist din România;

2. Regulamentul (statutul) de organizare şi funcţionare a Casei de pensii şi ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România;

3. Normă metodologică din 20/02/2002 de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

4. Decretul nr. 718 /1956 pentru infiintarea caselor de pensii si ajutoare in cadrul cultelor din Republica Populara Romana;

Consilier juridic, Ion Nistor