luni, mai 09, 2011

Prezentarea Cultului Creștin Baptist din România

Prezentarea cultului crestin baptist din Romania


Potrivit Statutului cultului si principiilor baptiste, bisericile baptiste se organizeaza in mod autonom. Rolul celorlalte entitati ale cultului este acela de a sprijini bisericile baptiste locale sa isi îndeplinească menirea.

In total sunt peste 1.700 de biserici baptiste in România care fac parte din Cultul Creştin Baptist si in jur de 150.000 de credincioşi care sunt membri sau apartinatori ai acestor biserici.

Conducerea Cultului

Congresul cultului Baptist este for suprem de conducere al cultului. La congres pot participa toate bisericile cu statutul juridic din cadrul cultului cu un număr de delegaţi stabilit in funcţie de numărul membrilor. Congresul se tine o data la 4 ani si ia decizii majore in ce priveşte viata cultului printre care alegerea conducerii.

Delegaţii pentru Congresul cultului sunt desemnaţi prin vot Adunarea generală a bisericii. Delegaţii bisericii pentru Congresul cultului vor fi desemnaţi în proporţie de un delegat la 100 de membri. Biserica cu un număr mai mic de 100 de membri are dreptul la un delegat.

În cursul lunii ianuarie a anului în care are loc Congresul electiv şi anterior ţinerii adunărilor generale ale comunităţilor se va întruni Comisia Naţională de Propuneri (C.N.P.), formată din delegaţii comunităţilor. Aceştia vor fi desemnaţi de către slujitorii duhovniceşti ordinaţi de pe raza comunităţii respective. Numărul delegaţilor în C.N.P. va fi în proporţie de un delegat la fiecare 2.000 de membri. Comunităţile mai mici de 2.000 de membri au dreptul la un delegat.

C.N.P. va stabili prin vot componenţa Comitetului executiv propus în ordinea voturilor obţinute şi va transmite fiecărei comunităţi lista candidaţilor, în vederea prezentării ei în adunarea generală, după ce s-a obţinut acordul fiecărui candidat. Moderatorul comisiei va fi preşedintele în exerciţiu al cultului.

Adunarea generală a comunităţii are dreptul să propună propriul candidat pentru fiecare funcţie în parte. Persoana care întruneşte cel mai mare număr de voturi este candidatul comunităţii pentru funcţia respectivă. La şedinţa de pregătire a Congresului cultului se totalizează propunerile comunităţilor şi se întocmeşte lista candidaţilor pe funcţii pentru Congresul cultului, în ordinea voturilor obţinute.

Congresul cultului este organul suprem de îndrumare şi control al Cultului Creştin Baptist din România. El se compune din delegaţii bisericilor baptiste conform prevederilor prezentului statut şi se ţine o dată la 4 ani, de preferinţă în cursul lunii mai.

Convocarea Congresului cu caracter electiv se face de către preşedintele cultului, în baza hotărârii luate de către membrii în exerciţiu ai Consiliului Uniunii împreună cu reprezentanţii nou-aleşi ai comunităţilor, întruniţi în şedinţă comună. În şedinţa comună se vor stabili: tema Congresului, ordinea de zi şi componenţa nominală a biroului de conducere al Congresului.

Convocarea Congresului se comunică în scris tuturor bisericilor baptiste cu personalitate juridică, cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii acestuia. Convocarea va cuprinde: data, ora şi locul ţinerii Congresului, precum şi tema şi ordinea de zi a Congresului.

Congresul cultului va fi condus de preşedintele Congresului, însoţit de doi vicepreşedinţi şi doi secretari. Congresul alege numărătorii de voturi din rândul delegaţilor cu drept de vot. Congresul este valabil întrunit cu jumătate plus unu din numărul delegaţilor cu drept de vot ai bisericilor. În situaţia în care nu se întruneşte numărul statutar, Congresul cultului se va ţine după două ore în acelaşi loc, indiferent de numărul delegaţilor prezenţi.

Hotărârile Congresului se vor lua cu jumătate plus unu din numărul delegaţilor cu drept de vot sau cu majoritatea calificată, potrivit prevederilor prezentului statut. În caz de paritate, decide votul preşedintelui. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarii de zi şi va purta semnătura tuturor membrilor biroului de conducere al Congresului. Hotărârile Congresului sunt obligatorii pentru toate părţile componente şi organizaţiile aparţinătoare ale Cultului Creştin Baptist din România.

Congresul cultului poate fi convocat în sesiune extraordinară pentru aprobarea sau modificarea statutului cultului şi a Mărturisirii de credinţă, precum şi în situaţii de importanţă deosebită pentru organizarea, funcţionarea şi viaţa spirituală a cultului. Convocarea Congresului se face de către preşedintele cultului, în baza hotărârii Consiliului Uniunii.

Congresul extraordinar este condus de preşedintele cultului, însoţit de secretarul general şi secretarul general adjunct. În situaţia în care Congresul cere, cu jumătate plus unu din numărul delegaţilor prezenţi, conducerea Congresului va fi făcută de un birou de zi format din preşedinte de zi şi 2 secretari de zi.

Congresul cultului îşi desfăşoară lucrările în plen şi are următoarele atribuţii:

a) analizează şi evaluează situaţia generală a bisericilor baptiste din România;

b) analizează, evaluează şi aprobă activitatea Uniunii Baptiste şi a C.P.A.;

c) aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului Uniunii şi a Comitetului executiv al Uniunii şi, respectiv, a Consiliului Uniunii şi a Comitetului de Conducere al C.P.A., la propunerea cenzorilor;

d) alege Comitetul executiv al Uniunii şi confirmă secretarul general al Convenţiei Baptiste Maghiare în funcţia de vicepreşedinte al Uniunii;

e) aprobă în Consiliul Uniunii; reprezentanţii comunităţilor şi ai Convenţiei Baptiste Maghiare, rectorul Institutului Teologic Baptist din Bucureşti, rectorul Universităţii ,,Emanuel" din Oradea şi directorul C.P.A a cultului;

f) alege cenzorii Uniunii Bisericilor Baptiste, în număr de 3-5 persoane;

g) stabileşte strategia şi obiectivele majore ale cultului pentru următoarea perioadă de 4 ani;

h) aprobă modificări şi completări aduse Mărturisirii de credinţă a cultului, cu trei pătrimi din numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi;

i) aprobă Statutul Cultului Creştin Baptist din România, precum şi eventualele modificări şi completări ale statutului, cu două treimi din numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi;

j) hotărăşte în probleme confesionale de principiu şi în orice alte probleme de interes major ale Cultului Creştin Baptist din România;

k) hotărăşte afilierea Uniunii Baptiste la organizaţii baptiste internaţionale, intrarea în alianţele prevăzute în art. 6 din prezentul statut, precum şi ieşirea din aceste alianţe.

Conferinta nationala conduce cultul intre congrese. La conferinta nationala pot participa toate bisericile cu statutul juridic din cadrul cultului cu un numar de delegati stabilit in functie de numarul membrilor. Conferinta are loc, de regula, in cursul lunii martie a fiecarui an.

Adunarea generală a bisericii desemnează prin vot delegaţii pentru Conferinţa naţională.

Delegaţii pentru Conferinţa naţională vor fi desemnaţi în proporţie de un delegat pentru fiecare 200 de membri. Biserica cu un număr mai mic de 200 de membri are dreptul la un delegat. Delegaţii pentru Conferinţa naţională vor fi desemnaţi dintre delegaţii la Congres. Delegaţii bisericilor baptiste maghiare pentru Congresul Convenţiei vor fi desemnaţi în proporţie de un delegat pentru fiecare 50 de membri. Biserica cu un număr mai mic de 50 de membri are dreptul la un delegat.

Conferinţa naţională este organul de îndrumare şi control al Cultului Creştin Baptist din România între congresele cultului. Conferinţa naţională este formată din delegaţii bisericilor desemnaţi în condiţiile prezentului statut şi are loc, de regulă, în cursul lunii martie a fiecărui an. Convocarea Conferinţei naţionale se va face de către preşedintele cultului, în urma hotărârii Consiliului Uniunii, cu minimum 30 de zile înainte de ţinerea acesteia, şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi.

Conferinţa naţională este valabil întrunită cu jumătate plus unu din numărul delegaţilor bisericilor. În situaţia în care nu se întruneşte numărul statutar al delegaţilor, Conferinţa naţională se va ţine după o oră, în acelaşi loc, indiferent de numărul celor prezenţi.

Conferinţa naţională are următoarele atribuţii:

1. analizează şi evaluează situaţia generală a bisericilor baptiste din România;

2. stabileşte măsuri pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului cultului;

3. aprobă viziunea, strategia şi obiectivele propuse de Consiliul Uniunii pentru activitatea Uniunii Baptiste;

4. analizează, evaluează şi aprobă activitatea Uniunii Baptiste şi a C.P.A.;

5. aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului Uniunii şi a Comitetului executiv al Uniunii, la propunerea cenzorilor;

6. aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului Uniunii şi a Comitetului de conducere al C.P.A., la propunerea cenzorilor;

7. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Uniunii Baptiste pentru anul următor;

8. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al C.P.A. pentru anul următor;

9. stabileşte contribuţia anuală a membrilor bisericilor pentru Uniunea Baptistă;

10. ratifică încheierea de parteneriate între Uniunea Baptistă şi organizaţii baptiste din străinătate, precum şi cu organizaţii evanghelice din ţară şi din străinătate;

11. hotărăşte în probleme legate de afilierea Uniunii Baptiste la organizaţii baptiste internaţionale şi în probleme legate de alianţele prevăzute la art. 6 din prezentul statut;

12. aprobă noii membri în Consiliul Uniunii în locul celor demişi, retraşi sau decedaţi;

13. decide retragerea autorizaţiei de funcţionare a bisericii locale care s-a abătut grav de la Mărturisirea de credinţă a cultului sau a cărei mărturie a fost compromisă deosebit de grav;

14. aprobă regulamentele de ordine internă ale Uniunii Baptiste şi alte norme proprii cu caracter general în domeniul financiar-contabil, juridic, de personal şi altele asemenea;

15. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al C.P.A. a cultului;

16. aprobă sistemul de salarizare din cadrul cultului;

17. hotărăşte asupra altor probleme de interes major ale Cultului Creştin Baptist din România.


Potrivit statutului, Uniunea Baptista:

1. sprijină bisericile baptiste locale sa isi îndeplinească menirea.

2. exprima unitatea spirituale si doctrinara a crediniciosilor baptişti din România.

3. reprezintă interesele generale ale bisericilor baptiste si ale altor parţi componente ale cultului.

Organele de conducere ale Uniunii Baptiste sunt:

1. Consiliul Uniunii
2. Comitetul Executiv

Consiliul Uniunii este organul de conducere al Uniunii Bisericilor Baptiste între conferinţele naţionale. Acesta este ales pe o durată de 4 ani şi este format din: membrii Comitetului executiv, aleşi de Congres, reprezentanţii comunităţilor şi ai Convenţiei Baptiste Maghiare, validaţi de Congres, rectorul Institutului Teologic Baptist din Bucureşti, rectorul Universităţii "Emanuel" din Oradea şi directorul Casei de Pensii a Cultului, validaţi de Congres.

La întâlnirile Consiliului Uniunii vor participa, cu vot consultativ, directorii de departamente ai Uniunii Baptiste, precum şi directorul executiv, consilierul financiar şi consilierul juridic ai Uniunii Baptiste.

Consiliul Uniunii este convocat de preşedintele Uniunii Baptiste în urma hotărârii Comitetului executiv sau, când acesta refuză, Consiliul poate fi convocat din iniţiativa unei treimi din numărul membrilor Consiliului Uniunii. Consiliul Uniunii se întruneşte de două ori pe an şi ori de câte ori este nevoie. Consiliul Uniunii este prezidat de preşedinte, asistat de secretarul general.

Pentru a putea lua hotărâri valabile este necesară prezenţa a două treimi din numărul membrilor Consiliului Uniunii. Hotărârile se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenţi. În caz de paritate, decide votul preşedintelui.

Consiliul Uniunii coordonează activitatea Uniunii Baptiste între conferinţele naţionale şi duce la îndeplinire hotărârile Congresului şi ale Conferinţei naţionale.

Consiliul Uniunii îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) convoacă Conferinţa naţională, stabileşte ordinea de zi şi pregăteşte lucrările acesteia;

b) stabileşte strategia şi obiectivele pentru activitatea Uniunii Baptiste, pe care le supune aprobării Conferinţei naţionale;

c) îndrumă şi controlează activitatea Comitetului executiv al Uniunii, a Comisiei pastorale, a Comisiei de educaţie biblică, a Departamentului de misiune şi a celorlalte departamente;

d) coordonează modul de administrare a fondurilor Casei de Pensii şi Ajutoare, cu respectarea scopului pentru care acestea au fost constituite;

e) analizează periodic activitatea comunităţilor bisericilor şi rezolvă problemele ridicate de acestea;

f) analizează periodic, îndrumă şi controlează activitatea spiritual doctrinară a Institutului Teologic Baptist din Bucureşti;

g) numeşte directorul şi membrii Comitetului de conducere al C.P.A.;

h) numeşte membrii Comisiei pastorale, ai Comisiei de educaţie biblică, ai Departamentului de misiune, precum şi ai celorlalte departamente;

i) îşi dă acordul prealabil din punct de vedere spiritual-doctrinar pentru recunoaşterea cadrelor didactice pentru disciplina teologie din cadrul Institutului Teologic Baptist din Bucureşti, al Universităţii "Emanuel" din Oradea şi al Facultăţii de Teologie Baptistă din cadrul Universităţii Bucureşti;

j) retrage acordul spiritual-doctrinar, exprimat în condiţiile prevăzute la lit. i), în caz de abatere gravă de la Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist din România a cadrelor didactice respective;

k) propune sistemul de salarizare din cadrul cultului şi îl supune aprobării Conferinţei naţionale;

l) hotărăşte indexarea periodică a salariilor din cadrul cultului şi stabileşte structura de personal a Uniunii Baptiste;

m) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a Comisiei pastorale, a Comisiei de educaţie biblică, a Departamentului de misiune, a Bordului de coordonare a I.T.B. Bucureşti, precum şi a celorlalte departamente din cadrul Uniunii Baptiste;

n) avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a C.P.A. a cultului şi îl supune aprobării Conferinţei naţionale;

o) avizează regulamentele de ordine internă şi alte norme proprii în domeniul financiar-contabil, juridic, de personal şi altele asemenea şi le supune aprobării Conferinţei naţionale;

p) avizează proiectele de buget ale Uniunii Baptiste şi C.P.A. şi le supune aprobării Conferinţei naţionale;

q) încheie parteneriate între Uniunea Baptistă şi organizaţii baptiste din străinătate, precum şi cu organizaţii evanghelice din ţară şi din străinătate şi le supune ratificării Conferinţei naţionale;

r) propune Congresului afilierea Uniunii Baptiste la organizaţii baptiste internaţionale, intrarea în alianţele prevăzute la art. 6 din prezentul statut, precum şi ieşirea din aceste alianţe, cu respectarea principiilor Mărturisirii de credinţă a cultului;

s) analizează concluziile Comisiei pastorale şi decide măsurile ce se impun în situaţiile cercetate de Comisia pastorală, la propunerea acesteia;

t) soluţionează contestaţiile grupurilor de credincioşi formulate împotriva refuzului de autorizare;

u) soluţionează contestaţiile personalului angajat al Uniunii Bapiste şi al C.P.A. în probleme privind raporturile de muncă faţă de deciziile Comitetului executiv sau ale Comitetului de conducere al C.P.A., după caz;

v) soluţionează contestaţiile persoanelor cărora li s-a retras ordinarea de către comunitatea bisericilor sau de către Consiliul Convenţiei Baptiste Maghiare;

w) analizează propunerea comunităţii privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a bisericii locale care s-a abătut grav de la Mărturisirea de credinţă a cultului sau a cărei mărturie a fost compromisă deosebit de grav şi supune aprobării Conferinţei naţionale retragerea autorizaţiei respective;

x) decide achiziţionarea şi înstrăinarea de bunuri imobile, precum şi a acelor bunuri mobile şi mijloace fixe ce nu sunt date în competenţa Comitetului executiv al Uniunii;

y) avizează demolarea lăcaşurilor de cult sau a altor edificii baptiste considerate de importanţă istorică;

z) hotărăşte în alte probleme de interes general, în acord cu direcţiile stabilite de Congres şi de Conferinţa naţională.

Organul de control financiar este Comisia de cenzori.

Comitetul executiv este organul de conducere al Uniunii Baptiste între sesiunile Consiliului Uniunii şi este format din: preşedinte, 4 vicepreşedinţi, secretar general şi secretar general adjunct.

Comitetul executiv este ales de Congresul cultului pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele şi secretarul general pot fi aleşi pentru cel mult două mandate consecutive. Unul dintre cei 4 vicepreşedinţi va fi secretarul general al Convenţiei Baptiste Maghiare.

Comitetul executiv va fi convocat trimestrial şi ori de câte ori este nevoie de către preşedintele sau vicepreşedintele delegat de acesta. Hotărârile se iau cu majoritate simplă, prin exprimarea votului unui număr de cel puţin 5 membri ai Comitetului executiv.

Atribuţiile Comitetului executiv sunt următoarele:

o conduce activitatea Uniunii Baptiste între sesiunile Consiliului Uniunii;

o convoacă Consiliul Uniunii, stabileşte ordinea de zi şi pregăteşte şedinţele acestuia;

o hotărăşte angajarea, salarizarea şi concedierea personalului permanent al Uniunii Baptiste;

o întocmeşte proiectul de buget al Uniunii Baptiste şi-l prezintă spre avizare Consiliului Uniunii;

o stabileşte publicaţiile Uniunii Baptiste şi orientarea acestora;

o aprobă formularistica autorizaţiilor, certificatelor şi ale altor acte emise de Uniunea Baptistă;

o decide achiziţionarea şi înstrăinarea bunurilor mobile şi mijloacelor fixe până la valoarea prestabilită periodic de către Consiliul Uniunii;

o îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către Consiliul Uniunii.


Propunerile pentru Comitetul executiv al Uniunii Baptiste vor fi făcute de către adunările generale ale comunităţilor bisericilor.


Membrii Comitetului executiv ales în mai 2015 sunt:

Viorel Iuga - președinte UBR
Ioan Ardelean - Secretar general
Ilie Milutin - Secretar general adjunct
Otniel Bunaciu - vicepreședinte cu misiunea
Paul Negruț - vicepreședinte cu educația
Samuel (Samy) Tuțac - vicepreședinte cu pastorala

Membrii Comitetului executiv ales în mai 2011 au fost:

Preşedinte: Otniel Bunaciu
Secretar General: Ionel Tutac
Vicepreşedinte cu educatia: Paul Negruţ
Vicepreşedinte cu pastorala: Ilie Tinco
Vicepreşedinte cu misiunea: Viorel Candrianu
Secretar general adjunct: Ilie Milutin


Membrii Comitetului executiv ales în mai 2007 au fost:

Preşedinte - Otniel Bunaciu
Secretar General - Ionel Tutac
Vicepreşedinte  (Educatie) - Paul Negrut
Vicepreşedinte  (Misiune) - Viorel Candreanu
Vicepreşedinte  (Pastorala) - Ilie Tinco
Vicepreşedinte  (Conventia Maghiara) - Joszef Kovacs
Secretar General Adjunct - Timotei Rusu


Comunitatile baptiste

Pe plan regional, fiecare biserica baptista din cadrul cultului face parte dintr-o comunitate baptista. Sunt 14 comunităţi plus Convenţia Baptista Maghiara din care fac parte toate bisericile baptiste maghiare din Romania:

1. Arad
2. Bacau
3. Braila
4. Bucuresti
5. Cluj
6. Constanta
7. Hunedoara
8. Oltenia
9. Oradea
10. Valea Crisului Alb
11. Sibiu
12. Suceava
13. Timisoara-http://www.baptist-tm.ro/
14. Conventia Baptista Maghiara
15. Caras Severin

Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România  http://casadepensiiccb.ro/

Cultul Creştin Baptist din România are sistem propriu de pensii şi asigurări sociale denumit Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România, Casă de Pensii neintegrată în sistemul public de pensii şi care funcţionează ca persoană juridică distinctă în cadrul cultului cu patrimoniu propriu.
Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România (prescurtat C.P.A. a C.C.B.R, scurt C.P.A.) a luat fiinţă prin Decretul nr. 718/1956 pentru înfiinţarea caselor de pensii şi ajutoare în cadrul cultelor din România şi funcţionează în baza art.24 al (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi a art.4 şi art.107 din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist-Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, recunoscut prin H.G. nr. 58/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 59/25 ianuarie 2008

Sediul Uniunii Baptiste

Birourile Uniunii Baptiste împreuna cu sediul Casei de Pensii si Ajutoare ale cultului se afla in Bucuresti la adresa: Cultul Crestin Baptist din Romania - Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania, Str. Dambovita nr. 9 – 11, Bucuresti, cod 060842
Telefon: +40 (21) 430 0039
Fax: +40 (21) 430 2942
E-mail: uniuneabaptista@gmail.com

Pentru mai multe informaţii vedeţi
-pagina  Uniunii Baptiste http://www.uniuneabaptista.ro/
-Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România   http://casadepensiiccb.ro/

Alte adrese/acte utile

1. Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România. Hotărârea nr. 58 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist - Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2008 aici http://consultjuridic.blogspot.ro/2010/12/statutul-de-organizare-si-functionare.html
https://lege5.ro/Gratuit/gezdamrrgm/statutul-de-organizare-si-functionare-a-cultului-crestin-baptist-uniunea-bisericilor-crestine-baptiste-din-romania-din-16012008?d=2019-05-19 ( actualizat)

2. Regulamentul intern privind raporturile de muncă din cadrul Cultului Creştin Baptist din România aici
http://www.baptist-tm.ro/wp-content/uploads/2011/12/Regulament_intern_raporturi_munca.pdf

3. Regulamentul (statutul) de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Baptist din România aici  http://casadepensiiccb.ro/wp-content/uploads/2015/02/REGULAMENT-CPA-cu-modificarile-din-3-aprilie-2014-1.doc

4. Grila de salarizare aici http://www.baptist-tm.ro/wp-content/uploads/2011/12/Grila_de_salarizare.pdf

5. Acte necesare pentru autorizarea bisericilor baptiste aici   http://www.baptist-tm.ro/acte-tipizate-legislatie/