miercuri, iunie 01, 2011

Regulamentele necesare unei unităţi de învăţământ preuniversitar

Care sunt regulamentele necesare unei unităţi de învăţământ preuniversitar?

Conform LEN, regulamentele ce se întocmesc şi aprobă de către fiecare unitate de învățământ sunt:

a) regulamentul şcolar propriu emis în baza unui statut în care sunt prevăzute drepturile şi îndatoririle elevilor, aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului;

b) regulamentul de organizare şi funcționare al unității de învățământ propus spre aprobare consiliului de administrație de către directorul unității de învățământ;

c) regulamentul de organizare şi funcționare al consiliul de administrație pentru unitățile învățământ de stat;

d) regulamentul de organizare şi funcționare al structurilor şi funcțiilor de conducere ale unităților de învățământ particular şi confesional.

Care este cuprinsul unui Regulament intern (ROI) specific învăţământului preuniversitar?

Conform Codului Muncii 2011, Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.


Obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern trebuie indeplinita de angajator.

Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern.

Regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.

Orice modificare ce intervine in continutul regulamentului intern este supusa procedurilor de informare a salariatilor si isi produce efectele numai dupa momentul incunostintarii acestora.

Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau.

Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii.

Orice societate in termen de 60 de zile de la dobandirea personalitatii juridice are obligatia infiintarii Regulamentului intern.

Asadar, Regulamentul intern este instrumentul de lucru al angajatorului, sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot avea numai rol consultativ.

Poate fi modificat unilateral de catre angajator, prin decizie, cu obligatia de informare a salariatilor.

Orice salariat care considera ca prin Regulamentul intern angajatorul i-a incalcat un drept al sau poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamentului intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau.

Conform Codului Muncii, Regulamentul intern al unei organizații cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

• reguli privind protecția, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unității;

• reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;

• drepturile şi obligațiile angajatorului şi ale salariaților;

• procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;

• reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

• abaterile disciplinare şi sancțiunile aplicabile;

• reguli referitoare la procedura disciplinară;

• modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;

• criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaților.

În domeniul școlar, Regulamentul intern poate cuprinde prevederi specifice privind:

• accesul, paza și siguranța în scoli;

• prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;

• proceduri de monitorizare permanentă privind prevenirea introducerii și comercializării produselor etnobotanice în perimetrul scolii;

• reguli privind părăsirea unității școlare de către elevi, în mod organizat, în timpul orelor de curs;

• diverse proceduri specifice.

Un model de Regulament   puteti comanda la adresa inistor@gmail.com