miercuri, iunie 08, 2011

Care este forma noului Contract individual de munca?

A aparut noul model al Contractului Individual de Munca asa cum a fost anuntat de Ministerul Muncii prin Ordinul 1616 din 2 iunie 2011 .

Cititi mai jos toate precizarile Ministerului Muncii referitoare la CIM 2003 si la noul model al Contractului Individual de Munca (CIM 2011).

La cerere, puteti primi forma actuala a CIM 2011.


Ordinul nr. 64 din 28/02/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,

în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru.

(2) Prin negociere între părţi contractul individual de muncă poate cuprinde şi clauze specifice, potrivit legii.

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale, Marian Sârbu

Bucureşti, 28 februarie 2003.

Nr. 64.

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. .../... în registrul general de evidenţă a salariaţilor*) *) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu menţionarea pe contract a acestui număr.


A. Părţile contractului

Angajator - persoana juridică/fizică ............, cu sediul/domiciliul în ................,

înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din ..... sub nr. ...,

cod fiscal ........, telefon ........., reprezentată legal prin .................., în calitate

de ........................,

şi

salariatul/salariata - domnul/doamna ............................, domiciliat/domiciliată în

localitatea ............., str. ............. nr. ......, judeţul .........., posesor/posesoare

al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ......... nr. ...., eliberat/eliberată

de .......... la data de ..........., CNP .........., permis de muncă seria ....... nr. .......

din data ..................,

am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am

convenit:

B. Obiectul contractului: ..................................................................

C. Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul/salariata ................................... urmând să înceapă

activitatea la data de ......................;

b) determinată, de ............. luni, pe perioada cuprinsă între data de ............... şi

data de .........................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al

titularului de post.

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăşoară la ............................................................

2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ..............

E. Felul muncii

Funcţia/meseria ............................... conform Clasificării ocupaţiilor din România

F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de

muncă*).

___________

*) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la

inspectoratul teritorial de muncă, cu menţionarea pe contract a acestui număr.


G. Condiţii de muncă

1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii

nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care

lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.

2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă,

potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări

sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

H. Durata muncii

1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ..... ore/zi, ........ ore/săptămână.

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ................. (ore zi/ore

noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului

colectiv de muncă aplicabil.

2. O fracţiune de normă de .......... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), .......... ore/săptămână.

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ........................ (ore

zi/ore noapte).

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului

colectiv de muncă aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte

lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor

acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de ............ zile lucrătoare, în raport cu durata

muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de .................... .

J. Salarizare

1. Salariul de bază lunar este de .................... lei, din care:

a) sporuri ..............................................;

b) indemnizaţii .........................................;

c) alte adaosuri ........................................;

2. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu

se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se

plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii

nr. 53/2003 - Codul muncii.

3 Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ................... .

K. Drepturi specifice legate de sănătatea şi securitatea în muncă:

a) echipament de protecţie .................................;

b) echipament de lucru .....................................;

c) antidoturi ..............................................;

d) alimentaţie de protecţie ................................;

e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ............... .

L. Alte clauze:

a) perioada de probă este de .......................;

b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ............... zile lucrătoare, conform

Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii

nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;

d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate,

informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor

regăsi şi în contractul individual de muncă;

e) alte clauze.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi

revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,

potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă,

din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea

normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc

desfăşurarea relaţiilor de muncă;

d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a

solicitantului;

e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii

nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul

angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ...../........... la

Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului ......../Ministerul

Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual

de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru

fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă

material şi teritorial, potrivit legii.Angajator, Salariat,

.................. ..............

Reprezentant legal,

........................


Pe data de ................... prezentul contract încetează în temeiul art. ............ din

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.Angajator,


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Ordinul 1616 din 02.06.2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003

Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii,

Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul

Ordin

Art. 1 - Se modifica si se completeaza modelul-cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

1. la litera A - Partile contractului, sintagma "permis de munca" se va inlocui cu sintagma "autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca".

2. La litera D - punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) .................... din sediul social/punct de lcru/alt loc de munca organizat al angajatorului .........................."

3.Dupa litera F se introduce o litera noua, litera F1, care va avea urmatorul cuprins:

"F1 Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:............................... "

4. Litera G, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare".

5. Litera H, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2. O fractiune de norma de .......... ore/zi, ore/saptamana ........... "


6. La litera J, punctul 2, dupa litera b) se introduc doua noi litere b1) si b2), care vor avea urmatorul cuprins:

"b1) prestatii suplimentare in bani ..............

b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ............. "


7. Litera L, "Alte clauze", lit. a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) perioada de proba este de ........... zile calendaristice;.......................

c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de .............. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului colectiv de munca aplicabil;"

8. Litera M punctul 1 lit. f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) dreptul la acces la formare profesionala."


9. Litera M punctul 3 se va completa cu o noua litera, litera d), care va avea urmatorul cuprins:

"d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuale ale salariatului;"

10. La litera M, punctul 4 litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii"

11. La litera M, punctul 4 dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), care va avea urmatorul cuprins:

"a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca si din lege;"

12. La litera M, punctul 4, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate;"

13. La litera N, in cuprinsul tezei I se va inlocui sintagma "Directia generala de munca si solidaritate sociala", cu sintagma "Inspectoratul teritorial de munca".

14. La litera N, teza a doua se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege".

15. Litera O se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator Salariat

.Semnatura ..............

Data ...................

Reprezentant legal..........................

Pe data de ............... prezentru contract inceteaza in temeiul art. .......... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator.................."

Art. 2 - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniai, Partea I.

Ministru, Emil Boc