marți, iulie 05, 2011

Care sunt condiţiile privind recalcularea (revizuirea) pensiei?

Conform prevederilor art. 2 din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pensiile militare de stat au devenit, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, pensii pentru limită de vârstă.

Potrivit reglementărilor Legii nr. 164/2000, sistemul pensiilor militare de stat cuprindea: pensia de serviciu; pensia de invaliditate; pensia de urmaş.

La rândul său, pensia de serviciu putea fi: pentru limită de vârstă; anticipată; anticipată parţială.

Art. 134 alin. (2) din HG nr. 257/2011pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede că pensia pentru limită de vârstă poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data înscrierii la pensie.

Prin urmare, cadrele militare care au lucrat în sistemul public, după trecerea în rezervă, pot solicita recalcularea pensiei, chiar dacă nu au împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută de Legea nr. 263/2010.

La recalcularea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 263/ 2010, se utilizează stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei.

Pot fi recalculate, la cerere, şi pensiile de invaliditate, stabilite în baza Legii nr. 164/2001. Pentru acestea, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor realizate după trecerea în rezervă. Punctajul aferent stagiului potenţial se determină cu respectarea condiţiilor şi modalităţii de calcul de la ultima decizie de stabilire/ modificare a drepturilor de pensie.

Cererea de recalculare trebuie să fie însoţită de documente din care să reiasă veniturile şi/sau stagiile de cotizare realizate după trecerea în rezervă.

Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale.

Sursa: http://www.presamil.ro/OM/2011/22/ziar%2022.pdf

CERERE de recalculare a a pensiei pentru stagiile de cotizare  realizate dupa data inscrierii la pensie


Catre

Casa de Pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale


Subsemnatul ______________________________________________,avand codul numeric personal nr.______________________,domiciliat in localitatea _____________________________, str._______________________________, nr.___, bl._____, sc.___, et.___, ap.____, jud. ____________________, posesor al actului de identitate seria __, nr.______________,eliberat la data _____________, de catre ___________, nascut la data de ____________ in localitatea ________________, jud.___________________, fiul lui ____________________ si al _______________________, cu dosar de pensie nr.______________, telefon _______________, in baza art.107, alin(4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, art.134 alin.(2) si (3) din Hotararea Guvernului nr.257/20111 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si avand in vedere ca, potrivit art.2, alin.(1) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, pensia mea de serviciu a devenit pensie pentru limita de varsta prin efectul legii si si-a pastrat acelasi regim de pensie pentru limita de varsta, potrivit art.171 din Legea nr.263/2010SOLICIT RECALCULAREA PENSIEI PRIN ADAUGAREA STAGIILOR DE COTIZARE REALIZATE DUPA DATA INSCRIERII LA PENSIE.


In acest scop depun urmatoarele documente:


-Adeverinta eliberata de Casa Judeteana de Pensii _________________________ in baza declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat , __ pagini, (original si copie)

-Cartea de munca cu seria_____________in original si-n copie cu un numar de ____pagini. (original si copie)

-Carte de identitate seria ___, nr. _____________, eliberata de _____________________ la data de _______________-1 pagina, in copie,

-Ultimul talon de pensie (________________________), 1 pagina, in copie.


Ma oblig a anunta, in termen de de 15 zile, Casei sectoriale de Pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.

Documentul contine :- 1 pag. (cererea)

- ____ pag. (__ anexe)DATA SEMNATURA