vineri, iulie 08, 2011

Regulament din 2011 privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

Art. 1. - (1) În cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, respectiv, Serviciului Român de Informaţii se înfiinţează comisii de contestaţii, ca organisme de verificare create la nivel naţional ce examinează şi hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele de pensii sectoriale, contestate de către titulari, şi care urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.

(2) Comisiile de contestaţii prevăzute la alin. (1) se organizează şi funcţionează pe lângă Direcţia financiar-contabilă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Secretariatul general din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, respectiv, Direcţia generală financiară din cadrul Serviciului Român de Informaţii.

(3) Activitatea comisiilor de contestaţii se desfăşoară în şedinţe, conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale este compusă din 3 membri titulari, dintre care un preşedinte şi 2 membri, precum şi 3 membri supleanţi, dintre care un preşedinte şi 2 membri, numiţi prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor este compusă din 5 membri titulari, dintre care un preşedinte şi 4 membri, precum şi 5 membri supleanţi, dintre care un preşedinte şi 4 membri, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(3) Comisia de contestaţii din cadrul Serviciului Român de Informaţii este compusă din 3 membri titulari, dintre care un preşedinte şi 2 membri, precum şi 3 membri supleanţi, dintre care un preşedinte şi 2 membri, numiţi prin ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii.

(4) Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se compune din: preşedinte - reprezentant al Secretariatului general; membri - reprezentanţi ai Direcţiei generale juridice, Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale financiare şi Direcţiei generale audit intern; secretar - reprezentant al Secretariatului general.

(5) Membrii supleanţi ai comisiei de contestaţii prevăzută la alin. (4) sunt desemnaţi din cadrul aceloraşi structuri ca şi membrii titulari.

(6) Membrii supleanţi participă la şedinţele comisiilor de contestaţii în locul membrilor titulari care se află în imposibilitate de a participa la acestea.

(7) Pot fi membri ai comisiilor de contestaţii prevăzute la alin. (1)-(3) specialişti din cadrul instituţiilor respective, cu experienţă în domeniul pensiilor, juridic, management resurse umane sau economic.

Art. 3. - Preşedintele comisiei de contestaţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) organizează şi conduce şedinţele acesteia;

b) convoacă şedinţele acesteia, prin secretarul de şedinţă;

c) stabileşte activităţile şi sarcinile ce revin membrilor comisiei de contestaţii şi secretarului de şedinţă, în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege;

d) reprezintă comisia de contestaţii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice.

Art. 4. - (1) În activitatea lor, comisiile de contestaţii beneficiază de suport tehnic şi logistic din partea direcţiilor pe lângă care funcţionează.

(2) Suportul tehnic prevăzut la alin. (1) constă, în principal, din următoarele activităţi:

a) asigură primirea şi înregistrarea contestaţiilor;

b) asigură secretariatul comisiei de contestaţii;

c) asigură comunicarea hotărârilor comisiei de contestaţii părţilor interesate şi restituirea dosarelor de pensie caselor de pensii sectoriale.

(3) Conducerile direcţiilor pe lângă care funcţionează asigură specialiştii şi logistica necesare bunei desfăşurări a activităţii comisiilor de contestaţii.

Art. 5. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor lor, comisiile de contestaţii colaborează cu alţi experţi din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, caselor de pensii sectoriale, precum şi din alte instituţii publice.

(2) Casele de pensii sectoriale au obligaţia să pună la dispoziţia comisiilor de contestaţii, la cerere, toate informaţiile necesare soluţionării în termen legal a contestaţiilor depuse.

Art. 6. - (1) Comisiile de contestaţii examinează deciziile de pensie emise de casele de pensii sectoriale în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit legii.

(2) Deciziile de pensie emise în sistemul de pensii militare şi de stat ale poliţiştilor, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare până la data de 1 ianuarie 2011, precum şi cele emise în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se supun căilor de atac prevăzute de legislaţia în baza cărora au fost adoptate şi se soluţionează de comisiile prevăzute la art. 1.

Art. 7. - Procedura comisiilor de contestaţii de examinare a deciziilor de pensie supuse contestării reprezintă, potrivit legii, procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.

Art. 8. - (1) Contestaţia împotriva deciziei de pensie, emisă de casa de pensii sectorială, se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării, la casa de pensii sectorială emitentă.

(2) Casa de pensii sectorială are obligaţia înregistrării contestaţiei la registratura generală.

Art. 9. - (1) Contestaţia se consideră depusă în termenul prevăzut la art. 8 şi în situaţia în care este depusă eronat la altă casă de pensii constituită în temeiul Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), casa de pensii care a înregistrat contestaţia o va transmite, în cel mult 5 zile de la înregistrare, casei de pensii a cărei comisie de contestaţii este competentă cu soluţionarea acesteia.

Art. 10. - Casa de pensii sectorială are obligaţia înaintării contestaţiei la comisia de contestaţii competentă, în termen de 10 zile de la înregistrare, împreună cu următoarele documente:

a) dosarul de pensie;

b) dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;

c) notă de prezentare a cazului, cuprinzând temeiurile de drept şi de fapt care au condus la emiterea deciziei, precum şi concluziile reieşite în urma reverificării dosarului.

Art. 11. - (1) Comisiile de contestaţii soluţionează contestaţiile pe baza documentelor existente în dosarul de pensie.

(2) La soluţionarea contestaţiilor, comisiile de contestaţii verifică sub toate aspectele deciziile de pensie emise de casele de pensii sectoriale, contestate de către titulari, şi urmăreşte aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi stabilirea corectă a drepturilor de pensie.

Art. 12. - (1) În activitatea lor, membrii comisiilor de contestaţii au obligaţia de a fi imparţiali, de a asigura aplicarea unui tratament juridic nediscriminatoriu tuturor persoanelor care contestă deciziile de pensionare şi de a nu se lăsa influenţaţi în exprimarea liberă a votului în cadrul comisiilor.

(2) La soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, membrii comisiilor de contestaţii sunt independenţi în exprimarea votului lor şi nu pot fi traşi la răspundere pentru votul exprimat în această calitate.

(3) Pe perioada soluţionării contestaţiilor, membrilor comisiilor de contestaţii le este interzisă orice formă de comunicare cu contestatorii, altfel decât prin corespondenţa oficială a comisiilor de contestaţii.

Art. 13. - (1) Comisiile de contestaţii se întrunesc ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui comisiei respective, prin secretarul de şedinţă.

(2) Comisiile de contestaţii îşi desfăşoară activitatea în prezenţa tuturor membrilor lor şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor.

(3) Modalitatea de vot în cadrul comisiilor este votul deschis.

(4) La şedinţele comisiilor de contestaţii participă câte un secretar de şedinţă, fără drept de vot, desemnat de preşedintele comisiei de contestaţii din rândul specialiştilor prevăzuţi la art. 4.

(5) Şedinţele comisiilor de contestaţii nu sunt publice.

(6) La şedinţele comisiilor de contestaţii pot fi invitaţi şi alţi specialişti pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic.

(7) Lucrările şedinţelor comisiilor de contestaţii sunt consemnate în procese-verbale de şedinţă, redactate de secretarul de şedinţă, semnate de preşedinţii şi de membrii comisiilor respective şi care se păstrează la nivelul acestora.

Art. 14. - Prin hotărârile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de pensie, comisiile de contestaţii pot decide:

a) admiterea totală sau parţială a contestaţiei, având drept consecinţă obligatorie revizuirea în mod corespunzător a deciziei de pensie de către casa de pensii sectorială emitentă, potrivit legii;

b) respingerea contestaţiei.

Art. 15. - (1) Hotărârile comisiilor de contestaţii adoptate în soluţionarea contestaţiilor cuprind în mod obligatoriu:

a) numărul şi data adoptării hotărârii;

b) numele şi prenumele, codul numeric personal, precum şi domiciliul contestatorului;

c) numărul şi data înregistrării contestaţiei;

d) numărul şi data deciziei de pensie contestate;

e) data comunicării deciziei de pensie contestate;

f) obiectul contestaţiei;

g) motivarea hotărârii - temeiurile de fapt şi de drept care au condus la admiterea sau la respingerea contestaţiei;

h) menţiunea că hotărârea comisiei de contestaţii poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă şi termenul prevăzut de lege;

i) semnăturile preşedintelui, membrilor comisiei şi a secretarului de şedinţă;

j) ştampila comisiei de contestaţii.

(2) Hotărârile se redactează în 3 exemplare, din care un exemplar se comunică contestatorului, unul casei de pensii sectoriale şi unul se păstrează la nivelul comisiilor de contestaţii.

Art. 16. - Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia la comisia de contestaţii.

Art. 17. - (1) Hotărârile comisiilor de contestaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor de pensii sectoriale interesate, în termen de 5 zile de la data adoptării.

(2) Hotărârile comisiilor de contestaţii se comunică persoanelor în cauză prin poştă, la domiciliul persoanei, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data comunicării fiind data primirii sub semnătură a hotărârii.

(3) Hotărârile comisiilor de contestaţii pot fi atacate, potrivit legii, la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(4) Hotărârile comisiilor de contestaţii care nu au fost atacate în termenul prevăzut la alin. (3) sunt definitive.Ordin nr. 1453 din 02/05/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

Ce cuprinde Dosarul personal al salariatului ?

Angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l păstra în bune condiţii la sediu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente:

a) actele necesare angajării,

b) contractul individual de muncă,

c) actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă,

d) acte de studii/certificate de calificare,

e) orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia:

a) copii ale documentelor existente în dosarul personal;

b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul.

Registrul electronic şi dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în condiţii care să asigure securitatea datelor, precum şi păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Angajatorul răspunde pentru asigurarea acestor condiţii, precum şi pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricărei alte persoane fizice sau juridice, prin încălcarea acestor obligaţii.

În măsura în care, din motive obiective, angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera documentele solicitate, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte elementele conţinute în registru, astfel cum a fost întocmit şi transmis de către angajator.

Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.


Bază: Hotărârea nr. 500 din 18/05/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
Obs: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2011.
La data de 1 august 2011 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare.