joi, iulie 28, 2011

Noutati in domeniul contabil

Potrivit art. 10. alin. (1) din Legea nr. 82 (republicata) din 24/12/1991 a contabilităţii, răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective.

Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

În cazul persoanelor juridice care au optat pentru un sistem simplificat, contabilitatea poate fi organizată şi condusă şi pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane fizice.

Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine.

În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.

În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri care au obligaţia să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilităţii în partidă simplă, răspunderea pentru organizarea contabilităţii revine acestora. Conducerea contabilităţii se poate efectua de către aceste persoane, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora.

În cazul în care contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 82 (r4) din 24/12/1991 a contabilităţii sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale.

A fost aprobat sistemul simplificat de contabilitate, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2239/2011, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 522/2011. Descrierea sistemului este publicata în Anexa, din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 bis, care nu este încă disponibil publicului, conform Centrului pentru relații cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial. In cel mai scurt timp de la momentul în care acesta va fi disponibilă, o voi afişa.

Conform art.2 al Ordinului, persoanele care în exercițiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Prin sistem simplificat de contabilitate se înţelege un set de reguli de bază privind evaluarea, înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de conturi simplificat şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, având în vedere şi prevederile comunitare în domeniu.

Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, pot utiliza, pentru evidențierea operațiunilor economico-financiare, planul de conturi simplificat și tratamentele contabile prevazute de reglementările contabile simplificate.

Situațiile financiare anuale simplificate trebuie însoțite de o declarație scrisa de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

Prevederile Ordinului nr. 2239/2011 se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2011.