miercuri, august 03, 2011

Care sunt domeniile de responsabilitate ale structurilor centrale din M.Ap.N?

Departamentul pentru politica de apărare şi planificare coordonează îndeplinirea obligaţiilor internaţionale asumate, asigură aplicarea politicii de apărare şi planificarea integrată a apărării şi coordonează cooperarea politico-militară internaţională.

Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică coordonează relaţia cu Parlamentul şi activitatea legislativă, asigură asistenţa juridică şi reprezintă interesele Ministerului Apărării în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu activitate jurisdicţională, asigură relaţiile cu alte autorităţi publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, îndrumă activitatea de armonizare a actelor normative şi asigură asistenţa juridică pentru încheierea înţelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forţele armate străine, conduce activităţile care privesc informarea publică şi mass-media militare, regimul juridic al patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării şi coordonează activitatea de soluţionare a problemelor sociale ale personalului.

Departamentul pentru armamente elaborează şi coordonează politicile de achiziţii în cadrul ministerului, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, gestionează relaţiile cu industria naţională de apărare, asigură managementul programelor de achiziţii pentru sisteme de armamente şi echipamente majore şi al contractelor aferente, precum şi al activităţilor de cercetare-dezvoltare, planifică şi desfăşoară activitatea de cooperare internaţională în domeniul armamentelor, realizează supravegherea calităţii la furnizorii de echipamente şi tehnică militară, coordonează activitatea de formare, specializare şi perfecţionare a ofiţerilor de logistică în domeniul tehnico-ingineresc şi a altor specialişti necesari armatei, activitatea de metrologie şi standardizare tehnică şi realizează controlul specific domeniului de competenţă pentru importurile şi exporturile de produse speciale.

Statul Major General asigură, conform legii, conducerea, organizarea, planificarea şi operaţionalizarea forţelor, ridicarea graduală a capacităţii de luptă şi mobilizarea armatei, conducerea operaţiilor întrunite, antrenarea comandamentelor şi trupelor, pregătirea de bază şi de specialitate a personalului militar în activitate şi în rezervă, managementul carierei individuale a personalului militar, planificarea armamentelor, standardizarea în domeniul militar, implementarea sistemului comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, informatică, supraveghere, recunoaştere, logistică şi infrastructură, desfăşurarea relaţiilor militare internaţionale, asistenţa religioasă în Ministerul Apărării şi încheierea înţelegerilor tehnice cu armatele altor state, promovează valorile specifice culturii militare şi de educaţie civică. Statul Major General pregăteşte şi conduce structurile militare care participă la misiuni militare în afara teritoriului statului naţional.

Direcţia generală de informaţii a apărării asigură obţinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea şi valorificarea informaţiilor şi datelor referitoare la factorii de risc şi ameninţările interne şi externe, militare şi nonmilitare, care pot afecta securitatea naţională în domeniul militar, coordonează aplicarea măsurilor contrainformative şi cooperarea atât cu serviciile/structurile departamentale naţionale şi de informaţii, cât şi cu cele ale statelor membre ale alianţelor, coaliţiilor şi organizaţiilor internaţionale la care România este parte şi asigură securitatea informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi Uniunea Europeană la nivelul Ministerului Apărării. Direcţia generală de informaţii a apărării este condusă de un director general, cadru militar în activitate. Personalul Direcţiei generale de informaţii a apărării îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securităţii naţionale în domeniul militar. Pentru culegerea de informaţii în teatrele de operaţii şi pentru lupta împotriva terorismului, Direcţia generală de informaţii a apărării poate avea în subordine structuri combatante.

Secretariatul general asigură realizarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat, gestionează ansamblul relaţiilor şi circulaţia documentelor la nivelul structurilor centrale, între minister şi autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, persoanele juridice şi fizice, monitorizează elaborarea şi transmiterea principalelor raportări periodice prevăzute de reglementările în vigoare. Secretariatul general asigură implementarea, monitorizarea şi evaluarea, la nivelul Ministerului Apărării, a prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă ale administraţiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, precum şi a sistemului de control managerial. Secretariatul general asigură gestionarea şi diseminarea documentelor clasificate în domeniul apărării, emise de NATO, Uniunea Europeană, statele membre ale acestora şi alte state, la nivelul Ministerului Apărării.

Direcţia management resurse umane elaborează şi monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor şi reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate şi educaţiei militare şi asigură evidenţa unitară a personalului Ministerului Apărării.

Corpul de control şi inspecţie exercită atribuţii specifice de control general, conform legii, şi evaluarea activităţilor desfăşurate în Ministerul Apărării, în baza ordinului ministrului apărării.

Direcţia financiar-contabilă asigură îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apărării în calitate de ordonator principal de credite.

Direcţia instanţelor militare asigură managementul funcţiilor militare la nivelul instanţelor militare şi acţionează, împreună cu structurile de resort din Ministerul Apărării, pentru compatibilizarea sistemului jurisdicţional militar cu cel din statele membre NATO.

Direcţia audit intern execută auditarea administrării patrimoniului şi utilizării fondurilor publice în Ministerul Apărării, în concordanţă cu reglementările legale.

Direcţia medicală coordonează asigurarea asistenţei medicale şi sanitar-veterinare, implementează politica naţională de sănătate la nivelul Ministerului Apărării, elaborează concepţia privind funcţionarea serviciilor medicale şi sanitar-veterinare.

Baza: Legea nr. 346 din 21/07/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

Mai multe aici: http://www.mapn.ro/structuri_centrale/