marți, decembrie 06, 2011

Care sunt cazurile de trecere în rezervă/retragere a cadrelor militare?

Potrivit art. 85 din Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare(actualizata pana la data de 29 aprilie 2011), ofiţerii, maistrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezerva sau direct în retragere, dupã caz, în urmãtoarele situaţii:a) la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limitã de vârstã;

b) sînt clasaţi "inapt pentru serviciul militar" de cãtre comisiile de expertiza medico-militarã;

c) sînt clasaţi "apt limitat";

d) au împlinit limita de vîrsta în grad;

e) cînd, în urma reorganizãrii unor unitãţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, nu sînt posibilitãţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii sau unitãţi, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Apãrãrii Naţionale;

e^1) la expirarea termenului prevãzut în contractul încheiat în condiţiile art. 41^1, dacã una dintre pãrţi nu este de acord cu reînnoirea acestuia;

f) pentru a fi numiţi într-o funcţie publica, civilã, cu menţiunea de a fi trecuţi în rezerva;

g) la cerere, pentru motive bine întemeiate;

h) prin demisie;

i) cînd manifesta dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregãtirii lor militare şi de specialitate;

j) cînd comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;

k) cînd, pentru o infracţiune sãvîrşitã din culpa, li s-a aplicat prin hotãrîre judecãtoreascã pedeapsa închisorii, cu suspendarea condiţionatã a executãrii, ori a amenzii, precum şi în cazurile cînd au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executãrii pedepsei;

l) cînd încalca prevederile art. 4 lit. a) alin. 2 şi art. 29 lit. f);

m) în cazul neavizãrii în vederea acordãrii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau certificatului de securitate, la retragere ori în cazul în care aceste documente nu sunt revalidate, din motive imputabile cadrului militar în condiţiile legii;

n) dupã punerea la dispoziţie, potrivit legii, ca urmare a limitãrii nivelului de acces la informaţii clasificate, atunci când nu se identificã o funcţie corespunzãtoare gradului deţinut cu o prevedere a nivelului de acces la informaţii clasificate înscrisã în fişa postului, la nivelul acordat dupã limitare.

Trecerea în rezervã sau direct în retragere se face din oficiu, în condiţiile prevãzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), l), m) şi n), la propunerea consiliilor de judecatã, în condiţiile prevãzute la alin. 1 lit. i) şi j), iar în celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor unitãţilor din care fac parte, înaintatã ierarhic.

Raportul comandantilor privind trecerea în rezerva a cadrelor militare în condiţiile prevãzute la alin. 1 lit. h) se înainteazã pe cale ierarhica, împreunã cu raportul de demisie, celor în a cãror competenta intra, potrivit art. 43, trecerea în rezerva. Pînã la comunicarea ordinului de trecere în rezerva, cei în cauza sînt obligaţi sa-si îndeplineascã atribuţiile funcţiilor în care sînt încadraţi, precum şi toate îndatoririle ce le revin.

Pe timp de rãzboi, al mobilizãrii, stãrii de asediu şi stãrii de urgenta cadrele militare nu se trec în rezerva prin demisie.

Ofiţerii în activitate care au împlinit limita de vârstã în grad pentru clasa a III-a în rezervã, prevãzutã la art. 86 alin. 4, precum şi cadrele militare care au fost clasate medical «inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidenţã» se trec direct în retragere, prin aplicarea uneia dintre prevederile alin. 1, în raport cu motivele care determinã schimbarea situaţiei militare.

Cadrele militare nu pot fi trecute în rezervã ca urmare a prezentãrii demisiei pe timpul executãrii misiunilor prevãzute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificãrile ulterioare, precum şi pe timpul executãrii altor misiuni în strãinãtate.

Inventarierea patrimoniului

De ce este importantă inventarierea?

Inventarierea patrimoniului este o etapa importanta pentru inchiderea exercitiului financiar.

Ce se inventariaza?

In temeiul prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute.

Care este baza legală?

Inventarierea anuala este obligatorie si este reglementata de O.M.F.P. nr. 2861/2009. Persoanele care obtin venituri din activitati independente si sunt obligate sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla aplica prevederile prezentului ordin. În vederea efectuarii inventarierii, persoanele juridice aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care le transmit comisiilor de inventariere.

Care este scopul inventarierii?

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de activ si de pasiv ale firmei cu ocazia inchiderii exercitiului financiar si a intocmirii situatiilor financiare anuale. Inventarierea contribuie la:

-stabilirea corecta a indicatorilor de calcul si evidenta

-infaptuirea controlului asupra integritatii si corectei gestionari a patrimoniului unitatii

-mobilizarea rezervelor interne

-accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante

-respectarea disciplinei financiare

Cand se efectueaza in mod obligatoriu inventarierea?

Inventarierea se executa:

• la inceputul activitatii cel putin o data in cursul exercitiului financiar

• in cazul fuziunii sau incetarii activitatii

• la cererea organelor de control,cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege

• cand sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune

• la schimbarea gestionarului sau in alte situatii cand intervine o predare-primire de gestiune

• cu prilejul reorganizarii gestiunilor

• ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora

• in alte cazuri prevazute de lege


Atentie: Nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, cu privire la efectuarea inventarierii, constituie contraventie potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei

Pentru alte intrebari sau documente enumerate mai jos, va stau la dispozitie.

• Cum scrii o procedura de inventariere?

• Cum stabilesti comisiile de inventariere?

• Ce documente trebuie sa elaborezi in procesul de inventariere?

• Cum realizezi practic inventarierea?

• Cum evaluezi activele si datoriile la inventar?

• Cum iti recuperezi pagubele?

• Cum compensezi plusurile si minusurile in contabilitate?

• Cum inregistrezi in contabilitate rezultatele inventarierii?

• Documente elaborate prin procesul de inventariere

• Evaluarea activelor la inventar

• Evaluarea datoriilor si a capitalurilor proprii

• Rezultatele inventarierii

* Plusuri si minusuri

* Lipsuri si perisabilitati

* Mijloace fixe propuse a fi casate

• Recuperarea pagubelor

• Compensarea plusurilor si minusurilor

• Particularitati privind inventarierea la institutii publice si la alte entitati ale administratiei publice centrale

• Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii

*****************************************

Consilier juridic Ionut NISTOR
E-mail: inistor@gmail.com
Web: http://consultjuridic.blogspot.com/