sâmbătă, ianuarie 21, 2012

Lista ordinelor emise/avizate de Ministerul Apărării Naţionale in anul 2011

Ordin nr. 112 din 22/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 29/12/2011

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

Ordin nr. 2749 din 22/12/2011 - Emitent: Ministerul Justiţiei Intrare in vigoare: 29/12/2011

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

Ordin nr. 109 din 15/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 12/01/2012

pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului

Ordin nr. 110 din 15/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 27/12/2011

pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.54/2010 privind organizarea şi atribuţiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu forţele armate străine

Ordin nr. 111 din 15/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 21/12/2011

pentru aprobarea Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării

Ordin nr. 2636 din 14/12/2011 - Emitent: Ministerul Justiţiei Intrare in vigoare: 16/12/2011

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

Ordin nr. 104 din 29/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 105 din 29/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 102 din 25/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 103 din 25/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 101 din 24/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 15/12/2011

pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

Ordin nr. 97 din 17/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 24/11/2011

pentru stabilirea condiţiilor privind achiziţiile de tehnică şi echipament, în ţară, în regim de urgenţă, precum şi de bunuri, lucrări şi servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor de către forţele armate

Ordin nr. 94 din 16/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 28/12/2011

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mişcarea şi transporturile militare multimodale

Ordin nr. 95 din 16/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 22/11/2011

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de heraldică şi denumiri a Ministerului Apărării Naţionale

Ordin nr. 93 din 11/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 16/12/2011

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

Ordin nr. 2199 din 26/09/2011 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 13/10/2011

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Ro-Armycatering" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

Ordin nr. 83 din 15/09/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 20/09/2011

pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.47/2011 privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila"

Ordin nr. 84 din 15/09/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 13/10/2011

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Ro-Armycatering" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

Ordin nr. 78 din 22/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 26/08/2011

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală

Ordin nr. 80 din 22/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 31/08/2011

pentru modificarea şi completarea Normelor pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009

Ordin nr. 81 din 22/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 31/08/2011

pentru stabilirea condiţiilor privind suportarea de către Ministerul Apărării Naţionale a sumelor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice a cadrelor militare în activitate pentru fapte săvârşite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu

Ordin nr. 75 din 16/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 31/08/2011

privind limitele regiunii de control terminal Bucureşti

Ordin nr. 73 din 08/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 18/08/2011

privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.76/2008 pentru aprobarea normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară

Ordin nr. 69 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 08/08/2011

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

Ordin nr. 1225 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 05/09/2011

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Ordin nr. 57 din 08/07/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 20/07/2011

pentru modificarea Normelor de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 132/2009

Ordin nr. 58 din 08/07/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 22/07/2011

pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 47 din 07/06/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 16/06/2011

privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila"

Ordin nr. 46 din 06/06/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 29/11/2011

privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Ordin nr. 45 din 03/06/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 16/06/2011

privind resubordonarea Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"

Ordin nr. 37 din 17/05/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 19/07/2011

pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Securitate naţională"

Ordin nr. 36 din 13/05/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 19/05/2011

privind Competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 34 din 04/05/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 09/05/2011

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

Ordin nr. 18769 din 04/05/2011 - Emitent: Ministerul Administraţiei şi Internelor Intrare in vigoare: 09/05/2011

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

Ordin nr. 31 din 19/04/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 02/05/2011

privind stabilirea responsabilităţilor pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice în Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 30 din 15/04/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 28/04/2011

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.82/2010 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului director al proiectului "Sistem informatic de sprijin al acţiunilor militare"

Ordin nr. 21 din 10/03/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 15/03/2011

privind delegarea către şeful Statului Major General a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale

Ordin nr. 18 din 15/02/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 24/02/2011

pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naţionale a unui program pentru construirea de locuinţe

Ordin nr. 17 din 10/02/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 21/02/2011

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Ordin nr. 16 din 03/02/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 07/02/2011

privind unele aprobări necesare pentru acordarea autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional

Ordin nr. 14 din 31/01/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 07/02/2011

pentru modificarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2009

Ordin nr. 9 din 24/01/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 02/02/2011

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul activităţilor de producţie din unităţile Ministerului Apărării Naţionale

Ordin nr. 6 din 18/01/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 27/01/2011

privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurarea operativă a activităţilor la nivelul Ministerului Apărării Naţionale
Trimiteți un comentariu