marți, aprilie 10, 2012

Dosarul personal al salariatuluiAngajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l păstra în bune condiţii la sediu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente:
  • actele necesare angajării,
  • contractul individual de muncă,
  • actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă,
  • acte de studii/certificate de calificare,
  • orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.
Actele obligatorii care stau la baza încheierii contractului individual de muncă sunt:
·         cererea de angajare;
·         actul individual de repartizare în muncă de la AJOFM;
·         curriculum vitae, care cuprinde principalele date biografice și profesionale;
·         adeverinţă medicală din care să rezulte că este aptă de muncă sau că are eventuale restricţii medicale;
·         alte certificate, în funcţie de profesie;
·         fotocopie carte de identitate prin care se face dovada identităţii, a cetăţeniei și a domiciliului;
·         recomandarea de la locul de muncă anterior, sau pentru absolvenţi de la unitatea de învăţământ - la cerere, după caz;
·         cazier judiciar - la cerere, după caz;
·         nota de lichidare de la locul de munca anterior - la cerere, după caz;
·         fotocopie după actele de studii, calificare (certificate, diplome, atestate) privind existența studiilor și a calificării necesare pentru exercitarea viitoarelor obligaţii de serviciu;
·         fotocopie după livretul militar sau adeverinţa de recrutare;
·         fotocopii după certificate naştere copii;
·         fotocopie certificat căsătorie;
·         fotocopie carnet de muncă;
La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia:
·         copii ale documentelor existente în dosarul personal;
·         copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.
Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul. 
Trimiteți un comentariu