marți, aprilie 10, 2012

Obligația de informare

  

Anterior încheierii sau modificării oricărui contract individual de muncă încheiat în România,  angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau care urmează să le modifice.
Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional, după caz.
Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente:
·         identitatea părților;
·         locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
·         sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
·         funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
·         criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
·         riscurile specifice postului;
·         data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
·         în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
·         durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
·         condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante şi durata acestuia;
·         salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
·         durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
·         indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
·         durata perioadei de probă.
Elementele din informarea menționată trebuie să se regăsească obligatoriu şi în conținutul contractului individual de muncă.
Orice modificare a unuia dintre elementele menționate în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.
La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de terți, conform propriei opțiuni.
Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părți poate interveni un contract de confidențialitate. În afara acestor clauze esențiale menționate, între părți pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice, spre exemplu: clauza cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurență, clauza de mobilitate, clauza de confidențialitate.
La angajarea în domeniul educație se pot solicita şi teste medicale specifice.
Trimiteți un comentariu