marți, aprilie 10, 2012

Registrul general de evidenta a salariaţilor (REVISAL) (R)

     
 Registrul general de evidenta a salariaţilor (REVISAL)
 
În conformitate cu art. 34 din Codul Muncii, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un Registru general de evidenta a salariaţilor. Registrul general de evidenta a salariaţilor se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritoriala se afla domiciliul, respectiv sediul angajatorului, dată de la care devine document oficial.
 
 
b   Informaţii privind întocmirea si transmiterea REVISAL
 
Pe saitul www.inspectiamuncii.ro  au fost publicate în sprijinul angajatorilor informaţii privind întocmirea si transmiterea REVISAL conform Hotărârii de Guvern  nr. 500 din  2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare precum si versiunea nouă a aplicaţiei REVISAL, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1105 din 2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500 din 2011.
 Astfel, registrul se întocmeşte utilizând după caz aplicaţia REVISAL sau aplicaţiile proprii ale angajatorilor pentru gestiunea salariaţilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 500 din 2011 cu modificările si completările ulterioare  și trebuie transmis către Inspectoratul teritorial de muncă, potrivit Ordinului Ministrului Muncii Familiei si Protecţiei Sociale nr. 1918 din 2011 cu modificările si completările ulterioare.
 Transmiterea on-line a registrului se poate realiza accesând direct link-ul http://reges.inspectiamuncii.ro  apoi   https://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRegistre .
 
  Cuprins REVISAL
 
Potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 500 din 2011 cu modificările si completările ulterioare, Registrul se completează în ordinea angajării si cuprinde următoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetăţenia si ţara de provenienţă;
b) data angajării;
c) perioada detaşării si denumirea angajatorului la care se face detaşarea;
d) functia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de muncă;
f) durata normală a timpului de muncă și repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
i) data încetării contractului individual de muncă.
 
 Completarea, respectiv înregistrarea în registru se face după cum urmează:
 
-la angajarea fiecărui salariat,:
-elementele prevăzute la lit. a)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;
-la operatii privind angajatii:
- elementele prevăzute la lit. h) se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;
- elementele prevăzute la lit. i) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă;
- pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.
 
 
Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului.
 
Contravenţii
 
Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;
b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor;
c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă, respectiv netransmiterea registrului în termen;
d) completarea registrului de către alte persoane;
e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
f) alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului.
g) nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii;
h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele solicitate de către salariat;
i) subcontractarea derviciului de de completare şi transmitere a registrului;
j) nepăstrarea Registrului în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului.
 
Contravenţiile se sancţionează după cum urmează:
 
a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. b)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
c) cea prevăzută la lit. d)-f) şi i) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;
d) cea prevăzută la lit. g) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) cea prevăzută la lit. h) şi j) cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei.
 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.
 
Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (2) lit. b)-e).
 
Registrele înfiinţate şi înregistrate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează şi se arhivează de către angajatori, în condiţiile legii.
 
Bază: Hotărârea nr. 500 din 18/05/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 
 
 
Trimiteți un comentariu