vineri, iulie 27, 2012

ORDIN nr. M.76. din 13 iulie 2012 privind instituirea legitimaţiei pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale


 In MO nr. 518 din 26.07.2012 a aparut ordinul ministrului nr. 78/2012 privind instituirea legitimatiei pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere provenite din M.Ap.N.


ORDIN nr. M.76. din 13 iulie 2012 privind instituirea legitimaţiei pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale

Având în vedere dispoziţiile art. 26 şi 100 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Se instituie legitimaţia pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere pensionari militari, provenite din Ministerul Apărării Naţionale, denumită în continuare legitimaţie.
(2)Legitimaţia se emite şi pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere, foşti pensionari militari de invaliditate din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat,
Art. 2
Legitimaţia se emite în scopul facilitării accesului în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, destinate serviciilor medicale, refacerii capacităţii de muncă sau cazării, precum şi activităţilor recreative, sportive şi culturale, în condiţiile stabilite prin actele normative specifice în domeniu.
Art. 3
Legitimaţia certifică provenienţa cadrului militar din Ministerul Apărării Naţionale, gradul militar şi funcţia avute la data trecerii în rezervă sau direct în retragere.
Art. 4
Legitimaţia este compusă din două file confecţionate din carton plastifiat în exterior, cu dimensiunile standard şi culoarea legitimaţiei militare pentru cadrele militare în activitate, cuprinzând datele din modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

CAPITOLUL II: Emiterea şi evidenţa legitimaţiilor la trecerea în rezervă sau direct în retragere
Art. 5
Emiterea legitimaţiei se face, la solicitarea cadrelor militare, de către structura care iniţiază trecerea în rezervă sau direct în retragere, concomitent cu celelalte demersuri pe linie de personal efectuate la încheierea raporturilor de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 6
Legitimaţia se înmânează titularului, în cadru solemn, odată cu comunicarea ordinului/decretului de trecere în rezervă sau direct în retragere.
Art. 7
Evidenţa legitimaţiilor se ţine nominal, pe serii şi numere, în registre ale căror modele sunt similare celor pentru evidenţa legitimaţiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002*, cu modificările şi completările ulterioare, de către:
*Ordinul nr. M. 105/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
a)unitatea emitentă, pentru cadrele militare care se trec în rezervă sau direct în retragere din unitatea respectivă;
b)centrele militare pe raza cărora domiciliază respectivele cadre militare trecute în rezervă sau direct în retragere.
Art. 8
În termen de 30 de zile de la data trecerii în rezervă sau direct în retragere, unităţile militare comunică, în scris, situaţia legitimaţiilor eliberate următoarelor structuri:
a)centrelor militare pe raza cărora domiciliază posesorii acestora;
b)Direcţiei calitatea vieţii personalului, numai pentru cadrele militare trecute direct în retragere.

CAPITOLUL III: Emiterea şi evidenţa legitimaţiilor pentru cadrele militare aflate în rezervă sau în retragere
Art. 9
(1)Pentru cadrele militare prevăzute la art. 1, aflate deja în rezervă sau în retragere la data intrării în vigoare a prezentului ordin, emiterea legitimaţiei se face, la solicitarea scrisă a acestora, de către centrele militare pe raza cărora domiciliază respectivele cadre militare.
(2)În termen de 30 de zile de la data emiterii legitimaţiei pentru cadrele militare în retragere, precum şi la scoaterea din evidenţă ca rezervişti şi trecerea în retragere, centrele militare au obligaţia de a comunica, în scris, Direcţiei calitatea vieţii personalului situaţia legitimaţiilor emise.
Art. 10
Evidenţa legitimaţiilor prevăzute la art. 9 se ţine de către centrele militare emitente, în registre ale căror modele sunt similare celor pentru evidenţa legitimaţiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 11
(1)Legitimaţia i se retrage titularului în următoarele situaţii:
a)în situaţia degradării militare, renunţării la cetăţenia română sau retragerii cetăţeniei române;
b)la preschimbarea legitimaţiei.
(2)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), legitimaţia poate fi retrasă de către centrul militar pe raza căruia domiciliază cadrul militar în rezervă sau în retragere, cu avizul organului de specialitate care asigură asistenţa juridică a respectivului centru militar.
Art. 12
Legitimaţiile pierdute sau furate vor fi declarate nule şi publicate în Buletinul administrativ al Ministerului Apărării Naţionale, cheltuielile fiind suportate de către titularul legitimaţiei.
Art. 13
(1)Regulile de completare a legitimaţiei sunt similare celor pentru completarea legitimaţiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul modelului legitimaţiei.
(2)Pentru funcţiile care nu sunt libere la publicare se vor înscrie echivalentele acestora, stabilite conform reglementărilor în vigoare.
Art. 14
Cererile privind necesarul de legitimaţii se transmit, ierarhic, de către structurile emitente Direcţiei calitatea vieţii personalului, până la sfârşitul lunii august, pentru anul următor.
Art. 15
Fondurile destinate confecţionării legitimaţiilor se prevăd în proiectul de buget de către directorii programelor majore/ordonatorii de credite şi se repartizează Centrului tehnic-editorial al armatei, în calitate de utilizator de credite.
Art. 16
Tipărirea şi numerotarea legitimaţiilor se realizează de către Centrul tehnic-editorial al armatei, pe baza solicitărilor transmise de Direcţia calitatea vieţii personalului.
Art. 17
Aplicarea timbrului sec şi difuzarea imprimatelor legitimaţiilor către emitenţi se asigură prin grija Direcţiei calitatea vieţii personalului.
Art. 18
Şeful Direcţiei personal si mobilizare si şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului pot emite, în comun, precizări pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.
Art. 19
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Ministrul apărării naţionale,
Corneliu Dobriţoiu

ANEXĂ: Legitimaţia pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naţionale
- model -
http://idrept.ro/00149949pi001.jpg
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 518 din data de 26 iulie 2012


marți, iulie 24, 2012

Legea şi harul
Legea şi harul sunt două căi opuse pe care acţionează Dumnezeu cu oamenii. Putem să le socotim ca principii deosebite cu care pune El omenirea la încercare.
 
Putem prin aceasta să înţelegem şi două legăminte deosebite, pe care le-a încheiat El cu poporul Său: „Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos" (Ioan 1:17).
 
După principiul Legii scrise omul primeşte ceea ce merită. Prin har nu i se dă ceea ce merită, ci în loc de aceasta este făcut nespus de bogat - totul pe gratis. Cele două principii sunt descrise în Romani 4:4,5: „Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un dar, ci ca ceva datorat; pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire".
 
Harul şi Legea se exclud reciproc, adică nu se pot amesteca. „Şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har" (Romani 11:6).
 
„Legea" este un legământ cu condiţii: Dumnezeu spune: „Dacă ascultaţi, vă voi răsplăti, dar dacă nu ascultaţi, trebuie să vă pedepsesc". „Harul" este o alianţă fără condiţii: Dumnezeu spune: „Vă voi binecuvânta fără plată".
 
În timp ce Legea spune: Acţionează!, harul spune: Crede! Credinţa nu este de fapt nici o condiţie, este singurul răspuns raţional al unei creaturi către Creatorul ei. Ea nu este un merit; nici unul nu poate fi mândru de faptul că crede în Dumnezeu. Ar trebui doar să fie un nebun dacă n-ar crede în singura Persoană demnă de încredere din univers.
 
Sub Lege se cerea sfinţenia; dar pentru a duce o viaţă sfântă, omul nu are nici o putere. Sub har suntem învăţaţi în sfinţenie (Tit 2:11,12) şi primim şi puterea necesară. Cineva a exprimat-o odată astfel: „Legea cere tărie de la cel care nu o are şi-l blestemă dacă din pricina aceasta nu poate ţinea Legea. Harul îi dă tăria pe care nu o are şi-l binecuvântează prin dezvoltarea ei".
 
Legea aduce blestem: „Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în cartea Legii" (Galateni 3:10). Harul aduce binecuvântare: „Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Cristos Isus" (Romani 3:24).
 
Legea produce lauda de sine, dar sub har lauda este complet exclusă. „Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinţei" (Romani 3:27). Sub Lege nu poate exista siguranţa mântuirii; un om n-ar putea şti niciodată dacă a făcut destule sau adevăratele fapte bune. În har există deplină siguranţă, deoarece mântuirea este un dar; în fond ştii când ai primit un dar!
 
Acela care stă sub Lege, nu poate avea nici o siguranţă reală, pentru că nici nu poate garanta că va împlini în viitor condiţiile. Sub har cel ce crede se bucură de o siguranţă veşnică (Ioan 10:27-29), pentru că mântuirea lui nu depinde decât de lucrarea lui Cristos.
 
Nu există salvare prin Lege. Dumnezeu nu a intenţionat niciodată ca cineva să fie salvat pe baza acestui principiu. Sensul Legii constă în aceea de a arăta omului că e un păcătos: „...Prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului" (Romani 3:20) - şi nu cunoştinţa mântuirii.
 
Mântuirea se face prin har (Efeseni 2:8,9). El este darul gratuit, nemeritat al lui Dumnezeu pentru cei care îl acceptă pe Domnul Isus Cristos ca pe singura lor nădejde pentru cer.
 
Sub Lege păcatul este înviat, înviorat (Romani 7:8-13). Sub har el este dispreţuit. Când omul păcătos este pus sub Lege, ar vrea să facă imediat ce îi este interzis. Aceasta nu este greşeala Legii, ci răspunsul păcatului în natura omului. Sub har păcatul este refuzat. Amintirea a ceea ce L-a costat păcatele noastre pe Domnul ne îndeamnă să ne întoarcem de la ele.
 
Sub Lege nu încetează niciodată eforturile, strădaniile. Din pricina aceasta a urmat sabatul ca ziua a şaptea a unei săptămâni de muncă obositoare. Harul vorbeşte despre o lucrare împlinită, de aceea noi începem săptămâna cu ziua Domnului, ziua noastră de odihnă.
 
Legea prevede ce are omul de făcut, harul ne arată ceea ce a făcut Cristos. Legea este un sistem al robiei (Galateni 4:1-3), harul este un sistem al libertăţii (Galateni 5:1). Oamenii sub Lege sunt robi, oamenii sub har sunt fii. Legea spune: „Să iubiţi..." Harul spune: „Aşa a iubit Dumnezeu". Legea spune: „Fă aceasta şi vei trăi" - harul spune: „Trăieşte şi o vei face". Legea spune: „Încearcă tu însuţi şi ascultă" - harul spune: „Încrede-te şi ascultă".
 
Sub Lege a fost scos afară din cetate un fiu răzvrătit şi omorât cu pietre (Exodul 21:15-17). Sub har fiul pierdut poate să-şi mărturisească păcatele şi să se întoarcă iarăşi în părtăşia casei pământeşti (Luca 15:21-24).
 
Sub Lege oile mor pentru păstor. Sub har moare Păstorul pentru oi (Ioan 10:11). Superioritatea harului a fost descrisă odată după cum urmează: „Harul nu caută cu privirea după oameni buni pe care-i poate accepta, ci caută cu privirea după oameni osândiţi, vinovaţi, neputincioşi şi fără scuze, ca să-i salveze, să-i sfinţească şi să-i proslăvească".

Sursa http://www.theophilos.3x.ro/Biblioteca/Carti/ONLINE/Deosebirea/4.Legea%20si%20harul.html  

Unele precizări privind căile de atac în dreptul disciplinar special

Studiul nostru îşi propune a analiza procedura de contestare a sancţiunilor disciplinare aplicate anumitor categorii de personal, pornind de la reglementarea generală potrivit căreia orice decizie de sancţionare disciplinară poate fi atacată la instanţele judecătoreşti indiferent de gravitatea sancţiunii aplicate. Avem aici în vedere reglementările speciale aplicabile cadrelor didactice, poliţiştilor, funcţionarilor publici, militarilor, precum şi magistraţilor.
Cuvinte-cheie: sancţiune disciplinară, contestaţie, cadre didactice, poliţişti, funcţionari publici, magistraţi


 Autori:
Lect. univ. dr. Cătălin VASILE
Prep. univ. Ana Măria MĂCĂRESCU

sâmbătă, iulie 21, 2012

Contraventiile rutiere pot fi atacate cu recurs!


Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 492 din 18 iulie 2012 a publicat Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 a Curtii Constitutionale prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor articolului X punctul 2 al Legii nr. 202/2010.

Prin aceasta la articolul 118 al Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, dupa alineatul (3) s-a introdus un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins (3^1) “Hotararea judecatoreasca prin care judecatoria solutioneaza plangerea este definitiva si irevocabila.” In urma publicarii deciziei Curtii Constitutionale, hotararile pronuntate incepand cu data de 18 iulie 2012 in materia contraventiilor rutiere sunt susceptibile de a fi atacte cu recurs. Ca atare, incepand cu aceasta data, hotararile judecatoresti pronuntate in materie nu vor mai purta mentiunea “irevocabila”, ci “cu recurs in 15 zile de la comunicare”. De asemenea, tot din 18 iulie 2012, organele politiei rutiere nu vor mai opera suspendarea permisului in baza de date pana la expirarea unui termen de 15 zile calculat de la data expirarii termenului de recurs (15 zile de la comunicarea hotararii) si nu de la pronuntare cum se intampla pana acum.

In motivarea deciziei, Curtea Constitutionala apreciaza ca domeniul circulatiei rutiere se circumscrie notiunii autonome de ,“acuzatie in materie penala”, asa cum este aceasta reliefata in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, facand trimitere la cauza Ioan Pop impotriva Romaniei si apreciind ca actuala legislatie ar putea fi sanctionata de CEDO pentru incalcarea art. 2 paragraf 1 al Protocolului 7 al Conventiei. De asemenea, Curtea Constitutionala apreciaza ca prin eliminarea controlului judiciar al hotararilor pronuntate de judecatorie se aduce atingere dreptului la un proces echitabil si dreptului la aparare, unicitatii, impartialitatii si egalitatii justitiei, golindu-se de continut principiul exercitarii cailor de atac.

Nu in ultimul rand, Curtea Constitutionala arata ca atat sanctiunile principale si complementare cat si masurile tehnico – administrative au un caracter punitiv, prefigurand in mod corect aplicarea dispozitiilor art. 32, alin. 2 din OG 2/2001 asa cum au fost acestea modificate prin Legea nr. 76/2012 (care va intra in vigoare la 01 septembrie 2012), potrivit carora “Controlul aplicarii si executarii sanctiunilor contraventionale principale si complementare este de competenta exclusiva a instantei prevazute la alin. (1)(instanta contraventionala).

miercuri, iulie 11, 2012

ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 28 ianuarie 2011


ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 28 ianuarie 2011
privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

 
    Întrucât în termenul prevãzut de Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificãrii dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, în sensul cã, pentru cei care nu au prezentat acte care sã dovedeascã veniturile obţinute, în funcţie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie,
    fiind imperios necesarã instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivitãţii, scopul fiind acela de a nu sancţiona persoanele care, fãrã a avea vreo culpã, nu au reuşit în intervalul iniţial pus la dispoziţie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 sã identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere,
    având în vedere exigenţele subliniate de puterea judecãtoreascã în cadrul controlului jurisdicţional exercitat cu ocazia aplicãrii Legii nr. 119/2010,
    în vederea instituirii unor mãsuri legislative pe baza cãrora instituţiile implicate sã identifice şi sã transmitã caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv şi justificat,
    deoarece aceste împrejurãri vizeazã interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferã amânare, se impune adoptarea de mãsuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

     ART. 1
    (1) Pensiile prevãzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu pânã la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.
    (2) Obligaţia identificãrii şi transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de cãtre fiecare beneficiar, în vederea efectuãrii revizuirii prevãzute la alin. (1), revine instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã în cadrul cãrora beneficiarul şi-a desfãşurat activitatea.
    (3) Instituţiile prevãzute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu pânã la data de 31 octombrie 2011.
    (4) În cazul pensiilor prevãzute la alin. (1), pentru care, pânã cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeazã cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzãtoare gradului militar deţinut, conform anexei nr. 1, dar nu mai puţin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioarã anului 1952 se utilizeazã salariul mediu brut pe economie.
    (5) Evoluţia salariului mediu brut/net pe economie şi a salariului minim pe economie este prevãzutã în anexa nr. 2.
     ART. 2
    (1) Pensiile prevãzute la art. 1 pot fi revizuite şi la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultã alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în muncã, utile în sistemul public de pensii, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual.
    (2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:
    a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacã cererea de revizuire, împreunã cu toate actele doveditoare, a fost depusã la casa de pensii sectorialã pânã la data de 1 ianuarie 2014;
    b) de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care cererea, împreunã cu toate actele doveditoare, a fost depusã la casa de pensii sectorialã peste termenul prevãzut la lit. a).
     ART. 3
    Pentru revizuirea pensiilor prevãzute la art. 1 se utilizeazã metodologia de calcul prevãzutã în anexa nr. 3.
     ART. 4
    Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestã veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadã care constituie stagiu de cotizare rãmân în platã în cuantumurile rezultate în urma recalculãrii.
     ART. 5
    Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestã veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale cãror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în platã în luna decembrie 2010 se menţin în platã în cuantumurile rezultate în urma recalculãrii pânã la data emiterii deciziei de revizuire.
     ART. 6
    (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestã veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale cãror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în platã în luna decembrie 2010 se menţin în platã în cuantumurile avute în luna decembrie 2010 începând cu luna ianuarie 2011 pânã la data emiterii deciziei de revizuire.
    (2) Diferenţele aferente lunii ianuarie 2011 se achitã pânã la sfârşitul lunii februarie 2011.
     ART. 7
    (1) În cazul pensiilor prevãzute la art. 5 şi 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de platã sau de recuperat, dupã caz, în funcţie de cuantumurile rezultate dupã luarea în considerare a tuturor documentelor care atestã veniturile realizate pe întreaga duratã a stagiului de cotizare sau dupã aplicarea grilei prevãzute în anexa nr. 1.
 
(2) Sumele de platã se achitã pânã cel târziu la data de 31 decembrie 2012."
 (3) În situaţia în care prin regularizarea pensiei prevãzute la alin. (1) rezultã sume de recuperat pentru perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, acestea nu se recupereazã, indiferent dacã au fost sau nu emise decizii în acest sens."
LEGEA nr. 112 din 4 iulie 2012 pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

    
ART. 8
    Ministrul apãrãrii naţionale, ministrul administraţiei şi internelor, precum şi directorul Serviciului Român de Informaţii pot emite ordine şi/sau instrucţiuni privind modalitãţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.
    
ART. 9
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.
     ART. 10
    Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                Ioan Nelu Botiş

                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Gabriel Oprea

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
                             George Cristian Maior

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 28 ianuarie 2011.
    Nr. 1.


     ANEXA 1
                                    SITUAŢIE
              cuprinzând cuantumul soldelor de grad şi soldelor de
           funcţie minime corespunzãtoare gradelor militare deţinute
 ┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

 │Anul│ Gl. **** │ Gl. ***  │  Gl. **  │   Gl. *  │   Col.   │ Lt. col.│   Mr.   │  Cpt.   │

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1952│     4.235│     3.949│     2.958│     2.250│     1.781│    1.422│    1.162│      913│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1953│     4.235│     3.949│     2.958│     2.250│     1.781│    1.422│    1.162│      913│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1954│     4.235│     3.949│     2.958│     2.250│     1.781│    1.422│    1.162│      913│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1955│     4.235│     3.949│     2.958│     2.250│     1.781│    1.422│    1.162│      913│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1956│     4.235│     3.949│     2.958│     2.250│     1.781│    1.422│    1.162│      913│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1957│     4.235│     3.949│     2.958│     2.250│     1.781│    1.422│    1.162│      913│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1958│     4.235│     3.949│     2.958│     2.250│     1.781│    1.422│    1.162│      913│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1959│     8.372│     7.938│     6.287│     4.875│     3.563│    2.916│    2.484│    1.881│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1960│     8.372│     7.938│     6.287│     4.875│     3.563│    2.916│    2.484│    1.881│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1961│     8.372│     7.938│     6.287│     4.875│     3.563│    2.916│    2.484│    1.881│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1962│     8.372│     7.938│     6.287│     4.875│     3.563│    2.916│    2.484│    1.881│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1963│     8.372│     7.938│     6.287│     4.875│     3.563│    2.916│    2.484│    1.881│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1964│     8.372│     7.938│     6.287│     4.875│     3.563│    2.916│    2.484│    1.881│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1965│     8.372│     7.938│     6.287│     4.875│     3.563│    2.916│    2.484│    1.881│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1966│     8.372│     7.938│     6.287│     4.875│     3.563│    2.916│    2.484│    1.881│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1967│     8.372│     7.938│     6.287│     4.875│     3.563│    2.916│    2.484│    1.881│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1968│     8.372│     7.938│     6.287│     4.875│     3.563│    2.916│    2.484│    1.881│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1969│    10.080│     8.100│     6.565│     5.375│     4.375│    3.450│    2.846│    2.448│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1970│    10.080│     8.100│     6.565│     5.375│     4.375│    3.450│    2.846│    2.448│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1971│    10.080│     8.100│     6.565│     5.375│     4.375│    3.450│    2.846│    2.448│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1972│    10.080│     8.100│     6.565│     5.375│     4.375│    3.450│    2.846│    2.448│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1973│    10.080│     8.100│     6.565│     5.375│     4.375│    3.450│    2.846│    2.448│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1974│    10.080│     8.100│     6.565│     5.375│     4.375│    3.450│    2.846│    2.448│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1975│    10.080│     8.100│     6.565│     5.375│     4.375│    3.450│    2.846│    2.448│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1976│    11.664│     9.921│     8.209│     6.863│     5.175│    4.176│    3.542│    3.075│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1976│    11.510│     9.772│     8.066│     6.788│     5.163│    4.164│    3.531│    3.069│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1978│    11.510│     9.772│     8.066│     6.788│     5.163│    4.164│    3.531│    3.069│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1979│    11.830│    10.077│     8.351│     6.995│     5.288│    4.284│    3.646│    3.179│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1980│    11.830│    10.077│     8.351│     6.995│     5.288│    4.284│    3.646│    3.179│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1981│    11.830│    10.077│     8.351│     6.995│     5.288│    4.284│    3.646│    3.179│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1982│    11.830│    10.077│     8.351│     6.995│     5.288│    4.284│    3.646│    3.179│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1983│    11.830│    10.077│     8.351│     6.995│     5.288│    4.284│    3.646│    3.179│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1984│    12.215│    10.489│     8.748│     7.420│     5.688│    4.656│    3.939│    3.449│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1985│    12.215│    10.489│     8.748│     7.420│     5.688│    4.656│    3.939│    3.449│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1986│    12.215│    10.489│     8.748│     7.420│     5.688│    4.656│    3.939│    3.449│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1987│    12.215│    10.489│     8.748│     7.420│     5.688│    4.656│    3.939│    3.449│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1988│    12.425│    10.691│     9.073│     7.920│     6.188│    5.136│    4.405│    3.894│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1989│    12.425│    10.691│     9.073│     7.920│     6.188│    5.136│    4.405│    3.894│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1990│    13.755│    11.846│    10.303│     9.125│     7.750│    6.516│    5.670│    5.038│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1991│    35.000│    31.860│    28.860│    26.125│    23.438│   20.580│   18.343│   16.500│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1992│    79.744│    72.536│    65.806│    59.525│    53.313│   47.046│   41.900│   37.670│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1993│   264.145│   240.726│   222.053│   205.226│   182.115│  157.556│  136.533│  118.451│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1994│   920.080│   824.310│   670.098│   598.104│   524.406│  445.264│  374.270│  306.404│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1995│ 1.127.840│ 1.010.614│   821.328│   733.146│   642.976│  545.768│  458.640│  375.472│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1996│ 1.344.560│ 1.204.728│   977.954│   874.152│   766.516│  650.624│  546.780│  447.764│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1997│ 2.673.160│ 2.395.540│ 1.946.962│ 1.738.080│ 1.523.944│1.293.632│1.087.190│  890.196│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1998│ 4.562.950│ 4.135.040│ 3.435.335│ 3.109.268│ 2.775.390│2.399.210│2.060.338│1.736.000│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │1999│ 8.962.774│ 8.475.004│ 8.048.205│ 7.621.406│ 6.462.953│5.372.340│4.521.319│4.046.430│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │2000│ 8.962.774│ 8.475.004│ 8.048.205│ 7.621.406│ 6.462.953│5.372.340│4.521.319│4.046.430│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │2001│10.878.975│10.286.125│ 9.769.600│ 9.251.300│ 7.845.500│6.521.200│5.487.625│4.911.950│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │2002│13.159.850│12.442.750│11.816.175│11.189.600│ 9.489.150│7.888.000│6.639.750│5.941.150│

 ├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

 │2003│15.490.425│14.647.300│13.908.900│13.172.275│11.170.075│9.285.400│7.814.625│6.993.600│

 └────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ ┌────┬───────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┐

 │Anul│Lt.maj.│   Lt.   │   Slt.  │M.m.pr./   │M.m.cl.I/│M.m.cl.II/│M.m.cl.III/│M.m.cl.IV/│M.m.cl.V/│

 │    │       │         │         │plt.adj.pr.│plt. adj.│plt. maj. │    plt.   │ sg. maj. │   sg.   │

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1952│    788│      662│      550│          0│        0│         0│        348│       309│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1953│    788│      662│      550│          0│        0│         0│        348│       309│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1954│    788│      662│      550│          0│        0│         0│        348│       309│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1955│    788│      662│      550│          0│        0│         0│        348│       309│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1956│    788│      662│      550│          0│        0│         0│        348│       309│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1957│    788│      662│      550│          0│        0│         0│        348│       309│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1958│    788│      662│      550│          0│        0│         0│        348│       309│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1959│  1.618│    1.355│    1.080│      1.584│    1.518│     1.452│      1.197│       920│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1960│  1.618│    1.355│    1.080│      1.584│    1.518│     1.452│      1.197│       920│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1961│  1.618│    1.355│    1.080│      1.584│    1.518│     1.452│      1.197│       920│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1962│  1.618│    1.355│    1.080│      1.584│    1.518│     1.452│      1.197│       920│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1963│  1.618│    1.355│    1.080│      1.584│    1.518│     1.452│      1.197│       920│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1964│  1.618│    1.355│    1.080│      1.584│    1.518│     1.452│      1.197│       920│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1965│  1.618│    1.355│    1.080│      1.584│    1.518│     1.452│      1.197│       920│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1966│  1.618│    1.355│    1.080│      1.584│    1.518│     1.452│      1.197│       920│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1967│  1.618│    1.355│    1.080│      1.584│    1.518│     1.452│      1.197│       920│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1968│  1.618│    1.355│    1.080│      1.584│    1.518│     1.452│      1.197│       920│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1969│  2.209│    1.969│    1.800│      2.580│    2.271│     2.008│      1.733│     1.550│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1970│  2.209│    1.969│    1.800│      2.580│    2.271│     2.008│      1.733│     1.550│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1971│  2.209│    1.969│    1.800│      2.580│    2.271│     2.008│      1.733│     1.550│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1972│  2.209│    1.969│    1.800│      2.580│    2.271│     2.008│      1.733│     1.550│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1973│  2.209│    1.969│    1.800│      2.580│    2.271│     2.008│      1.733│     1.550│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1974│  2.209│    1.969│    1.800│      2.580│    2.271│     2.008│      1.733│     1.550│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1975│  2.209│    1.969│    1.800│      2.580│    2.271│     2.008│      1.733│     1.550│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1976│  2.895│    2.714│    2.460│      3.546│    3.168│     2.750│      2.405│     2.120│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1977│  2.900│    2.730│    2.550│      3.456│    3.082│     2.695│      2.352│     2.070│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1978│  2.900│    2.730│    2.550│      3.456│    3.082│     2.695│      2.352│     2.070│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1979│  3.007│    2.835│    2.650│      3.546│    3.168│     2.750│      2.405│     2.120│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1980│  3.007│    2.835│    2.650│      3.546│    3.168│     2.750│      2.405│     2.120│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1981│  3.007│    2.835│    2.650│      3.546│    3.168│     2.750│      2.405│     2.120│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1982│  3.007│    2.835│    2.650│      3.546│    3.168│     2.750│      2.405│     2.120│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1983│  3.007│    2.835│    2.650│      3.546│    3.168│     2.750│      2.405│     2.120│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1984│  3.260│    3.071│    2.875│      3.840│    3.398│     2.959│      2.615│     2.320│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1985│  3.260│    3.071│    2.875│      3.840│    3.398│     2.959│      2.615│     2.320│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1986│  3.260│    3.071│    2.875│      3.840│    3.398│     2.959│      2.615│     2.320│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1987│  3.260│    3.071│    2.875│      3.840│    3.398│     2.959│      2.615│     2.320│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1988│  3.706│    3.518│    3.300│      4.320│    3.870│     3.410│      3.066│     2.750│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1989│  3.706│    3.518│    3.300│      4.320│    3.870│     3.410│      3.066│     2.750│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1990│  4.777│    4.515│    4.200│      5.400│    4.876│     4.345│      3.906│     3.500│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1991│ 15.705│   14.910│   14.000│     17.160│   15.870│    14.630│     13.493│    12.400│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1992│ 35.845│   34.020│   31.940│     39.156│   36.196│    33.358│     30.755│    28.250│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1993│111.692│  104.932│   98.252│    116.050│  109.514│   102.798│     96.751│    90.772│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1994│280.760│  255.116│  239.344│    278.888│  262.072│   247.260│    232.872│   218.654│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1995│344.145│  312.818│  293.440│    341.936│  321.368│   303.160│    285.448│   268.096│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1996│      0│  372.880│  349.888│    407.540│  382.976│   361.400│    340.256│   319.544│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1997│      0│  741.276│  695.520│    810.394│  761.600│   718.640│    676.544│   635.312│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1998│      0│1.486.948│1.398.740│  1.662.110│1.568.930│ 1.485.250│  1.402.750│ 1.321.600│        0│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │1999│      0│3.597.304│3.366.300│  3.597.304│3.386.910│ 3.181.669│  2.981.580│ 2.786.644│2.457.743│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │2000│      0│3.597.304│3.366.300│  3.597.304│3.386.910│ 3.181.669│  2.981.580│ 2.786.644│2.457.743│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │2001│      0│4.367.475│4.086.600│  4.366.500│4.112.300│ 3.862.625│  3.619.250│ 3.383.650│2.983.900│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │2002│      0│5.281.975│4.942.000│  5.282.400│4.972.500│ 4.671.875│  4.378.750│ 4.091.650│3.609.300│

 ├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤

 │2003│      0│6.218.600│5.818.400│  6.217.825│5.854.800│ 5.499.000│  5.153.750│ 4.815.875│4.247.950│

 └────┴───────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    NOTĂ:
    Pentru perioadele anterioare anului 1952 se utilizeazã salariul mediu brut pe economie, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã.


     ANEXA 2
                              SALARIUL MEDIU ANUAL


 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

 │                         │                  Salariul mediu                  │

 │         Anul            │                     (lei)                        │

 │                         ├─────────────────────────┬────────────────────────┤

 │                         │          brut           │          net           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1938            │          168            │           -            │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1947            │          261            │           -            │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1948            │          293            │           -            │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1949            │          335            │           -            │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1950            │          366            │          337           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1951            │          397            │          365           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1952            │          403            │          370           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1953            │          447            │          410           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1954            │          487            │          456           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1955            │          536            │          499           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1956            │          593            │          549           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1957            │          671            │          619           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1958            │          747            │          684           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1959            │          784            │          726           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1960            │          854            │          802           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1961            │          898            │          833           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1962            │          947            │          880           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1963            │        1.005            │          932           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1964            │        1.046            │          965           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1965            │        1.115            │        1.028           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1966            │        1.179            │        1.083           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1967            │        1.210            │        1.107           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1968            │        1.248            │        1.139           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1969            │        1.297            │        1.180           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1970            │        1.434            │        1.289           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1971            │        1.471            │        1.318           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1972            │        1.498            │        1.339           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1973            │        1.563            │        1.391           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1974            │        1.663            │        1.471           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1975            │        1.813            │        1.595           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1976            │        1.964            │        1.712           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1977            │        2.102            │        1.818           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1978            │        2.344            │        2.011           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1979            │        2.457            │        2.108           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1980            │        2.602            │        2.238           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1981            │        2.721            │        2.340           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1982            │        2.936            │        2.525           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1983            │        3.024            │        2.601           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1984            │        3.224            │        2.773           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1985            │        3.285            │        2.827           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1986            │        3.317            │        2.855           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1987            │        3.337            │        2.872           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1988            │        3.422            │        2.946           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1989            │        3.538            │        3.063           │

 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤

 │         1990            │        4.010            │        3.381           │

 ├─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤

 │1991-2010  Salariul mediu brut lunar pe economie comunicat de Institutul    │

 │           Naţional de Statisticã                                           │

 ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤

 │         1938            │          168            │           -            │

 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘                             SALARIUL MINIM PE ŢARĂ


 ┌────┬────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┐

 │Anul│Începând cu │Sala-  │      Actul normativ prin care s-a stabilit       │

 │    │ziua .......│riul   │                                                  │

 │    │luna .......│minim  │                                                  │

 │    │            │(lei)  │                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │ 0  │     1      │   2   │                    3                             │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1949│            │    166│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1950│            │    166│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1951│            │    166│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1952│            │    166│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1953│            │    166│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1954│            │    166│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1955│            │    220│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1956│            │    220│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │    220│                                                  │

 │1957│1 mai       │    350│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1958│            │    350│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │    350│                                                  │

 │1959│1 august    │    400│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1960│            │    400│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │    400│                                                  │

 │1961│1 decembrie │    475│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1962│            │    475│                                                  │

 │1963│            │    475│                                                  │

 │1964│            │    475│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │    475│                                                  │

 │1965│1 septembrie│    550│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1966│            │    550│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │    550│                                                  │

 │1967│1 august    │    700│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1968│            │    700│                                                  │

 │1969│            │    700│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │    700│                                                  │

 │1970│1 martie    │    750│                                                  │

 │    │1 mai       │    800│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1971│            │    800│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │    800│                                                  │

 │1972│1 septembrie│  1.000│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1973│            │  1.000│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │  1.000│                                                  │

 │1974│1 august    │  1.140│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │  1.140│                                                  │

 │1975│1 iulie     │  1.200│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1976│            │  1.200│                                                  │

 │1977│            │  1.200│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1978│            │  1.200│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │  1.200│                                                  │

 │1979│1 august    │  1.425│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1980│            │  1.425│                                                  │

 │1981│            │  1.425│                                                  │

 │1982│            │  1.425│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │  1.425│                                                  │

 │1983│1 septembrie│  1.500│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1984│            │  1.500│                                                  │

 │1985│            │  1.500│                                                  │

 │1986│            │  1.500│                                                  │

 │1987│            │  1.500│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │  1.500│                                                  │

 │1988│1 iulie     │  2.000│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1989│            │  2.000│                                                  │

 │1990│            │  2.000│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │  2.000│                                                  │

 │    │1 martie    │  3.150│Hotãrârea Guvernului nr. 133 din 25 februarie 1991│

 │1991│1 aprilie   │  4.675│Hotãrârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991   │

 │    │1 mai       │  5.975│Hotãrârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991   │

 │    │1 septembrie│  6.775│Hotãrârea Guvernului nr. 579 din 27 august 1991   │

 │    │1 noiembrie │  7.000│Hotãrârea Guvernului nr. 780 din 16 noiembrie 1991│

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │1 ianuarie  │  8.500│Hotãrârea Guvernului nr. 19 din 18 ianuarie 1992  │

 │    │1 martie    │  9.150│Hotãrârea Guvernului nr. 149 din 27 martie 1992   │

 │1992│1 mai       │ 11.200│Hotãrârea Guvernului nr. 218 din 30 aprilie 1992  │

 │    │1 septembrie│ 12.920│Hotãrârea Guvernului nr. 499 din 28 august 1992   │

 │    │1 noiembrie │ 15.215│Hotãrârea Guvernului nr. 774 din 27 noiembrie 1992│

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │1 ianuarie  │ 16.600│Hotãrârea Guvernului nr. 94 din 4 martie 1993     │

 │    │1 martie    │ 17.600│Hotãrârea Guvernului nr. 124 din 6 aprilie 1993   │

 │1993│1 mai       │ 30.000│Hotãrârea Guvernului nr. 208 din 17 mai 1993      │

 │    │1 octombrie │ 40.200│Hotãrârea Guvernului nr. 586 din 2 noiembrie 1993 │

 │    │1 decembrie │ 45.000│Hotãrârea Guvernului nr. 683 din 29 noiembrie 1993│

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │ 45.000│                                                  │

 │1994│15 martie   │ 60.000│Hotãrârea Guvernului nr. 90 din 11 martie 1994    │

 │    │1 iulie     │ 65.000│Hotãrârea Guvernului nr. 353 din 27 iunie 1994    │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1995│            │ 65.000│                                                  │

 │    │1 aprilie   │ 75.000│Hotãrârea Guvernului nr. 184 din 31 martie 1995   │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1996│            │ 75.000│                                                  │

 │    │1 august    │ 97.000│Hotãrârea Guvernului nr. 594 din 22 iulie 1996    │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │    │            │ 97.000│                                                  │

 │1997│1 februarie │150.000│Hotãrârea Guvernului nr. 27 din 21 februarie 1997 │

 │    │1 august    │225.000│Hotãrârea Guvernului nr. 468 din 25 august 1997   │

 │    │1 octombrie │250.000│                                                  │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1998│1 aprilie   │350.000│Hotãrârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1998   │

 ├────┼────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┤

 │1999│1 mai       │450.000│Hotãrârea Guvernului nr. 296 din 15 aprilie 1999  │

 └────┴────────────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────┘
     ANEXA 3
                                  METODOLOGIE
         de calcul privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor
    proveniţi din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã

     ART. 1
    Pensiile prevãzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor şi recalculate potrivit prevederilor aceleaşi legi se revizuiesc conform prezentei metodologii.
     ART. 2
    Revizuirea pensiilor prevãzute la art. 1 se realizeazã prin determinarea stagiilor de cotizare, a punctajelor medii anuale şi prin stabilirea cuantumului aferent fiecãrei pensii.
     ART. 3
    (1) Constituie stagiu de cotizare vechimea în serviciu şi, dupã caz, vechimea în muncã valorificatã în ultima decizie de pensie pânã la data încheierii procesului de recalculare, respectiv perioadele în care beneficiarul:
    a) a avut calitatea de cadru militar în activitate;
    b) a avut calitatea de funcţionar public cu statut special în instituţiile de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, precum şi în sistemul administraţiei penitenciare;
    c) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învãţãmânt pentru formarea cadrelor militare, respectiv elev sau student al unei instituţii de învãţãmânt pentru formarea cadrelor militare/poliţiştilor sau funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
    d) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;
    e) a fost în captivitate;
    f) a realizat vechime în muncã recunoscutã în condiţiile legii, pânã la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) a realizat perioade asimilate vechimii în muncã, conform legii, pânã la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 164/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) a realizat perioade de vechime în muncã recunoscute în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat;
    i) a realizat vechime în muncã, ca timp util, în fostele unitãţi agricole cooperatiste, calculat potrivit Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    j) a urmat, anterior datei intrãrii în vigoare a Legii nr. 164/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cursurile de zi ale învãţãmântului superior, organizat potrivit legii, pe durata normalã a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora, potrivit legii.
    (2) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentarã la vechimea în muncã sau la vechimea în serviciu acordatã în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I şi a II-a de muncã, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii.
    (3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintã, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncã se acordã perioade suplimentare la vechimea în muncã sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, dupã cum urmeazã:
    a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncã;
    b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncã;
    c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncã, aşa cum sunt reglementate în domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevãzute, pânã la 31 decembrie 2010, de Hotãrârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncã şi activitãţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificãrile ulterioare, şi de Hotãrârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncã şi activitãţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificãrile ulterioare.
    
ART. 4
    (1) Stagiul de cotizare se exprimã în ani, luni şi zile.
    (2) Dacã din documentaţia de pensionare rezultã perioade de vechime în muncã exprimate în sãptãmâni de cotizare, ca urmare a achitãrii contribuţiei cãtre fostele case de asigurãri sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani şi luni de cotizare.
    (3) Dacã din documentaţiile de pensionare nu rezultã localizarea sãptãmânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat dupã data de 1 aprilie a anului respectiv.
     ART. 5
    (1) Cuantumul pensiei revizuite se determinã prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie.
    
(2) La determinarea cuantumului pensiei, fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.
    (3) Valoarea punctului de pensie prevãzutã la alin. (1) este de 732,80 lei, stabilitã prin Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010.
    (4) La cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se aplicã prevederile art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
     ART. 6
    (1) Punctajul mediu anual se determinã prin împãrţirea numãrului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.
    (2) Stagiul complet de cotizare prevãzut la alin. (1) este de 20 de ani.
     ART. 7
    (1) Punctajul anual se determinã prin împãrţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
    (2) Punctajul lunar se calculeazã prin raportarea veniturilor realizate lunar la salariul mediu brut/net din luna respectivã, prevãzut în anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţã.
    
(3) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a punctajului lunar se utilizeazã 5 zecimale.
     ART. 8
    (1) Veniturile brute/nete, dupã caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar cuprind drepturile salariale şi cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform legislaţiei în vigoare la data acordãrii lor, respectiv:
    a) retribuţia tarifarã lunarã/salariul de bazã lunar/solda lunarã/salariul de bazã de încadrare lunar, inclusiv indexãri, compensaţii, indemnizaţii de conducere/comandã, salarii/solde de merit şi alte drepturi similare prevãzute de legislaţia în vigoare la acea datã;
    b) sporurile şi indemnizaţiile acordate în sume fixe sau sub formã de procent din retribuţia tarifarã lunarã/salariul de bazã lunar/solda lunarã/salariul de bazã de încadrare lunar sau din salariul funcţiei de bazã/salariul funcţiei îndeplinite/solda de funcţie/solda funcţiei de bazã, potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã;
    c) primele/premiile din cursul anului şi cele anuale, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã;
    d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnã neefectuat, potrivit legii;
    e) sumele cuvenite ca reprezentanţi în adunãrile generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete sau organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitãţii asimilate acestuia, dupã data de 1 ianuarie 2008;
    f) venitul corespunzãtor funcţiei pe care a fost încadrat în ţarã personalul trimis în strãinãtate în misiune permanentã sau, dupã caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuãrii concediului de odihnã/de misiuni în ţarã;
    g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevãzute la lit. a)-d), acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã.
    (2) Nu sunt considerate venituri de naturã salarialã sau asimilate salariilor urmãtoarele sume:
    a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
    b) participarea salariaţilor la profit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societãţile naţionale, companiile naţionale şi societãţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 769/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) compensaţiile lunare pentru chirie;
    d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
    e) sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
    f) indemnizaţiile de instalare;
    g) plãţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervã sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
    h) valoarea financiarã a normelor de hranã;
    i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnã, precum şi a transportului la şi de la locul de muncã;
    j) alocaţia de stat pentru copii;
    k) alte drepturi care, potrivit legislaţiei în vigoare la data acordãrii, nu reprezentau drepturi de naturã salarialã sau asimilate salariilor.
     ART. 9
    (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) la determinarea punctajului lunar se utilizeazã veniturile brute/nete realizate lunar de beneficiari.
    (2) Pentru perioadele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. c)-e) la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã salariul mediu brut sau net pe economie, dupã caz, din perioadele respective, potrivit legii.
    (3) Pentru perioadele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. f) la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã salariul de încadrare şi sporurile cu caracter permanent aferente acestuia.
    (4) Pentru perioadele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. g) şi j) la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã salariul minim brut sau net pe economie, dupã caz, din perioadele respective, potrivit legii.
    (5) Pentru perioadele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. h) la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã 1,5 salarii minime brute sau nete pe economie, dupã caz, din perioadele respective, potrivit legii.
    
(6) Pentru perioadele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. i) se acordã 0,57255 puncte pentru fiecare an util realizat.
     ART. 10
    Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiazã de pensiile prevãzute la art. 1 se face prin asimilare, în condiţiile stabilite prin reglementãrile legale în vigoare.
     ART. 11
    (1) Pentru perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, în cazul în care în carnetul de muncã sau în oricare alt act prevãzut de lege au fost înregistrate salarii pe orã ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmulţirea salariilor orare sau, dupã caz, zilnice cu numãrul mediu de ore pe lunã, respectiv cu numãrul mediu de zile lucrãtoare pe lunã din perioadele respective, astfel:
    a) 25,5 zile (204 ore) pe lunã, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
    b) 24,5 zile (196 ore) pe lunã, pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 martie 1990;
    c) 23,6 zile (189 ore) pe lunã, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;
    d) 21,25 zile (170 ore) pe lunã, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;
    e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lunã, pentru anul 1997;
    f) 21,25 zile (170 ore) pe lunã, pentru anul 1998;
    g) 21,50 zile (172 ore) pe lunã, pentru anul 1999;
    h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lunã, pentru anul 2000;
    i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lunã, pentru anul 2001.
    (2) În situaţiile în care, pentru o anumitã perioadã care constituie vechime în muncã, anterioarã datei de 1 aprilie 2001, în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, iar în carnetul de muncã sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeazã salariul minim pe ţarã, în vigoare în perioada respectivã.
    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeazã:
    a) un punct pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncã sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncã nu sunt înregistrate drepturile salariale;
    b) un punct pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962 şi pentru care în carnetul de muncã nu sunt înregistrate drepturile salariale şi nici nu sunt dovedite.
    c) un punct pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962, în situaţia în care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezultã, pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare, un numãr de puncte mai mic decât cel prevãzut la lit. b).
    (4) În situaţia în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în funcţie de reformele monetare.
    (5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplicã pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare, cu excepţia perioadelor prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. g) şi j).
    (6) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplicã în mod corespunzãtor şi pentru perioadele care constituie vechime în serviciu.
     ART. 12
    (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeazã salariile/soldele brute sau nete, dupã caz, astfel:
    a) salariile/soldele brute, pânã la data de 1 iulie 1977;
    b) salariile/soldele nete, de la data de 1 iulie 1977 pânã la data de 1 ianuarie 1991;
    c) salariile/soldele brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
    (2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângã salariile prevãzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, dupã data de 1 aprilie 1992, au fãcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncã sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unitãţi, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Sporul de vechime în muncã care se utilizeazã la stabilirea punctajelor lunare aferente perioadelor în care persoanele nu au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, este urmãtorul:
    a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:
    - 3% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 5-10 ani;
    - 5% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 10-15 ani;
    - 7% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 15-20 ani;
    - 10% pentru o vechime în muncã totalã de peste 20 de ani;
    b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:
    - 3% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 3-5 ani;
    - 6% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 5-10 ani;
    - 9% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 10-15 ani;
    - 12% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 15-20 ani;
    - 15% pentru o vechime în muncã totalã de peste 20 de ani.
    (4) Pentru perioadele de dupã 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncã sau în alte acte doveditoare.
    (5) Salariile medii şi minime pe economie, brute sau nete, dupã caz, pentru fiecare an, utilizate la determinarea punctajului mediu anual, sunt prevãzute în anexa nr. 2 la ordonanţa de urgenţã.
    (6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum şi pentru perioada cuprinsã între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã salariul mediu corespunzãtor anului 1938.
    (7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 la stabilirea punctajului lunar se utilizeazã salariul minim corespunzãtor anului 1949.
     ART. 13
    (1) Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentarã cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiazã de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea urmãtoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
    a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
    b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
    c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
    d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
    e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
    f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
    g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
    h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
    i) 17% pentru perioada de dupã 1 februarie 1999.
    (2) Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentarã beneficiazã de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea urmãtoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
    a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
    b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.
     ART. 14
    Persoanele care au desfãşurat activitãţi în locuri de muncã încadrate în grupele I şi a II-a de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfãşurat activitãţi în locuri de muncã încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncã, potrivit legii, beneficiazã de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, dupã cum urmeazã:
    a) cu 25% pentru perioadele în care au desfãşurat activitãţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncã încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
    b) cu 50% pentru perioadele în care au desfãşurat activitãţi în locuri încadrate în grupa I de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncã încadrate în condiţii speciale, potrivit legii;
    c) cu 50% pentru perioadele în care au desfãşurat activitãţi în locuri încadrate în alte condiţii de muncã, potrivit legii.
     ART. 15
    (1) În situaţia pensiilor de invaliditate, stagiul potenţial acordat la recalcularea drepturilor de pensie potrivit Legii nr. 119/2010 se are în vedere pentru revizuirea pensiilor conform prezentei metodologii, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Stagiul potenţial reprezintã anii potenţiali acordaţi potrivit legii în vigoare la data stabilirii drepturilor de pensie.
    (3) Pentru stagiul potenţial acordat celor în drept sã obţinã o pensie de invaliditate, punctajul anual este de:
    a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;
    b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;
    c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.
     ART. 16
    (1) Pensia de urmaş se stabileşte procentual din pensia la care ar fi avut dreptul susţinãtorul decedat, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Pensia de urmaş se calculeazã din pensia pentru limitã de vârstã sau din pensia de invaliditate gradul I, revizuitã, la care ar fi avut dreptul susţinãtorul decedat.
    (3) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinãtor, aferent pensiei prevãzute la alin. (2), în funcţie de numãrul urmaşilor îndreptãţiţi, astfel:
    a) pentru un singur urmaş - 50%;
    b) pentru 2 urmaşi - 75%;
    c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%.
     ART. 17
    Pentru perioada 1 aprilie 2001 - 1 august 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor nu li se aplicã plafonarea prevãzutã de legislaţia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivã.
     ART. 18
    (1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în pãstrare la casele de pensii sectoriale din Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii.
    (2) În situaţia în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fãrã date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectueazã pe baza documentelor doveditoare transmise structurilor prevãzute la alin. (1).
     ART. 19
    Documentele doveditoare ale cuantumurilor veniturilor realizate lunar, pe baza cãrora se determinã punctajele medii anuale, se transmit caselor de pensii sectoriale din cadrul instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã de cãtre centrele militare judeţene/zonale/de sector sau de cãtre unitãţile militare, instituţiile ori structurile din care au fãcut parte beneficiarii pensionari, dupã caz.
     ART. 20
    Pensiile prevãzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010, ale cãror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea unor hotãrâri definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecatã se revizuiesc, dupã caz, potrivit prevederilor prezentei metodologii.
     ART. 21
    (1) Stabilirea pensiei revizuite se face prin decizie emisã de casele de pensii sectoriale din cadrul instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt şi de drept care au stat la baza revizuirii, precum şi termenul în care poate fi introdusã contestaţia.
    (2) Deciziile de pensie revizuite se comunicã beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.
     ART. 22
    (1) Împotriva deciziilor de pensie revizuite se poate introduce contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care funcţioneazã în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.
    (2) Deciziile comisiilor de contestaţii pot fi atacate în instanţã, potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Procedura de contestare a deciziilor de pensie rezultate în urma recalculãrii este cea prevãzutã de legea în vigoare la data emiterii acestora.
     ART. 23
    Pentru revizuirea pensiilor prevãzute la art. 1 se autorizeazã entitãţile implicate în acest proces, din cadrul instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, sã încheie contracte de prestãri servicii/convenţii civile cu un numãr de cel mult 25 de persoane fizice, care se repartizeazã prin protocol încheiat între cele 3 case de pensii sectoriale.

                                      
----