miercuri, august 29, 2012

Incompatibilitãţi privind funcţionarii publici


 
  Incompatibilitãţi privind funcţionarii publici
conforme cu Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003   privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei


     ART. 94*)

    (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilã cu orice alta funcţie publica decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publica.
    (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfãşura alte activitãţi, remunerate sau neremunerate, dupã cum urmeazã:
    a) în cadrul autoritãţilor sau instituţiilor publice;
    b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publica, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
    c) în cadrul regiilor autonome, societãţilor comerciale ori în alte unitãţi cu scop lucrativ din sectorul public;
    d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

    (2^1) Nu se aflã în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), funcţionarul public care:
    a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, sã reprezinte interesele statului în legãturã cu activitãţile desfãşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;
    b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, sã participe în calitate de reprezentant al autoritãţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
    c) exercitã un mandat de reprezentare, pe baza desemnãrii de cãtre o autoritate sau instituţie publicã, în condiţiile expres prevãzute de actele normative în vigoare.

    (2^2) Nu se aflã în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercitã atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activitãţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfãşuratã în cadrul respectivei echipe genereazã o situaţie de conflict de interese cu funcţia publicã pe care o ocupã.

    (3) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfãşurat activitãţi de monitorizare şi control cu privire la societãţi comerciale sau alte unitãţi cu scop lucrativ de natura celor prevãzute la alin. (2) lit. c) nu pot sa-si desfãşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţa de specialitate la aceste societãţi timp de 3 ani dupã ieşirea din corpul funcţionarilor publici.
    (4) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legãtura cu funcţia publica pe care o exercita.
    (5) In situaţia prevãzutã la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului, funcţionarul public este reincadrat în funcţia publica deţinuta sau într-o funcţie similarã.

     ART. 95*)

    (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.
    (3) Persoanele care se afla în una dintre situaţiile prevãzute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau renunţarea la calitatea de demnitar.
    (4) Orice persoana poate sesiza existenta situaţiilor prevãzute la alin. (1) sau (2).
    (5) Situaţiile prevãzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevãzute la alin. (3) se constata de cãtre şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude de gradul I.
    (6) Situaţiile prevãzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevãzute la alin. (3) se constata, dupã caz, de cãtre primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau ruda de gradul I.

     ART. 96*)

    (1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activitãţi în domeniul didactic, al cercetãrii ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.

    (2) In situaţia funcţionarilor publici care desfãşoarã activitãţile prevãzute la alin. (1), documentele care alcãtuiesc dosarul profesional sunt gestionate de cãtre autoritatea sau instituţia publica la care aceştia sunt numiţi.

     ART. 97*)

    (1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilã sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publica.
    (2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspenda:
    a) pe durata campaniei electorale, pana în ziua ulterioara alegerilor, dacã nu este ales;
    b) pana la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publica, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit.

     ART. 98*)

    (1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
    (2) Funcţionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi sa exprime sau sa apere în mod public poziţiile unui partid politic.
    (3) Funcţionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria inaltilor funcţionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publica.

     CAP. IV
    Alte conflicte de interese şi incompatibilitãţi

     ART. 99*)

    (1) Persoanelor care exercita urmãtoarele demnitati publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autoritãţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar:
    a) membrii Curţii de Conturi;
    b) preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
    c) Avocatul Poporului şi adjunctii sãi;
    d) membrii Consiliului Concurentei;
    e) membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
    f) guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consilului de administraţie şi angajaţii cu funcţii de conducere ai Bãncii Naţionale a României;
    g) directorul Serviciului Roman de Informaţii, prim-adjunctul şi adjunctii sãi;
    h) directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjunctii sãi;
    i) membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor;
    j) membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
    k) membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societãţii Romane de Radiodifuziune şi Societãţii Romane de Televiziune;
    l) membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii;
    m) directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
    li se aplica dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilitãţilor prevãzut în prezentul titlu pentru miniştri si, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilitãţile prevãzute în legi speciale.
    (2) Persoanele prevãzute la alin. (1) pot exercita funcţii sau activitãţi în domeniul didactic, al cercetãrii ştiinţifice şi al creatiei literar-artistice.
    (3) Dispoziţiile art. 73 şi 74 se aplica în mod corespunzãtor şi persoanelor prevãzute la alin. (1) de cãtre comisiile de specialitate ale Parlamentului.
    (4) Persoanele care ocupa demnitãţile publice şi funcţiile publice de autoritate din cadrul autoritãţilor şi instituţiilor prevãzute la alin. (1), dacã se afla într-un caz de incompatibilitate, vor informa, în termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor si, respectiv, Senatului.
    (5) In termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevãzut la alin. (4), persoanele care exercita demnitãţile publice şi funcţiile publice prevãzute la alin. (1) vor opta între aceste funcţii şi cele care sunt incompatibile cu acestea, demisionand din funcţia care a generat cazul de incompatibilitate.
    (6) Dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (5), dacã starea de incompatibilitate continua sa existe, persoana care ocupa funcţia sau demnitatea publica este consideratã demisionata din aceasta funcţie. Demisia se aduce la cunoştinţa Camerei Deputaţilor si, respectiv, Senatului. Hotãrârea Camerei prin care se constata demisia se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     ART. 100*)

    (1) Consilierilor prezidentiali şi consilierilor de stat din Administraţia Prezidentiala li se aplica dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilitãţilor prevãzut în prezentul titlu pentru miniştri si, respectiv, secretari de stat.
    (2) Consilierii prezidentiali şi consilierii de stat din Administraţia Prezidentiala pot exercita funcţii sau activitãţi în domeniul didactic, al cercetãrii ştiinţifice şi al creatiei literar-artistice.
    (3) Dispoziţiile art. 73 şi 74 se aplica în mod corespunzãtor şi persoanelor prevãzute la alin. (1) de cãtre Preşedintele României.
    (4) Procedurile de constatare a incompatibilitãţilor pentru persoanele prevãzute la alin. (1) sunt cele stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Prezidenţiale.

     ART. 100^1*)

    În mod excepţional, pentru persoanele numite, potrivit legii, de Preşedintele României, de Parlament, la propunerea acestuia, sau de Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii, birourile permanente ale Camerelor, în şedinţã comunã, pot aproba, la sesizarea Preşedintelui României, îndeplinirea, în continuare, a funcţiei care a generat cazul de incompatibilitate, dacã un interes public impune aceasta.


Trimiteți un comentariu