sâmbătă, septembrie 29, 2012

Pentru ce este necesar un jurist/consilier juridic?De multe ori sunt întrebat ce rol are un jurist/consilier juridic sau reformulat, de ce este necesar un  jurist/consilier juridic?

Daca as răspunde conform legislaţiei, ar apărea alte si alte  întrebări...In ultima vreme privesc la consilierul juridic ca la un indicator.

Un indicator arata  celui care are nevoie de orientare directia, drumul sau localitatea spre care se îndreaptă sau  automobilistului îi indică ce regulă  de circulaţie rutieră trebuie să respecte pe următorul sector de drum.

Mă întreb adesea: să mă supăr pe cei ce nesocotesc sfaturile juridice?

Răspunsul  stă în următorul adevăr:  indicatorului nu i se schimbă valoarea dacă cei ce îl văd îl nesocotesc. 

Alegerea le aparţine, consecinţele se răsfrâng  asupra celor care nesocotesc indicaţiile semnului.


luni, septembrie 24, 2012

"Dacă doreşti să fii un lider, vei fi repede frustrat, căci foarte puţini oameni doresc să fie conduşi. Dar dacă ţinteşti să fii un slujitor, nu vei fi niciodată frustrat" Frank F. Warren

Acest citat mi se potriveste cel mai bine deoarece multa vreme am dorit sa fiu un lider, însă mi-am dat seama cat de greu este si am obosit, așa că m-am decis sa fiu un slujitor, in special al celor care au nevoie de consultații juridice. Acum imi cunosc chemarea.

Aici aţi găsit omul potrivit...omul care are răspuns la toate întrebările. Absolut la toate întrebările, dacă aveţi în vedere că şi răspunsul ,,Nu ştiu” este tot un răspuns.

Prin intermediul acestui blog ofer consultații in domeniul:

- învațământului- nivel preșcolar și școlar
- înființării și funcționării asociațiilor și fundațiilor (ONG-urilor)
- cultic
- contractelor
- achizitiilor publice
- dreptul muncii
- dreptului (protectia) consumatorului
- circulatiei rutiere (contestatii PV contravenţie, asigurări, constat amiabil)
- proiectelor privind fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Am să încerc să vă ţin la curent cu tot ceea ce este bun, drept şi demn de reţinut.

Pentru alte consultații, aveți adresa mea de contact: inistor@gmail.com .

sâmbătă, septembrie 22, 2012

marți, septembrie 18, 2012

Forma Contractului individual de muncă specific cadrelor didactice

Contract individual de muncă  conform  Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 78 din data de 22.02.2017 


Contract individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . în 
registrul general de evidenţă a salariaţilor 

Capitolul A: Părţile contractului 

    Angajator - persoana juridică/ . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., 
    şi 
    salariatul/salariata - domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., 
    am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: 

Capitolul B: Obiectul contractului 

    Reglementarea raporturilor de muncă dintre părţile semnatare. 

Capitolul C. Durata contractului 

   a) nedeterminată, salariatul/salariata . . . . . . . . . . urmând să înceapă activitatea la data de . . . . . . . . . .; 
   b) determinată, de . . . . . . . . . . luni, pe perioada cuprinsă între data de . . . . . . . . . . şi data de . . . . . . . . . ./pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post/pe post vacant. 

Capitolul D. Locul de muncă 

   1. Activitatea se desfăşoară la (clasă/laborator/bibliotecă/secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) . . . . . . . . . . din sediul unităţii/instituţiei/alt loc de muncă organizat al angajatorului (structură fără personalitate juridică) . . . . . . . . . . 
   2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: . . . . . . . . . . 

Capitolul E. Felul muncii 

    Funcţia/meseria . . . . . . . . . . conform Clasificării Ocupaţiilor din România. 

Capitolul F. Atribuţiile postului 

    Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. 

Capitolul F1 : Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului (stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi/sau Regulamentul intern): 

    . . . . . . . . . . 

Capitolul G. Condiţii de muncă 

   1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991. 
   2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Capitolul H. Durata muncii 

   1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
   a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: . . . . . . . . . . (ore zi/ore noapte/inegal). 
   b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. 
   2. O fracţiune de normă de . . . . . . . . . . ore/zi, . . . . . . . . . . ore/săptămână. 
   a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: . . . . . . . . . . (ore zi/ore noapte). 
   b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. 
   c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora. 

Capitolul I. Concediul 

    Durata concediului anual de odihnă este de . . . . . . . . . . zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă) şi conform prevederilor art. 29 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar. 
    De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de . . . . . . . . . . zile lucrătoare. 
    Concediul se va efectua conform programării şi înţelegerii dintre părţi. 

Capitolul J. Salariul 

   1. Salariul de bază lunar brut . . . . . . . . . . lei. 
   2. Alte elemente constitutive: 
   a) sporuri1. . . . . . . . . . 
   1 Se vor prevedea toate sporurile ce se cuvin fiecărui salariat în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea. 

   b) indemnizaţii . . . . . . . . . . 
   b1) prestaţii suplimentare în bani . . . . . . . . . .; 
   b2) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură . . . . . . . . . .; 
   c) alte adaosuri . . . . . . . . . . 
   3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. 
   4. Activităţile didactice desfăşurate la cumul/plată cu ora vor fi remunerate conform art. 34 alin. (7) din prezentul contract colectiv de muncă. 
   5. Data la care se plăteşte salariul este. . . . . . . . . . . 
   6. Părţile convin ca următoarele obligaţii băneşti ale salariatului să fie achitate prin serviciile financiar-contabile ale unităţii: cotizaţia sindicală, contribuţiile şi ratele la C.A.R. şi bănci etc. 

Capitolul K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă 

   a) echipament individual de protecţie . . . . . . . . . .; 
   b) echipament individual de lucru . . . . . . . . . .; 
   c) materiale igienico-sanitare . . . . . . . . . .; 
   d) alimentaţie de protecţie . . . . . . . . . .; 
   e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă . . . . . . . . . . 

Capitolul L. Alte clauze 

   a) perioada de probă este de . . . . . . . . . .; 
   b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de . . . . . . . . . . zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, sau contractului colectiv de muncă; 
   c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de . . . . . . . . . . zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, sau contractului colectiv de muncă; 
   d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, se vor regăsi şi în contractul individual de muncă; 
   e) alte clauze. 

Capitolul M. Drepturi si obligaţii generale ale părţilor 

   1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 
   a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
   b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
   c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
   d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 
   e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
   f) dreptul la acces la formare profesională. 
   2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
   a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 
   b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
   c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
   d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
   e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 
   3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 
   a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 
   b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
   c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 
   d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului. 
   4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
   a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii; 
   a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege; 
   b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activităţii; 
   c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; 
   d) să elibereze, la cerere, orice documente care atestă calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate; 
   e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului; 
   f) alte obligaţii, în funcţie de specificul unităţii. 

Capitolul N. Dispoziţii finale 

    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul unităţii/instituţiei/sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . la Inspectoratul teritorial de muncă al judeţului/municipiului . . . . . . . . . ./Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil. 
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Capitolul O: Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului
contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă potrivit legii. 


Angajator,
. . . . . . . . . .
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
Salariat
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

    Pe data de . . . . . . . . . . prezentul contract încetează în temeiul art. . . . . . . . . . . din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma îndeplinirii procedurii legale. 


Angajator,
. . . . . . . . . .
*************************************************
Forma Contractului individual de muncă specific cadrelor didactice a fost publicat in Anexa 3  la Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2012-2013 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobată  prin Ordinul nr. 5.624 din 31 august 2012   

    Unitatea de învăţământ .....................
    CUI - ......................
    Nr. ......../...............

                                                   CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
                                                     încheiat şi înregistrat cu nr. ......./.............
                                                    în registrul general de evidenţă a salariaţilor

    A. Părţile contractului
    1. Angajator - Unitatea de învăţământ ..........................., cu sediul/domiciliul în str. .................... nr. ....., localitatea ..............., judeţul ................, cod poştal ........., cod fiscal ..........., telefon .............., reprezentată legal prin ................, în calitate de .....................,
    şi
    2. Salariatul/Salariata - domnul/doamna ........................, domiciliat(ă) în localitatea ................., str. ................... nr. ....., judeţul ................., posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaportului seria ...... nr. ............., eliberat/eliberată de .................. la data de .............., CNP ......................,
    permis de muncă seria ....... nr. ............... din data ................,
    am încheiat prezentul contract individual de muncă, în baza Hotărârii Consiliului de administraţie nr. ...../.........., în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

    B. Obiectul contractului
    Executarea atribuţiilor care decurg din funcţia didactică de .................................
    (Explicaţie: se nominalizează, după caz, una dintre funcţiile didactice prevăzute la art. 247 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

    C. Durata contractului
    Determinată, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între data de .............. şi data de ...............
(dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, 31 august ...........)/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului pe postul didactic/catedra de ..........................

    D. Locul de muncă
    Activitatea se desfăşoară la ............................... .

    E. Felul muncii
    Funcţia didactică ......................................................
    Disciplina/Disciplinele predate ........................................
    Activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică ...........................
    Activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ (mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii) .................................................

    F. Atribuţiile postului
    Atribuţiile postului, precum şi obiectivele de performanţă individuală sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

    G. Condiţii de muncă
    Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    H. Durata muncii
    H.I. Norma didactică
    1. O normă didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică întreagă, durata timpului de lucru fiind de ....... ore/săptămână (18 - profesori învăţământ de masă, 16 - profesori învăţământ special şi logopezi, 24 - profesor instruire practică învăţământ de masă, 20 - activităţi de preprofesionalizare, instruire practică, profesor educator învăţământ special - art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)
    2. Un post didactic de .................................................
    a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului de funcţionare al unităţii şcolare.
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil (în situaţia în care se constituie norma didactică într-o singură unitate şcolară).
    3. O fracţiune de normă didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică de ......... ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului.
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil (în situaţia în care se constituie norma întreagă la mai multe unităţi de învăţământ).
    H.II. Alte activităţi desfăşurate în sistemul de plata cu ora
    Disciplina ......................., număr de ore ..........
    (În situaţia în care cadrul didactic are norma didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică întreagă în aceeaşi unitate de învăţământ se completează şi pct. H.I şi pct. H.II. În situaţia în care cadrul didactic are norma didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică în altă unitate de învăţământ şi pentru cadrul didactic asociat se completează doar pct. H.II.)

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnă este, conform normelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin ordin al ministrului, de ........ zile.

    J. Salarizare
    1. Salariul lunar brut: ............................ lei
    2. Salariul prin plata cu ora ........... lei/oră,
    din care se regăsesc următoarele elemente constitutive:
    a) sporuri .................................;
    b) indemnizaţii ............................;
    c) alte adaosuri .......................... .
    3. Data la care se plăteşte salariul este .......................... .

    K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
    a) echipament individual de protecţie ................................;
    b) echipament individual de lucru ....................................;
    c) materiale igienico-sanitare .......................................;
    d) alimentaţie de protecţie ..........................;
    e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă .................... .

    L. Alte clauze
    a) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de ......... conform art. 61 lit. c) şi d), art. 65 şi 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă.
    b) Perioada de preaviz în cazul demisiei este reglementată de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de contractul colectiv de muncă.
    c) În cazul în care salariatul urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor regăsi şi în contractul individual de muncă.
    d) Criteriile de evaluare a realizării obiectivelor de performanţă individuală ale salariatului sunt cele prevăzute în fişa-cadru de autoevaluare anexă la metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar.
    e) Alte clauze .............. .

    M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:
    (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
    e) dreptul la demnitate în muncă;
    f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
    g) dreptul la acces la formarea profesională;
    h) dreptul la informare şi consultare;
    i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
    j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
    k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
    l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
    n) alte drepturi prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ordine, regulamente şi metodologii în vigoare sau de contractele colective de muncă aplicabile.
    (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma didactică/de muncă şi, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii şi prevederile stabilite prin Codul de etică;
    c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
    d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
    e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
    f) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

    (3) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
    b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
    c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
    f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

    (4) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

    a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normei didactice/de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    c) să acorde salariaţilor toate drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
    d) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
    e) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
    f) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
    g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
    h) să evalueze realizarea obiectivelor de performanţă individuală ale salariaţilor stabilite prin fişa postului, numai după criteriile de evaluare a realizării acestora.

    N. Dispoziţii finale

    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ale unor ordine, regulamente şi metodologii emise în domeniu.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

       
Angajator,                                                                                                                              Salariat,      
 Reprezentant legal,

duminică, septembrie 16, 2012

Varsta de pensionare, tipuri de pensii
 I. VARSTA DE PENSIONARE IN TARILE DIN UNIUNEA EUROPEANA [1]

 

Nr. crt.
TARA
BARBATI ani
FEMEI ani
MEDIE ani
1
Austria
65
60
60,9
2
Belgia
65
65
61,5
3
Bulgaria
63
60
64,1
4
Cehia
62
60
60,6
5
Cipru
65
65
63,5
6
Danemarca
65
65
61,3
7
Estonia
63
61
62,1
8
Finlanda
65
65
61,6
9
Franta
60
60
59,3
10
Germania
67
67
61,7
11
Grecia
65
60
61,4
12
Irlanda
65
65
64,1
13
Italia
65
60
60,8
14
Letonia
62
62
62,7
15
Lituania
62
60
59,9
16
Marea Britanie
65
60
63,1
17
Olanda
65
65
63,2
18
Polonia
65
65
59,3
19
Portugalia
65
65
62,6
20
Slovacia
62
62
58,7
21
Slovenia
63
61
59,8
22
Spania
65
65
62,6
23
Suedia
67
67
63,8
24
Ungaria
62
62
59,8

 

II. VARSTA DE PENSIONARE IN ROMÂNIA

1.      PENSIA LA LIMITA DE VARSTA

Pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public. Stagiul minim de cotizare atat pentru femei cat si pentru barbati este de 15 ani. 
Cresterea stagiului minim de cotizare se va realiza pana in decembrie 2014 conform esalonarii prevazute in anexa nr.5 la Legea nr. 263/2010. 
Varsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza: pentru barbati pana in decembrie 2014 si pentru femei pana in ianuarie 2030, conform esalonarii prevazute in anexa nr.5 la Legea nr. 263/2010. 
Fac exceptie cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, barbati si femei care:

·         pentru pensia pentru limita de varsta trebuie sa aiba varsta standard de pensionare si stagiul minim in specialitate,

·         varsta standard de pensionare  este pentru cadrele militare si asimilatii acestora este de 60 ani. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza pana in ianuarie 2030, conform esalonarii prevazute in anexa nr.6 la Legea nr. 263/2010,

·         stagiu minim de cotizare in specialitate este de 20 ani. Atingerea stagiului minim de cotizare in specialitate se va realiza pana in ianuarie 2030, conform esalonarii prevazute in anexa nr.6 la legea 263/ 2010.

Varsta standard de pensionare a fiecarui asigurat in perioada esalonarii din anexele 5 si 6, este determinata in functie de data de nastere. 

Reducerea varstei standard de pensionare are ca efect iesirea la pensie la limita de varsta la o varsta mai mica. 

Stagiul complet de cotizare este de 35 ani pentru femei si barbati. Cresterea stagiului complet de cotizare se va realiza pentru barbati pana in decembrie 2014 si pentru femei pana in ianuarie 2030 conform esalonarii prevazute in anexa 5 la Legea nr. 263/2010.

Fac exceptie cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, barbati si femei al caror stagiu complet de cotizare este de 30 ani. 

Atingerea de cotizare de catre acestia a stagiului complet se va realiza pana in ianuarie 2030, conform esalonarii prevazute in anexa nr.6 la Legea nr. 263/2010.
Pentru toate categoriile de pensionari stagiul complet de cotizare poate fi redus pentru:

·         realizarea unui stagiu de 20 ani in minerit, in subteran

·         realizarea unui stagiu de 20 ani in profesiile artistice enumerate in anexa 4 la Legea nr. 263/2010,

·         realizarea unui stagiu de 15 ani in zona I de radiatii sau 17 ani in zona II de radiatii in cercetare sau exploatare materii prime nucleare,

·         realizarea unui anumit stagiu de cotizare in conditii de handicap grav sau accentuat preexistent sau nevazator.

Vâsta standard de pensionare poate fi redusă conform prevederilor Legii nr. 263/2010 in urmatoarele conditii:

·         lucrul în conditii deosebite;

·         lucrul în conditii speciale;

·         lucrul în conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat;

·         lucrul în zonele I si II de expunere la radiatii;

·         persecutii politice cu privare de libertate, deportare în strainatate, prizonierat, beneficiari ai Decretului – Lege nr. 118/ 1990;


2.      PENSIA ANTICIPATA
Pensia anticipata se acorda asiguratilor care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 8 ani si cu reducerea cu cel mult 5 ani a varstei standard de pensionare calculata in functie de data de nastere conform anexelor 5 si 6 la Legea unitara a pensiilor nr.  263/2010. 

In cazul cadrelor militare in activitate, soldatii si gradatii voluntar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale pentru a beneficia de pensie anticipate partiala pe langa conditiile de mai sus (varsta si stagiu de cotizare) se mai cere sa realizeze stagiul minim in specialitate conform anexei 6 la Legea unitara a pensiilor nr. 263/2010 si sa se afle in una din urmatoarele situatii :

·         sunt trecute in rezerva/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazuta de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniu apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

·         sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciu militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.

Anticiparea de 5 ani nu poate fi cumulata cu alte reduceri ale varstei de pensionare. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau in calcul perioadele asimilate prevazute pentru studii superioare, stagiu militar, perioada cand asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate si stagiile de cotizare lucrate in strainatate.

Calculul punctajului pentru pensia anticipata se face la fel cu cel pentru pensia la limita de varsta cu diferenta ca nu se iau in calcul punctajele realizate in perioadele asimilate; 

Pe perioada de pensie anticipata pensionarul nu poate cumula pensia cu venituri din o activitate profesionala pentru care este obligat sa plateasca CAS (contributie pentru pensie). 

Se poate cumula pensia anticipata cu veniturile obtinute prin :
-            calitatea de consilieri locali sau judeteni
-            cadre militare trecute in rezerva sau asimilatii acestora, enumerate mai sus.
-            persoane care relizeaza venituri de natura profesionala altele decat salariile din drepturi de autor sau contracte/conventii incheiate potrivit codului civil. 

La realizarea varstei de pensionare pentru pensie la limita de varsta pensia anticipata se transforma din oficiu in pensie la limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea punctajelor din perioadele asimilate.


3.      PENSIA ANTICIPATA PARTIALA
Pensia anticipata partiala se acorda asiguratilor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani si cu reducerea cu cel mult 5 ani a varstei standard de pensionare calculata in functie de data de nastere conform anexelor 5 si 6 la Legea unitara a pensiilor nr. 263/2010. 

In cazul cadrelor militare in activitate, soldatii si gradatii voluntar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale pentru a beneficia de pensie anticipate partial ape langa conditiile de mai sus (varsta si stagiu de cotizare) se mai cere sa realizeze stagiul minim in specialitate conform anexei 6 la Legea unitara a pensiilor nr. 263/2010 si sa se afle in una din urmatoarele situatii:

·         sunt trecute in rezerva/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazuta de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniu apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

·         sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciu militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.

Anticiparea de 5 ani nu poate fi cumulata cu alte reduceri ale varstei de pensionare.
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale nu se iau in calcul perioadele asimilate prevazute pentru studii superioare, stagiu militar, perioada cand asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate si stagiile de cotizare lucrate in strainatate. 

Calculul punctajului pentru pensia anticipata partiala se face la fel cu cel pentru pensia la limita de varsta cu urmatoarele diferente:

·         nu se iau in calcul punctajele realizate in perioadele asimilate;

·        cuantumul pensiei se diminueaza proportional cu numarul de luni pana la data in care are dreptul la pensie pentru limita de varsta (se inmulteste cu 0,75 %).

Calculul exact al acestei diminuari se poate face pe  un site, accesand de pe pagina principala "Pensie anticipata partiala", aici http://www.lapensie.com/forum/pensia-anticipata-partiala2.php .

Pe perioada de pensie anticipata partiala pensionarul nu poate cumula pensia cu venituri din o activitate profesionala pentru care este obligat sa plateasca CAS (contributie pentru pensie). 

Se poate cumula pensia anticipata partiala cu veniturile obtinute prin:

·         calitatea de consilieri locali sau judeteni

·         cadre militare trecute in rezerva sau asimilatii acestora, enumerate mai sus.

·       persoane care relizeaza venituri de natura profesionala altele decat salariile din drepturi de autor sau contracte/conventii incheiate potrivit codului civil.

La realizarea varstei de pensionare pentru pensie la limita de varsta pensia anticipata partiala se transforma din oficiu in pensie la limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea punctajelor din perioadele asimilate si prin eliminarea reducerii.

4.      PENSIA DE INVALIDITATE
Au dreptul la pensie de invaliditate persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
-          Accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii;
-          Neoplaziilor; schizofreniei si SIDA
-          Bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

Beneficiaza de pensie de invaliditate si urmatoarele persoane care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca cand se aflau in urmatoarele situatii :
-        Satisfac serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus,
-     Sunt elevi al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau studenti ai unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala cu exceptia liceului militar,
-        Ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale pe perioada practicii profesionale ca elev, ucenic sau student,
-    Ca umare a participarii la revolutia din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989. In acest caz beneficiaza de acelasi drepturi cu cei care au suferit accidente de munca.

In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:
-          de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, si a capacitatii de autoingrijire,
-          de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de ingrijire,
-          de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.

Incadrarea in unul din gradele de invaliditate se face in urma unei expertize medicale efectuate de medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca ca urmare a cererii si documentelor depuse de solicitant . 

Cererea pentru expertiza medicala si actele doveditoare se depun de solicitant la Cabinetul de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca din cadrul Casei Teritoriale de Pensii in functie de domiciliul solicitantului sau, dupa caz , la Comisiile de Expertiza Medico-Militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. 

Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate daca indeplinesc stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta conform tabelului de mai jos. 

Varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca (ani)
Stagiul de cotizare necesar (ani)
sub 20
1
20 - 23
2
23 - 25
3
25 - 29
6
29 - 33
9
33 - 37
11
37 - 41
14
41 - 45
17
45 - 49
20
49 - 53
23
53 - 57
25
57 - 60
26
peste 60
27

Asiguratii care au realizat stagiul de cotizare in conditii de handicap grav sau accentuat si nevazatorii beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat jumatate din stagiile din tabelul de mai sus. 

Persoanele nominalizate la literele a, b, d, e, f si g beneficiaza de pensie de invaliditate indiferent de stagiul de cotizare realizat. 

La acordarea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential cu exceptia pensionarilor incadrati in gr. III de invaliditate care nu beneficiaza de stagiu potential in cazul bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca. 

Stagiul potential se determina ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat pana la acordarea pensiei de invaliditate. Fac exceptie pensionarii care au realizat stagiul de cotizare in conditii de handicap grav sau accentuat caz in care stagiul potential se calculeaza ca diferenta intre stagiul complet de cotizare redus (o treime din stagiul complet de cotizare in cazul handicapului grav sau doua treimi din stagiul complet de cotizare in cazul handicapului accentuat) si stagiul de cotizare realizat pana la acordarea pensiei de invaliditate. 

Stagiul potential calculat asa cum am aratat mai sus nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care pensionarul l-ar fi putut realiza pana la implinirii varstei standard de pensionare. 

Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix care reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie.

Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, periodic, la intervale de 1 - 3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de catre medicul expert al asigurarilor sociale sau dupa caz de catre comisia centrala de expertiza medico militara. 

Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care :

·         prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca,

·         au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta,

·         au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare.

Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, Centrele Regionale de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca sau comisiile centrale de expertiza medico - militara ale Ministerului Apararii Nationale. Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii pot convoca pensionarul de invaliditate pentru expertizare. 

Pensionarii de invaliditate cu gr. I si II de invaliditate nu pot cumula pensia de invaliditate cu venituri obtinute din activitate profesionala.

Pensionarii de invaliditate cu gr. III pot cumula pensia de invaliditate cu venituri din activitate profesionala dar nu pot lucra cu contract de munca pe o perioada ce depaseste jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv. 

Cuantumul pensiei de invaliditate se calculeaza prin inmultirea punctajului acordat prin decizia pentru pensie de invaliditate cu valoarea punctului de pensie. Punctajul mediu al pensiei de invaliditate se calculeaza asemanator cu cel al pensiei la limita de varsta (se imparte suma punctajelor anuale la stagiul complet de cotizare) cu deosebire ca dupa data iesirii la pensie de invaliditate se acorda pe perioada stagiului potentiale urmatoarele puncte anuale:

1.     0,7 puncte pentru gradul I de invaliditate,

2.     0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate,

3.     0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.

In cazul modificarii incadrarii in alt grad de invaliditate, in urma expertizei medicale, pensia este recalculata luandu-se in calcul in loc de salariu, sau de punctaj pentru stagiu potential, pensia de invaliditate primita modificandu-se si punctajul acordat pentru stagiul potential ramas. In acest caz daca pensia de invaliditate primita a fost mica pensia recalculata poate sa fie micsorata. 

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta aceasta se acorda din oficiu iar pensia se recalculeaza introducandu-se in calcul pe perioada cat s-a beneficiat de pensie de invaliditate cuantumul acesteia precum si eventualele castiguri obtinute pe aceasta perioada daca a beneficiat de dreptul de a cumula pensia cu venituri din activitate profesionala. 

In cazul in care prin recalculare pensia la limita de varsta rezulta mai mica decat pensia de invaliditate este acordata cea mai avantajoasa.
Indemnizatia pentru insotitor este mentinuta si dupa acordarea pensiei la limita de varsta.

5.      PENSIA DE URMAS
Se acorda copiilor si sotului supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau avea drept de pensie.
-          Copii au dreptul la pensie de urmas pana la varsta de 16 ani sau pana la terminarea studiilor dar nu mai mult de 26 ani, precum si pe toata perioada de invaliditate ivita in perioadele de mai inainte..

-          Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas:

a)      Tot timpul vietii dupa implinirea varstei standard de pensionare daca perioada casatoriei a fost de cel putin 15 ani. Daca perioada casatoriei este intre 10 si 15 ani cuantumul pensiei se diminuiaza cu 0,5 % pentru fiecare luna, respectiv cu 6 % pentru fiecare an, in minus fata de 15 ani.
b)      Pe tot timpul invaliditatii de gr. I sau II daca perioada casatoriei a fost mai mare de 1 an.
c)      Pe tot timpul vietii si indiferent de varsta daca sotul a decedat din cauza unui accident de munca, boala profesionala sau tuberculoza *.
d)     Numai 6 luni daca sotia nu se incadreaza in pozitiile a, b si c *.
e)      Pana cand ultimul copil implineste varsta de 7 ani daca la data decesului sotul supravietuitor avea in intretinere copii sub 7 ani si nu se incadreaza in pozitiile a, b si c si *.

* Pensia de urmas de la pozitiile c, d si e se asigura numai daca sotul supravietuitor nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea sociala este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici decat 35 % din salariu mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Acest salariu mediu brut se stabileste annual prin legea de aprobare a bugetului asigurarilor sociale de stat si este afisat pe site-ul menţionat. 

Pensia de urmas se calculeaza din:
     a)      pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
     b)      pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

Pensia de urmas se calculeaza procentual din pensia decedatului astfel:
     a)      pentru un urmas 50%
     b)      pentru doi urmasi 75%
     c)      pentru trei sau mai multi urmasi 100%

Cuantumul pensiei pentru copii orfani de ambii parinti cu drept de pensie se calculeaza prin cumularea ambelor drepturi de urmas. 

Sotul supravietuitor care are dreptul la propria pensie si la cea de urmas poate opta pentru una sau cealalta. 

Copii urmasi sau sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie de urmas ca urmare a starii de invaliditate sunt supusi expertizarii periodice a capacitatii de munca si sunt obligati sa urmeze programele de recuperare conform reglementarilor stabilite pentru pensia de invaliditate.