marți, septembrie 18, 2012

Forma Contractului individual de muncă specific cadrelor didactice

Contract individual de muncă  conform  Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 78 din data de 22.02.2017 


Contract individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . în 
registrul general de evidenţă a salariaţilor 

Capitolul A: Părţile contractului 

    Angajator - persoana juridică/ . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., 
    şi 
    salariatul/salariata - domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., 
    am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: 

Capitolul B: Obiectul contractului 

    Reglementarea raporturilor de muncă dintre părţile semnatare. 

Capitolul C. Durata contractului 

   a) nedeterminată, salariatul/salariata . . . . . . . . . . urmând să înceapă activitatea la data de . . . . . . . . . .; 
   b) determinată, de . . . . . . . . . . luni, pe perioada cuprinsă între data de . . . . . . . . . . şi data de . . . . . . . . . ./pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post/pe post vacant. 

Capitolul D. Locul de muncă 

   1. Activitatea se desfăşoară la (clasă/laborator/bibliotecă/secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) . . . . . . . . . . din sediul unităţii/instituţiei/alt loc de muncă organizat al angajatorului (structură fără personalitate juridică) . . . . . . . . . . 
   2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: . . . . . . . . . . 

Capitolul E. Felul muncii 

    Funcţia/meseria . . . . . . . . . . conform Clasificării Ocupaţiilor din România. 

Capitolul F. Atribuţiile postului 

    Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. 

Capitolul F1 : Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului (stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi/sau Regulamentul intern): 

    . . . . . . . . . . 

Capitolul G. Condiţii de muncă 

   1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991. 
   2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Capitolul H. Durata muncii 

   1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
   a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: . . . . . . . . . . (ore zi/ore noapte/inegal). 
   b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. 
   2. O fracţiune de normă de . . . . . . . . . . ore/zi, . . . . . . . . . . ore/săptămână. 
   a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: . . . . . . . . . . (ore zi/ore noapte). 
   b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. 
   c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora. 

Capitolul I. Concediul 

    Durata concediului anual de odihnă este de . . . . . . . . . . zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă) şi conform prevederilor art. 29 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar. 
    De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de . . . . . . . . . . zile lucrătoare. 
    Concediul se va efectua conform programării şi înţelegerii dintre părţi. 

Capitolul J. Salariul 

   1. Salariul de bază lunar brut . . . . . . . . . . lei. 
   2. Alte elemente constitutive: 
   a) sporuri1. . . . . . . . . . 
   1 Se vor prevedea toate sporurile ce se cuvin fiecărui salariat în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea. 

   b) indemnizaţii . . . . . . . . . . 
   b1) prestaţii suplimentare în bani . . . . . . . . . .; 
   b2) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură . . . . . . . . . .; 
   c) alte adaosuri . . . . . . . . . . 
   3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată. 
   4. Activităţile didactice desfăşurate la cumul/plată cu ora vor fi remunerate conform art. 34 alin. (7) din prezentul contract colectiv de muncă. 
   5. Data la care se plăteşte salariul este. . . . . . . . . . . 
   6. Părţile convin ca următoarele obligaţii băneşti ale salariatului să fie achitate prin serviciile financiar-contabile ale unităţii: cotizaţia sindicală, contribuţiile şi ratele la C.A.R. şi bănci etc. 

Capitolul K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă 

   a) echipament individual de protecţie . . . . . . . . . .; 
   b) echipament individual de lucru . . . . . . . . . .; 
   c) materiale igienico-sanitare . . . . . . . . . .; 
   d) alimentaţie de protecţie . . . . . . . . . .; 
   e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă . . . . . . . . . . 

Capitolul L. Alte clauze 

   a) perioada de probă este de . . . . . . . . . .; 
   b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de . . . . . . . . . . zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, sau contractului colectiv de muncă; 
   c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de . . . . . . . . . . zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, sau contractului colectiv de muncă; 
   d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, se vor regăsi şi în contractul individual de muncă; 
   e) alte clauze. 

Capitolul M. Drepturi si obligaţii generale ale părţilor 

   1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 
   a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
   b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
   c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
   d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 
   e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
   f) dreptul la acces la formare profesională. 
   2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
   a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 
   b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
   c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
   d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
   e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 
   3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 
   a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 
   b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
   c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 
   d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului. 
   4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
   a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii; 
   a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege; 
   b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activităţii; 
   c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; 
   d) să elibereze, la cerere, orice documente care atestă calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate; 
   e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului; 
   f) alte obligaţii, în funcţie de specificul unităţii. 

Capitolul N. Dispoziţii finale 

    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul unităţii/instituţiei/sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, înregistrat sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . la Inspectoratul teritorial de muncă al judeţului/municipiului . . . . . . . . . ./Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil. 
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Capitolul O: Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului
contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă potrivit legii. 


Angajator,
. . . . . . . . . .
Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
Salariat
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

    Pe data de . . . . . . . . . . prezentul contract încetează în temeiul art. . . . . . . . . . . din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în urma îndeplinirii procedurii legale. 


Angajator,
. . . . . . . . . .
*************************************************
Forma Contractului individual de muncă specific cadrelor didactice a fost publicat in Anexa 3  la Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2012-2013 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobată  prin Ordinul nr. 5.624 din 31 august 2012   

    Unitatea de învăţământ .....................
    CUI - ......................
    Nr. ......../...............

                                                   CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
                                                     încheiat şi înregistrat cu nr. ......./.............
                                                    în registrul general de evidenţă a salariaţilor

    A. Părţile contractului
    1. Angajator - Unitatea de învăţământ ..........................., cu sediul/domiciliul în str. .................... nr. ....., localitatea ..............., judeţul ................, cod poştal ........., cod fiscal ..........., telefon .............., reprezentată legal prin ................, în calitate de .....................,
    şi
    2. Salariatul/Salariata - domnul/doamna ........................, domiciliat(ă) în localitatea ................., str. ................... nr. ....., judeţul ................., posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaportului seria ...... nr. ............., eliberat/eliberată de .................. la data de .............., CNP ......................,
    permis de muncă seria ....... nr. ............... din data ................,
    am încheiat prezentul contract individual de muncă, în baza Hotărârii Consiliului de administraţie nr. ...../.........., în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

    B. Obiectul contractului
    Executarea atribuţiilor care decurg din funcţia didactică de .................................
    (Explicaţie: se nominalizează, după caz, una dintre funcţiile didactice prevăzute la art. 247 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

    C. Durata contractului
    Determinată, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între data de .............. şi data de ...............
(dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, 31 august ...........)/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului pe postul didactic/catedra de ..........................

    D. Locul de muncă
    Activitatea se desfăşoară la ............................... .

    E. Felul muncii
    Funcţia didactică ......................................................
    Disciplina/Disciplinele predate ........................................
    Activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică ...........................
    Activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ (mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii) .................................................

    F. Atribuţiile postului
    Atribuţiile postului, precum şi obiectivele de performanţă individuală sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

    G. Condiţii de muncă
    Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    H. Durata muncii
    H.I. Norma didactică
    1. O normă didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică întreagă, durata timpului de lucru fiind de ....... ore/săptămână (18 - profesori învăţământ de masă, 16 - profesori învăţământ special şi logopezi, 24 - profesor instruire practică învăţământ de masă, 20 - activităţi de preprofesionalizare, instruire practică, profesor educator învăţământ special - art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)
    2. Un post didactic de .................................................
    a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului de funcţionare al unităţii şcolare.
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil (în situaţia în care se constituie norma didactică într-o singură unitate şcolară).
    3. O fracţiune de normă didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică de ......... ore/săptămână.
    a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului.
    b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil (în situaţia în care se constituie norma întreagă la mai multe unităţi de învăţământ).
    H.II. Alte activităţi desfăşurate în sistemul de plata cu ora
    Disciplina ......................., număr de ore ..........
    (În situaţia în care cadrul didactic are norma didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică întreagă în aceeaşi unitate de învăţământ se completează şi pct. H.I şi pct. H.II. În situaţia în care cadrul didactic are norma didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică în altă unitate de învăţământ şi pentru cadrul didactic asociat se completează doar pct. H.II.)

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihnă este, conform normelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin ordin al ministrului, de ........ zile.

    J. Salarizare
    1. Salariul lunar brut: ............................ lei
    2. Salariul prin plata cu ora ........... lei/oră,
    din care se regăsesc următoarele elemente constitutive:
    a) sporuri .................................;
    b) indemnizaţii ............................;
    c) alte adaosuri .......................... .
    3. Data la care se plăteşte salariul este .......................... .

    K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
    a) echipament individual de protecţie ................................;
    b) echipament individual de lucru ....................................;
    c) materiale igienico-sanitare .......................................;
    d) alimentaţie de protecţie ..........................;
    e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă .................... .

    L. Alte clauze
    a) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de ......... conform art. 61 lit. c) şi d), art. 65 şi 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă.
    b) Perioada de preaviz în cazul demisiei este reglementată de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de contractul colectiv de muncă.
    c) În cazul în care salariatul urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor regăsi şi în contractul individual de muncă.
    d) Criteriile de evaluare a realizării obiectivelor de performanţă individuală ale salariatului sunt cele prevăzute în fişa-cadru de autoevaluare anexă la metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar.
    e) Alte clauze .............. .

    M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:
    (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
    c) dreptul la concediu de odihnă anual;
    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
    e) dreptul la demnitate în muncă;
    f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
    g) dreptul la acces la formarea profesională;
    h) dreptul la informare şi consultare;
    i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
    j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
    k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
    l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
    n) alte drepturi prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ordine, regulamente şi metodologii în vigoare sau de contractele colective de muncă aplicabile.
    (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a realiza norma didactică/de muncă şi, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii şi prevederile stabilite prin Codul de etică;
    c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
    d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
    e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
    f) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

    (3) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
    b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
    c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
    f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

    (4) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

    a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normei didactice/de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    c) să acorde salariaţilor toate drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
    d) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
    e) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
    f) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
    g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
    h) să evalueze realizarea obiectivelor de performanţă individuală ale salariaţilor stabilite prin fişa postului, numai după criteriile de evaluare a realizării acestora.

    N. Dispoziţii finale

    Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ale unor ordine, regulamente şi metodologii emise în domeniu.
    Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
    Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

       
Angajator,                                                                                                                              Salariat,      
 Reprezentant legal,

Niciun comentariu: