sâmbătă, decembrie 15, 2012

Metodologia pentru organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant


ORDIN nr. 6.193 din 13 noiembrie 2012
privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant

 

    În baza prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

     ART. 1
    Se aprobă Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
     ART. 2
    Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
     ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
                              Ecaterina Andronescu

    Bucureşti, 13 noiembrie 2012.
    Nr. 6.193.


                                                                                                                                                   ANEXĂ

                                                             METODOLOGIE
                                                   privind organizarea şi desfăşurarea
                                             examenului naţional de definitivare în învăţământ


     CAP. I
    Dispoziţii generale

     ART. 1
    Prevederile Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, denumită în continuare metodologie, se aplică personalului didactic din învăţământul preuniversitar public şi privat, inclusiv personalului didactic din corpul instructorilor militari/de informaţii, ordine publică şi securitate naţională.
     ART. 2
    (1) Coordonarea metodologică a examenului naţional de definitivare în învăţământ este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Comisia naţională de examen, numită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (2) Organizarea şi desfăşurarea examenului sunt asigurate de către inspectoratele şcolare, prin comisia de examen judeţeană/Comisia de examen a municipiului Bucureşti, numită prin decizie a inspectorului şcolar general.
     ART. 3
    (1) Examenul naţional de definitivare în învăţământ, denumit în continuare examen, se susţine în limba română.
    (2) Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale pot susţine probele examenului în limba de predare a disciplinei.
     ART. 4
    (1) Examenul se organizează distinct pe discipline sau pe specializări, în conformitate cu Calendarul desfăşurării examenului naţional de definitivare în învăţământ, denumit în continuare Calendar, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    (2) Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator.
    (3) Specializările/Programele de studii şi formele de învăţământ pentru absolvenţii cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă, înscrişi la examen, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, trebuie să fi fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în baza unei hotărâri a Guvernului.
     ART. 5
    Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

     CAP. II
    Organizarea şi desfăşurarea examenului

    Înscrierea candidaţilor
     ART. 6
    (1) Înscrierea la examen se face la unităţile de învăţământ, pe baza dosarului de înscriere, care conţine următoarele documente:
    a) fişa de înscriere - prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie - completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;
    b) copii legalizate ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
    c) document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;
    d) copii ale următoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;
    e) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde acesta are norma de bază;
    f) adeverinţa privind calificativul parţial pentru anul şcolar în curs;
    g) adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului;
    h) procesele-verbale de la inspecţiile speciale la clasă, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii de învăţământ în care s-au efectuat inspecţiile.
    (2) Dosarele cadrelor didactice care conţin toate documentele menţionate la alin. (1) lit. a)-g) sunt transmise şi înregistrate la inspectoratul şcolar.
    (3) Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere se realizează de către inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afişare la inspectoratul şcolar şi pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. În caz de respingere a dosarului, candidatul este înştiinţat şi în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului, argumentată de articolul legislativ care prevede reglementări în acest sens.
     ART. 7
    Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea actelor predate.
     ART. 8
    Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) calificativul parţial pentru anul şcolar în curs: "Bine" sau "Foarte bine";
    b) cel puţin media 8 la inspecţiile speciale;
    c) stagiu efectiv de predare de cel puţin un an la catedră (sau ore de predare echivalente normei de un an).
     ART. 9
    Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda derogare de maximum o lună de la vechimea la catedră de un an, prevăzută la art. 8.
     ART. 10
    Personalul didactic se poate prezenta la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului.
     ART. 11
    Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat. La înscriere, candidatul primeşte o copie a fişei de înscriere.

    Susţinerea examenului
     ART. 12
    Examenul constă în:
    a) susţinerea a două inspecţii speciale la clasă;
    b) o probă scrisă.
     ART. 13
    (1) Inspecţiile speciale se susţin în unitatea de învăţământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, întro altă unitate de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii de învăţământ primitoare.
    (2) Fiecare inspecţie specială se efectuează la 4 activităţi didactice şi este valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată. Notele acordate la inspecţii nu pot fi contestate.
    (3) În situaţia în care candidatul este încadrat conform specializărilor/programelor de studiu înscrise pe diploma/ diplomele de absolvire/licenţă sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda conform Centralizatorului, inspecţiile la clasă se efectuează la disciplina pe care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar respectiv.
    (4) În situaţia în care candidatul nu este încadrat conform specializărilor/programelor de studiu înscrise pe diploma/ diplomele de absolvire/licenţă sau pe una dintre disciplinele pe care le poate preda conform Centralizatorului, inspecţiile la clasă se efectuează la două activităţi didactice la disciplina pe care este încadrat în anul şcolar respectiv şi la două activităţi didactice la disciplina la care s-a înscris să susţină examenul.
    (5) Inspecţia specială la clasă este efectuată de o comisie formată din:
    - un inspector de specialitate/cadru didactic metodist delegat de inspectoratul şcolar, având cel puţin gradul didactic II şi aceeaşi specializare cu cea în care candidatul susţine inspecţia la clasă sau care poate preda disciplina celui inspectat potrivit Centralizatorului;
    - directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ.
    (6) Inspecţiile speciale la clasă se notează de la 10 la 1. Nota obţinută se trece în procesul-verbal de inspecţie la clasă, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie, şi se semnează de către comisie.
     ART. 14
    Proba scrisă a examenului se susţine astfel:
    a) pentru profesori din învăţământul de masă şi din învăţământul special, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii superioare - disciplina de specialitate, metodica predării acesteia, pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei;
    b) pentru învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de predare română - limba şi literatura română şi matematică, metodica predării acestora, pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei;
    c) pentru învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar din unităţile şcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităţilor - limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, matematică, metodica predării acestora la clasele cu predare în limbile minorităţilor, pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei;
    d) pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu predare în limba română - limba română şi literatura pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar, pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei;
    e) pentru educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul preşcolar din unităţile preşcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităţilor - limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, metodica predării acestora, pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei;
    f) pentru învăţători-educatori din învăţământul special - psihopedagogie specială, pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei potrivit programei valabile pentru învăţătorii-institutorii din învăţământul de masă;
    g) pentru învăţători, învăţători-itineranţi, institutori, profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare în limba română - limba română şi literatura pentru copii, matematica, metodica predării acestora, pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, potrivit programei valabile pentru învăţători-institutori din învăţământul de masă sau psihopedagogie specială;
    h) pentru învăţători, învăţători-itineranţi, institutori, profesori pentru învăţământul primar din învăţământul special cu predare în una dintre limbile minorităţilor - limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, matematica, metodica acestora la clasele cu predare în limbile minorităţilor, pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, potrivit programei valabile pentru învăţători-institutori din învăţământul de masă sau psihopedagogie specială;
    i) pentru educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în limba română - limba română şi literatura pentru copii, metodica activităţii instructiv-educative în învăţământul preşcolar, pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din învăţământul de masă sau psihopedagogie specială;
    j) pentru educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar din învăţământul special cu predare în una dintre limbile minorităţilor - limba şi literatura română şi universală pentru copii, limba şi literatura maternă, metodica predării acestora, pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei, potrivit programei valabile pentru educatoare-institutor din învăţământul de masă sau psihopedagogie specială;
    k) pentru maiştri-instructori, antrenori şi cadre didactice medicale cu studii medii - disciplina de specialitate şi didactica acesteia, pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei.
     ART. 15
    (1) Se constituie prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Comisia naţională de examen, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - secretar de stat cu atribuţii în coordonarea învăţământului preuniversitar;
    b) vicepreşedinţi - directori generali/directori ai direcţiilor generale/direcţiilor din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu atribuţii în învăţământul preuniversitar;
    c) secretari - inspectori/consilieri de specialitate;
    d) membri - coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor şi baremelor de evaluare a lucrărilor scrise, experţi/ inspectori/consilieri/inspectori de specialitate desemnaţi pentru elaborarea subiectelor şi baremelor de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
    (2) Comisia naţională de examen prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuţii:
    a) aprobă propunerile inspectoratelor şcolare privind centrele de examen;
    b) desemnează unităţile de învăţământ centre de evaluare a lucrărilor scrise/de soluţionare a contestaţiilor, denumite în continuare centre de evaluare, respectiv centre de contestaţii;
    c) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti;
    d) analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului naţional de definitivare în învăţământ şi prezintă conducerii Ministerului, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului concluziile analizei;
    e) emite note, precizări sau dispoziţii în vederea aplicării prevederilor prezentei metodologii;
    f) numeşte delegaţi în vederea monitorizării examenului.
     ART. 16
    (1) Preşedinţii comisiilor din centrele de examen/ evaluare/contestaţii se propun de către instituţiile de învăţământ superior din rândul cadrelor didactice universitare de predare având titlul ştiinţific de doctor şi se numesc de către Comisia naţională de examen, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (2) În situaţia în care preşedintele centrului de examen/evaluare/contestaţii desemnat nu se prezintă până în preziua începerii activităţii în centrul respectiv, inspectorul şcolar general numeşte un preşedinte din rândul cadrelor didactice titulare din învăţământul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite. Numirea este comunicată în scris Comisiei naţionale de examen.
    (3) Procedura menţionată la alin. (2) se aplică şi în situaţia în care, din motive obiective, comisia de examen judeţeană/ Comisia de examen a municipiului Bucureşti solicită Comisiei naţionale de examen înlocuirea preşedintelui.
     ART. 17
    Comisia de examen judeţeană/Comisia de examen a municipiului Bucureşti este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct;
    b) vicepreşedinte - inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane;
    c) secretar - informatician;
    d) membri - inspectori şcolari de specialitate, informaticieni.
     ART. 18
    Comisia de examen judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:
    a) realizează demersurile necesare pentru soluţionarea problemelor de finanţare a acţiunilor legate de organizarea şi desfăşurarea examenului şi pentru dotarea centrelor de examen cu tipizate, consumabile şi logistica necesară: camere video, calculatoare, copiatoare, imprimante, telefon, fax, conexiune internet, fişet metalic;
    b) solicită, în baza protocoalelor încheiate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, autorităţilor locale/judeţene de sănătate publică, structurilor de poliţie şi de jandarmerie de la nivel local, prin adresă scrisă, asigurarea prezenţei personalului medical, a poliţiştilor sau a jandarmilor în fiecare centru în care se susţine proba scrisă; solicită prezenţa jandarmilor pentru paza lucrărilor scrise pe perioada transportului între centrele de examen şi centrele de evaluare/contestaţii;
    c) solicită operatorilor de energie electrică, de cablu şi de telefonie, prin adresă scrisă, asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea examenului;
    d) asigură confidenţialitatea subiectelor din momentul transmiterii/preluării variantei de subiect extrase până în momentul când acestea devin publice;
    e) asigură tipărirea foilor tipizate de examen şi confecţionarea ştampilelor-tip, circulare, cu diametrul de 25 mm, cu înscrisul "DEFINITIVAT";
    f) comunică unităţilor de învăţământ şi afişează la avizierul inspectoratului şcolar centrele de examen stabilite;
    g) realizează instruirea tuturor persoanelor implicate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat;
    h) sesizează imediat Comisiei naţionale de examen orice situaţie a cărei rezolvare nu este prevăzută în metodologie;
    i) elaborează şi transmite Comisiei naţionale de examen listele şi rapoartele solicitate de aceasta sau prevăzute în prezenta metodologie, la termenele stabilite;
    j) poate decide prin consens suspendarea pe o perioadă de 1-5 ani a dreptului de participare în comisiile de examen din sesiunile următoare a cadrelor didactice care nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile în organizarea şi desfăşurarea examenului, atribuţii stabilite prin ordine, decizii şi/sau prin prezenta metodologie;
    k) poate dispune demararea procedurilor prevăzute de lege pentru cercetarea faptelor şi, după caz, pentru sancţionarea persoanelor care încalcă prevederile prezentei metodologii;
    l) transmite centrelor de examen stabilite datele candidaţilor admişi pentru a participa la proba scrisă, potrivit specializării pentru care a optat fiecare candidat;
    m) asigură transportul în deplină siguranţă şi predarea, pe bază de proces-verbal, la centrele de evaluare, a lucrărilor scrise.
     ART. 19
    Centrele de examen se stabilesc de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în unităţile de învăţământ care permit organizarea, în aceeaşi clădire, a sălilor de examen şi a sălilor în care îşi desfăşoară activitatea comisia din centrul respectiv.
     ART. 20
    Comisia din centrul de examen este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, cu excepţia preşedintelui, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - un cadru didactic universitar, având titlul ştiinţific de doctor, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
    b) 1-2 vicepreşedinţi - inspectori de specialitate sau directori, al doilea vicepreşedinte fiind numit numai la comisiile de examen cu peste 450 de candidaţi;
    c) 1-2 secretari - cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar cu abilităţi de operare pe calculator sau informaticieni;
    d) membri - 1-5 profesori titulari din învăţământul preuniversitar, având gradul didactic I sau II.
     ART. 21
    Comisia din centrul de examen are următoarele atribuţii:
    a) asigură condiţiile necesare organizării şi desfăşurării examenului - sălile de examen, camere video, calculatoare şi imprimante, copiatoare, fişete pentru păstrarea documentelor în deplină siguranţă, telefon, fax, internet;
    b) preia, sub semnătura preşedintelui, de la directorul unităţii de învăţământ în care se află centrul de examen logistica necesară desfăşurării examenului;
    c) tipăreşte listele de candidaţi, pe baza datelor transmise de inspectoratul şcolar;
    d) afişează listele de candidaţi şi disciplina la care aceştia susţin examenul, cu 24 de ore înainte de începerea probei scrise, la avizier şi pe uşile sălilor de examen în care aceştia sunt repartizaţi;
    e) sesizează imediat comisiei de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti orice situaţie deosebită apărută în timpul desfăşurării probei scrise;
    f) stabileşte, prin tragere la sorţi, repartizarea pe săli a asistenţilor supraveghetori şi îi instruieşte;
    g) preia de la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, conform procedurilor aprobate, subiectele şi le multiplică pentru fiecare candidat, imediat după extragerea variantei de examen, asigurând confidenţialitatea subiectelor din momentul preluării acestora până în momentul când acestea devin publice;
    h) distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru proba scrisă;
    i) afişează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă, după finalizarea evaluării lucrărilor scrise;
    j) primeşte contestaţiile la proba scrisă, transmite comisiilor din centrele de evaluare tabelele cuprinzând datele candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, conform procedurilor stabilite, şi, după soluţionarea contestaţiilor, afişează rezultatele definitive;
    k) în termen de 3 zile de la încheierea examenului, comisia din centrul de examen predă comisiei de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti, pe bază de proces-verbal, un exemplar tipărit al listei cu rezultatele finale, semnat de preşedintele comisiei din centrul de examen, un raport succint privind organizarea şi desfăşurarea examenului, precum şi celelalte documente întocmite pentru organizarea examenului.
     ART. 22
    (1) Subiectele, baremele de evaluare, modelele-cadru de subiecte şi bareme pentru proba scrisă se elaborează în conformitate cu tematica şi bibliografia aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru fiecare disciplină de examen, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, căruia îi revine integral responsabilitatea respectării legislaţiei şi a procedurilor privind securizarea subiectelor. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare asigură traducerea subiectelor pentru proba scrisă, conform solicitărilor inspectoratelor şcolare, centralizate la Comisia naţională de examen.
    (2) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor şi a baremelor de evaluare sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi răspund pentru adecvarea şi acurateţea subiectelor elaborate.
    (3) Subiectele pentru proba scrisă din cadrul examenului se transmit centrelor de examen în baza unei proceduri specifice, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
     ART. 23
    (1) Lucrarea scrisă se desfăşoară în centrele de examen, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
    (2) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face în intervalul orar 7-7,30, pe baza buletinului/cărţii de identitate şi a delegaţiei de serviciu.
    (3) Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00-8,30, pe baza actului de identitate şi înainte de a fi deschis plicul cu subiecte.
    (4) Nu este permisă păstrarea în băncile sălii de examen a următoarelor materiale: genţi, poşete, telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau de comunicare, ziare, reviste, cărţi.
     ART. 24
    (1) În vederea desfăşurării probei scrise, se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 asistenţi supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor din sala respectivă, pe baza actului de identitate prezentat de aceştia, şi răspund de corectitudinea derulării lucrării scrise.
    (2) Asistenţii supraveghetori responsabili de săli primesc, sub semnătură, de la secretariatul comisiei de examen tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, precum şi foile tipizate de examen şi ciornele necesare stampilate, în funcţiede numărul concurenţilor din sală.
    (3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii instruiesc candidaţii cu privire la modul de desfăşurare a probei scrise şi la modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.
     ART. 25
    (1) Membrii comisiei de examen desemnaţi pentru multiplicarea subiectelor asigură numărul necesar de exemplare, care se introduc în plicuri, se securizează, şi răspund de păstrarea secretizării.
    (2) Preşedintele comisiei de examen, împreună cu secretarul comisei, distribuie în sălile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 acestea să poată fi desfăcute în prezenţa candidaţilor.
    (3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine examenul în sesiunea respectivă.
     ART. 26
    (1) Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se execută cu creion negru.
    (2) Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planuri de conturi pentru disciplinele economice.
    (3) Asistenţii supraveghetori care furnizează soluţii ale subiectelor de examen, falsifică lucrări, tolerează acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor sau manifestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor răspund disciplinar, în conformitate cu art. 280-282 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau penal, după caz.
    (4) Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de examen sau pe ciorne determină anularea lucrărilor scrise. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.
    (5) Candidaţii care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, primind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din examen, încheindu-se un proces verbal în acest sens de către asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei de examen. Candidaţii eliminaţi pierd dreptul de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ în sesiunea imediat următoare. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă.
     ART. 27
    (1) Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, şi părăseşte sala după cel puţin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale.
    (2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţii supraveghetori până la înapoierea în sala de examen, fără a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor.
     ART. 28
    (1) La expirarea timpului de examen, candidaţii predau responsabilului de sală lucrările şi semnează în borderoul de predare, menţionând numărul de pagini scrise. Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează de către unul dintre asistenţii supraveghetori cu linie frântă în forma literei "Z", în faţa candidatului. Până la predarea ultimei lucrări, în sală rămân cel puţin 3 candidaţi.
    (2) Ciornele se predau separat responsabilului de sală, odată cu lucrarea, fără să fie luate în considerare în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii.
    (3) Supraveghetorii de sală predau comisiei de examen lucrările candidaţilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate şi pe cele nefolosite, tabelele de prezenţă şi ciornele.
     ART. 29
    Rezultatele probei scrise se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul definitivat.edu.ro.
     ART. 30
    Comisia de examen judeţeană/Comisia de examen a municipiului Bucureşti avizează, la propunerea comisiilor din centrele de examen, procedurile de susţinere a examenului de către candidaţii cu deficienţe: utilizarea sistemului Braille de către candidaţii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual de către candidaţii cu deficienţe de auz, mărirea timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidaţii cu deficienţe vizuale grave, asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi, realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia de către candidatul cu deficienţe către un supraveghetor de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este informat asupra soluţionării situaţiilor privind candidaţii cu deficienţe.
     ART. 31
    (1) Delegatul Comisiei naţionale de examen poate intra în centrele de examen/evaluare/contestaţii pe baza delegaţiei şi a cărţii de identitate şi poate verifica documentele comisiei de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti, spaţiile utilizate şi documentele comisiei din centrele de examen/evaluare/contestaţii inspectate.
    (2) Delegatul comisiei de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti are ca atribuţii monitorizarea desfăşurării examenului în centrele de examen şi sesizarea imediată a comisiei de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti asupra disfuncţiilor constatate, având aceleaşi drepturi de acces ca şi delegatul Comisiei naţionale de examen.

    Evaluarea lucrărilor
     ART. 32
    (1) Pentru evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor, se constituie centre de evaluare/ contestaţii la nivel naţional.
    (2) Arondarea disciplinelor de examen la centrele de evaluare/contestaţii şi procedura specifică pentru evaluarea lucrărilor scrise se realizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se comunică inspectoratelor şcolare.
    (3) Comisia din centrul de evaluare este numită prin decizie a inspectorului şcolar general, cu excepţia preşedintelui, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - profesor universitar/conferenţiar universitar, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
    b) vicepreşedinte - inspector şcolar de specialitate sau director;
    c) secretari - câte 2-3 cadre didactice sau informaticieni/ 1.000 de candidaţi;
    d) membri evaluatori - câte 4 profesori evaluatori, de regulă pentru 100 de lucrări scrise, organizaţi în două comisii, fiecare comisie fiind alcătuită din două cadre didactice, respectându-se următoarele criterii:
    - un profesor din învăţământul universitar şi un profesor titular din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II;
    - un evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate şi didactica/metodica predării disciplinei de specialitate şi un evaluator pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a educaţiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a educaţiei poate face parte din comisiile de la mai multe specializări.
    (4) Pentru disciplinele la care nu se înscriu profesori evaluatori din învăţământul universitar, inspectorul şcolar general va numi în comisie profesori titulari din învăţământul preuniversitar, având gradul didactic I sau II.
    (5) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membri în comisiile de evaluare a lucrărilor scrise profesori titulari din învăţământul preuniversitar, având gradul didactic definitiv.
    (6) Din comisie nu pot face parte persoane care au în rândul candidaţilor soţul/soţia, rude sau afini până la gradul IV inclusiv, membrii comisiei semnând în acest sens o declaraţie pe propria răspundere.
     ART. 33
    Comisia de evaluare a lucrărilor scrise are următoarele atribuţii:
    a) primeşte, în ziua în care se susţine proba scrisă, pe bază de proces-verbal semnat de preşedinte şi secretar/membru, lucrările scrise aduse de delegaţii comisiilor de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti, spre a fi evaluate;
    b) asigură securitatea şi integritatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul de evaluare;
    c) asigură evaluarea lucrărilor scrise, respectând baremul de evaluare, precum şi prevederile prezentei metodologii;
    d) înregistrează în aplicaţie nota obţinută de candidaţi la proba scrisă;
    e) primeşte de la delegaţii centrelor de examen arondate centrului de evaluare respectiv lista candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluare, respectiv disciplina la care s-a depus contestaţia;
    f) predă către comisia de rezolvare a contestaţiilor, în deplină siguranţă, lucrările scrise ale căror note iniţiale au fost contestate, sigilate;
    g) primeşte de la comisia de rezolvare a contestaţiilor lucrările scrise care au fost reevaluate şi o copie a procesului-verbal cuprinzând deciziile acesteia;
    h) predă cu proces-verbal, prin preşedinte, lucrările scrise, borderourile de evaluare şi celelalte documente de examen către directorul instituţiei de învăţământ în care s-a organizat centrul de evaluare.
     ART. 34
    (1) Fiecare lucrare scrisă este evaluată independent, în săli separate, de cele două comisii şi apreciată cu note de 10 la 1, conform baremului de evaluare şi notare, fără a se face însemnări pe lucrare.
    (2) Fiecare comisie stabileşte, prin raportare la baremul de evaluare şi notare, nota lucrării scrise. Pentru validarea evaluărilor, diferenţa dintre notele celor două comisii nu trebuie să fie mai mare de un punct.
    (3) În cazul în care apar lucrări pentru care diferenţa dintre notele acordate de cele două comisii este mai mare de un punct, preşedintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrărilor respective, în prezenţa sa, de către cele două comisii. În funcţie de rezultatele reverificării, se decide, prin consens, nota lucrării.
    (4) După finalizarea operaţiilor de evaluare, notele acordate de comisii se trec într-un borderou-centralizator de către profesorii evaluatori, care semnează în dreptul notei acordate. Preşedintele comisiei de evaluare calculează şi scrie, în borderoul-centralizator şi pe fiecare lucrare, media aritmetică a celor două note, cu două zecimale, fără rotunjire, aceasta reprezentând nota obţinută de candidat la proba scrisă.
    (5) Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare, sunt preluate de preşedintele comisiei de evaluare.
     ART. 35
    Nota obţinută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).
     ART. 36
    (1) Contestaţiile se depun la centrele de examen.
    (2) Lucrările scrise pentru care se depun contestaţii în termenul prevăzut în Calendar se resigilează în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota acordată la prima evaluare.
     ART. 37
    Comisia de rezolvare a contestaţiilor, formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de evaluare a lucrărilor scrise, se constituie prin decizie a inspectorului şcolar general, cu excepţia preşedintelui, în componenţa prevăzută la art. 32 alin. (3) lit. d) şi alin. (4)-(6).
     ART. 38
    Comisia de rezolvare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
    a) primeşte, prin proces-verbal semnat de preşedinte şi secretar sau membru al comisiei din centrul de evaluare, lucrările scrise aduse spre a fi reevaluate;
    b) răspunde de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul de contestaţii;
    c) reevaluează lucrările scrise, respectând baremul de evaluare şi prevederile prezentei metodologii;
    d) înregistrează, pe lucrările scrise şi în procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare lucrare scrisă contestată;
    e) predă, prin preşedinte, lucrările scrise reevaluate, în conformitate cu procesele-verbale de predare-primire menţionate la lit. a), împreună cu o copie a procesului-verbal, delegaţilor comisiei din centrul de evaluare.
     ART. 39
    (1) Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii de evaluare a lucrărilor scrise, prevăzute în prezenta metodologie.
    (2) În cazul în care diferenţa - în plus sau în minus - dintre nota acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată de comisia de evaluare.
    (3) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor.
    (4) În situaţia lucrărilor notate cu o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.
    (5) Hotărârea comisiei de rezolvare a contestaţiilor este definitivă.
     ART. 40
    Validarea rezultatelor examenului se realizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza tabelelor transmise de comisiile de examen judeţene/Comisia de examen a municipiului Bucureşti, întocmite după situaţia extrasă din aplicaţia electronică, semnate de inspectorul general şi stampilate.
     ART. 41
    Drepturile salariale se acordă cadrelor didactice care au promovat examenul, începând cu data de 1 septembrie a anului şcolar următor celui în care s-a desfăşurat examenul.

     CAP. III
    Dispoziţii finale

     ART. 42
    (1) Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea examenului, precum şi plata cadrelor didactice care participă la organizarea şi desfăşurarea examenului se asigură de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin inspectoratele şcolare, în conformitate cu art. 111 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Normarea activităţii şi salarizarea membrilor comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.


     ANEXA 1
    la metodologie


                                   CALENDARUL
         desfăşurării examenului naţional de definitivare în învăţământ┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│Până la 15 decembrie  │Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile de       │

│                      │învăţământ, verificarea şi înregistrarea dosarelor la  │

│                      │inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al  │

│                      │Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB)                      │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Până la 15 ianuarie   │Introducerea datelor candidaţilor în aplicaţie şi      │

│                      │validarea fişelor candidaţilor în aplicaţie            │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│10-15 februarie       │Elaborarea şi publicarea modelelor-cadru de subiecte   │

│                      │şi a baremelor                                         │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Până la 20 iunie      │Efectuarea inspecţiilor speciale la clasă              │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│21 iunie              │Stabilirea centrelor de examen şi transmiterea către   │

│                      │Comisia naţională de examen a documentelor solicitate  │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│Până la 28 iunie      │Completarea dosarelor candidaţilor cu documentele      │

│                      │prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. g)-h) din Metodo-   │

│                      │logia privind organizarea şi desfăşurarea examenului   │

│                      │naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin  │

│                      │Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului │

│                      │şi sportului nr. 6.193/2012, şi finalizarea înscrierii │

│                      │candidaţilor în aplicaţie                              │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│10 iulie              │Transmiterea de către ISJ/ISMB către centrele de examen│

│                      │a datelor candidaţilor admişi pentru a participa la    │

│                      │proba scrisă                                           │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│18 iulie              │Susţinerea probei scrise                               │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│23 iulie              │Afişarea rezultatelor                                  │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│23-24 iulie           │Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora  │

│                      │la centrele de evaluare                                │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│25-26 iulie           │Rezolvarea contestaţiilor                              │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│27 iulie              │Afişarea rezultatelor finale                           │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│29-31 iulie           │Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării,      │

│                      │Tineretului şi Sportului a tabelelor nominale cu       │

│                      │candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│1-15 august           │Comunicarea către ISJ/ISMB a ordinului de validare a   │

│                      │rezultatelor examenului                                │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤

│15-31 august          │Eliberarea adeverinţelor de promovare a examenului de  │

│                      │definitivare în învăţământ                             │

└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
     ANEXA 2
    la metodologie    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

    │INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI.............                            │

    │La data susţinerii examenului de definitivare în învăţământ, candidatul(a)│

    │are o vechime efectivă în activitatea de predare de......... ani........, │

    │luni............., zile*).                                                │

    │Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane:                     │

    │Numele şi prenumele .................................                     │

    │Semnătura ....................................                            │

    │Data .........................................                            │

    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                               FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
               la examenul naţional de definitivare în învăţământ

    în anul (sesiunea) ...................., în funcţia didactică de**) ......................, specialitatea .......................
    (numele, iniţiala tatălui, prenumele - cu majuscule) .....................................
    Instituţia de învăţământ absolvită: ........................................., cu durata de .............. ani.
    Specializările obţinute prin studii .........................................
    Vechime efectivă în activitatea didactică de predare la data înscrierii: ....... ani ......... luni ......... zile*).
    Prezentat la examenul de definitivare în învăţământ în următoarele sesiuni:
    sesiunea I ................ sesiunea a II-a ............. sesiunea a III-a ................

    Data ................... Semnătura ..................

    Se certifică datele din prezenta fişă de înscriere şi se adevereşte că, potrivit înscrisurilor din carnetul de muncă/documentelor prezentate, dl (dna) ........................ a funcţionat în învăţământ de la data obţinerii examenului de absolvire/licenţă ................................., după cum urmează:┌────┬─────────────┬───────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────┐

│Nr. │  Unitatea     Funcţia       Perioada:      Total vechime            │

│crt.│de învăţământ│ didactică │ de la ......... │  în activitatea            │

│                            │ până la ....... │    didactică*)   │Observaţii│

├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼─────┬──────┬─────┼──────────┤

│                                             │ ani │ luni │ zile│          │

├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤

├────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤

├────┴─────────────┴───────────┴─────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤

│               TOTAL:                                                     │

└────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘    În anul şcolar ........... este încadrat la unitatea noastră în funcţia didactică de**) ....................., la disciplina .................., cu activitatea de bază/normă întreagă, cu .............ore/săptămână.
    Candidatul solicită traducerea subiectelor în limba ...........................

           Director, Data ....................
       _________________

-----------
    *) Se calculează de la data începerii stagiului la catedră până la data de 31 august a anului în care se susţine proba scrisă.
    **) Educatoare, învăţător, maistru-instructor, antrenor, cadru didactic medical, învăţător-itinerant, institutor, profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor.


     ANEXA 3
    la metodologie

                     PROCES-VERBAL DE INSPECŢIE LA CLASĂ


    Unitatea de învăţământ: ............................................................
    Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: ...................................
    Funcţia didactică şi specialitatea: ................................................
    Data efectuării inspecţiei: ........................................................
    Inspecţia este efectuată de: .......................................................
                       (numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic,
                    instituţia/unitatea de învăţământ de la care provine)

    I. Constatări şi aprecieri:
    1. Activitatea didactică:
    a) activităţi verificate;
    b) proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare);
    c) desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei);
    d) evaluarea randamentului şcolar - metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării;
    e) nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluării longitudinale;
    f) cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare);
    g) competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea locală;
    h) autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat).
    2. Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei
    3. Activitatea de perfecţionare (metodică şi ştiinţifică)
    4. Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la activitatea didactică şi la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare

    II. Concluzii şi recomandări:

      Inspector/Metodist,
    ....................... ............ ..................
    (numele şi prenumele) (nota) (semnătura)

    Director/Director adjunct,
    ......................... ............ ..................
    (numele şi prenumele) (nota) (semnătura)


                                                            ...............
                                                             (media finală)


                                    --------
Trimiteți un comentariu