sâmbătă, ianuarie 21, 2012

Lista ordinelor emise/avizate de Ministerul Apărării Naţionale in anul 2011

Ordin nr. 112 din 22/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 29/12/2011

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

Ordin nr. 2749 din 22/12/2011 - Emitent: Ministerul Justiţiei Intrare in vigoare: 29/12/2011

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcţii şi de personal pentru instanţele militare

Ordin nr. 109 din 15/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 12/01/2012

pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului

Ordin nr. 110 din 15/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 27/12/2011

pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.54/2010 privind organizarea şi atribuţiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu forţele armate străine

Ordin nr. 111 din 15/12/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 21/12/2011

pentru aprobarea Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale a cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării

Ordin nr. 2636 din 14/12/2011 - Emitent: Ministerul Justiţiei Intrare in vigoare: 16/12/2011

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

Ordin nr. 104 din 29/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 105 din 29/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 102 din 25/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 103 din 25/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 30/11/2011

privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 101 din 24/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 15/12/2011

pentru aprobarea Criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

Ordin nr. 97 din 17/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 24/11/2011

pentru stabilirea condiţiilor privind achiziţiile de tehnică şi echipament, în ţară, în regim de urgenţă, precum şi de bunuri, lucrări şi servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor de către forţele armate

Ordin nr. 94 din 16/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 28/12/2011

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mişcarea şi transporturile militare multimodale

Ordin nr. 95 din 16/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 22/11/2011

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de heraldică şi denumiri a Ministerului Apărării Naţionale

Ordin nr. 93 din 11/11/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 16/12/2011

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

Ordin nr. 2199 din 26/09/2011 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 13/10/2011

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Ro-Armycatering" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

Ordin nr. 83 din 15/09/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 20/09/2011

pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.47/2011 privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila"

Ordin nr. 84 din 15/09/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 13/10/2011

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale "Ro-Armycatering" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.

Ordin nr. 78 din 22/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 26/08/2011

privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală

Ordin nr. 80 din 22/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 31/08/2011

pentru modificarea şi completarea Normelor pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2009

Ordin nr. 81 din 22/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 31/08/2011

pentru stabilirea condiţiilor privind suportarea de către Ministerul Apărării Naţionale a sumelor necesare pentru asigurarea asistenţei juridice a cadrelor militare în activitate pentru fapte săvârşite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu

Ordin nr. 75 din 16/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 31/08/2011

privind limitele regiunii de control terminal Bucureşti

Ordin nr. 73 din 08/08/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 18/08/2011

privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.76/2008 pentru aprobarea normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară

Ordin nr. 69 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 08/08/2011

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

Ordin nr. 1225 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 05/09/2011

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Ordin nr. 57 din 08/07/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 20/07/2011

pentru modificarea Normelor de selecţionare a candidaţilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 132/2009

Ordin nr. 58 din 08/07/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 22/07/2011

pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 47 din 07/06/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 16/06/2011

privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila"

Ordin nr. 46 din 06/06/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 29/11/2011

privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Ordin nr. 45 din 03/06/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 16/06/2011

privind resubordonarea Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"

Ordin nr. 37 din 17/05/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 19/07/2011

pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Securitate naţională"

Ordin nr. 36 din 13/05/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 19/05/2011

privind Competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 34 din 04/05/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 09/05/2011

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

Ordin nr. 18769 din 04/05/2011 - Emitent: Ministerul Administraţiei şi Internelor Intrare in vigoare: 09/05/2011

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

Ordin nr. 31 din 19/04/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 02/05/2011

privind stabilirea responsabilităţilor pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice în Ministerul Apărării Naţionale

Ordin nr. 30 din 15/04/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 28/04/2011

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.82/2010 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului director al proiectului "Sistem informatic de sprijin al acţiunilor militare"

Ordin nr. 21 din 10/03/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 15/03/2011

privind delegarea către şeful Statului Major General a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale

Ordin nr. 18 din 15/02/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 24/02/2011

pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naţionale a unui program pentru construirea de locuinţe

Ordin nr. 17 din 10/02/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 21/02/2011

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Ordin nr. 16 din 03/02/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 07/02/2011

privind unele aprobări necesare pentru acordarea autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional

Ordin nr. 14 din 31/01/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 07/02/2011

pentru modificarea Regulamentului onorurilor şi ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2009

Ordin nr. 9 din 24/01/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 02/02/2011

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul activităţilor de producţie din unităţile Ministerului Apărării Naţionale

Ordin nr. 6 din 18/01/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 27/01/2011

privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurarea operativă a activităţilor la nivelul Ministerului Apărării Naţionale

Lista ordinelor emise/avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului in anul 2011

1
Ordin nr. 6575 din 15/12/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/01/2012
pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea şi eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, şi a Procedurii privind gestionarea şi eliberarea atestatelor de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
 2
Ordin nr. 6551 din 13/12/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 20/12/2011
privind documentele şcolare şi universitare oficiale care se întocmesc numai în limba română
 3
Ordin nr. 6552 din 13/12/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/01/2012
pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
 4
Ordin nr. 6563 din 13/12/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 28/12/2011
pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, şi a Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012
 5
Ordin nr. 6564 din 13/12/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Intrare in vigoare: 27/12/2011
privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
 6
Ordin nr. 1668 din 09/12/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 12/01/2012
pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 7
Ordin nr. 3030 din 08/12/2011 - Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Intrare in vigoare: 19/12/2011
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC" Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
 8
Ordin nr. 6419 din 28/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Bartolomeu" din municipiul Cluj-Napoca
 9
Ordin nr. 6422 din 28/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.795/2011 pentru aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.527/2011 privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi a conducerii grupurilor de lucru permanente ale acestuia
 10
Ordin nr. 6368 din 22/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa SOS din localitatea Cisnădie
 11
Ordin nr. 6296 din 15/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.612/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Castelul Piraţilor" din municipiul Piteşti
 12
Ordin nr. 6276 din 10/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/11/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română şi a Programei analitice
 13
Ordin nr. 6281 din 10/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician controlul produselor agroalimentare" şi domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician cadastru funciar - topograf", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară "Vasile Adamachi" din municipiul Iaşi
 14
Ordin nr. 6179 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician în agroturism" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol "Nicolae Cornăţeanu" din municipiul Tulcea
 15
Ordin nr. 6180 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.818/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Management Economic şi Drept Administrativ "Virgil Madgearu" din municipiul Cluj-Napoca
 16
Ordin nr. 6181 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea profesională "tehnician în prelucrarea lemnului", respectiv pentru nivelul "postliceal", domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea profesională "tehnician exploatări forestiere" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Mihail Sadoveanu" din localitatea Borca
 17
Ordin nr. 6182 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician electromecanic auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic de Transporturi Căi Ferate din municipiul Iaşi
 18
Ordin nr. 6183 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", profilul "tehnic", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări", calificarea profesională "tehnician în construcţii şi lucrări publice" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Ovid Caledoniu" din municipiul Tecuci
 19
Ordin nr. 6184 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Sfinţii Martiri Brâncoveni" din municipiul Constanţa
 20
Ordin nr. 6185 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Pro Ingenio" din localitatea Bragadiru
 21
Ordin nr. 6234 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Ţara de Sus" din municipiul Vatra Dornei
 22
Ordin nr. 6236 din 07/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/11/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări publice", calificările profesionale "maistru electrician în construcţii", "maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Anghel Saligny" din municipiul Iaşi
 23
Ordin nr. 6141 din 01/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/11/2011
privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar
 24
Ordin nr. 6143 din 01/11/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 22/11/2011
privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar
 25
Ordin nr. 2428 din 26/10/2011 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 28/10/2011
privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor cu nr. 6, 59 "Burse doctorale" cofinanţate din Fondul Social European
 26
Ordin nr. 5735 din 20/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/11/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării
 27
Ordin nr. 230 din 18/10/2011 - Emitent: Ministerul Administraţiei şi Internelor Intrare in vigoare: 01/11/2011
privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat
 28
Ordin nr. 5703 din 18/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind implementarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior
 29
Ordin nr. 5720 din 18/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/11/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.433/2011 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2011
 30
Ordin nr. 236 din 14/10/2011 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 13/12/2011
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
31
Ordin nr. 5689 din 13/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 25/10/2011
pentru modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 32
Ordin nr. 5690 din 13/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 25/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind dobândirea automată a calităţii de conducător de doctorat în România pentru persoanele care au obţinut această calitate în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană
 33
Ordin nr. 5691 din 13/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare
 34
Ordin nr. 5606 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Crinul" din municipiul Oradea
 35
Ordin nr. 5607 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samuel" din localitatea Tinăud
 36
Ordin nr. 5608 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Elim" din localitatea Hotar
 37
Ordin nr. 5609 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little London" din municipiul Bucureşti
 38
Ordin nr. 5610 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Olga Gudynn International School" din municipiul Bucureşti
 39
Ordin nr. 5611 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Mihai Ionescu" din municipiul Bucureşti
 40
Ordin nr. 5612 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 14/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Castelul Piraţilor" din municipiul Piteşti
 41
Ordin nr. 5613 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Zori de zi" din localitatea Mogoşoaia
 42
Ordin nr. 5616 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Piticot" din municipiul Râmnicu Vâlcea
 43
Ordin nr. 5617 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Goldilocks" din municipiul Miercurea-Ciuc
 44
Ordin nr. 5618 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Albă ca Zăpada" din localitatea Năvodari
 45
Ordin nr. 5619 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical de farmacie", "asistent medical generalist" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar "Dimitrie Cantemir" din municipiul Iaşi
 46
Ordin nr. 5623 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "comerţ", calificarea profesională "tehnician în activităţi de comerţ" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Dimitrie Cantemir" din localitatea Babadag
 47
Ordin nr. 5624 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări", calificarea profesională "tehnician instalator pentru construcţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar din localitatea Măcin
 48
Ordin nr. 5625 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "construcţii şi instalaţii publice", calificările profesionale "maistru construcţii civile, industriale şi agricole", "maistru instalator în construcţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Industrial "Toma N. Socolescu" din municipiul Ploieşti
 49
Ordin nr. 5626 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "protecţia mediului", calificarea profesională "tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în prelucrarea cărnii şi a laptelui" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea
 50
Ordin nr. 5627 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională "tehnician echipamente periferice şi birotică" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Henri Coandă" din municipiul Tulcea
 51
Ordin nr. 5628 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională "tehnician echipamente de calcul", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Miron Nicolescu" din municipiul Giurgiu
 52
Ordin nr. 5629 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician transporturi auto interne şi internaţionale" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii "Ion I. C. Brătianu" din municipiul Satu Mare
 53
Ordin nr. 5630 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "transporturi", calificarea profesională "asistent de gestiune în transporturi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Tehnic din municipiul Reşiţa
 54
Ordin nr. 5631 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Agricol din localitatea Topolog
 55
Ordin nr. 5634 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "producţie media", calificarea profesională "tehnician operator procesare text/imagine" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Forestier Rucăr din localitatea Rucăr
 56
Ordin nr. 5635 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician activităţi de agroturism montan" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza" din localitatea Geoagiu
 57
Ordin nr. 5636 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în gastronomie", nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician activităţi de agroturism montan" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Agromontan "Romeo Constantinescu" din localitatea Vălenii de Munte
 58
Ordin nr. 5637 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 16/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "minier, petrol şi gaze", calificarea profesională "maistru la extracţia, transportul, tratarea şi distribuţia gazelor" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Astra" din municipiul Piteşti
 59
Ordin nr. 5644 din 10/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Omega" din municipiul Târgu Mureş
 60
Ordin nr. 5552 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 10/10/2011
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
61
Ordin nr. 5553 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
 62
Ordin nr. 5554 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic
 63
Ordin nr. 5555 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/10/2011
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională
 64
Ordin nr. 5556 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare
 65
Ordin nr. 5557 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 26/10/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic
 66
Ordin nr. 5558 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare
 67
Ordin nr. 5559 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/10/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ
 68
Ordin nr. 5560 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013
 69
Ordin nr. 5561 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
 70
Ordin nr. 5562 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/11/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
 71
Ordin nr. 5563 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/11/2011
privind aprobarea Condiţiilor de constituire a reţelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic
 72
Ordin nr. 5564 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 08/11/2011
privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia
 73
Ordin nr. 5565 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/10/2011
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
 74
Ordin nr. 5567 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 08/11/2011
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară
 75
Ordin nr. 5568 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/11/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat
 76
Ordin nr. 5569 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 03/11/2011
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă
 77
Ordin nr. 5570 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 08/11/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar
 78
Ordin nr. 5571 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 03/11/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ
 79
Ordin nr. 5572 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 09/11/2011
pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea Registrului naţional al performanţelor sportive
 80
Ordin nr. 5573 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/11/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat
 81
Ordin nr. 5574 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/11/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă
 82
Ordin nr. 5575 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 10/11/2011
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale
 83
Ordin nr. 5576 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/11/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
 84
Ordin nr. 5577 din 07/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 02/11/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă
 85
Ordin nr. 5545 din 06/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 11/10/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu
 86
Ordin nr. 5546 din 06/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 11/10/2011
privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului "Profesorul anului" în învăţământul preuniversitar
 87
Ordin nr. 5547 din 06/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 88
Ordin nr. 5549 din 06/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 21/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional
 89
Ordin nr. 5550 din 06/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar
 90
Ordin nr. 5530 din 05/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 20/10/2011
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare

Ordin nr. 5514 din 04/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/10/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare
 92
Ordin nr. 5527 din 04/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/10/2011
privind aprobarea componenţei nominale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare şi a conducerii grupurilor de lucru permanente ale acestuia
 93
Ordin nr. 5528 din 04/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/11/2011
privind aprobarea programelor şcolare integrate prin care se realizează educaţia de bază în cadrul programului "A doua şansă" - învăţământ primar
 94
Ordin nr. 5529 din 04/10/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/11/2011
privind aprobarea programelor şcolare pentru educaţia de bază din cadrul programului "A doua şansă" pentru învăţământul secundar inferior
 95
Ordin nr. 5484 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
 96
Ordin nr. 5485 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 20/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice
 97
Ordin nr. 5486 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 21/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar
 98
Ordin nr. 5487 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/10/2011
pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul învăţământului liceal - filiera tehnologică sau vocaţională
 99
Ordin nr. 5488 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare
 100
Ordin nr. 5489 din 29/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 19/10/2011
pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar
 101
Ordin nr. 5483 din 28/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/10/2011
pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
 102
Ordin nr. 5436 din 21/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/10/2011
privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România
 103
Ordin nr. 2445 din 15/09/2011 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 01/11/2011
privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat
 104
Ordin nr. 41 din 14/09/2011 - Emitent: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor Intrare in vigoare: 29/09/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"
 105
Ordin nr. 5356 din 12/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 26/10/2011
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
 106
Ordin nr. 5392 din 12/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Mica Academie de Arte" din municipiul Bucureşti
 107
Ordin nr. 5393 din 12/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/10/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa de copii de pe lângă Unitatea Militară 01165 din municipiul Odorheiu Secuiesc
 108
Ordin nr. 5410 din 12/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/09/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician transporturi", nivelul "postliceal", domeniul "construcţii, instalaţii şi lucrări publice", calificările profesionale "maistru construcţii civile, industriale şi agricole", "tehnician proiectant urbanism şi amenajarea teritoriului", domeniul "transporturi", calificarea profesională "tehnician diagnostic auto", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din municipiul Iaşi
 109
Ordin nr. 2372 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Intrare in vigoare: 15/09/2011
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
 110
Ordin nr. 5298 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 12/01/2012
pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 111
Ordin nr. 5336 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/09/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul "umanist", specializarea "ştiinţe sociale", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional "Lauder Reut" din municipiul Bucureşti
 112
Ordin nr. 5337 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Goldiş" din municipiul Arad
 113
Ordin nr. 5338 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Micul Prinţ" din municipiul Suceava
 114
Ordin nr. 5339 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/09/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician prelucrări la cald", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician electrician electronist auto", domeniul "producţie media", calificarea profesională "tehnician operator procesare text/imagine", nivelul "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician operator maşini cu comandă numerică", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar Industrial "General Magheru" din municipiul Râmnicu Vâlcea
 115
Ordin nr. 5340 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/09/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar "Brătianu" din municipiul Drăgăşani
 116
Ordin nr. 5341 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Prichindeii" de pe lângă UM 01788 din localitatea Lunca de Sus
 117
Ordin nr. 5342 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "La Nouvelle Generation" din municipiul Constanţa
 118
Ordin nr. 5344 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/10/2011
privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul "Cronos" din Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Cronos" din Bucureşti
 119
Ordin nr. 5346 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 11/10/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal
 120
Ordin nr. 5349 din 07/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 20/10/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală"

Ordin nr. 5262 din 05/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 06/09/2011
privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor
 122
Ordin nr. 5271 din 05/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 06/09/2011
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
 123
Ordin nr. 5272 din 05/09/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 06/09/2011
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
 124
Ordin nr. 5248 din 31/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/10/2011
privind aplicarea Programului "A doua şansă"
 125
Ordin nr. 5249 din 31/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/12/2011
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2011-2012
 126
Ordin nr. 5250 din 31/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/10/2011
privind comasarea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Cooperaţie din Alba Iulia de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Afaceri din Alba Iulia
 127
Ordin nr. 5224 din 30/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/08/2011
privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
 128
Ordin nr. 5234 din 30/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 13/12/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal (ciclul inferior)", domeniul "mecanică", calificarea profesională "mecanic agricol", respectiv pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii", profilul "resurse naturale şi protecţia mediului", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician în industria alimentară", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician în agricultură" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar Agricol şi Industrie Alimentară "Gaman Janos" din municipiul Sfântu Gheorghe
 129
Ordin nr. 5239 din 30/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 08/09/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Bambi" din municipiul Galaţi
 130
Ordin nr. 5240 din 30/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/09/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"
 131
Ordin nr. 5218 din 29/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/08/2011
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2012
 132
Ordin nr. 5219 din 29/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/08/2011
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2011-2012
 133
Ordin nr. 5220 din 29/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/08/2011
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013
 134
Ordin nr. 5222 din 29/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/08/2011
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică
 135
Ordin nr. 4866 din 17/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/09/2011
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
 136
Ordin nr. 4864 din 16/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 18/08/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
 137
Ordin nr. 4865 din 16/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 25/08/2011
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic
 138
Ordin nr. 4860 din 12/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/08/2011
pentru modificarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.616/2010
 139
Ordin nr. 2302 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Intrare in vigoare: 29/09/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"
 140
Ordin nr. 4811 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 08/09/2011
pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.590/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar "Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe
 141
Ordin nr. 4813 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "informatică", calificarea profesională "administrator reţele locale şi de telecomunicaţii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" din municipiul Bucureşti
 142
Ordin nr. 4814 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "primar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Olga Gudynn" din localitatea Voluntari
 143
Ordin nr. 4815 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Disney" din municipiul Sibiu
 144
Ordin nr. 4816 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician electronist electronică industrială" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "George Bariţiu" din municipiul Baia Mare
 145
Ordin nr. 4817 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificarea profesională "tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare", domeniul "estetica şi igiena corpului omenesc", calificările profesionale "stilist", "cosmetician" şi domeniul "servicii", calificarea profesională "tehnician în activităţi de secretariat" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grupul Şcolar "Constantin Brâncuşi" din municipiul Sfântu Gheorghe
 146
Ordin nr. 4818 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grupul Şcolar de Management Economic şi Drept Administrativ "Virgil Madgearu" din municipiul Cluj-Napoca
 147
Ordin nr. 4819 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 22/08/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Anna Maria" din localitatea Târgu Ocna
 148
Ordin nr. 4847 din 10/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/09/2011
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011
 149
Ordin nr. 4786 din 09/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 11/08/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
 150
Ordin nr. 4719 din 03/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind arondarea pe centre universitare de pregătire a unităţilor sanitare publice pentru care se organizează rezidenţiat pe post

Ordin nr. 4778 din 03/08/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind aprobarea Listei criteriilor şi pragurilor critice pentru desemnarea infrastructurilor critice aferente sectorului sănătate
 152
Ordin nr. 965 din 01/08/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind aprobarea Listei criteriilor şi pragurilor critice pentru desemnarea infrastructurilor critice aferente sectorului sănătate
 153
Ordin nr. 1158 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 24/08/2011
privind arondarea pe centre universitare de pregătire a unităţilor sanitare publice pentru care se organizează rezidenţiat pe post
 154
Ordin nr. 1225 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 05/09/2011
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
 155
Ordin nr. 1226 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Sănătăţii Intrare in vigoare: 07/09/2011
privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011
 156
Ordin nr. 4692 din 29/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/07/2011
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 157
Ordin nr. 4691 din 26/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 28/07/2011
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 158
Ordin nr. 180 din 21/07/2011 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 29/09/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"
 159
Ordin nr. 4660 din 20/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 21/07/2011
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.616/2010
 160
Ordin nr. 4661 din 20/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 21/07/2011
pentru modificarea şi completarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.615/2010
 161
Ordin nr. 4677 din 20/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 10/08/2011
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.433/2011 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2011
 162
Ordin nr. 4581 din 13/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/08/2011
privind aprobarea înfiinţării Centrului Naţional Universitar de Excelenţă Târgu Mureş pentru pregătirea elevelor/studentelor la disciplina sportivă volei
 163
Ordin nr. 4587 din 13/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/07/2011
privind aprobarea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente în scopul identificării infrastructurilor critice naţionale din sectorul Spaţiu şi cercetare
 164
Ordin nr. 4576 din 11/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/11/2011
privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat
 165
Ordin nr. 4556 din 06/07/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/07/2011
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.927/2010 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru
 166
Ordin nr. 4496 din 29/06/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 17/08/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Industria chimică şi nucleară"
 167
Ordin nr. 2002 din 23/06/2011 - Emitent: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Intrare in vigoare: 07/09/2011
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 168
Ordin nr. 4478 din 23/06/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 27/06/2011
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 - Ştiinţe inginereşti şi P3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 169
Ordin nr. 74 din 22/06/2011 - Emitent: Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989 Intrare in vigoare: 25/07/2011
privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor urmaşi ai eroilor martiri, precum şi a celor cu părinţi care deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 170
Ordin nr. 4433 din 15/06/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 06/07/2011
privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2011
 171
Ordin nr. 46 din 06/06/2011 - Emitent: Ministerul Apărării Naţionale Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 172
Ordin nr. 1177 din 06/06/2011 - Emitent: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Intrare in vigoare: 17/08/2011
pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Industria chimică şi nucleară"
 173
Ordin nr. 4380 din 06/06/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 174
Ordin nr. 4390 din 06/06/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 15/06/2011
privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
 175
Ordin nr. 10201 din 01/06/2011 - Emitent: Serviciul Român de Informaţii Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 176
Ordin nr. 149 din 30/05/2011 - Emitent: Serviciul de Informaţii Externe Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 177
Ordin nr. 4345 din 30/05/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 03/06/2011
privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011
 178
Ordin nr. 265 din 24/05/2011 - Emitent: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 179
Ordin nr. 4285 din 24/05/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 01/06/2011
privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
 180
Ordin nr. 4292 din 24/05/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 14/06/2011
privind structura anului şcolar 2011-2012
 Ordin nr. 610 din 19/05/2011 - Emitent: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Intrare in vigoare: 29/11/2011
privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 182
Ordin nr. 4087 din 22/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/05/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare
 183
Ordin nr. 4088 din 22/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/05/2011
privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional pentru Dezvoltare şi Inovare
 184
Ordin nr. 4089 din 22/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/04/2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 185
Ordin nr. 4070 din 21/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 22/04/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.034/2010 privind structura anului şcolar 2010-2011
 186
Ordin nr. 4061 din 15/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/05/2011
privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2011-2012
 187
Ordin nr. 4062 din 15/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 03/05/2011
privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului
 188
Ordin nr. 4033 din 12/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/05/2011
privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie
 189
Ordin nr. 518 din 11/04/2011 - Emitent: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Intrare in vigoare: 21/04/2011
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
 190
Ordin nr. 4016 din 06/04/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 29/04/2011
pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
 191
Ordin nr. 3991 din 31/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 06/04/2011
privind sesiunea specială de bacalaureat 2011 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale
 192
Ordin nr. 3989 din 29/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 07/04/2011
privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
 193
Ordin nr. 3982 din 28/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 05/04/2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 2 - Ştiinţe inginereşti din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 194
Ordin nr. 3983 din 28/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 04/04/2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 195
Ordin nr. 3980 din 25/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/03/2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 196
Ordin nr. 3931 din 17/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 18/03/2011
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale panelului 5 - Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 197
Ordin nr. 3888 din 10/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 18/03/2011
pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia publică de servicii hoteliere, campinguri şi alte tipuri de cazare decât cea hotelieră şi a serviciilor de restaurant şi de servire a mâncării, pentru activităţile organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 198
Ordin nr. 3890 din 10/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 31/03/2011
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 199
Ordin nr. 3891 din 10/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 30/03/2011
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Târgovişte
 200
Ordin nr. 1719 din 03/03/2011 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 14/03/2011
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
 201
Ordin nr. 1062 din 01/03/2011 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 07/04/2011
privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
 202
Ordin nr. 3794 din 01/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 02/03/2011
privind înfiinţarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
 203
Ordin nr. 3795 din 01/03/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 02/03/2011
pentru aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice
 204
Ordin nr. 3753 din 09/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 09/02/2011
privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
 205
Ordin nr. 3759 din 09/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/02/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia
 206
Ordin nr. 3760 din 09/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/02/2011
privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 207
Ordin nr. 3761 din 09/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/02/2011
privind aprobarea componenţei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 208
Ordin nr. 3646 din 04/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 18/07/2011
privind aprobarea programelor şcolare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii unei calificări profesionale de nivel 2
 209
Ordin nr. 3641 din 03/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 14/03/2011
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios
 210
Ordin nr. 3643 din 03/02/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 23/02/2011
privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Blaj pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă volei şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
211
Ordin nr. 3184 din 26/01/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 09/02/2011
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2011
 212
Ordin nr. 3151 din 25/01/2011 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 18/02/2011
privind aprobarea programelor de religie reformată pentru susţinerea examenului de definitivare în învăţământ şi a gradului didactic II

Argumente pentru unificarea profesiilor de avocat si consilier juridic

Propun, sunt de acord si sutin unificarea celor doua profesii liberale, aducind urmatoarele argumente exprimate de mine intr-o discutie polemica purtata pe avocatnet.ro cu o colega avocat, raspuns pe care il constitui intr-o petitie adresata atat Parlamentului si Ministerului Justitiei cat si Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici, UNBR si tuturor avocatilor si consilierilor juridici din Romania si nu in ultimul rand, dezbaterii de catre adevaratii si primii beneficiari ai serviciilor de asistenta si consiliere juridica, cetatenii Romaniei.

Incercind sa inteleg ceea ce usor...pleonastic ("eu personal") d-na avocat nu intelegea, ii voi raspunde tot cu unele ...neintelegeri (cu intentia de a polemiza in sensul constructiv). In concluzie, nu inteleg:

1. De ce o profesie liberala ca avocatura este tentata sa impuna unei alte profesii ce ar trebui sa fie la fel de liberala (cea de consilier juridic), o restrangere a acestui liberalism, pentru obtinerea exclusivitatii exercitarii asistentei juridice a persoanelor fizice?! Este greu de inteles de ce si pe care temeiuri legale, morale si de pregatire, printr-o lege specifica unei profesii (avocaturii), se vrea impunerea unei restrangeri a exercitarii unei alte profesii (cea de consilier juridic), cu legea ei specifica de organizare si exercitare.

2. De ce un profesionist (consilierul juridic) ce are prin lege, dreptul sa desfasoare aceleasi activitati de asistenta, reprezentare si consiliere juridica identice cu ale avocatului in ceea ce priveste persoana juridica (care in esenta ei este constituita atat legal cat si organizational si functional din persoane fizice), nu poate avea exact aceleasi drepturi si in cazul reprezentarii persoanei fizice, atata timp cat problemele juridice ce fac obiectul acestei manifestari a profesionalismului, sunt de foarte multe ori mai complexe in cazul persoanelor juridice si le pot oricand include si pe cele specifice unei persoane fizice?!. De altfel, evaluarea profesionalismului real se poate face numai in cadrul manifestarii lui concrete, iar nu pe baza unei incadrari arbitrare a celui ce-l manifesta intr-o categorie de varsta, sex, nationalitate sau denumire profesionala.

Este foarte greu de inteles de ce avocatii isi pot atribui prin lege proprie dreptul de a asista si reprezenta persoane juridice dar vor sa impuna consilierilor juridici, culmea, tot prin legea avocaturii, restrangerea dreptului de a asista si reprezenta persoane fizice!?! Sunt convins ca in ambele profesii juridice exista diferite grade si trepte de competenta. In aceeasi masura, atata timp cat avocatul nu este obligat sa dea un examen de intrare in UCCJ pentru reprezentarea unei persoane juridice, nu vad de ce consilierul juridic ar trebui sa sustina un examen de intrare in barou pentru a putea reprezenta persoane fizice (pe care, de altfel, in foarte multe situatii din cadrul spetelor ce fac obiectul sau de activitate legala, oricum le asista si le reprezinta legal!).

3. "Atitudinea celor cu vechime" dintre avocatii care lupta de fapt pentru o restrangere a concurentei, uitind ca atunci cand au intrat chiar dansii in avocatura, intrarea se facea fara concurs sau examen, fie pe baza unei simple repartitii (in cadrul careia, fara sa vreau sa devin rautacios, avocatura era printre ultimele alegeri, dupa magistratura/procurori, judecatori si chiar dupa consilierii juridici din instiutiile de stat importante), fie printr-o simpla optiune de inscriere.

4. Cum de (numai) unii dintre avocatii ce se fac acum ca nu inteleg ca sunt numai luptatori in scopul mentinerii unei "caste" (de foarte multe ori familiale), nu-si dau seama ca de fapt ingradesc o libera concurenta, iar daca prin ipoteza, ar fi nevoiti sa sustina un examen de intrare in profesia de consilier juridic pentru a putea asista persoane juridice, multi dintre dansii, ar putea sa nu-l treaca!? Mai ales daca examenul ar fi organizat de niste consilieri juridici la fel de dornici de lipsa concurentei!

Pentru a fi scutiti de aceasta grija, domnii in cauza, nu numai ca si-au asigurat prin lege aceasta liniste, dar incearca sa si-o asigure exclusiv!

Urmarea cea mai directa si care priveste insusi liberul acces la justitie al oricarui cetatean a acestui mod de actiune, il reprezinta cresterea onorariilor si tarifelor serviciilor de asistenta si consiliere juridica, prin ingradirea liberei concurente.

5. Cum poate un consilier juridic definitiv (cu 5 ani vechime de ex.) sa puna concluzii la instantele de orice grad din Romania, de cele mai multe ori competent si chiar performant, uneori castigind procese in care se afla in competitie chiar cu mari case de avocatura, sa fie obligat, daca ar vrea sa intre in avocatura, ca doi ani sa nu poata pune concluzii decat la judecatorii!?!?

6. De ce CEDO accepta reprezentarea persoanelor fizice de catre consileri juridici, iar in alte tari cele doua profesii sunt unificate!?!

7. De ce oameni cu aceeasi pregatire si activitate aproape identica trebuie discriminati prin prevederi legale diferite si impuse in functie de... "puterea de convingere" a oamenilor si lobby-urilor interesate!?!

8. In sfarsit (dar nu in ultimul rand si nici exhaustiv), de ce solidaritatea bazata pe echitate juridica si sociala, pe dreptate, pe pregatire si profesionalism (membrii celor doua profesii au fost colegi de grupe in facultate si cei care au puterea, recunosc si faptul ca nu apartenenta la una sau alta dintre profesii ii califica si ierarhizeaza in mod real) nu poate invinge solidaritatea de interese materiale si de caste familiale!?!

Supun atentiei forurilor mentionate la inceputul acestei petitii, analiza atenta a celor exprimate, rugindu-le sa aiba in vedere, mai presus de orice, interesele oamenilor ce cu sacrificii enorme isi permit sa aiba angajeze un avocat, iar de multe ori, acesta poate fi mai "competent" numai pentru ca a intrat in avocatura pe vremea cand se intra fara niciun examen, timp in care, consilieri juridici mult mai bine pregatiti nu-i pot ajuta, numai pentru ca nu au completat corect o grila de raspunsuri in cadrul unui examen in care, atat intrebarile sunt irelevante cat si raspunsurile sunt interpretabile. Sunt convins ca multi dintre cei aflati deja in barou, nu ar putea trece acest gen de exame, desi sunt convins ca sunt extrem de competenti.

Ceea ce vreau sa aduc in atentie este tentatia scaparii intentionate din vedere a interesului cetateanului asupra liberului acces la serviciile competente ale unui consilier juridic, tocmai pe temeiul invocarii false a unei competente extrem de relativ probate printr-un examen, de orice nivel de complexitate ar fi el. Niciodata un asemenea examen nu va putea dovedi competenta cuiva mai mult decat manifestarea acestei competente in cadrul exercitarii ei concrete, prin activitatea dsfasurata (de consilier juridic sau de avocat).

Nici incercarea ingradirii accesului la asistenta juridica a persoanelor fizice de catre consilierul juridic nu este decat o grava si arbitrara incalcare a dreptului de exercitare a competentelor si cunostintelor profesionale a unei categorii profesionale ce-si dovedeste aceasta competenta prin exercitarea zilnica a profesiei. Este evident ca nicio institutie sau firma de orice tip din Romania sau de oriunde, nu ar plati un consilier juridic ineficient si incompetent. Ori, chiar in cadrul institutiilor si firmelor pe care le reprezinta, consilierul juridic reprezinta legal, in fata tuturor autoritatilor si instantelor, toate personele fizice ce constituie organele si persoanele de conducere ale acelor institutii si firme, precum si simpli angajati (vedeti situatia partii responsaile civilmente sau a partii civile din multe procese penale).

Sunt convins ca ma fac purtatorul de cuvant al majoritatii cetatenilor ce au nevoie de asistenta si reprezentare juridica (puteti supune in acest sens dezbaterii pe orice forum de tip avocatnet.ro, legalnet.ro etc. propunerea supusa discutiei, iar simplii utilizatori si nu numai, vor fi de acord cu ea), a tuturor consilierilor juridici, dar si multora dintre avocatii competenti, corecti si onesti care fac cinste profesiei lor si care decid dezinteresat material asupra acestei propuneri de unificare (conditii cumulative). De altfel, niciun avocat cu adevarat profesionist nu va avea nimic de pierdut, iar cei mai putin competenti vor avea de castigat un plus de munca in invingerea propriilor puncte slabe.

Cu incredere in intelepciunea celor ce trebuie sa decida in favoarea acelora ce au nevoie cu adevarat de justitie (la justitie omul apeleaza intr-un mod similar cu modul in care apeleaza la medic), cu intreg respectul cuvenit tuturor celor cu adevarat competenti, indiferent de profesie si cu colegialitate dezinteresata tuturor celor ce iubesc dreptul, justitia si mai ales dreptatea.

C.j. Adrian Viorel ZAHARIA

Sursa http://www.petitieonline.ro/petitie/argumente_pentru_unificarea_profesiilor_de_avocat_si_consilier_juridic-p23575051.html

Daca doriti ca si alte persoane sa afle despre aceasta petitie, le puteti trimite

urmatorul link: http://www.petitieonline.ro/petitie/23575051