marți, ianuarie 24, 2012

Finanţări lăcaşe de cult în anul 2012

       În conformitate cu prevederile art. 4 alin (1) al O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2012 pentru construirea şi repararea lăcaşelor de cult şi pentru sprijinirea activităţilor de asistenţă socială ale cultelor religioase prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 914 din 22 decembrie 2011 , a fost alocată suma de 10.055.000 lei.

         Unităţile de cult care solicită fonduri pentru construcţia şi repararea lăcaşelor de cult sau pentru activităţi de asistenţă socială trebuie să transmită documentaţia necesară, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, modificată şi completată, şi H.G. nr. 1265/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

Se alocã de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, fonduri pentru restaurarea şi conservarea lãcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice, şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionãrii unitãţilor de cult cu venituri mici sau fãrã venituri, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor deţinute ori pe care le administreazã, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitãţilor de învãţãmânt teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea şi repararea lãcaşurilor de cult, pentru achiziţionarea de imobile necesare desfãşurãrii activitãţii unitãţilor de cult şi de asistenţã socialã şi medicalã susţinute de acestea, pentru construirea, amenajarea şi repararea clãdirilor având destinaţia de aşezãminte de asistenţã socialã şi medicalã ale unitãţilor de cult, pentru activitãţile de asistenţã socialã şi medicalã susţinute de acestea, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase din România.

        Lucrãrile de conservare şi restaurare a lãcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice, se realizeazã cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatã.

        De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unitãţilor de cult fãrã venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lãcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitãţilor de învãţãmânt teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clãdirilor având destinaţia de aşezãminte de asistenţã socialã şi medicalã ale unitãţilor de cult, precum şi pentru activitãţile de asistenţã socialã şi medicalã susţinute de acestea.
 

     Legislatia pentru   sprijinul financiar pentru unităţile de cult este următoarea:

           
1.    Legea nr.125/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
2.    Legea nr. 128/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din România;
3.    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
4.    Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
5.    Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;
6.    Ordinul  Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1741/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;


      Informaţii privind completarea dosarului se regăsesc în secţiunea Ghidul solicitantului din site-ul http://www.culte.ro/FinantariDetalii.aspx?id=1828   cât şi le site-urile consiilor locale şi judeţene.