duminică, ianuarie 29, 2012

Care sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile?

I: Care sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile?

R: Potrivit art. 55 alin. (4) din Codul fiscal din 22 decembrie 2003 (actualizat), urmãtoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
   a) ajutoarele de înmormântare,
   b) ajutoarele pentru pierderi produse în gospodãriile proprii ca urmare a calamitãţilor naturale,
   c) ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile,
   d) ajutoarele pentru naştere,
   e) veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor,
   f) cadourile oferite salariatelor,
   g) contravaloarea transportului la şi de la locul de muncã al salariatului,
   h) costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnã, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevãzut în contractul de muncã.

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crãciunului şi a sãrbãtorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în mãsura în care valoarea cadoului oferit fiecãrei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depãşeşte 1.500.000 lei.

Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevãzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacã aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget;

Care sunt veniturile la care cultele religioase sunt scutite de la plata impozitului pe profit ?

I: Care sunt veniturile la care cultele religioase sunt scutite de la plata impozitului pe profit ?

R: Potrivit art. 15 din Codul fiscal din 22 decembrie 2003 (actualizat), sunt scutite de la plata impozitului pe profit cultele religioase, pentru:

1) venituri obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activitãţii de cult, potrivit legii,
2) venituri obţinute din chirii,
3) alte venituri obţinute din activitãţi economice,
4) venituri din despãgubiri în formã bãneascã, obţinute ca urmare a mãsurilor reparatorii prevãzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia ca sumele respective sã fie utilizate, în anul curent şi/sau în anii urmãtori, pentru:
    a) întreţinerea şi funcţionarea unitãţilor de cult,
    b) pentru lucrãri de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lãcaşurilor de cult şi a clãdirilor ecleziastice,
    c) pentru învãţãmânt,
   d) pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii,
   e) pentru acţiuni specifice şi alte activitãţi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasã şi regimul general al cultelor.