marți, aprilie 10, 2012

Cel mai nedrept proces din istoria omenirii Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.  Isaia, Capitolul 53.1-12


Judecarea    Domnului Iisus de către oficialitățile acelei vremi a fost și va rămâne un fiasco, un act nedemn pentru orice for de jucată omenească...A fost un  proces plin de nereguli de procedură, cu participarea unor judecători cât și martori controversați…
Un proces încărcat de proceduri juridice suspecte  care are ca  verdict hotărârea de moarte a Domnului Isus prin răstignire (crucificarea), pedeapsă romană prevăzută de legislația acelei vremi.

          Capturarea Domnului Iisus Hristos  a avut loc noaptea. Legea ebraică prevedea ca, în afară de cazul de flagrant, un demers de acest gen să aibă loc ziua, la lumina soarelui, sub ochii tuturor, tocmai pentru ca "nimic să nu se petreacă în ascuns".
Arestarea Mântuitorului, de asemenea s-a produs  cu încălcarea legii vremii , fără nici un mandat legal. Procedura a avut caracteristicile unei conspiraţii, în  prezenţa a cel puţin unui trădător, Iuda.
         
           Isus a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului şi bătrânilor care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieşit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului. (Luca 22: 52, 53).

         
Judecarea a fost tot noaptea. Dacă se considera că acuzatul a făptuit delicte susceptibile de pedeapsa cu moartea, atunci, conform Legii mozaice, el trebuia judecat ziua şi în public.
Marele Preot, ca Președinte al completului de judecată, trebuia să stabilească identitatea lui Isus, despre care oamenii vorbeau că ar fi Mesia (în grecește, Cristosul,) și de aceea îl întreabă: ”Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Tu Cristosul, Fiul lui Dumnezeu”. La care Isus răspunde: ”Da, sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului” (Matei 26: 63-64).
            Isus vorbea cu cei mai mari experți în Scripturile ebraice și aceștia au înțeles imediat că El citează din cartea lui Daniel, 7: 13-14 și că le spune: Eu sunt personajul despre care vorbește Daniel!
Ceea ce scrie Daniel este atât de extraordinar, de cosmic, încât Marele Preot se îngrozește că Isus comite o blasfemie vrednică de moarte! Iată tot textul din Daniel: ”M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului (adică, un om!) ; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile (adică, Dumnezeu!) și a fost adus înaintea Lui. I S-a dat stăpânire și putere împărătească pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile și oamenii din toate limbile. Stăpânirea (Domnia) Lui este o stăpânire veșnică, și nu va înceta niciodată și Împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată”.
Evanghelistul Luca, fiindcă scria pentru greci, care nu înțelegeau un dialog între evreii care vorbeau unul cu altul citând Scripturi, ca să-i facă pe greci să înțeleagă, reformulează răspunsul lui Isus astfel: ”De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu.” (Luca 22:69)
Să privim lucrurile din punctul de vedere al lui Isus. El știa că este Cel profețit de Daniel și că acum trebuie să treacă prin răstignire, moarte și înviere, pentru ca apoi, după scurtă vreme să urce pe norii cerului și să Se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu Tatăl, ca să fie întronat ca Împărat al Universului și al omenirii.

          Convocarea primului Sinedriu a avut loc noaptea, fapt ce contravine, de asemenea, legislaţiei vremii. A avut rol de cercetare prealabilă, acasă la Ana, ex-Mare Preot. Interogatoriul luat de Ana nu a avut probabil un caracter oficial. Marele preot era desigur curios sa-L vadă pe Iisus si sa se convingă ca fusese arestat, dar nu voia sa se angajeze in vreun fel, dat fiind mai ales ca lui nu-i revenea nici o obligaţie din punct de vedere legal. Acesta este poate motivul pentru care interogatoriul luat de Ana nu este consemnat in nici o alta Evanghelie, chiar trecerea pe la el fiind omisa de sinoptici. L-au dus întâi la Ana; căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. (Ioan 18:13).

         Convocarea celui de-al doilea Sinedriu a constituit o altă încălcare a Legii ebraice (Tora), care prevedea un anume interval de timp între prima şi a doua audienţă. Sinedriul votează condamnarea Mântuitorului la moarte si hotărăşte modalitatea obţinerii ratificării ei de către Pontiu Pilat.
          Ana L-a trimis legat la marele preot Caiafa. (Ioan 18:24).

          Sinedriul avea şi misiunea de a proteja şi a apăra acuzatul. În nici un caz membrii acestuia nu aveau voie să lovească un acuzat şi nici un membru nu putea acţiona în exclusivitate ca acuzator sau apărător. Legea prevedea ca acuzatului să îi fie acordată prezumţia de nevinovăţie. Ceea ce, evident, nu s-a întâmplat în cazul lui Iisus. Şi Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: „Este de folos să moară un singur om pentru norod.” (Ioan 18:14).

          Reunirea membrilor Sinedriului era interzisă în perioada pascală (Pesahului). Iisus Hristos este lovit în timpul procesului, fără ca Legea să prevadă acest lucru.

            L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă şi-L întrebau, zicând: „Proroceşte, cine Te-a lovit?” Şi rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri consemnează evanghelistul.

          Sunt prezenţi doi martori falşi, ale căror mărturii nu concordă, lucru de care Sinedriul nu a ţinut cont. Tora specifica faptul că nu era posibilă condamnarea la moarte pentru un păcat capital, decât dacă se baza pe cuvântul a cel puţin doi martori (un martor avea "valoarea" nici unui martor). În cazul lui Iisus, au fost doi martori, dar ale căror declaraţii nu au concordat.

        Unii s-au sculat şi au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui şi au zis: „Noi L-am auzit zicând: „Eu voi strica Templul acesta, făcut de mâini omeneşti, şi în trei zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mâini omeneşti.” (Marcu 14: 57-59). Nici chiar în privinţa aceasta nu se potrivea mărturisirea lor.

       Acuzatul avea dreptul să beneficieze de consultanţă legală, potrivit Talmudului. Dacă nu îşi putea plăti un apărător expert în Lege, atunci era numit unul din oficiu, care ar fi urmat să acţioneze în apărarea lui. Ceea ce, în cazul lui Iisus, nu s-a întâmplat.

        Singura "mărturisire" a lui Iisus a fost când a recunoscut că este Fiul lui Dumnezeu, ceea ce i-a adus imediat acuzaţia de "blasfemie". Dar Legea ebraică nu accepta mărturia unui acuzat în propria defavoare. O confesiune voluntară, fără martori, nu era suficientă pentru sentinţa de condamnare la moarte.

        Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.” Atunci marele preot şi-a rupt hainele şi a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui. (Matei 26:63, 64, 65).

           Marele Preot, Caiafa şi-a rupt hainele, fapt nepermis de Lege, deoarece hainele purtau simboluri divine.

          Pilat din Pont, deşi nu i-a găsit nicio vină lui Iisus, la strigătele mulţimii - Răstigneşte-L, răstigneşte-L!, ca să arate nevinovăţia sa, s-a spălat pe mâini înaintea mulţimii zicînd : Nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia. Voi veţi vedea. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui să cadă asupra noastră şi asupra copiilor noştri. ( Matei 27:24-25).

        Irod nu şi-a asumat responsabilitatea judecării lui Iisus la Ierusalim (unde se găsea cu ocazia sărbătorii anuale evreieşti Pessah), ci l-a retrimis înapoi procuratorului roman Pilat din Pont.

        Verdictul Sinedriului nu putea fi emis în aceeaşi zi. Până să ia decizia finală referitoare la o eventuală condamnare, Sinedriul trebuia să se gândească timp de "o zi solară întreagă", conform Legii. Nici acest lucru nu s-a întâmplat în cazul Mântuitorului.

         Sentința de condamnare la moarte  a fost găsită printr-o aparentă întâmplare în anul 1509 în oraşul Amkula (Italia), foarte bine păstrată. Era într-o ladă de marmură care era, la rândul ei, într-o ladă metalică. Sentinţa era scrisă în limba ebraică. Publicată prima dată în Constantinopol, apoi de patriarhul Eremia la 9 aprilie 1643, a fost tradusă din limba greacă în bulgară la 27 mai 1875 în oraşul Rusciuc, iar de aici în româneşte. 


Iată textul condamnării:

         "În al şaptesprezecelea an al domniei lui Tiberiu Cezar şi Împărat al Romanilor, monarh neînvins, anul 201 după Olimpiadă, a cincea mie de la creaţiune, iar după anii evreilor 4147 şi anul 93 de la întemeierea Romei, de la eliberarea din robia Egiptului 580 şi de la distrugerea Sfintei Ţări anul 97.
       Pe timpul mai marilor din poporul roman: Lucius, Sultonius, Marcellinus, şi cârmuitorul Hillaretes Palister şi pe timpul conducătorului general peste Iudeea, Comus Flavius şi pe vremea dregătorului asupra Ierusalimului, puternicul şi înaltul prinţ Ponţiu Pilat şi pe vremea procuratorului asupra Galileii, Irod Antipa şi pe vremea marilor Ana şi Caiafa-Aliaso şi Mail; mai marii Templului, Raban şi Amabelus, pe timpul marilor magistraţi ai oraşului Ierusalim: Simbinacasacio, Pompilei, Rufa şi comandantul oraşului Ioctenus,
          Eu, Ponţiu Pilat, procuratorul din Imperiul Roman, în Sala Înalţilor Prinţi, autentific şi condamn la pedeapsa cu moartea pe cruce, pe numitul, de popor, Iisus Hristos Nazarineanul, om răzvrătitor contra legilor lui Moise şi contra majestăţii sale Tiberiu, Cezar şi Împărat al Romanilor.
          Ordon şi hotărăsc moartea Lui, prin răstignirea pe cruce, împreună cu alţii, după obiceiul celor condamnaţi de mulţimea poporului, atât bogat cât şi sărac, pentru aceea că: n-a încetat a acţiona pentru a face răscoală şi pentru a produce pagube în Iudeea, cât şi pentru aceea că se numeşte pe sine Fiul lui Dumnezeu şi rege al Ierusalimului şi de asemeni pentru că ameninţă cu distrugerea Ierusalimului şi a Sfântului Templu, şi pentru că a refuzat să plătească tribut Cezarului, şi pentru că a îndrăznit să intre în Ierusalim cu ramuri de finici, fiind aclamat de o mulţime de oameni, ca şi un rege, intrând după aceea în Ierusalim şi în Sfântul Templu.
           Însărcinez pe primul meu sutaş, Cornuto Corneliu, să-L ţină legat în public, în centrul Ierusalimului, să-L biciuiască, să-L îmbrace cu o manta roşie (de purpură), să-L încoroneze cu o coroană de spini şi să-L oblige să-şi ducă singur crucea pe umeri, spre a servi de exemplu şi altora, precum toţi tâlharii. Pentru aceea ordon, ca împreună cu El, să se ia încă doi tâlhari şi să fie scoşi prin partea Imboral, numită acum Andronimus spre a fi răstigniţi împreună cu Iisus Hristos în public, pe locul cel ales (pentru criminali) denumit Calvar (locul sângelui).
           Aceluia care va fi răstignit şi care va muri să-i fi e lăsat corpul pe cruce pentru înfricoşarea poporului, precum se face cu toţi tâlharii şi criminalii. Iar în partea de sus a crucii să fie scris, pe o placă, în trei limbi, inscripţia
            "IISUS ALUN OMLIS IODAM", evreeşte.
            "IESOUS O NAZAREOS BASILEVA IUDEON", greceşte.
            IISUS NAZAREUS REX IUDAEORUM", latineşte.
           Ordon ca nici unul din subalternii mei, după grad şi funcţie, să nu pregete a împlini cu grabă aceste ordine şi să nu se opună osândirii acestuia care a renunţat de bună voie la credinţa evreească, ci să execute totul întocmai, după cum a fost hotărât de mine, infailibilul, după orânduielile legilor împărăteşti ale romanilor.
          Martorii acestei sentinţe sunt: din seminţia lui Israel, Ruan, Daniel, Rambinal, Ioachim, Banican, Rotin, Iotavel şi Pericolan; din partea prinţilor romani ai ţării: Lucius, Sicelius şi Maximilius; dintre farisei: Barbos, Simion şi Boriel; dintre înalţii judecători romani: Raban, Haudanius şi Bacaralos; dintre înalţii preoţi: Ruan, Iodus şi Bucasalis; supraveghetorul pentru criminali dintre iudei: Butan".
  Ierusalim, 23 martie 4147 de la creaţiune.

          După cum am văzut însă, moartea Domnului nu a fost o alegere a oamenilor, ci o alegere a Fiului Lui Dumnezeu, Isus din Nazaret, care a murit pentru păcatele întregii omeniri.

          Poate că ziceţi: „aşa trebuia să se întâmple, ce contează cum au acţionat autoritățile?”.

          Contează! Analizând aceste evenimente si incorectitudinile ce au avut loc, vom putea vedea mai clar ca Domnul Isus nu a avut motive să fie acuzat. El nu a fost o victimă a oamenilor, ci toate lucrurile au fost regizate de Dumnezeu, având la origine voia Lui. El și-a dat viața.

         Domnul Isus nu a avut parte de evenimente neaşteptate, moartea Lui a fost previzibilă si plină de semnificaţie. Moartea și învierea Sa are efecte și acum și va produce până la revenirea Sa pentru că oricine crede în El trece de la moarte spirituală la viață veșnică.

Jurist Ion Nistor

Prezentarea mea
"Dacă doreşti să fii un lider, vei fi repede frustrat, căci foarte puţini oameni doresc să fie conduşi. Dar dacă ţinteşti să fii un slujitor, nu vei fi niciodată frustrat" Frank F. Warren

Acest citat mi se potriveste cel mai bine deoarece multa vreme am dorit sa fiu un lider, însă mi-am dat seama cat de greu este si am obosit, așa că m-am decis sa fiu un slujitor, in special al celor care au nevoie de consultații juridice. Acum imi cunosc chemarea.

Aici aţi găsit omul potrivit...omul care are răspuns la toate întrebările. Absolut la toate întrebările, dacă aveţi în vedere că şi răspunsul ,,Nu ştiu” este tot un răspuns.

Prin intermediul acestui blog ofer consultații in domeniul:

- învațământului- nivel preșcolar și școlar
- înființării și funcționării asociațiilor și fundațiilor (ONG-urilor)
- cultelor
- contractelor
- achizitiilor publice
- dreptul muncii
- dreptului (protectia) consumatorului
- circulatiei rutiere (contestatii PV contravenţie, asigurări, constat amiabil)
- proiectelor privind fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Am să încerc să vă ţin la curent cu tot ceea ce este bun, drept şi demn de reţinut.

Pentru alte consultații, aveți adresa mea de contact: inistor@gmail.com .

Ionuţ Nistor

Dosarul personal al salariatuluiAngajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi, de a-l păstra în bune condiţii la sediu, precum şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele documente:
  • actele necesare angajării,
  • contractul individual de muncă,
  • actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă,
  • acte de studii/certificate de calificare,
  • orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.
Actele obligatorii care stau la baza încheierii contractului individual de muncă sunt:
·         cererea de angajare;
·         actul individual de repartizare în muncă de la AJOFM;
·         curriculum vitae, care cuprinde principalele date biografice și profesionale;
·         adeverinţă medicală din care să rezulte că este aptă de muncă sau că are eventuale restricţii medicale;
·         alte certificate, în funcţie de profesie;
·         fotocopie carte de identitate prin care se face dovada identităţii, a cetăţeniei și a domiciliului;
·         recomandarea de la locul de muncă anterior, sau pentru absolvenţi de la unitatea de învăţământ - la cerere, după caz;
·         cazier judiciar - la cerere, după caz;
·         nota de lichidare de la locul de munca anterior - la cerere, după caz;
·         fotocopie după actele de studii, calificare (certificate, diplome, atestate) privind existența studiilor și a calificării necesare pentru exercitarea viitoarelor obligaţii de serviciu;
·         fotocopie după livretul militar sau adeverinţa de recrutare;
·         fotocopii după certificate naştere copii;
·         fotocopie certificat căsătorie;
·         fotocopie carnet de muncă;
La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia:
·         copii ale documentelor existente în dosarul personal;
·         copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.
Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul. 

Registrul general de evidenta a salariaţilor (REVISAL) (R)

     
 Registrul general de evidenta a salariaţilor (REVISAL)
 
În conformitate cu art. 34 din Codul Muncii, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un Registru general de evidenta a salariaţilor. Registrul general de evidenta a salariaţilor se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritoriala se afla domiciliul, respectiv sediul angajatorului, dată de la care devine document oficial.
 
 
b   Informaţii privind întocmirea si transmiterea REVISAL
 
Pe saitul www.inspectiamuncii.ro  au fost publicate în sprijinul angajatorilor informaţii privind întocmirea si transmiterea REVISAL conform Hotărârii de Guvern  nr. 500 din  2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare precum si versiunea nouă a aplicaţiei REVISAL, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1105 din 2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500 din 2011.
 Astfel, registrul se întocmeşte utilizând după caz aplicaţia REVISAL sau aplicaţiile proprii ale angajatorilor pentru gestiunea salariaţilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 500 din 2011 cu modificările si completările ulterioare  și trebuie transmis către Inspectoratul teritorial de muncă, potrivit Ordinului Ministrului Muncii Familiei si Protecţiei Sociale nr. 1918 din 2011 cu modificările si completările ulterioare.
 Transmiterea on-line a registrului se poate realiza accesând direct link-ul http://reges.inspectiamuncii.ro  apoi   https://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRegistre .
 
  Cuprins REVISAL
 
Potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 500 din 2011 cu modificările si completările ulterioare, Registrul se completează în ordinea angajării si cuprinde următoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetăţenia si ţara de provenienţă;
b) data angajării;
c) perioada detaşării si denumirea angajatorului la care se face detaşarea;
d) functia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de muncă;
f) durata normală a timpului de muncă și repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
i) data încetării contractului individual de muncă.
 
 Completarea, respectiv înregistrarea în registru se face după cum urmează:
 
-la angajarea fiecărui salariat,:
-elementele prevăzute la lit. a)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;
-la operatii privind angajatii:
- elementele prevăzute la lit. h) se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;
- elementele prevăzute la lit. i) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă;
- pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.
 
 
Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului.
 
Contravenţii
 
Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;
b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor;
c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă, respectiv netransmiterea registrului în termen;
d) completarea registrului de către alte persoane;
e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
f) alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului.
g) nerespectarea prevederilor privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii;
h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele solicitate de către salariat;
i) subcontractarea derviciului de de completare şi transmitere a registrului;
j) nepăstrarea Registrului în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului.
 
Contravenţiile se sancţionează după cum urmează:
 
a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. b)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
c) cea prevăzută la lit. d)-f) şi i) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;
d) cea prevăzută la lit. g) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) cea prevăzută la lit. h) şi j) cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei.
 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.
 
Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (2) lit. b)-e).
 
Registrele înfiinţate şi înregistrate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează şi se arhivează de către angajatori, în condiţiile legii.
 
Bază: Hotărârea nr. 500 din 18/05/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 
 
 

Dispoziţia de repartizare

   

Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile de la vacantarea acestora, conform art.10 din Legea nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Comunicarea locurilor de muncă vacante se face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori pe e-mail, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 174 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă modificată si completată ulterior.
În completarea situaţiei privind locurile de munca vacante angajatorii trebuie sa asigure confidenţialitatea datelor cu caracter privat care privesc persoanele în căutarea unui loc de muncă (O.G. nr.  137 din 2000 privind sancţionarea tuturor formelor de discriminare).
Necomunicarea lunară a locurilor de muncă prevăzute la art.10 din Legea nr. 76 din 2002 constituie contravenţie.
Dispoziţia de repartizare se eliberează numai persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.
Pentru înregistrare, persoana în căutare de loc de muncă trebuie sa prezinte la  în funcţie de domiciliu, la un sediul aparţinând Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă următoarele acte:
·         buletinul/cartea de identitate (copie si original);
·         actele de studii si de calificare (copie si original);
·         adeverinţă medicală din care să rezulte că este aptă de muncă sau că are eventuale restricţii medicale ( original);
·         carnetul de muncă, în cazul persoanelor provenite din muncă, sau declarație pe proprie răspundere pentru persoanele care au/nu au carnete de muncă.
Pentru înregistrare, persoana în căutarea unui de muncă trebuie să prezinte la un sediul aparținând Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, în funcţie de domiciliu, cu următoarele documente:
·         decizia de încetare a raporturilor de muncă semnată și ștampilată de ultimul angajator;
·         oferta locurilor de muncă; sunt refuzate ofertele în care sunt menţionate condiţii nelegale de ofertă, ofertele pentru care persoanele sunt deja selectate precum și cele care sunt incomplete;
·         înștiințare de la potențialul angajator  cu data angajării;
·         dosar plic.
Angajatorii care încadrează în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă (completarea înștiințării privind încadrarea în muncă).


Contractul individual de muncaa)      Sfera de reglementare a Codului  muncii

Sfera de reglementare a Legii nr. 53 din 2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare se referă la totalitatea raporturilor individuale și colective de muncă, la  modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă precum și la  jurisdicţia muncii în România.
Dispoziţiile cuprinse  în Codul muncii se aplică:
·         cetățenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează munca în România;
·         cetățenilor români încadraţi cu contract individual de muncă ăi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă;
·         cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează munca pentru un angajator român pe teritoriul României;
·         persoanelor care au dobândit statutul de refugiat și se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii;
·         ucenicilor care prestează munca în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;
·         angajatorilor, persoane fizice si juridice;
·         organizaţiilor sindicale si patronale.

b)     Raporturile de muncă

Raporturile de muncă sunt definite ca acele relaţii sociale reglementate de lege ce iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte şi o persoană juridică sau fizică pe de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci.

c)      Contractul individual de muncă

In conformitate cu art. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este contractul in temeiul căruia o persoană fizică, denumita salariat, se obligă să presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.
Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condițiile expres prevăzute de lege. 
Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicție judecătorească este interzisă.
Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
În sensul actualului Cod al muncii, prin angajator se înțelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă.
Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalității juridice.
Persoana fizică dobândeşte capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacității depline de exercițiu.
Este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activități ilicite ori imorale.
Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.
Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

d)     Trasaturile contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă este:
         un act juridic, adică are drept scop stabilirea drepturilor si obligaţiilor reciproce și corelative  ce alcătuiesc conţinutul unui raport juridic de muncă;
         un act juridic si bilateral deoarece se încheie între 2 părţi: salariatul, pe de o parte și angajatorul;
         un contract sinalagmatic deoarece părțile se obligă reciproc una fata de cealaltă (salariatul - să presteze o anumita muncă, angajatorul - să plătească aceasta muncă), ceea ce dă naştere la drepturi și obligaţii reciproce între părţi; cauza obligaţiei uneia dintre ele o constituie executarea obligaţiei celeilalte;
         contract consensual deoarece se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor, prin manifestarea lor de voinţă. Legea limitează acest caracter, impunând încheierea  contractului numai în forma scrisă;
         un contract cu titlu personal deoarece este încheiat în considerarea pregătirii, aptitudinilor și calităţii salariatului; nu este posibilă transmiterea contractului prin moştenire, iar cel încadrat nu-și poate efectua atribuţiile prin alte persoane sau cu ajutorul lor;
         contract oneros (fiecare parte doreşte a-și procura un avantaj) și comutativ (adică obligaţiile unei părţi dau naştere la obligaţiile celeilalte părți);  părţile realizează reciproc o contraprestație în schimbul aceleia pe care s-au obligat sa o efectueze în favoarea celeilalte, ambele prestaţii fiind cunoscute la încheierea contractului, iar executarea lor depinde de un eveniment incert;
         contract cu executare succesivă deoarece prestaţiile sunt posibile de executat numai în timp și sunt plătite tot în timp (lunar/bilunar).

e)      Reglementarea legală a contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă este reglementat de către:
         Ordinul nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al Contractului individual de muncă;
         Ordinul nr. 1616 din 2 iunie 2011  privind modificarea si completarea Contractului individual de muncă.
 
f)       Modificarea contractului individual de muncă

   Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
·         durata contractului;
·         locul muncii;
·         felul muncii;
·         condiţiile de muncă;
·         salariul;
·         timpul de muncă şi timpul de odihnă.
       Forma modificării contractului individual de muncă  este actul adiţional.

g)      Cuprinsul contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă trebuie să cuprindă următoarele elemente:
A. Părţile contractului - Angajatorul şi salariatul
B. Obiectul contractului
C. Durata contractului
D. Locul de muncă
E. Felul muncii
F. Atribuţiile postului
F¹ Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului
G. Condiţiile de muncă
H. Durata muncii
I.  Concediul
J. Salarizarea
K. Drepturile şi obligaţiile ale părţilor privind  sănătatea şi securitatea în muncă
L. Alte clauze
M. Drepturile şi obligaţiile generale ale părţilor
N. Dispoziţii finale
O. Instanţa judecătorească competentă material şi teritorial pentru soluţionarea conflictelor în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă

Angajator, ______                                                                       Salariat, ______


h)     Timpul de muncă

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.
Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.
Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. 

Obligația de informare

  

Anterior încheierii sau modificării oricărui contract individual de muncă încheiat în România,  angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau care urmează să le modifice.
Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional, după caz.
Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente:
·         identitatea părților;
·         locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
·         sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
·         funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
·         criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
·         riscurile specifice postului;
·         data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
·         în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
·         durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
·         condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante şi durata acestuia;
·         salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
·         durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
·         indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
·         durata perioadei de probă.
Elementele din informarea menționată trebuie să se regăsească obligatoriu şi în conținutul contractului individual de muncă.
Orice modificare a unuia dintre elementele menționate în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.
La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de terți, conform propriei opțiuni.
Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părți poate interveni un contract de confidențialitate. În afara acestor clauze esențiale menționate, între părți pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice, spre exemplu: clauza cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurență, clauza de mobilitate, clauza de confidențialitate.
La angajarea în domeniul educație se pot solicita şi teste medicale specifice.