miercuri, aprilie 11, 2012

Angajarea personalului didactic auxiliar, administrativ sau nedidactic


Angajarea personalului didactic auxiliar

Personalul didactic auxiliar este definit conform prevederilor Legii nr. 1 din  2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare și cuprinde categoriile prevăzute în anexă.
Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului didactic auxiliar în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face de către directorul unității, cu aprobarea consiliului de administrație.
Hotărârile privind angajarea personalului didactic se iau la nivelul unității de învățământ de către consiliul de administrație, cu votul a 2/3 din totalul membrilor.
Directorul unității de învățământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administrație iar angajatorul este unitatea de învățământ.
Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevăzute în fişa individuală a postului.
Salarizarea personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de stat se face şi în funcție de performanțele profesionale, conform legii.

Angajarea personalului administrativ sau nedidactic

Personalul administrativ îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului administrativ în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face de către directorul unității, cu aprobarea consiliului de administrație.
Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din învățământul superior desfăşoară activități specifice stabilite în fişa individuală a postului. În instituțiile de învățământ superior de stat, timpul săptămânal de lucru al acestuia este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcții echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii.
   
Baza legală:

Legea nr. 53 din 2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 1 din 2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 174 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Hotărârea de Guvern  nr. 500 din 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 5560 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul scolar 2012-2013


Angajarea personalului didacticPotrivit Legii nr. 1 din 2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, personalul din învățământul preuniversitar este format din personal didactic, personal didactic auxiliar, personal administrativ și personal nedidactic.
În cadrul  învățământului preuniversitar poate funcționa  și categoria denumită personal didactic asociat.
În învățământul preuniversitar de stat şi particular, posturile didactice se ocupă prin concurs organizat la nivelul unității de învățământ cu personalitate juridică, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoană care îndeplineşte condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
            Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi administrative dintr-o unitate de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
Concursul constă în:
              a) probă practică sau inspecție specială la clasă şi probă scrisă din didactica specialității la angajarea personalului didactic cu contract individual de muncă;
             b) prezentarea unui curriculum vitae şi susținerea unui interviu la angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat şi a personalului didactic pensionat.
Comisiile de concurs se aprobă de consiliul de administrație al unității de învățământ. Din comisia de concurs compusă din cadre didactice face parte în mod obligatoriu şi un reprezentant al inspectoratului şcolar județean. În situația în care concursul se organizează în consorții şcolare sau în asocieri temporare la nivel local ori județean, comisiile sunt validate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ.
În învățământul preuniversitar de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul de administrație al unității de învățământ care organizează concursul.
În învățământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unității de învățământ particular şi se comunică, în scris, inspectoratului şcolar.
Candidații care au dobândit definitivarea în învățământ, profesori cu drept de practică, şi au ocupat prin concurs validat, în condițiile metodologiei, de consiliul de administrație al unității de învățământ un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. Directorul unității de învățământ încheie cu aceştia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Pentru candidații care nu au dobândit definitivarea în învățământ, profesori debutanți, şi au ocupat prin concurs validat, în condițiile metodologiei, de consiliul de administrație al unității de învățământ un post didactic vacant, directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar. În situația în care aceşti candidați promovează examenul pentru definitivarea în învățământ, consiliul de administrație poate hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.
Pentru candidații care au ocupat prin concurs validat, în condițiile metodologiei, de consiliul de administrație al unității de învățământ un post didactic rezervat, directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar, respectiv până la revenirea titularului pe post. Consiliul de administrație al unității de învățământ poate decide prelungirea contractului individual de muncă şi în anul şcolar următor, în situația în care postul rămâne rezervat.
Directorii unităților de învățământ comunică în scris inspectoratului şcolar situația angajării pe posturi didactice a candidaților validați după concurs, a candidaților participanți la concurs şi nerepartizați, precum şi situația posturilor didactice şi a orelor rămase neocupate după concursul organizat la nivelul unității sau al consorțiilor şcolare.
Inspectoratul şcolar centralizează la nivel județean posturile didactice şi orele rămase neocupate, care vor fi repartizate în ordine:
            a) cadrelor didactice titulare într-o unitate de învățământ pentru completarea normei didactice;
            b) profesorilor debutanți aflați în stagiu practic;
            c) candidaților rămaşi nerepartizați după concursul organizat la nivelul unității sau al consorțiilor şcolare;
            d) pensionarilor, cu respectarea criteriilor de competență profesională.
Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învățământului participă cu statut de observator la toate etapele de organizare şi desfăşurare a concursurilor organizate la nivelul unității sau al consorțiilor şcolare.
Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învățământ responsabile cu instruirea şi educația.
Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcției.
Personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate națională se constituie din personalul didactic prevăzut în Legea nr. 1 din  2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare şi din corpul instructorilor militari, de ordine şi securitate publică și are drepturile şi îndatoririle care decurg din această lege cât şi cele ce decurg din calitatea de cadru militar în activitate, respectiv de funcționar public cu statut special.
În unitățile de învățământ sau în consorțiile şcolare din România, personalul didactic poate fi angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată de cel mult un an şcolar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv în plata cu ora, în condițiile legii.
Angajarea personalului didactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul unității, cu aprobarea consiliului de administrație.
Salarizarea personalului didactic din unitățile de învățământ de stat se face şi în funcție de performanțele profesionale, conform legii.
În Monitorul oficial nr. 758 din 27 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul nr. 5.560 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul scolar 2012-2013, ordin care reglementează  în detaliu mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012-2013.
    
Baza legală:

·          Legea nr. 53 din 2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
·          Legea nr. 1 din 2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare
·          Legea nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
·          Hotărârea Guvernului nr. 174 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
·          Hotărârea de Guvern  nr. 500 din 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare
·          Ordinul nr. 5560 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul scolar 2012-2013