luni, iunie 18, 2012

Notiunea conflictului de interese si stabileste noi obligatii in sarcina autoritatilor contractante si a ofertantilor


  Notiunea conflictului de interese


In M.Of. nr. 328 din data de 15 mai 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 170/2012 privind interpretarea art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Notiunea conflictului de interese

Conform Ordinului, urmatoarele situatii sunt de natura a determina aparitia conflictului de interese, in sensul art. 691 din O. U. G. nr. 34/2006:
  • membri ai consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare a ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
  • actionarii sau asociatii ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/ tertului sustinator sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
  • persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori;
  • persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori.

Obligatii suplimentare pentru autoritatile contractante si ofertanti

Totodata, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/ subcontractantului/tertului sustinator documente pe care le considera edificatoare pentru a se asigura ca niciunul dintre ofertanti nu se afla in situatiile de excludere prevazute la articolul referit.
In plus, autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in documentatia de atribuire persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica.

Sursa VASS Lawyers