vineri, august 10, 2012

Care sunt prevederile legale privind finanţarea şi baza materialã a învãţãmântului preuniversitar?

 
        Guvernul prorogă termenul pentru finantarea  de baza pentru învatamântul preuniversitar particular si confesional acreditat pentru 31 decembrie 2013.
        Potrivit art. 101 alin. (1)  din LEN, cu modificarile si completariele ulterioare, finanţarea unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar cuprinde finanţarea de bazã, finanţarea complementarã şi finanţarea suplimentarã.
 
    (2) Statul asigurã finanţarea de bazã pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învãţãmântul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum şi pentru elevii din învãţãmântul postliceal special de stat. Finanţarea de bazã se face în limitele costului standard per elev/preşcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului*).
--------------
    *) NOTÃ
*) Potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, prevederile art. 101 alin. (2) referitoare la finanţarea de bază pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional acreditat din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2013.
    *) Conform alin. (2) al art. 17 al art. II din Ordonanţa de urgenţã nr. 80 din 8 septembrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobatã cu modificãrile şi completãrile aduse de LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011, publicatã în Monitorul Oficial nr. 887 din 14 decembrie 2011, pânã la începutul anului scolar 2012-2013 nu se acorda finanţarea de bazã pentru elevii din învãţãmântul primar particular acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat, liceal particular acreditat, prevãzutã la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completãrile ulterioare.
 
       Începând cu anul 2014, finanţarea de bazã se asigură pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învãţãmântul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum şi pentru elevii din învãţãmântul postliceal special de stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    (3) În învãţãmântul preuniversitar particular, taxele de şcolarizare se stabilesc de consiliul de administraţie al fiecãrei instituţii sau unitãţi de învãţãmânt, în condiţiile legii.

    ART. 102  (1) Finanţarea învãţãmântului preuniversitar de stat, particular şi confesional se asigurã din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii.
    (2) Finanţarea învãţãmântului preuniversitar particular şi confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, în cazul învãţãmântului preşcolar, primar şi gimnazial obligatoriu, precum şi din alte surse, potrivit legii.

    ART. 103  (1) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului are drept de iniţiativã în domeniile politicii financiare şi resurselor umane din domeniul educaţiei şi colaboreazã cu alte ministere, cu autoritãţi locale, structuri asociative reprezentative ale autoritãţilor administraţiei publice locale, cu asociaţii reprezentative ale pãrinţilor, asociaţii reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, precum şi cu sindicatele reprezentative.
    (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bazã şi complementarã a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat.

    ART. 104 (1) Finanţarea de bazã asigurã desfãşurarea în condiţii normale a procesului de învãţãmânt la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale.
    (2) Finanţarea de bazã se asigurã din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru urmãtoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;
    b) cheltuielile cu formarea continuã şi evaluarea personalului;
    c) cheltuielile cu evaluarea periodicã internã a elevilor;
    d) cheltuielile materiale şi pentru servicii;
    e) cheltuielile cu întreţinerea curentã.
    (3) Finanţarea de bazã a unei unitãţi şcolare rezultã prin multiplicarea costului standard per elev/preşcolar cu coeficienţi specifici unitãţii şcolare şi cu numãrul de elevi şi se aprobã anual prin hotãrâre a Guvernului.
    (4) Baza de calcul al fondurilor alocate unitãţilor de învãţãmânt prin şi din bugetele locale, pentru finanţarea de bazã, o constituie costul standard per elev/preşcolar. Costul standard per elev/preşcolar se determinã pentru fiecare nivel de învãţãmânt, filierã, profil, specializare/domeniu. Determinarea costului standard per elev/preşcolar se face de cãtre Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învãţãmântului Preuniversitar, în condiţiile prezentei legi şi conform normelor metodologice elaborate de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotãrâre a Guvernului. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învãţãmântului Preuniversitar cuprinde reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, ai partenerilor sociali şi ai structurilor asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale. Alocarea fondurilor pentru finanţarea de bazã a unitãţii de învãţãmânt se face pe baza unei formule de finanţare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului care ia în considerare costul standard per elev/preşcolar, numãrul de elevi/preşcolari din unitatea de învãţãmânt, precum şi factorii de corecţie dependenţi de densitatea de elevi în zonã, severitatea dezavantajelor, de limba de predare şi alţi factori.
    (5) Finanţarea de bazã aprobatã anual prin legea bugetului de stat se repartizeazã pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de cãtre direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnicã de specialitate a inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    (6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate pentru unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat ca finanţare de bazã, nu pot fi executate silit pentru recuperarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina autoritãţilor administraţiei publice locale.

    ART. 105 (1) Finanţarea complementarã asigurã cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învãţãmânt preuniversitar de stat.
    (2) Finanţarea complementarã se asigurã din bugetele locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unitãţile de învãţãmânt preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, pentru urmãtoarele categorii de cheltuieli:
    a) investiţii, reparaţii capitale, consolidãri;
    b) subvenţii pentru internate şi cantine;
    c) cheltuieli pentru evaluarea periodicã naţionalã a elevilor;
    d) cheltuieli cu bursele elevilor;
    e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);
    f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
    g) cheltuieli pentru examinarea medicalã obligatorie periodicã a salariaţilor din învãţãmântul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectueazã gratuit;
    h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activitãţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învãţãmânt;
    i) cheltuieli pentru asigurarea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, pentru personalul angajat, preşcolari şi elevi;
    j) gestionarea situaţiilor de urgenţã;
    k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formãrii profesionale.
    (3) Finanţarea complementarã aprobatã anual prin legea bugetului de stat se repartizeazã pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de cãtre direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi cu asistenţa tehnicã a inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

    ART. 106  Finanţarea de bazã şi finanţarea complementarã se realizeazã pe baza contractului de management încheiat între directorul unitãţii de învãţãmânt preuniversitar şi primarul localitãţii/primarul de sector în a cãrei razã teritorialã se aflã unitatea de învãţãmânt, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean/primarul de sector, în cazul şcolilor speciale.

    ART. 107  (1) Finanţarea suplimentarã se acordã ca sumã globalã fixã din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului pentru premierea unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare.
    (2) Consiliile locale, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, contribuie la finanţarea suplimentarã, acordând granturi unitãţilor de învãţãmânt, în baza unei metodologii proprii.
    (3) Finanţarea suplimentarã se realizeazã pe bazã de contract încheiat între unitatea şcolarã şi finanţator.

    ART. 108 (1) Unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat pot obţine venituri proprii din activitãţi specifice, conform legii, din donaţii, sponsorizãri sau din alte surse legal constituite.
    (2) Veniturile proprii nu diminueazã finanţarea de bazã, complementarã sau suplimentarã şi sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administraţie. La sfârşitul anului bugetar, sumele necheltuite rãmân în contul unitãţii de învãţãmânt care le-a realizat şi se reporteazã pentru bugetul anual urmãtor.
    (3) Directorul şi consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt cu personalitate juridicã rãspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii.

    ART. 109 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului finanţeazã anual, în cadrul programelor naţionale aprobate prin hotãrâre a Guvernului, urmãtoarele competiţii:
    a) competiţii între şcoli care se bazeazã pe evaluarea instituţionalã a fiecãrei unitãţi de învãţãmânt dupã douã axe majore: incluziune şi performanţã. În urma evaluãrilor dupã fiecare dintre cele douã axe, se va realiza o clasificare a şcolilor pe 5 niveluri: "Excelent", "Foarte bun",, Bun", "Satisfãcãtor" şi "Nesatisfãcãtor". Sunt premiate atât şcolile cu excelenţã în incluziune, cât şi cele cu excelenţã în performanţã, de stat, particulare sau confesionale. Şcolile care obţin calificativul "Satisfãcãtor" sau "Nesatisfãcãtor" se supun monitorizãrii în vederea creşterii performanţelor;
    b) în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, şcolile vor desemna "Profesorul anului", ca semn al excelenţei în predare. La nivel judeţean şi naţional va fi desemnat "Profesorul anului" pentru fiecare disciplinã din planul de învãţãmânt. Excelenţa în predare va fi recompensatã financiar, prin programul naţional de stimulare a excelenţei didactice;
    c) performanţa elevilor la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţificã şi artisticã şi la olimpiadele sportive se recompenseazã financiar prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (2) În lansarea competiţiilor, Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului se consultã cu asociaţiile reprezentative ale pãrinţilor, asociaţiile reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, Consiliul Naţional al Elevilor şi cu sindicatele reprezentative.

    ART. 110 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual, de cãtre fiecare unitate de învãţãmânt preuniversitar, conform normelor metodologice de finanţare a învãţãmântului preuniversitar elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, se aprobã şi se executã conform legii.
    (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activitãţilor finanţate integral din venituri proprii se reporteazã în anul urmãtor şi se folosesc cu aceeaşi destinaţie sau, cu aprobarea consiliului de administraţie, se utilizeazã pentru finanţarea altor cheltuieli ale unitãţii de învãţãmânt.
    (3) Finanţarea unitãţilor de învãţãmânt special, a claselor de învãţãmânt special, a elevilor din învãţãmântul special, a liceelor speciale şi a CJRAE/CMBRAE se asigurã din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.

    ART. 111 (1) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, se asigurã urmãtoarele cheltuieli aferente unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar, inclusiv pentru învãţãmântul special:
    a) finanţarea programelor naţionale ale Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, aprobate prin hotãrâre a Guvernului;
    b) componenţa localã aferentã proiectelor aflate în derulare, cofinanţate de Guvernul României şi de organismele financiare internaţionale, precum şi rambursãrile de credite externe aferente proiectelor respective;
    c) bursele, aprobate prin hotãrâre a Guvernului, pentru elevii din Republica Moldova, etnicii români din afara graniţelor ţãrii, precum şi bursele pentru elevii strãini;
    d) organizarea evaluãrilor, a simulãrilor şi a examenelor naţionale;
    e) perfecţionarea pregãtirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare, pentru implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    f) finanţarea, prin hotãrâre a Guvernului, iniţiatã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, a unor programe anuale sau multianuale de investiţii, de modernizare şi de dezvoltare a bazei materiale a instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, inclusiv consolidãri şi reabilitãri de şcoli şi dotãri;
    g) finanţarea unor programe naţionale de protecţie socialã, stabilite prin reglementãri specifice;
    h) finanţarea privind organizarea de concursuri pentru elevi, pe obiecte de învãţãmânt şi pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, concursuri şi festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare, cu participare naţionalã şi internaţionalã, precum şi olimpiade internaţionale pe obiecte de învãţãmânt.
    (2) Finanţarea cheltuielilor privind inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, cluburile sportive şcolare, se asigurã din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (3) Cluburile sportive şcolare, precum şi palatele şi cluburile copiilor pot sã fie finanţate şi de autoritãţile administraţiei publice locale.
    (4) Consiliul judeţean/consiliile locale ale sectoarelor şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti alocã, prin hotãrâri proprii, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziţia acestora, în vederea finanţãrii unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, prin finanţarea complementarã.
    (5) Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti asigurã fonduri pentru organizarea şi desfãşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare judeţene/ale municipiului Bucureşti.
    (6) Cheltuielile aferente facilitãţilor acordate elevilor privind transportul pe calea feratã şi cu metroul se finanţeazã prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi din alte surse, potrivit legii.

Baza: Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011  educatiei nationale (actualizată pana la data de 12 dec. 2012)