luni, octombrie 15, 2012

Care este scopul şi care sunt obiectivele unei şcoli înfiinţate de către o biserică creştină baptistă?


 

Şcoala are ca scop, pe lângă scopul şi obiectivele generale şi particulare ale învăţământului preşcolar  şi şcolar românesc, formarea generaţiilor viitoare după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, oameni cu competenţă profesională şi integritate morală, care să aibă un impact pozitiv în dezvoltarea societăţii româneşti.

 Şcoala are ca misiune să educe, să inspire, să provoace şi să sprijine fiecare copil/elev să-şi atingă potenţialul maxim intelectual, social, fizic, emoţional şi spiritual, într-o atmosferă creştină de siguranţă şi apreciere, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al Cuvântului Său, a cadrelor didactice creştine, calificate, cu o bază materială modernă şi în parteneriat cu alte şcoli particulare şi de stat.

  Obiectivele prioritare ale Şcolii   sunt:

a)     să-l ajute pe elev să-şi  dezvolte o concepţie creştină despre lume şi viaţă,  integrându-şi viaţa şi studiile cu Biblia;

b)    să promoveze atitudinea de cetăţean loial, prin dezvoltarea înţelegerii şi aprecierii moştenirii noastre creştine şi naţionale ce cuprinde libertatea responsabilă, demnitatea umană şi acceptarea autorităţii;

c)     să promoveze înţelegerea faptului că timpul este un dar dat de Dumnezeu şi trebuie folosit în mod înţelept şi eficient;

d)    să promoveze obiceiuri sănătoase, inclusiv pregătirea fizică, responsabilitatea faţă de trupul său ca şi creaţie a lui Dumnezeu; 

e)     să promoveze standarde academice înalte, provocându-l pe fiecare copil/elev să-şi atingă potenţialul său unic;

f)      să-i ajute pe părinţi să devină conştienţi de societatea noastră seculară, schimbătoare, efectele ei asupra familiei şi asupra şcolii şi să-i ajute să înţeleagă implicaţiile acestui fapt pentru copiii lor;

g)     să-i ajute pe părinţi să înţeleagă obiectivele şi programele şcolii;

h)    să-l ajute pe fiecare copil/elev să câştige o înţelegere detaliată şi deprinderi folosite în comunicare şi în relaţionarea cu alţii, cum ar fi: scrisul, cititul, vorbitul, calculul;

i)      să ajute pe copil/elev să-şi dezvolte aptitudini biblice faţă de viaţă şi societate;

j)      să-l înveţe pe copil/elev atitudini creştine faţă de lucrurile materiale şi să-l încurajeze să-şi dezvolte o responsabilitate individuală în folosirea tuturor aptitudinilor;

k)    să-l înveţe pe copil/elev să aibă o perspectivă biblică asupra vieţii şi a muncii şi să-l  echipeze cu deprinderi în vederea relaţiilor interpersonale şi a eforturilor pe care trebuie să le depună în viitor;

l)      să-l înveţe pe copil/elev să cerceteze în mod independent, să raţioneze logic şi să gândească critic şi creativ;

m)  să-l înveţe pe copil/elev să trateze pe toată lumea cu dragoste şi respect, din moment ce toţi oamenii sunt purtători ai chipului lui Dumnezeu;

n)    să-l motiveze pe copil/elev să insiste în studiul independent în domeniile de interes personal;

o)       editeze cărţi, reviste, pliante, alte materiale tipărite şi audiovizuale, precum şi alte materiale instructive şi educaţionale;

p)    să ajute familiile cu eventuale disfuncţionalităţi, să facă faţă problemelor specifice create de contextul familial respectiv;

q)    să ajute familiile în creşterea lor profesională, educaţională şi spirituală şi să le ajute să dezvolte cămine hristocentrice, care reflectă o trăire biblică;

r)      să asigure un climat creştin, destins, afectuos şi creativ, care să favorizeze dezvoltarea optimă a personalităţii preşcolarilor şi şcolarilor prin  stimularea cunoaşterii lui Dumnezeu;

s)     să atragă   fonduri destinate atingerii scopurilor şi obiectivelor propuse;

t)     să coopereze îndeaproape cu părinţii în fiecare fază a dezvoltării copilului/elevului, în special în aspecte legate de programa şcolară;

u)    să cunoască şi să valorifice aptitudinile şi capacităţile cu care este înzestrat fiecare copil/elev;

v)    să dezvolte în copii/elevi o înţelegere şi o apreciere pentru lume, precum şi conştiinţa rolului pe care îl are omul pentru natura înconjurătoare şi responsabilitatea încredinţată lui de Dumnezeu pentru a o folosi şi a o îngriji aşa cum trebuie;

w)  să discute evenimente trecute şi prezente în toate domeniile, relaţionându-le la planul divin pentru om;

x)     să faciliteze accesul copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor la materiale informaţionale, publicaţii de specialitate etc. pentru crearea de tehnici şi metode pedagogice şi de comunicare;

y)     să favorizeze schimburi profesionale şi culturale interne şi internaţionale;

z)     să genereze o apreciere a artei, încurajând dezvoltarea talentelor copiilor/elevilor şi a exprimării lor personale în acest domeniu;

aa)    să îl ajute pe copil/elev să-şi dezvolte personalitatea, pe temeiul acceptării şi a înţelegerii corecte a propriei persoane ca fiind o persoană unică creată după chipul lui Dumnezeu, iubită de El, prin Isus Hristos;

bb)   să încurajeze dezvoltarea unei gândiri creştine cu privire la neprihănire şi păcat;

cc) să integreze adevărul lui Dumnezeu în domeniile de studiu şi să dezvolte un spirit de discernământ biblic la toate disciplinele;

dd)   să înveţe şi să încurajeze obiceiuri sănătoase de studiu;

ee)  să încurajeze dezvoltarea autodisciplinei şi a responsabilităţii copilului/elevului, bazate pe respectul şi supunerea faţă de Dumnezeu şi faţă de autoritatea sa, aşa cum a poruncit Dumnezeu;

ff)  să înveţe pe copii/elevi doctrinele de bază ale Bibliei;

gg)  să organizeze  conferinţe, simpozioane, parteneriate cu scop educaţional, de perfecţionare, cultural-civic;

hh)   să pregătească elevul din punct de vedere academic pentru a-şi continua educaţia spre meseria sau profesia pe care o va alege;

ii)   să prezinte Biblia ca fiind Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu – autoritatea finală – şi să înveţe dragostea şi respectul faţă de El, ca standard de viaţă;

jj)   să-i înveţe pe copii/elevi cum să biruiască păcatul.

kk)   să îl echipeze pe copil/elev pentru a fi un membru util al societăţii, unul care conştientizează dependenţa sa faţă de Dumnezeu şi responsabilitatea sa de a sprijini pe alţii cu viaţa lui;