sâmbătă, octombrie 20, 2012

Norme legale privind supravegherea sănătăţii personalului angajat în învăţământ

Î. Care sunt normele legale privind supravegherea sănătăţii personalului angajat în învăţământ?

R.  Potrivit ART. 233 din LEN, cu modificarile  si completarile ulterioare, personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instruirea şi educaţia.

Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc urm[toarele condiții:

-condiţiile de studii prevăzute de lege, 
-care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, 
-care dovedesc o conduită morală conformă deontologiei profesionale,
-care  sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.

  
Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Sănătăţii. 

Incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactică sunt stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii.

Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare şi de control care se consideră nedreptăţit poate solicita o expertiză a capacităţii de muncă.

Nu pot ocupa funcţiile prevăzute  mai sus persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului de administraţie, un nou examen medical complet. 

Aceeaşi prevedere se aplică, în mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalului din unităţile conexe învăţământului.

In conformitate cu Legea securităţii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, supravegherea sanatatii muncitorilor din orice domeniu de activitate, deci si din învăţământ este asigurata prin medici de medicina muncii.

Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii personalului angajat in învăţământ sunt examinările medicale la angajarea in munca, de adaptare, periodice, la reluarea activităţii, supravegherea speciala si promovarea sanatatii la locul de munca, acestea fiind realizate de către medicii de medicina muncii.

Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional se păstrează la medicul de medicina muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul (in acest caz fiind unităţile de învăţământ).

Conform H.G. nr. 1169/2011 pentru modificarea si completarea HG. 355/2007 privind supravegherea sanatatii angajaţilor:

a) Personalul didactic din instituţiile de invatamant:

Examen medical la angajare:

- examen clinic general

- examen psihiatric- la indicaţia medicului de medicina muncii

- examen coproparazitologic- pentru personalul educativ (educatori).

Examen medical periodic:

- examen clinic general- annual

- examen psihiatric- la indicaţia medicului de medicina muncii

- examen coproparazitologic- pentru personalul educativ (educatori)- anual

Contraindicatii:

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evulutive ( trebuie sa se efectueze examen radiologie pentru a se infirma prezenta unei tuberculoze evolutive)

- tulburări psihice de orice natura

- balbism, disartrie

- tulburări de comportament

- boli infectocontagioase in evoluţie

- alcoolism cronic.

b) Personalul care lucrează nemijlocit la prepararea alimentelor in bucătăriile unităţilor de alimentaţie publica si colectiva:


Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenţie : examenul tegumentelor si mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)

- examen coprobacteriologic

- examen coproparazitologie

Examen medical periodic:

- examen clinic general- semestrial (atenţie : examenul tegumentelor si mucoaselor, inclusiv al cavităţii bucale)

- examen coprobacteriologic- in trimestrul II sau III examen coproparazitologie- anual

Contraindicaţii:

- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice (furunculoze, piodermite) boli infectocontagioase in evoluţie

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare in evoluţie ( trebuie sa se efectueze examen radiologie pentru a se infirma prezenta unei tuberculoze evolutive)

c) Personalul care asigura intretinerea curăţeniei in unităţile de cazare publica si colectiva:


Examen medical la angajare:

- examen clinic general (atenţie : examenul tegumentelor)

spirometrie

- examen coproparazitologie

Examen medical periodic:

- examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)

- examen coproparazitologie - anual

- spirometrie - la indicaţia medicului de medicina muncii

Contraindicaţii:

- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice

- boli infectocontagioase in evoluţie

- leziuni tuberculoase pleuropulmonare in evoluţie ( trebuie sa se efectueze examen radiologie pentru a se infirma prezenta unei tuberculoze evolutive).

La angajare, medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinţa/ scrisoare medicala care sa ateste starea de sănătate a viitorului angajat.

Decontarea serviciilor medicale se realizează conform art. 105 alin. 2 lit. g) din Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

ORDINUL nr.4.840/IR 38.342/2.796 din 2005 al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind controlul medical anual pentru personalul din învăţământul preuniversitar
prevede in Anexa 


LISTA
incompatibilităţilor de ordin medical pentru categoriile profesionale menţionate la art. 4 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

A. Situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală:
  1. episoade acute ale bolilor psihotice;
  2. deteriorarea cognitivă, indiferent de etiologie;
  3. tulburări severe de comportament datorate bolilor mintale, inclusiv cele care pot însoţi tulburările de identitate de gen şi preferinţă sexuală, precum şi cele datorate consumului de alcool şi/sau de substanţe psihoactive.
B. Afecţiuni neurologice:
  • tulburări de vorbire care împiedică activitatea didactică:
    • balbismul foarte grav;
    • afazia (de orice etiologie).
C. Boli transmisibile în evoluţie, până la vindecare, inclusiv starea de purtător, până la sterilizare:

  • TBC evolutiv.