sâmbătă, noiembrie 02, 2013

Documente solicitate de ARACIP. Proceduri operationale care sa sustina Sistemul de control intern/managerial


 DOCUMENTE SOLICITATE DE ARACIP UNITATILOR DE  INVATAMANT PREUNIVERSITAR IN DIFERITE ETAPE ALE EVALUARII EXTERNE, CONFORM LEGISLATIEI SPECIFICE A CALITATII
Proceduri operationale care sa sustina Sistemul de control intern/managerial

DOCUMENT
BAZA LEGALA DIN ROMANIA
in care se stipuleaza obligatia unitatii de invatamant
1.     Actul constitutiv al furnizorului de educatie
2.     Statutul furnizorului de educatie
3.     Hotarare judecatoreasca de infiintare a furnizorului de educatie
4.     Codul de identitate fiscala (CIF) ale furnizorului de educatie
5.     Documente de detinere /utilizare a spatiilor scolare
6.     Documente de detinere /utilizare a bazei materiale
7.     Proiectul de dezvoltare institutionala -PDI / plan de actiune al scolii -PAS
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
8.     Planuri operationale
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
9.     Oferta educationala
OMECTS nr. 5547/2011 pnvind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
10.  Lista dotarilor disponibile
11.  Lista cu fondul de carte propriu
12.  Stat de functii
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
13.  Regulamentul de ordine interioara
14.  Lista protocoalelor, acordurilor de colaborare si a parteneriatelor incheiate de unitatea de invaatamant, pe ultimul ciclu de invatamant / Protocoalele de colaborare cu diferite institute parteneriate, cu unitati de invatamant similare din tara si din strainatate
15.  Contract educational
Legea nr. 1/2011 (Legea Educatiei Nationale) cu modificarile si completarile ulterioare
16.  Situatiile privind rezultatele elevilor la examenele de finalizare a studiilor. performantele obtinute la concursuri si olimpiade scolare, respectiv situatiile privind insertia absolventilor pe piata fortei de munca, dupa caz
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
17.  Oferta curriculara
18.  Lista obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate in proprietatea unitatii de invatamant
19.  Lista planurilor de invatamant si a programelor scolare
20.  Lista cadrelor didactice
21.  Declaratia - angajament a fiecarui cadru didactic care urmeaza sa desfasoare activitati de invatamant in unitatea scolara respectiva
22.  Acte privind inspectiile si controalele efectuate in unitatea de invatamant pe ultimul ciclu de invatamant, conform registrului de procese - verbale de inspectii
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
23.  Autorizatia sanitara de functionare, vizata pe anul in curs
O.MS nr. 1995/1995 pentru aprobarea Normelorde igiena privind unitatile pentru ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor
24.  Aviz PSI, daca este cazul, conform legislatiei in vigoare
H.G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu
25.  Autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca
Legea nr. 319/2006 a sanatatii securitatii in munca
26.  Regulamentul CEAC
27.  Decizie privind desemnarea membrilor CEAC
28.  Strategia CEAC
29.  Raportul anual de evaluare interna a calitatii -RAEI
30.  Proceduri operationale care sa sustina Sistemul de control intern/managerial
OMF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare
31.  Proceduri de autoevaluare institutionala
32.  Proceduri de evaluare sistematica a asteptarilor educabililor, parintilor si altor beneficiari relevanti
33.  Proceduri de de evaluare sistematica a satisfactiei personalului
34.  Proceduri de comunicare interna, decizie si raportare
35.  Proceduri de comunicare externa cu beneficiarii educatiei, cu institutii si angajatori
36.  Proceduri de identificare si de prevenire a perturbarilor majore
37.  Proceduri de control al documentelor si al inregistrarilor
38.  Proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire si imbunatatire a calitatii
39.  Procedura de informare regulata a elevilor si parintilor privind progresul realizat si rezultatele scolare
40.  Proceduri de colectare regulata a feed-back ului din partea elevilor si a altor factori interesati interni si externi
41.  Instrumente de monitorizare si evaluare interna specifice unitatii de invatamant (ghiduri de interviu, chestionare, instrumente de analiza cantitativa si calitativa)
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
42.  Documente privind progresul in dotarea cu echipamente, materiale, manuale, auxiliarele curriculare, biblioteca/centrul de documentare si informare (CDI)
43.  Evidenta activitatii de perfectionare si formare continua a personalului /participarea cadrelor didactice la programe si activitati de dezvoltare profesionala
44.  Portofolii de progres ale elevilor (fise / documente de evaluare, indicatori de performanta, lucrari /teste / produse ale activitatii) 
45.  Portofoliile cadrelor didactice (planificari calendaristice, proiectele activitatilor de invatare, lista manualelor si a auxiliarelor curriculare utilizate, instrumente de evaluare pentru elevi, seturi de bareme de notare ale testelor / lucrarilor elevilor)
46.  Procedura privind accesul la informatiile de interes public
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
47.  Formulare tip - Cerere, solicitare informatii de interes public; reclamatie administrativa; raspuns la cerere; raspuns la reclamatie administrativa
48.  Registru pentru inregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public
49.  Contracte de munca
Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificari si completarile ulterioare
50.  Decizii de numire pe post
51.  Fise de post
52.  Fise anuale de evaluare a activitatii
53.  Decizii de incetare a raporturilor contractuale
54.  REVISAL (partea care poate fi imprimata)
55.  Scheme orare pe nivel de studiu
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
56.  Orarul unitatii de invatamant
57.  Planul de scolarizare
58.  Registrul de procese-verbale
59.  Documente scolare
OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamânt preuniversitar
60.  Acte de studii
61.  Graficul activitatilor extracurriculare
OMECTS nr. 5547/20112011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
62.  OrganigramaBaza legală:

  1. OUG nr. 75/2005, aprobata prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
  2. HG nr. 22/2007 pnvind aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie
  3. HG nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de acreditare si evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar
  4. HG nr. 1 534/2008 pnvind aprobarea standardelor de referinta si indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamintul preuniversitar
Sursa: Comunicat ARACIP nr. 181/2012

marți, octombrie 22, 2013

Scutirile de impozit pentru cladiri si scutirile de la plata impozitului pe profit
Care sunt prevederile Codului Fiscal privind scutirile de la plata impozitului  pentru   cladiri  ?


R: Art. 250 din CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003  cu modificarile si completarile ulterioare ( Legea nr. 571/2003) prevede următoarele:

   

Art. 250 (1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:
    1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
    2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
    3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
    4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
    5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
    6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;
    7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
    7^1. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
    8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
    9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
    10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
    12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;
    14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
    15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
    16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;
    17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
    18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
    19. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.
    20. clădirile care aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
    (2) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri.
    (3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10-13 se aplică pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.Care sunt prevederile Codului Fiscal privind scutirile pentru de la plata impozitului pe profit pentru culte, instituţiile de învăţământ particular acreditate  si  autorizate si pentru ONG-uri?


    
R: Art. 15 din CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003  cu modificarile si completarile ulterioare ( Legea nr. 571/2003) prevede următoarele scutiri:


    Art. 15 (1) Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:
    a) trezoreria statului;
    b) instituţiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, dacă legea nu prevede altfel;
    b^1) persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul IV^1;
    c) abrogată;

    d) fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat;
    e) abrogată;

    f) cultele religioase, pentru: venituri obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, potrivit legii, venituri obţinute din chirii, alte venituri obţinute din activităţi economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obţinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent şi/sau în anii următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ, pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
    g) instituţiile de învăţământ particular acreditate, precum şi cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior, cu modificările ulterioare;
    h) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile obţinute din activităţi economice şi care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune;
    i) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
    j) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii.
    k) Banca Naţională a României.
    l) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii.

    (2) Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri:
    a) cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;
    b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
    c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
    d) veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;
    e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
    f) dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite;
    g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
    h) resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;
    i) veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
    j) veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;

    k) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale.
    l) sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
    m) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
    n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.


    (3) Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevăzută la alin. (2). Organizaţiile prevăzute în prezentul alineat datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, după caz.


    (4) Prevederile alin. (2) şi (3) sunt aplicabile şi persoanelor juridice care sunt constituite şi funcţionează potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.