sâmbătă, ianuarie 19, 2013

Diferenta dintre donatie si sponsorizare


Care este diferenta dintre donatie si sponsorizare?
Raspuns:
Donația reprezintă un contract, prin care părţile persoane fizice sau juridice, denumite donator şi respectiv donatar, acţionează prin transmiterea de la donator la donatar a unor bunuri mobile sau/şi imobile, fără a cere nimic în schimbul acestei operaţiuni (donatorul acţionând cu titlu gratuit).
Deşi are titlu gratuit, donaţia se face în formă autentică, prin contract scris, ce trebuie acceptat de reprezentanţii ambelor părţi.
O excepţie de la regula formei autentice a donaţiei este darul manual, reglementat de art 644 al codului civil.
Pentru valabilitatea darului manual este necesară şi suficientă înmânarea de la donator la donatar a bunului mobil, deci este considerat valabil prin manifestarea voinţei de a da a donatorului.
Darurile manuale nu pot avea ca obiect bunuri imobile (o casă sau un teren), bunuri mobile incorporale (un drept de creanţă, un drept de proprietate intelectuală, un fond de comerţ – pentru că nu sunt susceptibile, de a fi transferate şoi dobândite printr-o predare şi primire efectivă), sau bunuri viitoare.
Pot face obiectul darului manual obiectele mobile corporale, cu condiţia ca ele să existe la momentul înmânării. Spre exemplu: titlurile la purtător (creditorul nu este individualizat, ci numai debitorul), sumele de bani (indiferent de cuantumul lor – pentru că legea nu face vreo distincţie în raport de cuantum), diverse obiecte (masă, scaun, aparat foto, video, etc.).
Sponsorizarea este o sursă de venit pentru asociaţii şi fundaţii, potrivit art 46 alin.1 lit.e şi alin.2 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Şi este reglementată prin Legea nr.32/1994, cu modificările ulterioare.
Este un act juridic prin care două persoane fizice sau juridice din străinătate sau din România, convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.
Poate fi beneficiar al sponsorizării:
- Orice persoană juridică fără scop lucrativ (asociaţii şi fundaţie), care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
- Instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile din domeniile prevăzute mai sus pentru asociaţii şi fundaţii
- De asemeni pot fi sposnorizate în condiţiile legii emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile prevăzute pentru asociatii/fundaţii
- Orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevăzute pentru asociaţii/fundaţii este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.
Sponsorizarea reprezintă o liberalitate, un act cu titlu gratuit, şi de aceea natura acestui act nu trebuie afectată sau chiar modificată printr-o contraprestaţie a beneficiarului, constând în efectuarea de reclamă sau publicitate de tip comercial pentru sponsor. În acest cay nu mai este vorba de o sponsorizare (liberalitate) ci de un contract oneros, de tipul celui de prestări servicii de publicitate.
Diferenţa dintre o donaţie şi o sponsorizare constă în avantajele fiscale de care beneficiază atât sponsorii cât şi beneficiarii în urma unei sponsorizări.
În acest caz, beneficiarii sunt scutiţi de plata impozitului pe venit, iar sponsorii, se bucură de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, dar nu mai mult de:
- 10% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: cultură, artă, învăţământ, sănătate, asistenţă socială şi servicii sociale, acţiuni umanitare, protecţia mediului,
- 8% din baza impozabilă pentru sposorizări în domeniile: educaţie, drepturile omului, ştiinţă-cercetare fundamentală şi aplicată, filantropic, de întreţinere, de restaurare, conservare, şi punere în valoare a monumentelor istorice, sport – cu excepţia fotbalului
- 5% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile religios, social şi comunitar, reprezentarea intereselor asociaţiilor profesionale, fotbal.
Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legii, un impozit pentru un venit realizat în România, şi care efectuează sponsorizări, beneficiază de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării calculat la cursul de schimb valutar al zilei, în aceleaşi cote care sunt aplicate persoanelor fizice sau juridice române.
La adresa inistor@gmail.com puteti comanda modelele de contracte mai sus mentionate.

Niciun comentariu: