joi, februarie 28, 2013

Abateri grave de la conduita profesionala si contraventii privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorilor autorizaţi, a taximetriştilor şi a  dispecerilor taxi  

(1) Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorilor autorizaţi sunt:

a)   folosirea de documente sau declaraţii pe propria răspundere false în autorizarea ori executarea serviciului respectiv;
b)    practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii
fiscale;
c)  încălcarea repetată a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;
d)   încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului şi ale regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului;
e)   încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalităţii, siguranţa, calitatea şi continuitatea serviciului;
f)  încălcarea repetată a prevederilor privind protecţia clientului şi protecţia mediului;
g)    încălcarea repetată a obligaţiei de a asigura corecta funcţionare a aparatelor de taxat;
h)    transmiterea autorizaţiilor taxi, pentru a fi utilizate de către alte persoane juridice sau fizice;
i)   utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat şi a staţiilor radio procurate nelegal;
j) folosirea taximetriştilor care nu deţin atestat profesional sau al căror atestat are valabilitatea depăşită, precum şi a taximetriştilor al căror cazier de conduită profesională conţine abateri grave;
k) încălcarea repetată a obligaţiei de a înştiinţa în scris autoritatea de autorizare la a cărei bază de date este arondat taximetristul în legătură cu încetarea contractului individual de muncă sau în legătură cu sancţiunile disciplinare pe care le-a aplicat acestuia, precum şi de a solicita taximetristului cazierul de conduită profesională înainte de a-l utiliza;
l) nedeclararea sau declararea incorectă a veniturilor realizate din sumele încasate din prestaţiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de încheiere zilnică, de rapoartele memoriei fiscale ori de alte documente, după caz;
m) persoana desemnată nu a declarat că are interdicţia de a profesa, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau în cazurile prevăzute de Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
n) persoana desemnată nu deţine în evidenţă cazierul de conduită profesională pentru fiecare taximetrist utilizat.

(2)    Abaterile grave de la conduita profesională a taximetriştilor sunt:

a)  încălcarea repetată a obligaţiilor pe care le au în relaţiile cu clienţii şi cu autorităţile competente de control;
b)  încălcarea repetată a obligaţiei de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, fără ca aceasta să fie înregistrată de aparatul de taxat, precum şi a obligaţiei de a emite şi elibera bonul pentru client;
c)  încălcarea interdicţiei de a se implica, prin intermediul taxiului sau fără, în acţiuni cu caracter infracţional ori antisocial;
d)  încălcări repetate ale interdicţiei de a realiza intervenţii asupra regimului de operare a aparatului de taxat, asupra modului de înregistrare în taximetru şi memoria fiscală a parametrilor serviciului, în scopul creşterii sumei de încasat sau al ştergerii înregistrării în memoria fiscală;
e)    refuzul repetat nejustificat al executării cursei la cererea expresă a clientului;
f)  încălcarea repetată a obligaţiei de a nu scoate din funcţiune aparatul de taxat în timpul executării unei curse;
g)   utilizarea în timpul prestării serviciului a altui aparat de taxat decât cel fiscalizat pe autoturismul respectiv;
h)   încălcarea repetată a interdicţiei de a executa serviciul de transport în regim de taxi în alte localităţi decât în condiţiile prevăzute de lege.

(3)   Abaterile grave de la conduita profesională a dispecerilor taxi sunt următoarele:

a) încălcarea interdicţiei de a realiza contracte de dispecerizare aplicând proceduri discriminatorii transportatorilor autorizaţi deserviţi;
b)   încălcarea interdicţiei de a deservi autovehicule fără ca acestea să deţină autorizaţii taxi sau care deţin autorizaţii taxi ce nu le aparţin ori sunt emise de autoritatea de autorizare a altor localităţi;
c)  încălcarea interdicţiei de a utiliza practici destinate controlului pieţei, practici monopoliste şi practici destinate eliminării ori distorsionării concurenţei;
d)    încălcarea repetată a obligaţiei de a informa clientul, la cererea acestuia, asupra modului de realizare a comenzii şi asupra tarifelor practicate.

Abaterile grave de la conduita profesională pot constitui motivele reţinerii şi retragerii autorizaţiei de transport sau a autorizaţiei de dispecerat taxi, precum şi ale anulării certificatului de atestare a pregătirii profesionale ori a certificatului de competenţă profesională, ca urmare a constatării acestor abateri în urma controalelor sau a sesizărilor primite.
 Legea nr. 38 din 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările si completările ulterioare prevede:

Art. 55. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
   1.      cu amendă de la 100 lei la 500 lei:
   a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 22 şi art. 52 alin. (3) lit. a), c), e), f), j), k), o), u) şi x);
   b) aplicabilă clienţilor pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) lit. b) şi d);
   2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:
   a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 19, art. 34, art. 35 alin. (2) şi art. 43;
   b) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (5)-(7) şi art. 52 alin. (2) lit. b), c), d), e), j) şi k);
   c) aplicabilă taximetriştilor sau interpuşilor acestora care abordează clienţii în interiorul aeroportului, cu încălcarea prevederilor art. 241 alin. (3).
   3. cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei:
   a) aplicabilă taximetriştilor pentru intervenţii asupra componentelor aparatului de taxat, în scopul majorării preţului transportului sau neincluderii unor venituri realizate în memoria fiscală, precum şi pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (7) şi art. 52 alin. (3) lit. g), p), r), s) şi v), precum şi conducătorilor auto sau transportatorilor autorizaţi, după caz, pentru nerespectarea prevederilor privind transportul în regim de închiriere ale art. 25 alin. (6) şi, respectiv, art. 25 alin. (7);
   b) aplicabilă clienţilor pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) lit. a) şi e);
   c) aplicabilă funcţionarilor autorităţii de autorizare responsabili pentru nerespectarea prevederilor art. 11, art. 14 alin. (5), art. 54 alin. (5), art. 66 şi art. 67 alin. (2), (3) şi (5);
   d) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) şi art. 52 alin. (5) lit. b), d) şi e);
   e) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), art. 35 alin. (1) şi (3) şi art. 67 alin. (1) şi pentru utilizarea de conducători auto care nu sunt apţi medical şi psihologic sau nu deţin atestat profesional valabil;
   f) aplicabilă conducătorilor auto pentru nerespectarea prevederilor art. 36 alin. (3);  
   4. cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei:
   a) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 141 alin. (3) şi (4), art. 48 şi 49, precum şi pentru utilizarea de aparate de taxat nefiscalizate sau care funcţionează cu încălcarea prevederilor prezentei legi;
   b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (5) lit. a), c), f), g) şi h);
   5. cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei:
   a) aplicabilă transportatorilor pentru nerespectarea prevederilor art. 7 şi 8;
   b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru funcţionarea fără autorizaţie de dispecerat taxi valabilă.
             
Pe lângă sancţiunile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare se dispun şi măsuri administrative, ca sancţiuni complementare, privind reţinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, după caz, a unor autorizaţii, copii conforme, atestate profesionale sau contracte. 

Reţinerea autorizaţiilor taxi sau a oricăror copii conforme ale autorizaţiei de transport, precum şi a ecusoanelor respective, până la rezolvarea cazurilor, dar nu mai mult de 30 de zile, se aplică în vederea rezolvării cazurilor de încălcare a prevederilor art. 12 alin. (2) şi art. 25 alin. (7). 

Reţinerea atestatului profesional al conducătorului auto până la 5 zile se aplică în vederea respectării prevederilor art. 561 alin. (1). 

Suspendarea autorizaţiei taxi sau a oricărei copii conforme a autorizaţiei de transport, precum şi a ecusoanelor aferente, pentru o perioadă de 1-3 luni, este aplicabilă în următoarele cazuri: 

a) nerespectarea prevederilor art. 143 alin. (4), art. 15 alin. (5) şi (6), art. 19, art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (1) şi art. 31;
b) nerespectarea prevederilor privind obligaţiile transportatorilor autorizaţi în legătură cu emiterea şi utilizarea rapoartelor de închidere zilnică şi a rapoartelor memoriei fiscale. 

Retragerea autorizaţiei taxi sau a oricărei copii conforme a autorizaţiei de transport, precum şi a ecusoanelor aferente este aplicabilă în următoarele cazuri: 

 a) odată cu retragerea autorizaţiei de transport;
 b) pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), art. 12 alin. (3), art. 143 alin. (5) şi art. 25 alin. (8);
 c) dacă pe taxiul respectiv este utilizat un alt aparat de taxat decât cel fiscalizat corespunzător sau un aparat de taxat nefiscalizat;
 d) dacă autovehiculul destinat transportului în regim de închiriere execută transport în regim de taxi. 

 Retragerea autorizaţiei de transport este aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art. 10 alin. (1) privind netransmisibilitatea şi ale art. 143 alin. (2). 

Retragerea autorizaţiei de dispecer taxi este aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art. 15 alin. (1) sau (4), art. 16 şi art. 52 alin. (5) lit. g). 

Anularea contractului de atribuire în gestiune a executării serviciului de transport respectiv se aplică în cazul în care titularul contractului de atribuire încalcă prevederile art. 141 alin. (3) sau (4) şi art. 143 alin. (1). 

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale al conducătorului auto care este taximetrist sau angajat al unui transportator autorizat care execută transport în regim de închiriere se reţine de către organele de control în drept dacă se constată că transportul respectiv s-a efectuat cu încălcarea prevederilor art. 18 şi art. 52 alin. (3) lit. b), c), e), f), g), k) şi o), în cazul transportului în regim de taxi, precum şi fără a avea la bord contractul şi documentele fiscale care să dovedească plata anticipată a transportului în regim de închiriere. 

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale reţinut, împreună cu o copie de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei care a determinat reţinerea, se depune la autoritatea competentă pentru aplicarea sancţiunii corespunzătoare, după care certificatul se restituie nu mai târziu de 5 zile de la data reţinerii. 

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se pot folosi căile de atac prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor prevăzute la art. 37 alin. (1). 

În cazul utilizării unui autoturism pentru transportul public de persoane fără ca acesta să deţină autorizaţie taxi sau, după caz, copie conformă ori dacă aceste documente au valabilitatea depăşită sau nu sunt conforme cu transportul efectuat ori cu prevederile prezentei legi, precum şi în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (7) şi art. 36 alin. (3), odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, prevăzută de prezenta lege, se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru 6 luni.

Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri. 

Plăcuţele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare şi o copie a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare se predau, în termen de maximum 3 zile, inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care notifică deţinătorului autoturismului faptul că suspendarea dreptului de utilizare a acestuia încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reţinere a acestora. 

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autoturismului încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

   a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data procesului-verbal de reţinere;
   b) se depune dovada achitării amenzii contravenţionale.

După epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, se notifică deţinătorului prelungirea suspendării pentru încă 6 luni.

Dacă în decurs de cel mult 12 luni de la încetarea ultimei suspendări a dreptului de utilizare a autoturismului se aplică o nouă suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevăzut la alin. (4) lit. a).

Pe perioada suspendării dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi reînmatriculat.
   


vineri, februarie 22, 2013

Reglementarea activitatii de transport persoane/bunuri in regim de taxi in Municipiul Deva

Hotararea CL nr. 335 pentru reglementarea activitatii de transport persoane/bunuri in regim de taxi in Municipiul Deva

 

Hotararea nr. 26 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activităţii de transport persoane/bunuri în regim de taxi în Municipiul Deva

Aici http://www.primariadeva.ro/hotarari-2012/hotararea-nr-26-privind-modificarea-hotararii-consiliului-local-nr-335-2008-privind-reglementarea-activitatii-de-transport-persoane-bunuri-in-regim-de-taxi-in-municipiul-deva

anexe la regulament

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.335/2008 privind reglementarea activităţii de transport persoane/bunuri în regim de taxi în municipiul Deva

http://www.primariadeva.ro/proiecte-de-hotarari-2013/proiect-de-hotarare-pentru-modificarea-hotararii-consiliului-local-nr-335-2008-privind-reglementarea-activitatii-de-transport-persoane-bunuri-in-regim-de-taxi-in-municipiul-deva          

miercuri, februarie 20, 2013

Organizarea si funcționarea Creşei Deva Creșa se organizează si funcționează ca un  centru cu program de lucru zilnic, între orele 6.00-18.00, de luni până vineri.
Creșa este organizata din punct de vedere educațional pe grupe de vârsta, astfel:
a)      grupa mică: copii   între  1 – 2 ani;
b)      grupa mare: copii   între  2 – 3 ani.
Grupele sunt  eterogene iar repartizarea fraților si a prietenilor de vârste diferite  se face în aceeași grupă.
 În situația în care copilul antepreșcolar înscris în creșă împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul  până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani.

Creșa are următoarele compartimente funcționale:
o   spațiu  pentru întâlniri cu părinții si/sau cu persoane din afara unității,
o   spațiu pentru desfășurarea activităților în aer liber,
o patru saloane copii, (două zone pentru joc liber și două zone pentru activitate/învățare),
o   două dormitoare,
o   două băi copii,
o   spălătorie,
o   trei toalete angajați,
o   un cabinet medical,
o   izolator,
o   filtru vestiar pentru personal,
o   magazii de materiale,
o   sală de mese,
o   birou contabilitate,
o   birou resurse umane,
o   birou administrator,
o   birou director.

Creșa functioneaza pe tot parcursul anului, inclusiv in timpul vacantelor şcolare, perioada in care nu se organizeaza proces instructiv-educativ.
Creșa poate fi inchisă temporar, cu acordul inspectoratului scolar si cu informarea părintilor, cel mult  30 de zile pe an, pentru curatenie, reparatii sau dezinsectie.
In  masura posibilitatilor, pe perioada inchiderii altor unitații, copiii pot fi transferati temporar la Creșa Deva.
Cheltuielile si raspunderea corespunzatoare cresterii, ingrijirii si educarii copilului, pe perioada transferului, sunt in sarcina Creșei Deva.
Decontarea cheltuielilor se realizeaza pe baza documentelor justificative inaintate de catre Creșa Deva, in termen de 45 de zile de la încetarea acordării serviciilor.
Perioadele menţionate se aduc la cunostinta tuturor reprezentantilor legali cu cel putin 45 zile inainte de inchidere.
Inscrierea copiilor in creșă se face de regulă la inceputul anului scolar sau, in situatii deosebite, in timpul anului scolar, in ordinea depunerii dosarului si in limita locurilor disponibile si a planului de scolarizare aprobat.
Prin exceptie, in cazul in care se solicita inscrierea fratilor sau a copiilor aflati in ingrijirea aceluiasi parinte/reprezentant legal si nu este liber decat un loc la grupa de varsta a copiilor, se va suplimenta numarul de locuri din grupa de varsta corespunzatoare cu numarul de copii aflati in această situatie.
Procedurile si criteriile pentru departajarea copiilor la inscriere sunt stabilite de catre director, in colaborare cu consiliul de administratie al unitatii de invatamant care coordoneaza metodologic activitatea de educatie anteprescolara a creșei si sunt facute publice prin afisarea la sediul unitatii de educatie anteprescolara.
La inscrierea copiilor în creșă nu se percep taxe de inscriere.
Este interzis refuzul inscrierii copiilor in creșă pe criterii discriminatorii bazate pe: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenta la o categorie defavorizată.
                                  
REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL CREŞEI DEVA
Anexa nr. 3 la HCL nr. 167/2014

Cap. I  Dispoziții generale

Art.1.  (1) Creșa Deva este un serviciu de interes local, public care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie a copiilor de vârstă antepreșcolară a cărei organizare si funcționare respectă prevederile Legii nr. 263/2007 privind inființarea, organizarea si funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Creșa Deva, numită în continuare Creșa, face parte atât din sistemul național de servicii sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, prin furnizarea de servicii de ingrijire si supraveghere, cât și din sistemul de învățământ preuniversitar reglementat de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, prin furnizarea de servicii de educație timpurie antepreșcolară.
(3) Creșa  se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva conform Hotărârii Consiliului Local Deva nr. 318 din  2001 privind aprobarea protocolului de predare-primire a patrimoniului Creșei de la Spital  către Consiliul Local Deva.
(4) Creșa are personalitate juridică proprie, are conturi separate si își conduce evidențele financiar-contabile ca oricare instituție cu personalitate juridică.
(5) Consilierea juridica si avizarea documentelor din punct de vedere juridic se va asigura de către  Biroul juridic, autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.
 (6) Creșa are sediul în Deva, str. Aleea Viitorului, nr.5, jud. Hunedoara.

Art.2. (1) Proiectul instituțional al Creșei cuprinde misiunea, scopul, obiectivele și activitățile specifice.
           (2) Proiectul instituțional al creșei este următorul:
a)       Viziunea creșei: participarea la scopul general de formare  armonioasă mentală,  emoțională și fizică  a copiilor de vârstă antepreșcolară astfel încât fiecare copil să atingă potențialul maxim specific vârstei;
b)       Misiunea creșei este acordarea pe timpul zilei de servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie copiilor de vârstă antepreșcolară într-o atmosferă de siguranță, în vederea integrării acestora în comunitate;
c)       Valorile creșei: responsabilitate, excelență, creativitate, respect pentru diversitate.

Art.3.   În  vederea îndeplinirii  scopului propus,  Creșa  desfășoară în principal, următoarele activități specifice:
a)        asigură servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor  de vârstă antepreșcolară, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;
b)        asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor, prin personalul angajat  specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;
c)       asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;
d)       asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;
e)       colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;
f)        asigură consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat  și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;
g)       contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizează instituțiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat și prin contracte/ protocoale cu persoane fizice autorizate și/sau structuri specializate;
h)       contribuie la stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;
i)         urmărește realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă și protectivă a mediului și a activităților de învățare;
j)         promovează jocul ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;
k)       promovează interacțiunea cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei;
l)         urmărește sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor;
m)     permite fiecărui antepreșcolar să-și urmeze drumul său personal de creștere, oferindu-i modelul de comportament civilizat, etic, de limbaj și echilibru emoțional;
n)       promovează standarde academice înalte, provocându-l pe fiecare antepreșcolar să-și atingă potențialul său unic;
o)       ajută pe antepreșcolar să-și  dezvolte o concepție sănătoasă despre lume și viață încă din primii ani ai existenței;
p)       promovează obiceiuri sănătoase, inclusiv educația fizică, învățând copilul  responsabilitatea față de trupul său; 
q)       ajută pe fiecare copil  să câștige deprinderi folosite în comunicarea și în relaționarea cu alții;
r)        învață pe copil atitudini corecte față de oameni, animale, bunurile materiale;
s)       învață pe copil să cerceteze în mod independent, să raționeze logic și să gândească critic și creativ;
t)        învață pe copil să trateze pe toată lumea cu dragoste și respect;
u)       generează a atitudine  o apreciere a artei, încurajând dezvoltarea talentelor copiilor și a exprimării lor personale în acest domeniu;
v)       facilitează accesul copiilor, a cadrelor didactice și nedidactice, a părinților la materiale informaționale, publicații de specialitate etc. pentru crearea de tehnici și metode pedagogice și de comunicare;
w)     editează cărți, reviste, pliante, alte materiale tipărite și audiovizuale, precum și alte materiale instructive și educaționale;
x)        ajută pe părinți să cunoască și să valorifice aptitudinile și capacitățile cu care este înzestrat  fiecare copil;
y)        cooperează îndeaproape cu părinții în fiecare fază a dezvoltării copilului;
z)        ajută pe părinți să devină conștienți de societatea în care trăim, de dinamica socială, de efectele ei asupra familiei și asupra educației și îi ajută să înțeleagă implicațiile acestui fapt pentru copiii lor;
aa)    ajută pe părinți să înțeleagă Proiectul instituțional al Creșei și  obiectivele/programele   Consiliului Local Deva;
bb)   urmărește promovarea metodelor de predare alternative, metode bazate pe dezvoltarea abilităților și a creativității, a autoevaluării și acceptării de sine;
cc)   promovează  educația pro-natura, protecția mediului, proiecte ecologice pentru copii și   contribuie la organizarea de activități de instruire în aceste domenii;
dd)   contribuie la îmbunătățirea relațiilor interfamiliale prin psihoterapie de familie, consiliere spirituală, consiliere juridică   și  contribuie la prosperarea  familiilor cu condiții sociale precare;
ee)   atrage  fonduri destinate atingerii scopurilor și obiectivelor propuse.

Cap. II  Organizarea si funcționarea

Art.4.  (1) Creșa se organizează si funcționează ca un centru cu program de lucru zilnic, între orele 6.00-18.00, de luni până vineri.
 (2) Creșa este organizata din punct de vedere educațional pe grupe de vârsta, astfel:
a)      grupa mică: copii   între  1 – 2 ani;
b)      grupa mare: copii   între  2 – 3 ani.


(3) Grupele sunt  eterogene iar repartizarea fraților si a prietenilor de vârste diferite  se face în aceeași grupă.
            (4) În situația în care copilul antepreșcolar înscris în creșă împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul  până la finalizarea anului școlar.

Art.5. (1) Creșa are următoarele compartimente funcționale: spațiu  pentru întâlniri cu părinții si/sau cu persoane din afara unității, patru saloane copii, (două zone pentru joc liber și două zone pentru activitate/învățare), două dormitoare, două băi copii, o spălătorie, trei toalete angajați, un cabinet medical, izolator, filtru vestiar pentru personal,  două magazii de materiale, o sală de mese, birou contabilitate, birou resurse umane, birou administrator, birou director.
(2)Creșa  dispunde și de un teren pentru desfășurarea activităților în aer liber.

 Art.6.  (1) Creșa funcționeaza pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul vacanțelor şcolare, perioada în care nu se organizeaza proces instructiv-educativ.
            (2) Creșa poate fi închisă temporar, cu acordul inspectoratului școlar și cu informarea părinților, cel mult  30 de zile pe an, pentru curațenie, reparații sau dezinsecție.
             (4) În  măsura posibilităților, pe perioada închiderii altor unități, copiii pot fi transferați temporar la Creșa Deva.
             (5) Cheltuielile și răspunderea corespunzătoare creșterii, îngrijirii si educării copilului, pe perioada transferului, sunt în sarcina Creșei Deva.
            (6) Decontarea cheltuielilor se realizează pe baza documentelor justificative înaintate de către Creșa Deva, în termen de 45 de zile de la încetarea acordării serviciilor.
            (7) Perioadele prevăzute la alin. (2) se aduc la cunoștința tuturor reprezentanților legali cu cel puțin 45 zile înainte de închidere.

Art. 7. (1) Înscrierea copiilor in creșă se face de regulă la începutul anului școlar sau, în situații deosebite, în timpul anului școlar, în ordinea depunerii dosarului și în limita locurilor disponibile și a planului de școlarizare aprobat.
             (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care se solicită înscrierea fraților sau a copiilor aflați în îngrijirea aceluiași părinte/reprezentant legal și nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflați în această situație.
            (3) Procedurile și criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere sunt stabilite de către director, în colaborare cu consiliul de administrație al unității de învatământ care coordonează metodologic activitatea de educație antepreșcolară a creșei și sunt făcute publice prin afișarea la sediul unitații de educație antepreșcolară.
            (4) La înscrierea copiilor în creșă nu se percep taxe de înscriere.
            (5) Este interzis refuzul înscrierii copiilor în creșă pe criterii discriminatorii bazate pe: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori aparțenență la o categorie defavorizată.

Art. 8. - (1) Actele necesare înscrierii copiilor în Creșă sunt:
a) cerere de înscriere;
b) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
c) copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
d) adeverință de venituri  brute lunare pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali pe ultimele 6 luni anterioare lunii de înscriere a copilului in creșă;
e) adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;
f) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic/dovadă de vaccinare);  
g) analize medicale: testare la tuberculină și examen coproparazitologic pentru copil.
(2) Cererea de înscriere este însoțită de avizul epidemiologie, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea unității.
(3) Avizul epidemiologic prevăzut la alin. (2) se prezintă și în cazul absenței copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile.
(4) Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere se consemnează în Registrul de evidență/prezență a copiilor.
(5) Registrul prevăzut la alin. (4) cuprinde: numele și prenumele copilului, data nașterii, domiciliul, numele și prenumele părinților, locul de muncă al acestora, data intrării copilului în unitate, copiii prezenți/absenți și, după caz, motivul absenței și o rubrică de observații, unde se va scrie data transferului copilului și unitatea unde a fost transferat sau data retragerii copilului din evidențele unității și motivul acesteia.
(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/transfer/scoatere din evidență a copiilor trebuie să se facă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
(7) La înscrierea copiilor în creșă se vor respecta cu strictețe criteriile pentru departajarea  copiilor.

Art. 9. (1) La nivelul Creșei,  există următoarele documente de evidență:
a) registru de evidență/prezență a copiilor;
b) registru de evidență a meniurilor pe grupe de vârstă a copiilor, pentru programul prelungit sau săptămânal;
c) registru de evidență a stării de sănătate a copiilor;
d) dosar personal pentru fiecare copil.
(2) Dosarul personal al copilului cuprinde cel puțin următoarele documente:
a)     cerere de înscriere;
b)     copie de pe certificatul de naștere al copilului;
c)      copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
d)     adeverință de venituri pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali;
e)     adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;
f)        fișa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
g)     analize medicale: testare la tuberculină și examen coproparazitologic pentru copil;
h)     rezultatele evaluării realizate de către psihologul cu care unitatea în care se oferă servicii de educație antepreșcolară colaborează;
i)        jurnalul copilului;
j)        evaluările periodice realizate de echipa multidisciplinară din Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională;
k)      planul de servicii, în situația copilului expus riscului de separare de familie;
l)        copie a dispoziției primarului privind susținerea din bugetul local al unității administrativ-teritoriale a contribuției ce revine părinților/reprezentanților legali;
m)   contractul privind furnizarea de servicii încheiat între părintele/reprezentantul legal al copilului și conducerea unității.

Cap.III – Conținutul educativ al activității de educare timpurie

Art.10. Conținutul educației antepreșcolare se realizează conform prevederilor curriculumului specific aprobat potrivit art. 27 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11. (1) În activitatea desfășurată  în Creșă, se respectă dreptul copilului la joc ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârste timpurii, precum și ca metodă de stimulare a capacității și creativității copilului, ca un drept al acestuia și ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii.
(2) Tipurile de activități desfășurate cu copiii  sunt:
a)     jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip și apă, jocul de construcție, jocul didactic;
b)     activități artistice și de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activități practice și gospodărești;
c)      activități de muzică și de mișcare: audiții, jocuri muzicale, jocuri cu text și cânt, cântece, euritmie;
d)     activități de creație și de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini;
e)     activități de cunoaștere: observări, lecturi după imagini, activități matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente;
f)        activități în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri și întreceri sportive, excursii, vizite la diferite obiective turistice, utilizarea aparatelor de joacă.

Art.12. Durata activităților desfășurate cu copiii antepreșcolari variază în funcție de nivelul de vârstă și de interesul manifestat de grupul de copii/copil pentru acestea. Indiferent de durata recomandată pentru desfășurarea unei activități, educatoarea își va adapta demersul didactic în funcție de reacția copilului/copiilor.

Cap.IV Structura de personal

Art.13 Structura organizatorică a Creșei  Deva  este prevăzută în statul de funcții și organigramă și se stabilește/modifică prin hotărâre a Consiliul Local  Deva, după nevoi.

Art.14 (1) Conducerea Creșei este asigurată de un director.  Directorul Creșei Deva  este sprijinit de un Consiliu consultativ compus din reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai partenerilor sociali.
(2)Consiliul Consultativ al Creșei Deva  are   următoarea componență:
a)    2 reprezentanţi ai Primăriei Deva,
b)   2 reprezentanţi ai beneficiarilor (părinților),
c)   1 reprezentant al Consiliului Local Deva,
d)   2 reprezentanţi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale.
(3) Compartimentul administrativ este coordonat de inspectorul de specialitate cu  gradul cel mai mare.
(4) Compartimentele îngrijire copii din creșă sunt coordonate  de cate o asistentă medicală principală.
(5) Părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși în creșă  pot constitui un Consiliu al părinților  și se pot asocia într-o  Asociație a părinților.
(6) Creșa Deva  încurajează  participarea voluntarilor la activităţile desfăşurate în unitate, ţinându-se cont de corespondenţa dintre competenţele personale şi activităţile prestate.
(7) Voluntarii care doresc să participe la activităţi vor solicita acest lucru, în scris, directorului urmând ca în contractul de voluntariat încheiat conform prevederilor legale în vigoare să se precizeze rolul, programul, limitele de competenţă stabilite şi agreate de comun acord.
(8) Voluntarii beneficiază de o formare de minimum 8 ore înainte de a-şi începe activitatea în cadrul unităţii şi prezintă un certificat medical din care să rezulte că acesta nu se află în evidenţele medicale cu boli transmisibile şi este apt să desfăşoare activităţi cu copii.

Cap.V Beneficiari si servicii prestate

Art.15  De serviciile acordate de Creșa Deva beneficiază următoarele categorii de persoane:
a)     copii în vârstă de la 1- 3(4) ani care au domiciliul sau reședința în municipiul Deva;
b)     părinții/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează Creșa.

Art.16 Serviciile prestate prin intermediul creșei constau în:
a)     servicii de îngrijire si supraveghere;
b)  programe educaționale adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularitățile copiilor;
c)      supravegherea, menținerea stării de sănătate și de igienă a copiilor;
d)    servicii de prim ajutor și îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, pâna la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
e)     asigurarea nutriției copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
f)    colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizarea unei relații de parteneriat active cu parinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului;
g)     depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;
h) evaluarea psihologică a copiilor (cognitivă, comportamentală, a limbajului și relațională) prin aplicarea de chestionare și teste standardizate, cât si prin observare directă;
i)   instituirea unor programe de recuperare individualizate în situațiile în care se înregistrează înapoieri în dezvoltarea psihomotorie a copiilor;
j)  stimularea cognitivă si logopedică a copiilor care prezintă întârzieri în dezvoltarea psihomotorie;
k)  consilierea pentru angajați și părinți în vederea unei mai bune îngrijiri, supravegheri și educări a  copiilor;
l)   consilierea părinților, participarea la ședințele cu părinții și discuții pe o temă de interes și psihoeducatia părinților;
m)   evaluareși intervenție logopedică;
n)     inițierea și susținerea unor cursuri de formare pentru angajați și parinții/reprezentanții legali.

Art.17. (1) Beneficiarii au următoarele drepturi:
a)  să le fie luate în considerare, în limitele posibilităților, propunerile cu privire la programul și activitățile desfășurate în cadrul creșei;
b)   să beneficieze de toate serviciile sociale și educaționale oferite în cadrul creșei;
c)    să folosească baza tehnico-materială existentă în condițiile regulamentelor creșei;
d)    să fie tratați cu respect și să nu fie supuși unor tratamente discriminatorii;
e)    să li se asigure confidențialitatea datelor și informațiilor personale în condițiile legii;
f)   consiliere și sprijin din partea personalului creșei pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă în ceea ce privește educația timpurie a copilului, dezvoltarea psihologică a acestuia, precum și pentru probleme de ordin medical și/sau social;
g) primirea oricăror informații necesare dezvoltării armonioase a copilului, pe care personalul didactic și nedidactic le poate furniza, în funcție de evoluția copilului.

(2) Beneficiarii au următoarele obligații:
a)     să respecte programul orar al creșei;
b)     să respecte  Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern;
c)        respecte prevederile Contractului de prestări servicii încheiat cu creșa,
d)     să aibă un comportament civilizat față de personalul creșei;
e)     să participe la activitățile organizate de instituție, la solicitarea personalului creșei;
f)     să devină parteneri activi în cadrul programelor educaționale inițiate de creșă;
g)     să achite la timp și integral contribuțiile lunare datorate  creșei;
h)     să comunice reprezentanților creșei orice informații cu privire la starea de sănatate a copilului, precum și informații necesare dezvoltării armonioase a copilului;
i)      să contribuie la promovarea imaginii creșei;

Cap.VI Finanțarea

Art. 18. Finanțarea creșei se realizează din urmatoarele surse:
a)     bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul didactic și nedidactic și a cheltuielilor de organizare si funcționare a creșei;
b)     sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c)    contribuții lunare ale părinților/reprezentanților legali, stabilite conform   Hotărârii nr. 1252 din 2012  privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor si a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
d)     donații;
e)     sponsorizări;
f)     alte surse legal constituite.

Art. 19. (1) Părinții/reprezentanții legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul creșei sunt obligați la plata unei contribuții lunare, a cărei valoare este stabilită prin dispoziție a primarului, în funcție de numărul de copii din familie și de venitul mediu lunar brut cumulat al părinților/reprezentanților legali calculat pe perioada de 6 luni anterioare înscrierii copilului, certificat prin adeverința prevazută a art. 22 alin. (1) lit. d) din Metodologie.
     (2) Sunt scutiți de la plata contribuției, sarcina fiind preluată de bugetul local, părinții/reprezentanții legali care au în îngrijire copii ce sunt expuși riscului de separare de familie și au aprobate planuri de servicii.
           (3) Contribuția poate fi achitată și prin tichete de creșă, tichete sociale și/sau cupoane sociale, potrivit legii.

Art. 20. (1) Contribuția lunară de întretinere a copiilor înscriși în unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, suportată de parinții/reprezentanții legali ai acestora, se stabilește in funcție de numărul efectiv de zile de prezență a copilului la programul zilnic.
(2) Numărul de zile în care copiii au frecventat creșa este monitorizat prin registrul de evidență/prezență completat de asistenta medicală în colaborare cu educatorul-puericultor.      
(3) Contribuția lunară a parinților/reprezentanților legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscriși la unitatea în care se oferă servicii de educație anteprescolară se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică.
         (4) Contribuția lunară a parinților/reprezentanților legali ai copiilor care au frecventat programul de creșă pe o perioada de pană la 3 zile lucrătoare este reportată pentru luna următoare.

Art. 21.  (1) Contribuția lunară de întreținere a copiilor înscriși în creșă, suportată de părinții/reprezentanții legali ai acestora, se determină în funcție de cheltuielile de întretinere, hrană și gospodărire, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale igienico-sanitare și altele asemenea, precum și de numărul de zile frecventate de copil în aceste unități.
            (2) Valoarea contribuției se stabilește în urmatoarele cote procentuale și nu poate depași 20% din costul mediu lunar de întreținere în unitatea publică în care se oferă servicii de educație antepreșcolară, astfel:Venit mediu brut lunar cumulat al părinților/reprezentanților legali
Număr copii
Cota
procentuală
contribuție
parinți

peste 700 lei
un copil
20%

2 sau mai mulți copii
10%

între 225-699 lei
un copil
10%

2 sau mai mulți copii
5%

             (3) Costul mediu lunar de întreținere se aprobă anual.
           
Cap.VII Norme de igienă, sănătate și alimentație

Art.22. (1) În cadrul creșei se asigură condițiile de igienă necesare apărării, păstrării și promovării stării de sănătate, dezvoltare fizică și neuropsihică armonioasă a copiilor cât și prevenirea apariției unor îmbolnăviri, în conformitate cu Ordinul nr. 1955 din 1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare, a  procedurilor interne și a  planurilor de măsuri  în vederea sporirii condițiilor de igienă în creșă.
(2) Creșa  respectă prevederile legale în vigoare referitoare la spațiul aferent sălilor de grupă, la terenurile destinate jocurilor și activităților în aer liber, la mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare, la condițiile igienico-sanitare, precum și la condițiile de siguranță care îi privesc pe copii.
(3) Spațiul pentru desfășurarea activităților în aer liber asigură dezvoltarea, învățarea activă a copilului și promovarea stării de sănătate, fără risc de accidente și îmbolnăviri.
(4) Conducerea unității este răspunzătoare de realizarea întocmai a acestor condiții.

Art.23 (1) Numărul maxim de copii admiși la  creșă nu va depăși:
a)     20 de copii la grupa mare (program prelungit),
b)     20 de copii la grupa mică (program prelungit),
c)      10  copii la grupa mare (program normal),
d)     10  copii la grupa mică (program normal).
(2) Microclimatul Creșei va fi realizat în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății pentru unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea tinerilor, aprobate prin Ordinul nr. 1955 din 1995, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Prizele și întrerupătoarele electrice sunt amplasate mai sus astfel încât să nu permită copiilor să le atingă.

Art.24 (1) Dimensionarea, amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare sunt realizate în raport cu vârsta copiilor.
            (2)Pentru copii sub doi ani sunt prevăzute olițe individuale care sunt utilizate, spălate și dezinfectate astfel încât să se evite riscul apariției unor boli transmisibile.
 (3)Mobilierul utilizat în serviciile de educație antepreșcolară este adecvat vârstei, încât să ofere copilului o ambianță familială, sigură și confortabilă, să contribuie la crearea unui climat educațional favorabil și să permită modularea, după necesitățile grupei.
 (4)Jucăriile, materialele și echipamentele pentru dezvoltarea și învățarea copiilor sunt adecvate vârstei și nivelului de dezvoltare ale copiilor, pentru a asigura stimularea acestora și a    oferi ocazia să își exprime opțiunile și să le dezvolte creativitatea. Ele nu   constituie un pericol, prin formă, dimensiuni sau natura materialului.

Art.25 (1)Conducerea  creșei trebuie să asigure o alimentație colectivă adaptată vârstei și stării de sanătate specificului activitații și anotimpului, asigurându-se un aport caloric și nutritiv în conformitate cu recomandările Ministerului Sanătății, cuprinse în tabelele nr. 2 și nr. 3 din Ordinul nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor.
(2) În Creșa Deva,  se  va respecta lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi prevăzută în Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.


 Cap.VIII Dispoziții finale

Art.26. (1) Creșa de copii din Deva funcționează pe tot parcursul anului.
             (2) Creșa îsi poate întrerupe funcționarea pe o perioadă de 30 zile de vacanță pe timpul verii precum și în timpul sărbătorilor legale.
 (3) Perioadele    de    vacanță    se    stabilesc    în     urma    consultării părinții/reprezentanții legali ai copiilor sau a comitetului de părinții, după caz;
 (4) Activitățile de igienizare și, după caz, lucrările de reparații și de întreținere ale clădirii se realizează de regulă, în perioadele de vacanță;
            (5) Daca există probleme deosebite, programul Creșei se poate întrerupe, cu anunțarea prealabilă a celor interesați, înainte cu 15 zile.

Art.27. Jurisdictia serviciilor  sociale în Creșa Deva
În cazul  în care beneficiarul serviciului social/reprezentantul legal nu este  mulțumit de calitatea serviciilor acordate de Creșa Deva în baza planului general / individualizat, sau nu este de acord cu deciziile și/sau actele emise de conducere, acesta se poate adresa în scris:
a)     Conducerii Creșei Deva,
b)     Comisiei de mediere socială, care va analiza motivele nemultumirii beneficiarului şi va clarifica divergenţele dintre părţi, acţionând în concordanţă cu prevederile legii,
c)  Instanţei judecătoreşti competente pentru soluţionarea litigiilor în legătură cu acordarea serviciilor sociale.

Art.28. La elaborarea prezentului regulament s-au avut in vedere și au fost respectate prevederile următoarelor acte normative:
a)     Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
b)     Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;
c)      Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
d)     Hotărârea nr. 1252/2012  privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
e)     Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
f)        Ordinul nr. 1563/ 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
g)     Normativul privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă, indicativ NP02297.


Art.29. Regulamentul  poate fi modificat și completat prin Hotărâre a Consiliului Local, ori de câte ori necesitățile legale sau  de organizare și funcționare o cer.

   REGULAMENTUL   INTERN AL CREŞEI DEVA
Anexa_4_HCL nr. 9 din 2013

CAP. 1 .    DISPOZITII  GENERALE

Art.1. (1) Regulamentul intern al Creșei Deva denumit în continuare Regulament, cuprinde norme  de ordine interioară, în conformitate cu  art. 257 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, modificată și completată și cu  art. 76 din   Hotărârea nr. 1252 din 2012  privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor si a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
(2) Regulamentul cuprinde în principal:
a)     regulile privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
b)     drepturile și obligațiile angajaților;
c)      regulile privind protecția, igiena și securitatea în muncă;
d)     regulile concrete privind disciplina muncii;
e)     abaterile și sancțiunile disciplinare;
f)        reguli referitoare la procedura disciplinară;
(3) Regulamentul intern stabileste normele cu caracter de obligativitate și este obligatoriu pentru intregul personal didactic, nedidactic si voluntari din Creșa Deva, pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor. Regulamentul intern stabileste precum si norme pe domenii de activitate, particularizand aspectele specifice educatiei anteprescolare.
(4) Regulamentul intern se aplică tuturor salariaților indiferent dacă relațiile lor de muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, contracte individuale de muncă pe durată determinată.
(4) Atribuțiile de serviciu ale fiecărui compartiment de activitate și ale fiecărui salariat, precum și responsabilitățile pentru îndeplinirea lor sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare și  Fișa postului,  anexă la contractul individual de muncă.
  (5) Relațiile de muncă din cadrul instituției se desfășoară potrivit principiului egalității de tratament față de toți salariații.
 (6) Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiții de lucru adecvate activității pe care o desfășoară, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă,
precum și de respectarea demnității și a libertății de conștiință, fără nicio discriminare.
(7) Tuturor salariaților care prestează o muncă li se recunoaște dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la negociere, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale.
(8) Relațiile de muncă se întemeiază pe principiul bunei-credințe, în care scop salariații au îndatorirea să se informeze și să se consulte reciproc, în condițiile legii și ale contractului individual de muncă.

Art.2. (1) Cunoasterea  prevederilor  Regulamentului  intern  este  obligatorie  pentru  toate  categoriile  de  personal  mentionate  la  art. 1 si  se  realizeaza  prin  grija   directorului     care va  prelucra  prevederile  prezentului  Regulament  cu  toti  angajații, care  vor  semna  de  luare  la  cunostinta. 
(2) Pentru  personalul  nou  angajat, prelucrarea  Regulamentului  se  va  face  de  catre  inspectorul resurse umane, cu  mentionarea  celui  care  face  instruirea  si  semnatura de  luare  la  cunostinta a  celui  instruit.

Art.3. În cadrul relațiilor de muncă din Creșa Deva funcționează principiul egalității față de toți salariații si voluntarii.

Art.4. Salariații si voluntarii unității  beneficiază de condiții de muncă adecvate muncii, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă precum și de respectarea demnității, personalității, libertății conștiinței, fără nicio discriminare.

Art.5. Salariații și voluntarii din unitate au obligația de a crea o atmosferă de bună înțelegere exprimată prin acordarea respectului reciproc și sprijinirea reciprocă în îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor profesionale.

Art.6. Personalul  trebuie să promoveze valorile eticii, ale dentologiei profesionale, dovedind competență, seriozitate și o înaltă ținută etică și morală. 

CAP. 2. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

2.1.   Drepturile și obligațiile conducatorului institutiei

Art.7. (1) Directorul  asigură coordonarea activității din cadrul Creșei Deva și răspunde de organizarea și coordonarea activității personalului, de relația cu părinții/reprezentantul legal, de activitatea metodică și de perfecționare, de păstrarea și gestionarea patrimoniului.
(2) Directorul reprezintă Creșa Deva în relația cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, cu Consiliul Local al Municipilului Deva, cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor și cu alți factori interesați în educația copiilor antepreșcolari.
(3) Directorul  îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin actele normative în vigoare sau prin hotărâre a Consiliul Local al Municipilului Deva sau prin dispoziție a Primarului  Municipilului Deva.

Art.8. Directorul îndeplinește următoarele atribuții principale:
a)     exercită atribuțiile ce revin creșei în calitate de persoană juridică;
b)     exercită funcția de ordonator de credite;
c)      întocmește proiectul bugetului propriu al creșei și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
d)     propune Consiliului Local aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;
e)     informează la timp conducerea Consiliului Local/Primăria cu privire la nevoile ce apar în unitate;
f)        numește și eliberează din funcție personalul din cadrul creșei, în condițiile legii;
g)     elaborează  rapoartele generale privind activitatea creșei;
h)     desfășoară activități pentru promovarea imaginii creșei în comunitate;
i)        răspunde de calitatea serviciilor de  îngrijire, supraveghere și educație antepreșcolară precum și de asigurarea formării continue a personalului angajat;
j)        asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul creșei și aplică sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile;
k)      controleză calitatatea produselor alimentare și a alimentelor introduse în unitate;
l)        controleză și răspunde de starea igienico-sanitară a tuturor spațiilor ce aparțin unității;
m)    numește prin decizie persoana care detine interimatul funcției;
n)     evaluează periodic performanțele profesionale individuale în vederea  aprecierii obiective a activitãții personalului angajat,  conform Regulamentului privind criteriile de evaluare  a performantelor profesionale individuale pentru personalul  contractual din cadrul Creșei Deva.

2.2 . Drepturile și obligațiile personalului angajat

2.2.1  Drepturi comune

Art.9. Personalul angajat are, în principal, următoarele drepturi:
a)     dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b)     dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
c)      dreptul la concediul de odihnă anual;
d)     dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
e)     dreptul la demnitate în muncă;
f)        dreptul la securitate și sănătate în muncă;
g)     dreptul de acces la formarea profesională;
h)     dreptul la informare și consultare;
i)        dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă;
j)        dreptul la protecție în caz de concediere;
k)      dreptul la negociere colectivă și individuală;
l)        dreptul de a participa la acțiuni colective;
m)   dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

.2.2.2  Obligații comune

Art.10. Personalul angajat are, în principal, următoarele obligații:
a)     respectarea strictă a programului de lucru zilnic;
b)     să folosească integral și eficient timpul de lucru în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu stabilite prin fișa postului;
c)      folosirea corectă a mijloacelor de muncă și a obiectelor de inventar încredințate, conform documentațiilor tehnice și în deplină siguranță;
d)     utilizarea eficientă a tuturor materialelor specifice fiecărui loc de muncă, păstrarea în condiții optime a documentelor și a bunurilor instituției;
e)     anunțarea imediată a șefului ierarhic superior despre existența unor abateri, nereguli sau lipsuri în desfășurarea programului de lucru;
f)        respectarea dispozițiilor legale privind păstrarea secretului de serviciu și a confidențialității informațiilor;
g)     comportare corectă în cadrul relațiilor de serviciu și asigurarea unui climat de disciplină;
h)     menținerea ordinii și curățeniei la locul de muncă;
i)        să aibă permanent asupra sa legitimația de serviciu și ecusonul;
j)        în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii legitimației de serviciu sau a  ecusonului, să anunțe imediat directorul;
k)      oprirea din funcțiune a instalațiilor electrice, tehnicii de calcul etc. la plecarea din unitate;
l)        deplasarea în interesul serviciului, cu autoturismul proprietate, se va face numai cu avizul ordonatorului principal de credite.

Art.11. (1) Se interzice oricărei persoane din cadrul instituției:
a)     prezentarea la serviciu într-o ținută indecentă, atitudine  necorespunzătoare, stare de oboseală avansată sau boală;
b)     absentarea nemotivată, părăsirea locului de muncă în orele de serviciu fără motive temeinice;
c)      prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor nepermise de lege,  precum și consumul de băuturi alcoolice în timpul programului;
d)     atitudine jignitoare față de colegii de muncă, părinți sau copii;
e)     comunicarea sau divulgarea prin orice cale, copierea pentru alții, fără aprobarea scrisă a conducerii instituției, de acte, documente sau alte elemente privind activitatea instituției sau folosirea acestora în afara intereselor de serviciu;
f)        executarea de lucrări particulare în timpul programului de serviciu;
g)     împiedicarea, cu bună știință, a colegilor de muncă în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
h)     folosirea mijloacelor de transport auto din dotarea instituției în interes personal sau alte scopuri decât cele stabilite de conducerea  creșei;
i)        folosirea aparatelor electrice de încălzire în spațiile unde există surse de încălzire convențională;
(2) În Creșa Deva nu sunt permise şi nu sunt utilizate următoarele metode de disciplinare:
a)     disciplinarea corporală, inclusiv cu diferite obiecte (lovirea, plesnirea, scuturarea, pişcarea sau alte măsuri care provoacă durerea fizică, etc.);
b)     respingerea copilului sau ameninţarea cu privarea de mâncare, odihnă, folosirea băii şi toaletei;
c)      limbaj abuziv, profan, jignitor, înjositor, inclusiv ţipete;
d)     orice formă de umilire publică sau privată;
e)     orice formă de abuz emoţional, inclusiv respingerea, terorizarea, ignorarea, izolarea, coruperea sau mituirea copilului;
    (3) Orice angajat care utilizează  metode nepermise va fi sancţionat.

2.2.3 Obligații specifice personalului contractual

Art.12. În îndeplinirea sarcinilor de serviciu, activitatea angajaților, în calitate de angajați contractuali, va reflecta respectarea urmatoarele principii:
a)     prioritatea interesului public - principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;
b)     asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice - principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;
c)      profesionalismul - principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
d)     impartialitatea si nediscriminarea - principiu conform caruia angajatii contractuali sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;
e)     integritatea morala - principiu conform caruia personalului contractual ii este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
f)        libertatea gandirii si a exprimarii - principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
g)     cinstea si corectitudinea - principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru indeplinirea conforma a atributiilor de serviciu;
h)     deschiderea si transparenta - principiu conform caruia activitatile desfasurate de angajatii contractuali in exercitarea atributiilor functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetătenilor.

Art.13. Personalul angajat are obligația de a respecta normele de conduită profesională  reglementate de Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările și completările ulterioare,  în ceea ce priveste :
a)     asigurarea unui serviciu public de calitate;
b)    respectarea Constitutiei si a legilor;
c)    loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice;
d)    libertatea opiniilor;
e)    activitatea publica;
f)     activitatea politica;
g)    folosirea imaginii proprii;
h)    cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei;
i)     conduita in cadrul relatiilor internaționale;
j)     interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor;
k)    participarea la procesul de luare a deciziilor;
l)     obiectivitate in evaluare;
m)   folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute;
n)    utilizarea resurselor publice;
o)    limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri.

Art.14. (1) Personalul angajat are obligația de a respecta obligațiile   reglementate de Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
(2) Personalul contractual are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(3) Angajaților contractuali le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens;
c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari publici sau angajați contractuali, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorității ori instituției publice în care își desfășoară activitatea.
(4) Prevederile alin. (3) lit. a)-d) se aplică și după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(5) Prevederile   Codului de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a personalului contractual de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

2.3 Obligatiile si drepturile  parintilor/reprezentantilor legali

Art.15. (1) Parintii/reprezentantul legal ai copilului au/are următoarele drepturi:
h)     să le fie luate in considerare, in limitele posibilităților, propunerile cu privire la programul si activitățile desfășurate in cadrul creșei;
i)        să beneficieze de toate serviciile sociale și educaționale oferite în cadrul creșei;
j)        să folosească baza tehnico-materială existentă în condițiile regulamentelor creșei;
k)      să fie tratați cu respect și să nu fie supuși unor tratamente discriminatorii;
l)        să li se asigure confidențialitatea datelor și informațiilor personale în condițiile legii;
m)   consiliere si sprijin din partea personalului creșei pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta în ceea ce priveste educatia timpurie a copilului, dezvoltarea psihologica a acestuia, precum si pentru probleme de ordin medical si/sau social;
n)     primirea oricaror informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului, pe care personalul didactic si nedidactic le poate furniza, in functie de evolutia copilului.
(2) Parintii/reprezentantul legal al copilului au/are urmatoarele obligatii:
k)      să respecte programul orar al creșei;
l)        să respecte  Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern;
m)   să  respecte prevederile Contractului de prestări servicii încheiat cu creșa,
n)     să aibă un comportament civilizat față de personalul creșei;
o)     să participe la activitățile organizate de instituție, la solicitarea directorului creșei;
p)     să devină parteneri activi în cadrul programelor educaționale inițiate de creșă;
q)     să achite contribuția pentru hrana zilnică a copilului;
r)       să achite la timp și integral contributiile lunare datorate creșei;
s)      sa comunice reprezentantilor creșei orice informatii cu privire la starea de sanatate a copilului, precum si informatii necesare dezvoltarii armonioase a copilului;
t)        să contribuie la promovarea imaginii creșei.

CAP. 3.  TIMPUL   DE  LUCRU

Art.16.  (1)Timpul de lucru reprezintă timpul pe care personalul îl folosește pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.
            (2) Durata normală a timpului de lucru  este 8 ore pe zi, de 40 de ore pe săptămână, repartizarea acestuia în cadrul săptămânii fiind de regulă de luni până vineri, între  orele  800 – 16.00
(3) Programul de muncă,  graficul turelor de lucru,  planificarea concediilor, modul de repartizare a liberelor  se planifică de către inspectorul de resurse umane și se aprobă de către director. Planificările   se aduc  la cunoștința salariaților și  se afișează la sediul  Cresei Deva.
            (4) In cazul efectuării orelor de serviciu peste programul normal de lucru, inspectorul resurse umane va întocmi un referat pentru lucrul peste program, pe care îl va prezenta spre aprobare directorului, înainte de efectuarea orelor respective. Acest referat va conține în mod obligatoriu următoarele:
a)     numele și prenumele angajatului care urmează să efectueze orele peste program;
b)     compartimentul unde se efectuează activitatea respectivă;
c)      lucrările care urmează a fi executate;
d)     motivul pentru care se execută lucrările în afara orelor normale de program;
e)     timpul estimat ca necesar pentru realizarea activității.
     
Art.17. (1) Evidența timpului de muncă se asigură prin condica de prezență și pontaj. Este obligatorie semnarea condicii de prezență înainte de începerea programului de lucru, pentru toți salariații.
            (2) Directorul  va efectua un control permanent asupra respectării programului de lucru, asupra absențelor și întârzierilor, asupra modului de folosire a timpului de lucru.

Art.18. Deplasarea salariaților în interesul serviciului se va face, după caz, pe baza ordinului de deplasare sau a biletelor de voie aprobate de director, care se vor trece în registrul de ieșiri, consemnând data, ora plecării și revenirii în unitate, locul deplasării.

Art.19. (1) Plecările din timpul programului de lucru, pentru rezolvarea unor probleme personale, se pot face numai cu aprobarea directorului și se vor înscrie obligatoriu în registrul de ieșiri consemnând data, ora, plecării și revenirii în unitate, precum și natura învoirii  (interes personal).
            (2) Învoirile în interes personal, de până la 4 ore,  se aprobă de  către director, cu reținerea corespunzătoare din salariul pe luna respectivă.
            (3) Învoirile cu o durată de o zi și mai mari se aprobă de către director, pe bază de cerere scrisă. 

Art.20.  Plecarea personalului în concediul de odihnă se face cu respectarea programării aprobate de Director, în conformitate cu prevederile legale.

Art.21. (1) Pentru persoanele care întârzie de la programul de lucru stabilit, întârzierile vor fi operate în pontaje, după cum urmează:
a)     pentru întârzieri peste 10 minute, dar mai mici de o oră, se va reduce pontajul cu una oră;
b)     pentru întârzieri mai mari de o oră, dar sub 3 ore, se diminuează pontajul cu 4 ore;
c)      pentru întârzieri peste 3 ore se trece nemotivat în ziua respectivă;
d)     pentru două absențe nemotivate consecutive se sancționează cu mustrare.
            (2) Timpul de lucru astfel diminuat se consideră timp absentat nemotivat și se operează ca atare în fișa de pontaj.

CAP. 4.  REGULI PRIVIND IGIENA,  SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ, P.S.I. ȘI PROTECȚIA CIVILĂ 

4.1. Igiena,  sănătatea și securitatea în muncă

Art.22.  (1) Conducatorul institutiei are obligația să asigure securitatea și sănătatea personalului în toate aspectele legate de muncă. Responsabilul cu protecția muncii din cadrul institutiei va îndeplini atribuțiile specifice privind securitatea și sănătatea muncii.
            (2) Obligațiile salariaților în domeniul securității si sănătății în muncă nu pot aduce atingere responsabilității angajatorului.
            (3) Măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, obligațiile financiare pentru salariați.
            (4) Orice persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.
            (5) Efectuarea controlului medical de către salariați este, de asemenea, obligatorie în următoarele situații:
             a) la reînceperea activității, după o întrerupere mai mare de 1 an;
             b) anual, pentru toți salariații,  indiferent de tipul contractului de muncă sau a actului administrativ de numire;
             c) orice angajat, supus sau nu examenelor medicale periodice, poate consulta medicul de medicina muncii pentru simptome pe care le atribuie condițiilor de muncă;
            (6) Conducătorul Creșei Deva are obligația efectuării instructajului privind regulile de protecția muncii, conform legii.     

  Art.23.  Salariaților li se poate aproba, în mod excepțional, pentru motive de sănătate, schimbarea compartimentului în care își desfășoară activitatea. Schimbarea se poate face pe o funcție corespunzătoare, dacă cel în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atribuții care îi revin.

  Art.24. Conducerea Cresei Deva este obligată să asigure protecția personalului împotriva amenințărilor, violențelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă  datorită serviciului sau în legătură cu acesta. Pentru garantarea acestui drept, conducerea Cresei Deva va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.

 Art.25. Conducerea Cresei Deva, de comun acord cu reprezentanții salariatilor, va lua măsuri pentru asigurarea protecției personalului în perioadele în care, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, se înregistrează temperaturi extreme (temperatura exterioară a aerului depășește  +37 grade C:
            a) pentru ameliorarea condițiilor de muncă - asigurarea ventilației la locul de muncă;
            b) pentru menținerea stării de sănătate se va asigura apă minerală adecvată, câte 2-4 litri/persoană/schimb, dacă temperatura extremă se menține pe o perioadă de cel puțin 2 zile consecutiv.
4.2 P.S.I. și protecția civilă

Art.26. Angajaților le este interzis:
a)     să   depoziteze bunuri sau materiale pe căile de acces interioare, în locurile de amplasare a  sălilor copiilor;
b)     să  distrugă acestora prin ardere   deșeurile și reziduurile combustibile (hârtie, carton, etc.) la ghena de gunoi;
c)      să folosească pentru fumat alte  locuri decât cele  special amenajate;
d)     să   fumeze  sau să pătrundă cu cu țigări, chibrituri sau brichete  în zonele cu pericol de incendiu sau explozie: locurile de amplasare a  sălilor copiilor, birourilor magaziilor, arhivă, încăperi cu echipament electronic de calcul.

Art.27. Angajații sunt obligați:
a)     să participe la acțiunile de localizare și stingere a incendiilor și la înlăturarea urmărilor acestora, sub îndrumarea comisiei tehnice PSI.
b)     să participe la acțiunile de pregătire privind protecția civilă, sub îndrumarea comisiei de protecție civilă.

CAP.5.   REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII ȘI AL INLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII

Art.28. (a) In cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament fată de toți salariații.
            (b) Orice discriminare directă sau indirectă fața de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală este interzisă.
            (c) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (b) care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.
            (d) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (b) , dar care produc efectele unei discriminări directe.

Art.29. (a) Orice persoană care prestează o muncă beneficiază de condiții de munca adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare.
            (b) Tuturor persoanelor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale.

CAP.7.  ABATERI  DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE

 Art.30. Încălcarea cu vinovăție de către salariați a îndatoririlor corespunzătoare funcției pe care o dețin si a normelor de conduita profesionala si civica prevăzute de lege constituie abatere disciplinara si atrage sancționarea disciplinara a acestora.

Art.31.  Angajatul  răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională  sau a prevederilor legale, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art.32. Abaterea disciplinara este o faptă in legătura cu munca si care consta intr-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovatei de câtre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, după caz, ordinele si dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Art.33.  Sub sancțiunea nulității absolute, in dispozitia de sancționare se cuprind in mod obligatoriu:
            a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
            b) precizarea prevederilor care au fost încălcate de salariat;
            c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;
            d) temeiul de drept in baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
            e) termenul in care sancțiunea poate fi contestată;
            f) instanța competenta la care sancțiunea poate fi contestata.

Art.34.  (1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt:
            a) avertismentul scris;
             b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
            c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
            d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
              e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
             (2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta.
             (3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.


Art.35.  (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
              (2) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.


Art.36.  Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a)     împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
b)     gradul de vinovăție a salariatului;
c)     consecințele abaterii disciplinare;
d)     comportarea generală în serviciu a salariatului;
e)     eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

CAP.8.  REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA

Art.37. (1) Sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsura nu poate fi dispusa mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
            (2) In vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana împuternicita de conducătorul instituției sa realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.
            (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcuta in condițiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispună sancționarea, fără realizarea cercetării disciplinare prealabile.
            (4) In cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze si sa susțină toate apărările in favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele si motivațiile pe care le considera necesare.

Art.38. (1) Conducătorul instituției dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștința despre săvârșirea abaterii disciplinare,  dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
            (2) Decizia de sancționare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicării.
            (3) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnătura de primire ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau reședința comunicata de acesta.
            (4) Decizia de sancționare poate fi contestata de salariat la instanțele judecătorești competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

CAP.9.  DISPOZIȚII FINALE

Art.39. Regulamentul poate fi completat și modificat prin Hotărâre a Consiliului Local, ori de câte ori necesitățile legale de organizare și disciplină o cer.