sâmbătă, noiembrie 02, 2013

Documente solicitate de ARACIP. Proceduri operationale care sa sustina Sistemul de control intern/managerial


 DOCUMENTE SOLICITATE DE ARACIP UNITATILOR DE  INVATAMANT PREUNIVERSITAR IN DIFERITE ETAPE ALE EVALUARII EXTERNE, CONFORM LEGISLATIEI SPECIFICE A CALITATII
Proceduri operationale care sa sustina Sistemul de control intern/managerial

DOCUMENT
BAZA LEGALA DIN ROMANIA
in care se stipuleaza obligatia unitatii de invatamant
1.     Actul constitutiv al furnizorului de educatie
2.     Statutul furnizorului de educatie
3.     Hotarare judecatoreasca de infiintare a furnizorului de educatie
4.     Codul de identitate fiscala (CIF) ale furnizorului de educatie
5.     Documente de detinere /utilizare a spatiilor scolare
6.     Documente de detinere /utilizare a bazei materiale
7.     Proiectul de dezvoltare institutionala -PDI / plan de actiune al scolii -PAS
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
8.     Planuri operationale
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
9.     Oferta educationala
OMECTS nr. 5547/2011 pnvind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
10.  Lista dotarilor disponibile
11.  Lista cu fondul de carte propriu
12.  Stat de functii
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
13.  Regulamentul de ordine interioara
14.  Lista protocoalelor, acordurilor de colaborare si a parteneriatelor incheiate de unitatea de invaatamant, pe ultimul ciclu de invatamant / Protocoalele de colaborare cu diferite institute parteneriate, cu unitati de invatamant similare din tara si din strainatate
15.  Contract educational
Legea nr. 1/2011 (Legea Educatiei Nationale) cu modificarile si completarile ulterioare
16.  Situatiile privind rezultatele elevilor la examenele de finalizare a studiilor. performantele obtinute la concursuri si olimpiade scolare, respectiv situatiile privind insertia absolventilor pe piata fortei de munca, dupa caz
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
17.  Oferta curriculara
18.  Lista obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate in proprietatea unitatii de invatamant
19.  Lista planurilor de invatamant si a programelor scolare
20.  Lista cadrelor didactice
21.  Declaratia - angajament a fiecarui cadru didactic care urmeaza sa desfasoare activitati de invatamant in unitatea scolara respectiva
22.  Acte privind inspectiile si controalele efectuate in unitatea de invatamant pe ultimul ciclu de invatamant, conform registrului de procese - verbale de inspectii
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
23.  Autorizatia sanitara de functionare, vizata pe anul in curs
O.MS nr. 1995/1995 pentru aprobarea Normelorde igiena privind unitatile pentru ocrotirea educarea si instruirea copiilor si tinerilor
24.  Aviz PSI, daca este cazul, conform legislatiei in vigoare
H.G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la incendiu
25.  Autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca
Legea nr. 319/2006 a sanatatii securitatii in munca
26.  Regulamentul CEAC
27.  Decizie privind desemnarea membrilor CEAC
28.  Strategia CEAC
29.  Raportul anual de evaluare interna a calitatii -RAEI
30.  Proceduri operationale care sa sustina Sistemul de control intern/managerial
OMF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare
31.  Proceduri de autoevaluare institutionala
32.  Proceduri de evaluare sistematica a asteptarilor educabililor, parintilor si altor beneficiari relevanti
33.  Proceduri de de evaluare sistematica a satisfactiei personalului
34.  Proceduri de comunicare interna, decizie si raportare
35.  Proceduri de comunicare externa cu beneficiarii educatiei, cu institutii si angajatori
36.  Proceduri de identificare si de prevenire a perturbarilor majore
37.  Proceduri de control al documentelor si al inregistrarilor
38.  Proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire si imbunatatire a calitatii
39.  Procedura de informare regulata a elevilor si parintilor privind progresul realizat si rezultatele scolare
40.  Proceduri de colectare regulata a feed-back ului din partea elevilor si a altor factori interesati interni si externi
41.  Instrumente de monitorizare si evaluare interna specifice unitatii de invatamant (ghiduri de interviu, chestionare, instrumente de analiza cantitativa si calitativa)
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
42.  Documente privind progresul in dotarea cu echipamente, materiale, manuale, auxiliarele curriculare, biblioteca/centrul de documentare si informare (CDI)
43.  Evidenta activitatii de perfectionare si formare continua a personalului /participarea cadrelor didactice la programe si activitati de dezvoltare profesionala
44.  Portofolii de progres ale elevilor (fise / documente de evaluare, indicatori de performanta, lucrari /teste / produse ale activitatii) 
45.  Portofoliile cadrelor didactice (planificari calendaristice, proiectele activitatilor de invatare, lista manualelor si a auxiliarelor curriculare utilizate, instrumente de evaluare pentru elevi, seturi de bareme de notare ale testelor / lucrarilor elevilor)
46.  Procedura privind accesul la informatiile de interes public
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
47.  Formulare tip - Cerere, solicitare informatii de interes public; reclamatie administrativa; raspuns la cerere; raspuns la reclamatie administrativa
48.  Registru pentru inregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public
49.  Contracte de munca
Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificari si completarile ulterioare
50.  Decizii de numire pe post
51.  Fise de post
52.  Fise anuale de evaluare a activitatii
53.  Decizii de incetare a raporturilor contractuale
54.  REVISAL (partea care poate fi imprimata)
55.  Scheme orare pe nivel de studiu
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
56.  Orarul unitatii de invatamant
57.  Planul de scolarizare
58.  Registrul de procese-verbale
59.  Documente scolare
OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamânt preuniversitar
60.  Acte de studii
61.  Graficul activitatilor extracurriculare
OMECTS nr. 5547/20112011 privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar
62.  OrganigramaBaza legală:

  1. OUG nr. 75/2005, aprobata prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
  2. HG nr. 22/2007 pnvind aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie
  3. HG nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de acreditare si evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar
  4. HG nr. 1 534/2008 pnvind aprobarea standardelor de referinta si indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamintul preuniversitar
Sursa: Comunicat ARACIP nr. 181/2012

Niciun comentariu: