joi, ianuarie 17, 2013

Contract individual de muncă specific cadrelor didactice/învățământuluiÎ. Există un contract individual de muncă specific cadrelor didactice/învățământului?

R. Da, acesta se găsește în Contractul colectiv de muncă unic nr. 59.276 din 2 noiembrie 2012 la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar
Emitent:     Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale
Publicat în: Monitorul Oficial, partea a v-a, nr. 5 din 14 noiembrie


                                                  
                                              CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
                                                     încheiat şi înregistrat cu nr. ......./.............
                                                   în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului
1. Angajator - Unitatea de învăţământ ..........................., cu sediul/domiciliul în str. .................... nr. ....., localitatea ..............., judeţul ................, cod poştal ........., cod fiscal ..........., telefon .............., reprezentată legal prin ................, în calitate de .....................,
şi
2. Salariatul/Salariata - domnul/doamna ........................, domiciliat(ă) în localitatea ................., str. ................... nr. ....., judeţul ................., posesor/posesoare al/a BI/CI/paşaportului seria ...... nr. ............., eliberat/eliberată de .................. la data de .............., CNP ..................................................,
permis de muncă seria ....... nr. ............... din data ................,
am încheiat prezentul contract individual de muncă, în baza Hotărârii Consiliului de administraţie nr. ...../.........., în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului
Executarea atribuţiilor care decurg din funcţia didactică de .................................
(Explicaţie: se nominalizează, după caz, una dintre funcţiile didactice prevăzute la art. 247 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)

C. Durata contractului

a) nedeterminată, salariatul ..................................................................  urmând să înceapă activitatea la data de........................

b) Determinată, de ........... luni, pe perioada cuprinsă între data de .............. şi data de ............... (dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, 31 august ...........)/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului pe postul didactic/catedra de ..........................


D. Locul de muncă
Activitatea se desfăşoară la ............................... .

E. Felul muncii
Funcţia didactică ......................................................
Disciplina/Disciplinele predate ........................................
Activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică ...........................
Activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ (mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii) .................................................

F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului, precum şi obiectivele de performanţă individuală sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

G. Condiţii de muncă
Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

H. Durata muncii
H.I. Norma didactică
1. O normă didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică întreagă, durata timpului de lucru fiind de ....... ore/săptămână (18 - profesori învăţământ de masă, 16 - profesori învăţământ special şi logopezi, 24 - profesor instruire practică învăţământ de masă, 20 - activităţi de preprofesionalizare, instruire practică, profesor educator învăţământ special - art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare)
2. Un post didactic de .................................................
a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului de funcţionare al unităţii şcolare.
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil (în situaţia în care se constituie norma didactică într-o singură unitate şcolară).
3. O fracţiune de normă didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică de ......... ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face conform orarului.
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil (în situaţia în care se constituie norma întreagă la mai multe unităţi de învăţământ).
H.II. Alte activităţi desfăşurate în sistemul de plata cu ora
Disciplina ......................., număr de ore ..........
(În situaţia în care cadrul didactic are norma didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică întreagă în aceeaşi unitate de învăţământ se completează şi pct. H.I şi pct. H.II. În situaţia în care cadrul didactic are norma didactică de predare-învăţare-evaluare/instruire practică în altă unitate de învăţământ şi pentru cadrul didactic asociat se completează doar pct. H.II.)

I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este, conform normelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin ordin al ministrului, de ........ zile.

J. Salarizare
1. Salariul lunar brut: ............................ lei
2. Salariul prin plata cu ora ........... lei/oră,
din care se regăsesc următoarele elemente constitutive:
a) sporuri .................................;
b) indemnizaţii ............................;
c) alte adaosuri .......................... .
3. Data la care se plăteşte salariul este .......................... .

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
a) echipament individual de protecţie ................................;
b) echipament individual de lucru ....................................;
c) materiale igienico-sanitare .......................................;
d) alimentaţie de protecţie ..........................;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă .................... .

L. Alte clauze
a) Perioada de preaviz în cazul concedierii este de ......... conform art. 61 lit. c) şi d), art. 65 şi 66 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau contractului colectiv de muncă.
b) Perioada de preaviz în cazul demisiei este reglementată de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de contractul colectiv de muncă.
c) În cazul în care salariatul urmează să îşi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor regăsi şi în contractul individual de muncă.
d) Criteriile de evaluare a realizării obiectivelor de performanţă individuală ale salariatului sunt cele prevăzute în fişa-cadru de autoevaluare anexă la metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar.
e) Alte clauze .............. .

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:
(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ordine, regulamente şi metodologii în vigoare sau de contractele colective de muncă aplicabile.


(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma didactică/de muncă şi, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii şi prevederile stabilite prin Codul de etică;
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
f) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.


(3) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.


(4) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normei didactice/de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde salariaţilor toate drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
d) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
e) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
f) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
g) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
h) să evalueze realizarea obiectivelor de performanţă individuală ale salariaţilor stabilite prin fişa postului, numai după criteriile de evaluare a realizării acestora.

N. Dispoziţii finale


Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ale unor ordine, regulamente şi metodologii emise în domeniu.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
Reprezentant legal,