joi, ianuarie 24, 2013


Î. Care sunt   avizele, atestatele şi documentele justificative necesare în perioadele de înscriere pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate?

 

R. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate şi avize suplimentare, în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, solicitanţii trebuie să prezinte avizele, atestatele şi documentele justificative necesare în perioadele de înscriere la aceste etape conform Calendarului, după cum urmează:

 

a) avizele eliberate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România, precum şi a documentelor care atestă parcurgerea modulelor de pedagogie specifică, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc., pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul alternativ;

 
b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de religie;

 
c) avizul Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), pentru ocuparea catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor”;

 
d) avizul special al cultului, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice şi de discipline teologice de specialitate; în unităţile de învăţământ în care funcţionează şi clase cu profil teologic, avizul cultului se solicită numai pentru disciplinele teologice de specialitate;

 
e) avizul Ministerului Apărării Naţionale, avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau avizul Ministerului Justiţiei, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională şi din unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei;

 
f) avizul inspectorului şcolar de specialitate şi al directorului liceului pedagogic pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificările educatoare sau învăţător;

 
g) avizul eliberat de conducerea unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ particular care necesită aviz;

 
h) documente justificative privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 9 alin. (11) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul special.

 
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în baza avizelor prevăzute la lit. a) - c) se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor/punctajelor indiferent de unitatea de învățământ menționată în aviz.

 
În situaţia în care mai mulţi candidaţi obţin un aviz pentru acelaşi post didactic/aceeaşi catedră, ocuparea postului didactic/catedrei se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor/punctajelor.

 
Baza: Art. 30 alin. (4)  din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/14.11.2012