vineri, ianuarie 25, 2013

Regulamentul privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
ORDINUL nr. 1.072/C din 25 martie 2013
pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 3 aprilie 2013

Data Intrarii in vigoare: 03 Aprilie 2013
-------------------------------------------------------------------------    Având în vedere dispoziţiile art. 29 din Constituţia României, republicată, art. 9 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 40 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu art. 189 şi 204 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul justiţiei emite prezentul ordin.

     ART. 1
    Se aprobă Regulamentul privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
     ART. 2
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 610/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în locurile de detenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 11 aprilie 2006.

                              Ministrul justiţiei,
                              Mona-Maria Pivniceru

    Bucureşti, 25 martie 2013.
    Nr. 1.072/C.

    ANEXĂ

                                   REGULAMENT
        privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate
         aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

     ART. 1
    Asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este asigurată cu respectarea libertăţii de conştiinţă şi religie, precum şi a pluralismului religios, în condiţii nediscriminatorii.
     ART. 2
    (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, permite accesul reprezentanţilor cultelor şi asociaţiilor religioase recunoscute de lege în mediul penitenciar, pentru a răspunde nevoilor de asistenţă religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Pentru a răspunde nevoilor de asistenţă religioasă a persoanelor private de libertate, activităţile specifice în mediul penitenciar pot fi asigurate în mod permanent prin preoţii capelani angajaţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau de către reprezentanţii desemnaţi de către cultele sau asociaţiile religioase, cu respectarea statutelor sau codurilor canonice proprii şi a prevederilor legale.
    (3) Aprobarea de acces în mediul penitenciar pentru reprezentanţii cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege este acordată în scris de către directorul unităţii subordonate respective.
    (4) Solicitarea de acces formulată în scris este însoţită de lista nominală cu persoanele care vor desfăşura activităţi specifice în mediul penitenciar şi se înaintează directorului fiecărei unităţi subordonate, până la sfârşitul lunii noiembrie a fiecărui an, având valabilitate pentru anul calendaristic următor. Lista nominală cuprinde informaţii privind numele, prenumele, respectiv seria şi numărul actului de identitate al reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, precum şi avizul organismului naţional reprezentativ al acestora.
    (5) Solicitările ulterioare de acces trebuie să fie motivate în scris.
    (6) Solicitarea pentru accesul în mediul penitenciar a reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege pentru activităţi specifice, în unităţile subordonate în care nu există cereri ale persoanelor private de libertate aflate în custodie, se motivează în scris.
    (7) Solicitările reprezentanţilor cultelor sau ai asociaţiilor religioase recunoscute de lege, pentru accesul în mediul penitenciar, exprimate conform prevederilor alin. (4), (5) şi (6) se soluţionează în termenul legal prevăzut pentru petiţii.
    (8) Directorul unităţii poate dispune interzicerea accesului reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, pentru o perioadă de maximum 6 luni, în situaţiile prevăzute de dispoziţiile legale.
    
(9) Decizia prin care s-a dispus interzicerea accesului în unitate, cu precizarea motivului şi a perioadei stabilite, se comunică în scris persoanelor în cauză.
     ART. 3
    În unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se asigură spaţii care să permită exercitarea libertăţii de credinţă a persoanelor private de libertate aflate în custodie, cu asistenţa reprezentanţilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, a căror confesiune o împărtăşesc.
     ART. 4
    (1) Persoanele private de libertate pot să-şi declare, pe propria răspundere, confesiunea sau apartenenţa religioasă, la intrarea în locul de deţinere şi ulterior pe parcursul executării pedepsei privative de libertate sau a măsurii internării.
    (2) Pe parcursul executării pedepsei privative de libertate sau a măsurii internării, persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor îşi pot exprima opţiunea de a participa la oricare dintre activităţile cu caracter religios desfăşurate de reprezentanţii cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege.
    (3) Schimbarea confesiunii sau a apartenenţei religioase pe parcursul perioadei de detenţie este dovedită printr-o declaraţie pe propria răspundere şi prin actul de confirmare a apartenenţei la cultul respectiv.
    (4) Prin actul de confirmare se înţelege actul emis de cultul sau asociaţia religioasă solicitată prin care se dovedeşte calitatea de membru, a persoanei private de libertate solicitante, al respectivului cult sau al respectivei asociaţii religioase.
    (5) În cazul în care persoana privată de libertate care doreşte să îşi declare sau să îşi schimbe confesiunea sau apartenenţa religioasă nu ştie să scrie, aceasta poate da o declaraţie verbală pe propria răspundere, care se consemnează într-un proces-verbal de către personalul locului de deţinere.
     ART. 5
    (1) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot beneficia de asistenţă religioasă pe bază de cerere scrisă adresată directorului unităţii unde execută pedeapsa privativă de libertate sau este internată.
    (2) Orice persoană privată de libertate aflată în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are libertatea de a solicita asistenţă religioasă din partea unui reprezentant al unui cult sau al unei asociaţii religioase recunoscut/recunoscute de lege, prin întrevederi personale sau participarea la reuniuni cu scop moral-religios.
    (3) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au dreptul să refuze asistenţa religioasă şi participarea la activităţile cu caracter moral-religios desfăşurate în mediul penitenciar.
    
ART. 6
    (1) Activităţile cu caracter religios sau moral-religios se pot desfăşura pe baza unui program stabilit de administraţia fiecărei unităţi subordonate.
    (2) Este interzisă imixtiunea administraţiei locului de detenţie în conţinutul programelor religioase.
    (3) Reprezentanţii cultelor sau ai asociaţiilor religioase recunoscute de lege care au acces în mediul penitenciar pot distribui publicaţii şi obiecte religioase persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Acestea şi orice alte donaţii se pot oferi cu respectarea reglementărilor în vigoare.
    (4) Persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot solicita hrană potrivit prescripţiilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, în condiţiile art. 4 alin. (3). Primirea de hrană potrivit prescripţiilor cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege este supusă regimului regulamentar cu privire la primirea pachetelor.
     ART. 7
    (1) Activităţile cu caracter religios sau moral-religios în mediul penitenciar se desfăşoară cu respectarea reglementărilor interne privind paza, supravegherea şi escortarea persoanelor care execută pedepse privative de libertate sau care sunt internate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare.
    (2) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care participă la activităţi cu caracter religios sau moral-religios pot solicita întrevederi confidenţiale cu reprezentanţii cultelor sau asociaţiilor religioase recunoscute de lege, cu respectarea prevederilor legale care se referă la siguranţa locului de deţinere sau de internare.
     ART. 8
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate încheia protocoale de colaborare cu cultele sau asociaţiile religioase recunoscute de lege, în scopul diversificării programelor educative cu conţinut moral-religios şi pentru atragerea de resurse umane, materiale şi financiare pentru desfăşurarea proiectelor de parteneriat la nivel naţional.

                             
********************************************************
Proiect de  Ordin al ministrului justiţiei
4 ianuarie 2013
În temeiul art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de  Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, însoţit de referatul de aprobare.
Propunerile, sugestiile şi opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise in scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str.Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro . "
  La data intrării în vigoare a ordinului  se va abroga Ordinul ministrului justiţiei nr. 610/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în locurile de detenţie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 11 aprilie 2006.
ORDIN nr. 610 din 17 februarie 2006
pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa in locurile de detentie

EMITENT:      MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 11 aprilie 2006


Data Intrarii in vigoare: 11 Aprilie 2006
-------------------------------------------------------------------------    Având în vedere dispoziţiile art. 29 din Constituţia României, republicatã, şi ale art. 9 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, ratificatã prin Legea nr. 30/1994, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul justiţiei emite urmãtorul ordin:

     ART. 1
    Se aprobã Regulamentul privind asistenţa religioasã în locurile de detenţie, prevãzut în anexa la prezentul ordin.
     ART. 2
    Dispoziţiile regulamentului prevãzut la art. 1 vor fi duse la îndeplinire de Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor.
     ART. 3
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul justiţiei,
                              Monica Luisa Macovei

    Bucureşti, 17 februarie 2006.
    Nr. 610/C.


    ANEXĂ

                                   REGULAMENT
              privind asistenţa religioasã în locurile de detenţie

     ART. 1
    Asistenţa religioasã în locurile de detenţie va fi asiguratã cu respectarea libertãţii de conştiinţã şi religie a persoanelor deţinute, precum şi a pluralismului religios, în condiţii nediscriminatorii.
     ART. 2
    Ministerul Justiţiei, prin Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor, va permite accesul în locurile de detenţie al preoţilor şi slujitorilor sau reprezentanţilor tuturor religiilor, pentru a rãspunde nevoilor de asistenţã religioasã a deţinuţilor, fãrã deosebire de confesiunea acestora.
     ART. 3
    În locurile de detenţie se vor asigura spaţii care sã permitã exercitarea libertãţii de credinţã de cãtre persoanele deţinute, cu asistenţa preoţilor şi a slujitorilor sau reprezentanţilor cultelor ori asociaţiilor religioase a cãror confesiune o împãrtãşesc.
     ART. 4
    (1) Nimeni nu este obligat sã îşi declare confesiunea religioasã odatã cu intrarea în locul de detenţie şi nici pe tot parcursul executãrii pedepsei privative de libertate.
    (2) La intrarea în locul de detenţie sau pe toatã perioada detenţiei, deţinuţii îşi pot exprima opţiunea de a participa la slujbele sau activitãţile religioase ţinute de preotul ori de reprezentantul oricãrui cult sau oricãrei asociaţii religioase. Oricare persoanã deţinutã poate participa la slujbele sau activitãţile religioase ţinute de preotul ori de reprezentantul oricãrui cult religios sau oricãrei asociaţii religioase.
     ART. 5
    (1) Persoanele deţinute vor beneficia de asistenţã religioasã numai la cerere.
    (2) Orice persoanã deţinutã este liberã sã solicite asistenţã religioasã din partea unui preot sau slujitor al unei religii recunoscute, fie prin întrevederi personale, fie prin participarea la reuniuni cu scop religios.
    (3) Solicitarea asistenţei religioase se poate face verbal şi poate fi adresatã personalului încadrat în administraţia locului de detenţie, indiferent de rang. Acesta este obligat sã aducã cererea la cunoştinţã directorului locului de detenţie sau funcţionarului special desemnat de directorul locului de detenţie, care nu poate fi preot sau slujitor ori reprezentant al vreunui cult religios sau al vreunei asociaţii religioase.
    (4) Refuzul de a aproba acordarea asistenţei religioase unui deţinut se motiveazã în scris şi se comunicã în termen de 5 zile deţinutului solicitant. Acesta poate contesta refuzul la Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi la Ministerul Justiţiei.
     ART. 6
    Este permis accesul în locurile de detenţie al preoţilor sau slujitorilor oricãrui cult religios şi/sau al reprezentanţilor asociaţiilor religioase pentru activitãţi care ţin de asistenţa religioasã, chiar dacã nu existã cereri exprese din partea persoanelor deţinute.
     ART. 7
    (1) Accesul în locurile de detenţie al preoţilor sau slujitorilor şi reprezentanţilor oricãrui cult religios sau oricãrei asociaţii religioase, pentru activitãţi care ţin de asistenţa religioasã, este permis în urmãtoarele condiţii: orice cult sau asociaţie religioasã care doreşte sã desfãşoare activitãţi în sistemul penitenciar poate adresa o solicitare în acest sens, în scris, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la care va anexa lista reprezentanţilor sãi care vor intra în locurile de detenţie.
    (2) Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor are obligaţia de a rãspunde în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data primirii solicitãrii.
    (3) Aprobarea este valabilã timp de un an de la data emiterii de cãtre Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor.
    (4) Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor nu poate interzice accesul preoţilor sau slujitorilor şi reprezentanţilor oricãrui cult religios sau oricãrei asociaţii religioase în sistemul penitenciar decât în situaţia în care demonstreazã cã prezenţa acestora pune în pericol real şi concret siguranţa locului de detenţie. Refuzul va fi comunicat solicitantului în scris, motivat, în termenul prevãzut la alin. (2), şi poate fi atacat de acesta în contencios administrativ.
     ART. 8
    (1) Reprezentanţii oricãrui cult religios sau oricãrei asociaţii religioase, menţionaţi în lista prevãzutã la art. 7, au acces liber în toate penitenciarele, spitalele penitenciare sau centrele pentru reeducarea minorilor.
    (2) Dacã doreşte sã desfãşoare programe ce presupun accesul regulat în unul sau mai multe locuri de detenţie, cultul sau asociaţia religioasã va stabili, împreunã cu administraţia fiecãrui loc de detenţie vizat, calendarul sãptãmânal sau lunar al activitãţilor cu deţinuţii. Slujbele sau activitãţile religioase pot avea loc cel mult o datã pe sãptãmânã.
    (3) Este interzisã imixtiunea administraţiei locului de detenţie în conţinutul programelor religioase.
    (4) Reprezentanţii cultelor sau asociaţiilor religioase care au acces în sistemul penitenciar pot distribui direct deţinuţilor publicaţii religioase. Orice alte donaţii directe cãtre deţinuţi sunt supuse controlului regulamentar cu privire la primirea pachetelor.
     ART. 9
    (1) Prezenţa în locul de detenţie a preotului, slujitorului ori a reprezentantului oricãrui cult religios sau oricãrei asociaţii religioase va fi anunţatã într-un mod accesibil şi din timp tuturor persoanelor deţinute.
    (2) Deţinuţii care îşi exprimã dorinţa de a participa la acţiunile respective au dreptul de a se întâlni cu preoţii sau cu slujitorii ori reprezentanţii oricãrui cult religios sau oricãrei asociaţii religioase sau de a participa la slujbe ori ceremonii religioase organizate de aceştia fãrã nici un fel de restricţie din partea administraţiei penitenciare.
    (3) Un eventual refuz din partea administraţiei penitenciare trebuie motivat în scris şi înmânat deţinutului în maximum 48 de ore. Acesta poate contesta refuzul la Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor şi la Ministerul Justiţiei.
    (4) Nici un angajat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau al altor autoritãţi publice, precum şi nici un preot, slujitor sau reprezentant al altor culte ori asociaţii religioase nu poate asista la întâlnirile dintre preoţii, slujitorii ori reprezentanţii cultelor sau asociaţiilor religioase care desfãşoarã activitãţi cu deţinuţii decât la invitaţia scrisã a cultului sau asociaţiei religioase organizatoare.
    (5) Personalul penitenciarelor va asigura numai supravegherea vizualã în cazul deţinuţilor cu comportament violent pe durata detenţiei.
     ART. 10
    La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã orice alte dispoziţii contrare.

                                  ------------