marți, februarie 05, 2013

Rolul camerelor taximetriştilor şi al asociaţiilor profesionale reprezentative
Reprezentarea şi protecţia intereselor profesionale ale transportatorilor autorizaţi, dispecerilor taxi şi ale taximetriştilor se realizează prin camerele taximetriştilor şi celelalte asociaţii profesionale reprezentative, constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, denumite în continuare asociaţii reprezentative.

 Asociaţiile reprezentative asigură reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi cu organisme interne şi internaţionale.

     O asociaţie profesională din domeniul taximetriei este considerată reprezentativă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

     a)      este constituită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;

   b)      are ca membri transportatori autorizaţi, dispecerate taxi şi taximetrişti, astfel cum au fost definiţi în prezenta lege, care reprezintă minimum 10% din totalul celor existenţi în evidenţele statistice la nivel naţional;

     c)      are filiale judeţene, persoane juridice, constituite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, înfiinţate în cel puţin 50% din judeţele ţării, precum şi în municipiul Bucureşti;

  d) deţine o hotărâre definitivă şi irevocabilă a Tribunalului Bucureşti în ceea ce priveşte reprezentativitatea.

        Asociaţiile reprezentative participă, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autorităţile administraţiei publice a reglementărilor de organizare a serviciului de transport în regim de taxi.

        Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii și a următoarelor cerinţe:

    a)   realizarea regulamentelor de organizare şi executare a serviciilor respective, cu consultarea asociaţiilor reprezentative din domeniu;

  b) consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizaţi, a dispeceratelor taxi şi a taximetriştilor, precum şi a asociaţiilor utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea durabilă a serviciilor de transport respective;

    Regulamentele de organizare şi executare ale serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere se întocmesc pe baza Regulamentului-cadru şi cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative.

    Numărul maxim de autorizaţii taxi care pot fi atribuite pentru o perioadă dată se poate stabili şi pe baza unui studiu de specialitate realizat, precum şi în urma consultării asociaţiilor profesionale reprezentative.

    Numărul maxim de autorizaţii taxi care se vor atribui pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul localităţii respective se stabileşte prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative, pentru o perioadă de 5 ani.

    Numărul maxim de autorizaţii taxi la nivelul unei localităţi va fi de 4 la 1.000 de locuitori. Dacă prin studiul realizat de autoritatea locală s-a stabilit un număr maxim de autorizaţii taxi necesare prin care se depăşeşte raportul de 4 la 1.000, aceasta se va putea realiza doar cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative.

    Prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dacă se impune, se poate stabili limitarea numărului de autorizaţii taxi pentru transportul de mărfuri şi bunuri în regim de taxi ori pentru transportul de persoane în regim de închiriere, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative.

Atribuirea unei autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi se face prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative, potrivit criteriilor de departajare prevăzute în Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de departajare.

Contractele de atribuire a gestiunii delegate serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere şi caietele de sarcini se întocmesc pe baza contractului-cadru şi a caietului de sarcini-cadru, cu consultarea asociaţiilor reprezentative, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

    Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare  privind procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sau a celorlalte copii conforme vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative existente.

        Atribuirea unei autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi se face prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative, potrivit criteriilor de departajare prevăzute în Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de departajare.

Prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dacă se impune, se poate stabili limitarea numărului de autorizaţii taxi pentru transportul de mărfuri şi bunuri în regim de taxi ori pentru transportul de persoane în regim de închiriere, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative.

            Contractele de atribuire a gestiunii delegate serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere şi caietele de sarcini se întocmesc pe baza contractului-cadru şi a caietului de sarcini-cadru, cu consultarea asociaţiilor reprezentative, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Autorităţile administraţiei publice locale se consultă cu asociaţiile profesionale reprezentative în vederea menţinerii la zi a cazierului de conduită profesională.

În cazurile în care o asociaţie profesională reprezentativă trimite autorităţii de autorizare sau altor autorităţi competente o sesizare privind abaterile de la conduita profesională a unei persoane care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului în regim de taxi, acestea sunt obligate să analizeze cazul respectiv, cu consultarea obligatorie a părţilor, şi să ia măsurile care se impun, notificând aceasta şi asociaţiei reprezentative.

    Autoritatea administraţiei publice locale sau filiala judeţeană a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor are obligaţia ca, în maximum 5 zile de la primirea sesizării clientului, conform Legii nr.38/2003, art. 52 alin. (4) lit. g) sau art. 54 alin. (5), ori de la primirea sesizării asociaţiei reprezentative, conform art. 54 alin. (5), să analizeze, să ia măsurile ce se impun sau, după caz, să sesizeze autorităţile competente prevăzute la art. 37 alin. (1), după caz, pentru ca acestea să aplice măsurile ce se impun în termen de maximum 30 de zile de la primirea sesizării, termen în care clientul sau asociaţia va primi răspunsul cuvenit.

Baza legală:

  1. Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare

  1. Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere