vineri, aprilie 25, 2014

Contractul de management



Contractul de management nu poate fi considerat un contract individual de muncă  şi nici un contract de administrare datorită caracterului reglementar, pentru că modelul (cuprinsul) contractului de management este stabilit prin ordin de ministru.

De asemenea nu se poate aprecia ca fiind un contract de mandat, al cărui obiect constă în principal, potrivit art. 1532 şi urm. Cod civil, în încheierea de acte juridice cu terţii căci directorul coordonator chiar dacă îl reprezintă pe angajator în relaţiile cu terţi, acest lucru nu constituie obligaţia sa principală, acesta efectuând şi alte numeroase acte materiale şi intelectuale pentru angajatorul său. 

Ca natură juridică apreciem că avem de a face cu un contract civil, de prestări de servicii publice, care are următoarele trăsături caracteristice:


- este un contract numit, reglementat ca atare prin dispozitii speciale, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 527/2009;
- este un contract bilateral, având ca părţi institutia sau autoritatea publică sub autoritatea căruia functionează serviciul public deconcentrat şi persoana care va ocupa funcţia de director coordonator sau adjunct al acestuia;
este un contract sinalagmatic, interdependenţa drepturilor şi obligaţiilor părţilor din contractul de management fiind evidentă;
este un contract comutativ, drepturile şi obligaţiile părţilor fiind cunoscute din momentul încheierii contractului de management; 
este un contract cu titlu oneros, directorul coordonator sau adjunct urmând a fi remunerat în conformitate cu dispoziţiile legale stabilite pentru instituţiile bugetare;
- este un contract cu executare succesivă, directorul coordonator sau adjunct va actiona pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă, care fac obiectul anexei la contractul de management.

Aprobarea modelului-cadru al contractului de management prin Hotărârea Guvernului nr. 527 din 6 mai 2009 scoate în evidenţă importante particularităţi care deosebesc acest contract de contractul individual de muncă. 

Astfel, obiectul contractului îl reprezintă organizarea, conducerea şi administrarea serviciul public deconcentrat, precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi bănesti ale acestuia, în conditiile realizării unui management eficient şi de calitate. 

Încadrarea în postul de director coordonator sau adjunct este condiţionată de elaborarea unui plan de management care va face parte integrantă din contractul de management. 

In conţinutul contractului de management intră drepturi şi obligaţii specifice, diferite de cele prevăzute pentru salariaţi (art.39 din Codul muncii), atât pentru directorul coordonator sau adjunctul acestuia cât şi pentru instituţia angajatoare.

Modificarea acestui contract poate avea loc numai prin act adiţional, prin acordul ambelor părţi sau reglementărilor legale intervenite ulterior, fără a se putea face în condiţiile Codului muncii prin delegare, detaşare sau trecere în altă muncă.

Ca modalitate specifică de încetare a contractului de management avem revocarea directorului coordonator sau adjunct al serviciului public deconcentrat care se realizează prin act administrativ al ordonatorului principal de credite şi produce efecte de la data luării la cunostintă, situaţie pe care nu o întâlnim printre cauzele de încetare a contractului individual de muncă.

Răspunderea juridică îmbracă forme specifice, pe care nu le întâlnim în cazul răspunderii patrimoniale sau disciplinare a persoanelor încadrate cu contract individual de muncă, fiind vorba de o răspundere pentru daunele produse serviciului public deconcentrat prin orice act al sau contrar intereselor serviciului public deconcentrat, prin acte de gestiune imprudenţă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor serviciului public deconcentrat, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor contractului de management se solutionează conform prevederilor care reglementează contenciosul administrativ şi nu conform procedurii speciale privind soluţionarea conflictelor de drepturi.

Despre contractul de management încheiat pentru directorii coordonatori ai serviciilor publice deconcentrate nu s-ar putea afirma că sub presiunea unor realităţi sociale vor deveni contracte individuale de muncă care numai de formă să păstreze denumirea de contract de management, aşa cum s-a apreciat în cazul managerilor spitalelor publice sau al serviciului de ambulanţă judeţene ca efect al modificării Legii nr. 95/2006 cu privire la reforma în domeniul sănătăţii prin Legea nr. 264/2007 , ce puţin pentru aspectul că directorii coordonatori ai serviciilor publice deconcentrate ocupă o funcţie publică.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_16294/Functiile-si-demnitatile-publice-functiile-exercitate-pe-baza-contractului-de-management.html#ixzz2z4JJdbGh 
Trimiteți un comentariu