marți, mai 06, 2014

Care este baza legală prin care unităților de învățământ particular și confesional li se poate atribui codul fiscal (CIF)?

Baza legală prin care unităților de învățământ particular și confesional li se poate atribui codul fiscal (CIF):


       1.      Art. 16 alin. (1) şi (2) din HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie: „autorizarea de funcţionare provizorie, acordată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării reprezintă actul de înfiinţare a unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ/ specializare/ calificare profesională, după caz şi acordă acesteia dreptul de a desfăşura procesul instructiv - educativ şi de a organiza, după caz, examene de admitere la studii", iar „organizaţiile furnizoare de educaţie, cu niveluri de învăţământ/ specializări/ calificări profesionale autorizate sa funcţioneze provizoriu fac parte din reţeaua naţională de învăţământ".

2.      Art. 24 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii eduaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare: ARACIP „propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz. înfiinţarea şi acreditarea se fac prin ordin al ministrului educaţiei si cercetării".

3.      Art. 194 din Codul civil, „persoana juridică se înfiinţează:

a) prin actul de înfiinţare al organului competent, în cazul autorităţilor şi al instituţiilor publice, al unităţilor administrativ- teritoriale, precum şi al operatorilor economici care se constituie de către stat sau de către unităţile administrativ- teritoriale.  În toate cazurile, actul de înfiinţare trebuie să prevadă în mod expres dacă autoritatea publică sau instituţia publică este persoană juridică;

b) prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, autorizat, în condiţiile legii;

Atât autorizarea de funcţionare provizorie, cât şi acreditarea se acordă în baza unor legi speciale (Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare), prin ordin al ministrului educaţiei (act administrativ).

Prin autorizare, unităţile de învăţământ devin persoane juridice, dar cu drepturi restrânse (nu pot organiza examene de absolvire şi nu pot elibera acte de studii pentru proprii absolvenţi).

La nivelul învăţământului preşcolar, atâta vreme cat nu se organizează asemenea examene, practic, drepturile persoanei juridice sunt depline.

Atât unităţile de învăţământ preuniversitar particular autorizate, cât şi cele acreditate se identifică prin sediu, denumire, cod fiscal, buget propriu de venituri şi cheltuieli, organe proprii de conducere, patrimoniu.

c) în orice alt mod prevăzut de lege.

4.      Art. 200 alin. (1) şi (2) din Codul civil; „persoanele juridice sunt supuse înregistrării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd această înregistrare", iar „prin înregistrare se înţelege înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii personalităţii juridice sau al luării în evidenţă a persoanelor juridice legal înfiinţat, după caz";

5. Art. 60 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: „unităţile particulare de învăţământ sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât şi econamico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie".

6. Art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare: „furnizorul de educaţie care a fost autorizat sa funcţioneze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic si de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, si de a participa la programe naţionale si internaţionale, in condiţiile legii."

7. Art. 60 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: „învăţământul particular şi confesional se organizează conform principiului nonprofit în unităţi de învăţământ preuniversitar, la toate nivelurile şi formele, conform legislaţiei în vigoare".

Observații:
  • Unităţile de învăţământ preuniversitar particular, autorizate, respectiv acreditate sunt organizate şi funcţionează pe principiul non-profit, indiferent de statutul persoanei juridice iniţiatoare (asociaţie, fundaţie, societate comercială etc.).
  • Unităţile de învăţământ preuniversitar particular, autorizate, respectiv acreditate desfăşoară activităţi specifice, de învăţământ, fără ca acestea să fie de natură comercială. Ele sunt obligate să respecte toate reglementările legale din domeniul educaţiei şi învăţământului.Actele necesare obtinere CIF :  • formular – cerere de la Ministerul Finantelor "cod 010" (cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1)
  • extras din PV al Adunarii generale privind decizia de infiintare a unei gradinite
  • copie certificata dupa  actul constitutiv gradinita
  • copie certificata dupa  statut gradinita
  • copie certificata ordin autorizare/acreditare
  • copie dupa Hotararea Consiliului Local pentru cuprinderea gradinitei in reteau scolara
Trimiteți un comentariu