duminică, iunie 29, 2014

Noi prevederi privind cercetarea disciplinara prealabila

         


Legea nr.77/2014 pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial nr.470 din 26.06.2014 si aduce noi prevederi privind cercetarea disciplinara prealabila.

Articol unic. – Alineatul (4) al articolului 251 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Abateri  disciplinare și sancțiunile aplicabile
           
             Încălcarea cu vinovăție de către salariați a îndatoririlor corespunzătoare funcției pe care o dețin si a normelor de conduita profesionala si civica prevăzute de lege constituie abatere disciplinara si atrage sancționarea disciplinara a acestora.

Angajatul  răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională  sau a prevederilor legale, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
Salariatii care au savarsit abateri disciplinare se sanctioneaza indiferent de functia sau postul detinut.
Abaterile grave sunt acele abateri care prin modul si imprejurarile in care au fost savarsite, consecintele produse, gradul de vinovatie a salariatului au afectat profund activitatea unitatii.
Caracterul grav al abaterii va fi apreciat cu ocazia efectuarii cercetarii disciplinare prealabile.
Sanctiunile disciplinare sunt stabilite de catre conducerea societatii si sunt aplicate in urma efectuarii unei cercetari disciplinare prealabile, conform procedurii de cercetare disciplinara.

             Sub sancțiunea nulității absolute, in dispozitia de sancționare se cuprind in mod obligatoriu:
            a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
            b) precizarea prevederilor care au fost încălcate de salariat;
            c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;
            d) temeiul de drept in baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
            e) termenul in care sancțiunea poate fi contestată;
            f) instanța competenta la care sancțiunea poate fi contestata.

             Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt:
            a) avertismentul scris;
             b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
            c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
            d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
              e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
             (2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta.
             (3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

             Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.

             Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

  • a)     împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
  • b)     gradul de vinovăție a salariatului;
  • c)     consecințele abaterii disciplinare;
  • d)    comportarea generală în serviciu a salariatului;
  • e)      eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

       Reguli referitoare la procedura disciplinara

              Sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsura nu poate fi dispusa mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
              In vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana împuternicita de conducătorul instituției sa realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.
              Neprezentarea salariatului la convocare    fără un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispună sancționarea, fără realizarea cercetării disciplinare prealabile.
              In cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze si sa susțină toate apărările in favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele si motivațiile pe care le considera necesare.
             Conducătorul instituției dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștința despre săvârșirea abaterii disciplinare,  dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
              Decizia de sancționare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii, iar  funcționarului public in termen de 15 zile de la data emiterii si produce efecte de la data comunicării.
              Comunicarea se preda personal salariatului sau funcționarului public, cu semnătura de primire ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau reședința comunicata de acesta.
              Decizia de sancționare poate fi contestata de salariat la instanțele judecătorești competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

 

Constituie abatere disciplinara, cel putin urmatoarele fapte:

a) indeplinirea neglijenta a atributiilor de serviciu;
b) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
c) nerespectarea programului de munca, intarzierea sau absentarea nemotivata;
d) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu;
e) parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara aprobare sau pentru alte interese decat cele ale angajatorului;
f) refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale;
g) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate, introducerea sau consumul de bauturi alcoolice in incinta unitatii si/sau in timpul programului de lucru;
h) comportarea necuviincioasa fata de colegi, fata de conducerea societatii, fata de clienti sau furnizori prin conduita necivilizata, insulta, colomnie, lovire, vatamare corporala etc.;
i) practicarea unor activitati care contravin atributiilor specifice postului, prevazute in fisa postului, care perturba activitatea altor salariati;
j) comportamentul de infidelitate fata de societate;
k) refuzul de a purta echipametul de protectie;
l) nerespectarea disciplinei la locul de munca;
m) comunicarea, divulgarea pe orice cale pentru altii sau in orice scop personal de acte, note, fise sau orice alte elemente privind activitatea si fondul de date ale societatii;
n) divulgarea pe orice cale a relatiilor cu beneficiarii, a lucrarilor, modului de fabricatie a produselor si a valorilor de contract pe care le negociaza societatea in vederea executarii de produse si servicii;
o) scoaterea din unitate, fara acordul scris al conducerii societatii, de bunuri sau documente;
p) executarea, in timpul programului de munca, a unor lucrari in interes personal ori straine interesului angajatorului;
q) nerespecatrea normele de baza si a celor privind siguranta incendiilor;
r) propaganda in randul salariatilor in favoarea altui angajator, inrairea angajatilor fata de colegii de munca sau fata de conducerea societatii etc.;
s) fumatul in unitate in alte locuri decat cele amenajate si incalcarea regulilor de igienta si securitate;
t) abuzul de autoritate fata de personalul din subordine;
u) refuzul nejustificat de a participa la programe de formare profesionala organizate de societate, pe cheltuiala acesteia.
v) incalcarea altor obligatii in sarcina salariatilor prevazute in prezentul regulament intern.

M O D E L

Angajator .............................................................................................
C.U.I. ....................................................................................................
Adresa ..................................................................................................
Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

DECIZIE DE SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ - AVERTISMENT SCRIS
nr. …… data ……………………

Avand in vedere prevederile contractului colectiv de munca / regulamentului intern / contractului individual de munca – fisa postului, cu privire la respectarea regulilor de disciplina a muncii, precum si raspunderea salariatilor in cazul in care savarsesc abateri disciplinare,

Avand in vedere faptul ca salariatul a luat la cunostinta despre obligatiile care ii revin, confirmand acest lucru prin semnarea contractului individual de munca la data de ……….. si semnarii in Tabelul privind informarea salariatilor de continutul Regulamentului Intern in data de ………….. / Formularului de luare la cunostinta a reglementarilor Regulamentului Intern nr. … din data de…………. ,

Avand in vedere faptul ca la data de ................ salariatul/a ............................. a savarsit abaterea disciplinara constand in ...............................................................................................................................................................

Constatand ca fapta constituie abatere disciplinara, deoarece salariatul/a ................................................... a incalcat cu vinovatie prevederile art. ................. din ................................... (contractul colectiv de munca / regulamentul intern / fisa postului – din contractul individual de munca),

Observand ca abaterea a fost savarsita pentru prima data, fara intentie, fiind de o mica importanta si ca, avand in vedere si conduita anterioara a faptuitorului, acesta nu o va mai repeta,

În temeiul dispoziţiilor art. 247 şi art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii Republicat şi potrivit prevederilor Regulamentului Intern al …………………………… ;

Preşedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul………………………, numit prin ………………. nr. ……………./………a ………………………….;

DECIDE:

Art. 1. – (1) Dl/Dna……………….., având funcţia de…………. în cadrul …………………. se sancţionează disciplinar cu urmatorul avertisment scris: in cazul in care va mai repeta abaterea savarsita sau altele, i se vor aplica sanctiuni mai grave, mergand pana la concediere.

Art. 2 Impotriva prezentei decizii se poate face contestatie in termen de 30 zile calendaristice de la comunicare la ………………………………………..…. (instanta competenta).


Administrator / Director ………………………………………………………………….
(nume, prenume, semnatura, stampila societatii)

 Am luat la cunostinta decizia: ……………………..................................................................
(semnatura salariatului si data comunicarii, inclusiv data postei in cazul confirmarii de primire)

 * In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta din urma.

Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitarEvaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar se efectuează în conformitate cu Metodologia din 01/11/2011 de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul nr. 6143 din 01/11/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 22/11/201, cu modificările și completările ulterioare[1].

Metodologia reglementează procedura de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar, stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi instrumentele de evaluare.

Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual, conform graficului prezentat în Anexa nr. 1 la metodologie, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi are două componente:
a) autoevaluarea;
b) evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare.

Fişele cadru ale postului şi fişele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2-31 din metodologie.

Metodologia are în cuprins:

1.      Baza metodologică
2.      Dispoziţii generale
3.      Domeniile şi criteriile de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar
4.      Înregistrarea şi rezolvarea contestaţiilor
5.      Dispoziţii finale
6.      Anexe

Domeniile şi criteriile de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar sunt:

a)     Domeniul Proiectarea activităţii, cu următoarele criterii de performanţă:

Ø     Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei;
Ø     Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii;
Ø     Folosirea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - TIC în activitatea de proiectare;
Ø     Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii.

b)     Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă:

Ø     Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice;
Ø     Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;
Ø     Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor;
Ø     Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat;
Ø     Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de "a învăţa să înveţi".

c)     Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă:

Ø     Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare;
Ø     Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;
Ø     Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică;
Ø     Promovarea autoevaluării şi interevaluării;
Ø     Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali;
Ø     Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării învăţării.

d)     Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanţă:

Ø     Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient - , pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi;
Ø     Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale;
Ø     Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;
Ø     Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.

e)     Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanţă:

Ø     Participarea şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecţionare;
Ø     Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil;
Ø     Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal;
Ø     Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii;


f)      Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare, cu următoarele criterii de performanţă:

Ø     Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;
Ø     Promovarea ofertei educaţionale;
Ø     Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii;
Ø     Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar;
Ø     Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare;
Ø     Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei.

  g) Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanţă:

Ø      Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)
Ø      Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale."

(3) Pentru personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare şi criterii de performanţă specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei metodologii.


Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentei metodologii, este:

a)     de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;
b)     de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;
c)     de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;
d)     sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător.

În baza punctajului final acordat, consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual pentru fiecare angajat în parte.

Hotărârea consiliului de administraţie privind punctajul final şi calificativul anual al cadrelor didactice/didactice auxiliare se adoptă conform prevederilor art. 93 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administraţie sunt aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la şedinţa consiliului de administraţie.

Hotărârea consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi comunicată, în termen de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală la şedinţa consiliului de administraţie.


Anexa nr. 1
GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARETERMENE
ACTIVITĂŢI
15 iunie-15 august
Depunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului justificativ la secretariatul unităţii
3-10 septembrie
Validarea de către consiliul profesoral a fişelor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic şi didactic auxiliar
Evaluarea în comisii/compartimente
Evaluarea în consiliul de administraţie
Comunicarea, prin secretariatul unităţii de învăţământ, a hotărârii consiliului de administraţie către toate cadrele didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală
Până la data de 15 septembrie
Depunerea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris a rezultatelor

 La adresa inistor@gmail.com puteti solicita orice fisa de post/evaluare
  
_________________________

[1] ORDINUL nr. 4.613 din 28 iunie 2012 si ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014