duminică, iunie 29, 2014

Noi prevederi privind cercetarea disciplinara prealabila

         


Legea nr.77/2014 pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial nr.470 din 26.06.2014 si aduce noi prevederi privind cercetarea disciplinara prealabila.

Articol unic. – Alineatul (4) al articolului 251 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Abateri  disciplinare și sancțiunile aplicabile
           
             Încălcarea cu vinovăție de către salariați a îndatoririlor corespunzătoare funcției pe care o dețin si a normelor de conduita profesionala si civica prevăzute de lege constituie abatere disciplinara si atrage sancționarea disciplinara a acestora.

Angajatul  răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională  sau a prevederilor legale, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
Salariatii care au savarsit abateri disciplinare se sanctioneaza indiferent de functia sau postul detinut.
Abaterile grave sunt acele abateri care prin modul si imprejurarile in care au fost savarsite, consecintele produse, gradul de vinovatie a salariatului au afectat profund activitatea unitatii.
Caracterul grav al abaterii va fi apreciat cu ocazia efectuarii cercetarii disciplinare prealabile.
Sanctiunile disciplinare sunt stabilite de catre conducerea societatii si sunt aplicate in urma efectuarii unei cercetari disciplinare prealabile, conform procedurii de cercetare disciplinara.

             Sub sancțiunea nulității absolute, in dispozitia de sancționare se cuprind in mod obligatoriu:
            a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
            b) precizarea prevederilor care au fost încălcate de salariat;
            c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;
            d) temeiul de drept in baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
            e) termenul in care sancțiunea poate fi contestată;
            f) instanța competenta la care sancțiunea poate fi contestata.

             Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt:
            a) avertismentul scris;
             b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
            c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
            d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
              e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
             (2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta.
             (3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

             Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.

             Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

  • a)     împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
  • b)     gradul de vinovăție a salariatului;
  • c)     consecințele abaterii disciplinare;
  • d)    comportarea generală în serviciu a salariatului;
  • e)      eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

       Reguli referitoare la procedura disciplinara

              Sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsura nu poate fi dispusa mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
              In vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana împuternicita de conducătorul instituției sa realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.
              Neprezentarea salariatului la convocare    fără un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispună sancționarea, fără realizarea cercetării disciplinare prealabile.
              In cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze si sa susțină toate apărările in favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele si motivațiile pe care le considera necesare.
             Conducătorul instituției dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștința despre săvârșirea abaterii disciplinare,  dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
              Decizia de sancționare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii, iar  funcționarului public in termen de 15 zile de la data emiterii si produce efecte de la data comunicării.
              Comunicarea se preda personal salariatului sau funcționarului public, cu semnătura de primire ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau reședința comunicata de acesta.
              Decizia de sancționare poate fi contestata de salariat la instanțele judecătorești competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

 

Constituie abatere disciplinara, cel putin urmatoarele fapte:

a) indeplinirea neglijenta a atributiilor de serviciu;
b) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
c) nerespectarea programului de munca, intarzierea sau absentarea nemotivata;
d) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu;
e) parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara aprobare sau pentru alte interese decat cele ale angajatorului;
f) refuzul salariatului de a se supune examenelor medicale;
g) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate, introducerea sau consumul de bauturi alcoolice in incinta unitatii si/sau in timpul programului de lucru;
h) comportarea necuviincioasa fata de colegi, fata de conducerea societatii, fata de clienti sau furnizori prin conduita necivilizata, insulta, colomnie, lovire, vatamare corporala etc.;
i) practicarea unor activitati care contravin atributiilor specifice postului, prevazute in fisa postului, care perturba activitatea altor salariati;
j) comportamentul de infidelitate fata de societate;
k) refuzul de a purta echipametul de protectie;
l) nerespectarea disciplinei la locul de munca;
m) comunicarea, divulgarea pe orice cale pentru altii sau in orice scop personal de acte, note, fise sau orice alte elemente privind activitatea si fondul de date ale societatii;
n) divulgarea pe orice cale a relatiilor cu beneficiarii, a lucrarilor, modului de fabricatie a produselor si a valorilor de contract pe care le negociaza societatea in vederea executarii de produse si servicii;
o) scoaterea din unitate, fara acordul scris al conducerii societatii, de bunuri sau documente;
p) executarea, in timpul programului de munca, a unor lucrari in interes personal ori straine interesului angajatorului;
q) nerespecatrea normele de baza si a celor privind siguranta incendiilor;
r) propaganda in randul salariatilor in favoarea altui angajator, inrairea angajatilor fata de colegii de munca sau fata de conducerea societatii etc.;
s) fumatul in unitate in alte locuri decat cele amenajate si incalcarea regulilor de igienta si securitate;
t) abuzul de autoritate fata de personalul din subordine;
u) refuzul nejustificat de a participa la programe de formare profesionala organizate de societate, pe cheltuiala acesteia.
v) incalcarea altor obligatii in sarcina salariatilor prevazute in prezentul regulament intern.

M O D E L

Angajator .............................................................................................
C.U.I. ....................................................................................................
Adresa ..................................................................................................
Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

DECIZIE DE SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ - AVERTISMENT SCRIS
nr. …… data ……………………

Avand in vedere prevederile contractului colectiv de munca / regulamentului intern / contractului individual de munca – fisa postului, cu privire la respectarea regulilor de disciplina a muncii, precum si raspunderea salariatilor in cazul in care savarsesc abateri disciplinare,

Avand in vedere faptul ca salariatul a luat la cunostinta despre obligatiile care ii revin, confirmand acest lucru prin semnarea contractului individual de munca la data de ……….. si semnarii in Tabelul privind informarea salariatilor de continutul Regulamentului Intern in data de ………….. / Formularului de luare la cunostinta a reglementarilor Regulamentului Intern nr. … din data de…………. ,

Avand in vedere faptul ca la data de ................ salariatul/a ............................. a savarsit abaterea disciplinara constand in ...............................................................................................................................................................

Constatand ca fapta constituie abatere disciplinara, deoarece salariatul/a ................................................... a incalcat cu vinovatie prevederile art. ................. din ................................... (contractul colectiv de munca / regulamentul intern / fisa postului – din contractul individual de munca),

Observand ca abaterea a fost savarsita pentru prima data, fara intentie, fiind de o mica importanta si ca, avand in vedere si conduita anterioara a faptuitorului, acesta nu o va mai repeta,

În temeiul dispoziţiilor art. 247 şi art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii Republicat şi potrivit prevederilor Regulamentului Intern al …………………………… ;

Preşedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul………………………, numit prin ………………. nr. ……………./………a ………………………….;

DECIDE:

Art. 1. – (1) Dl/Dna……………….., având funcţia de…………. în cadrul …………………. se sancţionează disciplinar cu urmatorul avertisment scris: in cazul in care va mai repeta abaterea savarsita sau altele, i se vor aplica sanctiuni mai grave, mergand pana la concediere.

Art. 2 Impotriva prezentei decizii se poate face contestatie in termen de 30 zile calendaristice de la comunicare la ………………………………………..…. (instanta competenta).


Administrator / Director ………………………………………………………………….
(nume, prenume, semnatura, stampila societatii)

 Am luat la cunostinta decizia: ……………………..................................................................
(semnatura salariatului si data comunicarii, inclusiv data postei in cazul confirmarii de primire)

 * In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta din urma.

Trimiteți un comentariu