miercuri, iulie 16, 2014

Care sunt caile de contestare a sanctiunilor pentru angajatii MEN ?


Care sunt caile de contestare a  sanctiunilor  pentru angajatii MEN ?

R : Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei Nationale care a fost sancţionat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central de disciplină al Ministerului   Educaţiei Nationale.
Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.
  
Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011   educaţiei naţionale


ART. 280
  (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii.
  (2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
  a) observaţie scrisă;
  b) avertisment;
  c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
  d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
  e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
  f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
  (3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii/instituţiei de învăţământ.
  (4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, personalul de îndrumare şi de control din cadrul inspectoratelor şcolare şi de personalul de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează:
  a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
  b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
  c) pentru personalul de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea;
  d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea.
  (5) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de:
  a) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul didactic şi personalul de conducere al acesteia;
  b) ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru funcţiile de îndrumare şi de control din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum şi pentru personalul de conducere din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
  (6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare.
  (7) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.
  (8) Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care a fost sancţionat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central de disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
  (9) Normele privind componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum şi atribuţiile colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar şi ale Colegiului central de disciplină al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
  (10) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.


joi, iulie 10, 2014

Precizări noi privind personalitatea juridică a unităților de învățământ

Precizări noi privind personalitatea juridică a unităților de învățământ

              
 In comunicatul/nota MEN nr. 34994 din 21.03.2014 semnat de către Secretarul de stat Gigel Paraschiv emis de Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Direcţia Generală Juridic, Direcţia Generală Buget - Finanţe şi Resurse Umane și se transmit precizări noi privind personalitatea juridică a unităților de învățământ, astfel:

În conformitate cu prevederile art. 93 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, "Hotărârile le privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. Angjatorul este unitatea de învăţământ".
Potrivit art. 14 din Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare:
(1) în sensul prezentului cod, prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.
(2) Persoana juridică poate încheia  contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalităţii juridice, 
(3) Persoana fizica dobândeşte capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacităţii depline de exerciţiu.

Astfel, prin unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) se înţelege orice unitate de învăţământ autorizată să funcţioneze provizoriu/acreditată din sistemul naţional de învăţământ care are următoarele elemente definitorii:

1.                 Act de înfiinţare: ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare;
2.         Dispune de patrimoniu în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
3.                      Cod de Identitate Fiscală;
4.                      Ştampilă cu Stema României;
5.                      Cont în Trezoreria Statului;
6.                      Buget propriu;
7.              Contabilitate proprie organizată potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006-Legea finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi a altor prevederi ale legislaţiei în vigoare. 


 Menţiuni:
                                                                                             
a. Din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (care întrunesc cumulativ toate elementele definitorii menţionate anterior) pot avea normate posturi de conducere: director/director adjunct, potrivit reglementărilor legale şi precizărilor MEN;

 b. Directorul unităţii de învăţământ cu PJ are calitatea de ordonator terţiar de credite şi
obligaţiile prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările  ulterioare, în Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, veţi dispune toate măsurile necesare pentru ca:

·        unitătăţile de învăţământ preuniversitar de stat care au statut de personalitate juridică să deţină obligatoriu toate elementele definitorii descrise anterior;

·        unitățile de învăţământ care, prin organizarea/reorganizarea reţelei şcolare, şi-au pierdut statutul de personalitate juridică, devenind structuri arondate ale altor unităţi de învăţământ cu personalitate juridică:

Ø      nu mai au post de director/director adjunct;
Ø      se anulează CIF-ul prin radiere de la (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) ANAF;
Ø      returnează inspectoratului şcolar ştampila, pe bază de proces verbal de predare -primire;
Ø      nu mai au contabilitate proprie;
Ø  au obligaţia predării situaţiilor financiare, execuţiei bugetare şi patrimoniului către unităţile de învăţământ cu personalitate juridică cărora sunt arondate;
Ø     personalul angajat este preluat de către unitatea de învăţământ cu personalitate juridică la care sunt arondate, cu efectuarea modificărilor corespunzătoare în programul REVISAL cu menţiunea: "reorganizare reţea şcolară" cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la raporturile de muncă.

Precizăm că analiza menţionată anterior este necesară şi din perspectiva menţiunii în REVISAL a CIF-ul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică în care salariatul este încadrat cu contract de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare.

Analiza prevăzută anterior se aplică şi palatelor copiilor, cluburilor elevilor cluburilor şcolare sportive, cu precizarea că, în ceea ce priveşte finanţele publice, reglementarea legală este dată de Legea nr. 500/2002, Legea finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare.


vineri, iulie 04, 2014

Institutii cu responsabilitati in domeniul aplicarii legislatiei privind protectia speciala si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap (ANPHR)

Este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse care coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaboreaza politicile, strategiile si standardele in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu handicap, asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.

Contact:
Calea Victoriei, nr.194, 010097 Bucureşti - Sector 1, România
Tel.: 021 212 54 38; 021 212 54 39
Fax: 021 212 54 43
E-mail: registratura@anph.ro
Web: 
www.anph.ro

Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

In structura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap (ANPHR) functioneaza Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, cu activitate decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti(http://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/32275-comisiile-de-evaluare-a-persoanelor-adulte-cu-handicap.html).

Contact:
Calea Grivitei, nr. 210, 010757 Bucureşti - Sector 1, România
Tel.: 021 224 27 14

Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (INPCESPH)

Este institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap care indeplineste urmtoarele atributii:

 elaboreaza studii, strategii si programe necesare proiectarii si implementarii politicii Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap (preventie, recuperare, integrare socio-profesionala);
 elaboreaza lucrari stiintifice (articole, monografii, dictionare, etc.) destinate specialistilor, precum si altor persoane interesate in domeniu;
 elaboreaza standarde in domeniu promovarii drepturilor persoanelor cu handicap;
 elaboreaza materiale de natura metodologica (planuri si programe de invatamant, manuale, teste si grile de evaluare, etc.) destinate activitatilor de pregatire (initiere/perfectionare) a personalului care activeaza in domeniul asistentei speciale a persoanelor cu handicap;
 elaboreaza lucrari cu caracter informativ de orientare si consiliere, destinate persoanelor cu handicap si familiilor acestora, precum si asistentilor personali specializati (ghiduri practice, programe de recuperare, abilitare/reabilitare vocationala etc.);
 elaboreaza si publica un buletin informativ precum si alte lucrari cu caracter stiintific (in limita resurselor disponibile);
 desfasoara activitati de consiliere, instruire si editare de publicatii in vederea autofinantarii;
 organizeaza/sprijina realizarea de conferinte/seminarii nationale si internationale/regionale/judetene pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sub coordonarea presedintelui Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap; 
 promoveaza relatii de reprezentare si colaborare cu institutii guvernamentale si neguvernamentale de profil din tara si strainatate, in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; 
 indeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele Autoritatii Nationale a Persoanelor cu Handicap.

Contact:
Str. Cezar Bolliac, nr. 42, 030912 Bucureşti - Sector 3, România
Tel./Fax: 021 322 09 76
E-mail: inpcesph@incluziune.ro
Web: 
www.incluziune.ro

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC)

Institutie publica in subordinea MMFES care are, printre atributiile sale, si pe aceea de coordonare a activitatilor de protectie a copilului cu handicap. 


Contact:
Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 7, 010322 Bucureşti - Sector 1, România
Tel.: 021 315 36 33; 021 315 36 30; 021 310 07 89; 021 310 07 90
Fax: 021 312 74 74
E-mail: office@anpca.ro
Web: 
www.anph.ro

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD)

Orice persoana care se considera discriminata in conditiile legii 48/2002 se poate adresa CNCD printr-o sesizare scrisa. CNCD primeste petitii si sesizari, le analizeaza, adopta masurile corespunzatoare si comunica raspunsul in termenul prevazut de lege.

Pentru detalii despre procedura de inaintare si solutionare a petitiilor adresate CNCD, vezi sectiunea Anti-discriminare, Proceduri, institutii sau viziteaza urmatoarele site-uri:
www.cncd.org.ro
www.romanicriss.org

Contact:
Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, 010155 Bucureşti - Sector 1, România
Tel./Fax: 021 312 65 85; 312 65 78
E-mail: cncd@cncd.org.ro
Web: 
www.cncd.org.ro

Sursa  http://www.antidiscriminare.ro/dizabilitati-fizice/proceduri-institutii/ 

marți, iulie 01, 2014

Infracţiuni de corupţie, de serviciu si infractiuni asimilate infracțiunilor de corupție

                                                                                    
În sens larg, corupția este abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie.

Ca expresie a relației dintre autorități și cetățeni, corupția reprezintă folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite sau ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup.

Pentru ca o faptă de corupție să constituie infracțiune și, prin urmare sa fie supusă sancțiunilor penale, trebuie să întrunească elementele prevăzute de legea penală. 

Legea penală română sancționează infracțiuni clasice de corupție, precum:

-luarea de mită

-darea de mită

-primirea de foloase necuvenite

-traficul de influență

-Cumpărarea de influență.

Alături de acestea, legea penală prevede și alte infracțiuni considerate a fi asimilate sau în legătură directă cu cele de corupție.

Codul Penal al Romaniei (Legea nr. 286/2009), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24/07/2009,  a intrat in vigoare la data de 1 februarie 2014.Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că Noul Cod Penal extinde  faptele săvărșite de funcționarul public  catalogate drept Infracţiuni de corupţie şi de serviciu  și la alte persoane.

Care sunt aceste persoane?


ART. 308
(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.

Cine sunt funcționarii publici?
      
ART. 175 
Funcţionar public
(1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:  
a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;  
b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;  
c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.  
(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.  
       
Care sunt faptele  prevăzute la Infracţiuni de corupţie şi de serviciu?

       
ART. 289
Luarea de mită  
(1) Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.  
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.  
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.  

ART. 290  
Darea de mită  
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.  
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.  
(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.  
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în alin. (3).  
(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.  

ART. 291  
Traficul de influenţă 

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.  
(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.  

ART. 292  
Cumpărarea de influenţă 
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.  
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunţul prevăzut în alin. (2).  
(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.  

ART. 295
Delapidarea  

(1) Însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.  
(2) Tentativa se pedepseşte.  

ART. 297
Abuzul în serviciu 

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.  
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.  

ART. 298  
Neglijenţa în serviciu  
Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.  

ART. 299  
Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual  
(1) Fapta funcţionarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obţine favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.  
(2) Pretinderea sau obţinerea de favoruri de natură sexuală de către un funcţionar public care se prevalează sau profită de o situaţie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din funcţia deţinută, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.  

ART. 300  
Uzurparea funcţiei  
Fapta funcţionarului public care, în timpul serviciului, îndeplineşte un act ce nu intră în atribuţiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.  

ART. 301  
Conflictul de interese  
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative.  

ART. 304
Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice  
(1) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.  
(2) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care ia cunoştinţă de acestea, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.  
(3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), s-a săvârşit o infracţiune împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de protecţie a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă s-a comis cu intenţie o infracţiune contra vieţii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.  

Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, conform Legii 78/2000

a) stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară;
b) acordarea de subvenții cu încălcarea legii, neurmărirea, conform legii, a destinațiilor subvențiilor;
c) utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum și utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice.


(2) Dacă fapta prevăzuta la alin. (1) a fost săvârșită într-un interval de 5 ani de la încetarea funcției, atribuției ori însărcinării, aceasta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.


a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale;
b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.


Infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, conform legii 78/2000a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a si a 3-a, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infracțiune;
b) asocierea în vederea săvârșirii unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a si a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;
c) falsul și uzul de fals săvârșite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a si a 3-a sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;
d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor și abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, săvârșite în realizarea scopului urmărit, printr-o infracțiune prevăzuta în secțiunile a 2-a si a 3-a;
e) infracțiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a si a 3-a;
f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune;
g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;
h) infracțiunea de bancrută frauduloasă și celelalte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în legătură cu infracțiunile prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a;
i) traficul de droguri, traficul de substanțe toxice și nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzuta în secțiunile a 2-a și a 3-a;
j) infracțiunile de trafic de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzuta în secțiunile a 2-a și a 3-a;
k) infracțiunea prevăzuta în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, săvârșită în legătură cu o infracțiune prevăzuta în secțiunile a 2-a și a 3-a.