miercuri, septembrie 03, 2014

Liber la eutanasiere!


Suspendarea normelor de aplicare a Legii câinilor fără stăpân nu aduce atingere activităţii de eutanasiere.


In  termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 258/2013, care modifică şi completează OUG nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor avea  obligația de a emite normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege.

La sfârşitul lunii iunie, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat executarea normelor de aplicare a OUG nr. 155/2001, la cererea Vier Pfoten, decizia nefiind însă definitivă.

Guvernul a contestat decizia la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Legea nr. 258/2013 face numai două referiri la Normele metodologice de aplicare a   Ordonanţei de urgenţă  nr. 155/2001   și anume la sterilizarea  câinilor cu regim special și a exemplarelor cu regim special.

·         câinii cu regim special

Câinii revendicaţi sau adoptaţi vor fi sterilizaţi, excepţie făcând câinii cu regim special, astfel cum sunt definiţi în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

·         exemplarele cu regim special

Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţei de urgenţă.

Eutanasia animalelor   potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare

Eutanasierea câinilor se realizează conform Ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari care poate fi consultat aici http://fpam.ro/wp-content/uploads/2012/11/Ghidul-CMV-de-eutanasie-al-animalelor.pdf


Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată.

Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a câinilor prevăzuţi la alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare.

Eutanasia este singura procedură admisă de suprimare a vieţii animalelor care fac obiectul ordonanţei de urgenţă menționate.

Eutanasierea câinilor

Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare.

Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin alte metode decât eutanasierea.

Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi vor fi eutanasiaţi, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.

Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi.

Cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte produse.

Adăposturile publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi adăposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor ţin registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, în care se menţionează următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, returnaţi şi eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, numărul fişei de adopţie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societăţile care vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.
  
Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităţilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.

Fiecare adăpost va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în funcţie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste sali se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum şi eutanasierea.
Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferință.

Eutanasierea câinilor conform Anexa 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 155 din 21 noiembrie 2001

1. Vor fi eutanasiaţi câinii prevăzuţi la art. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare

 2. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii.

3. Eutanasierea câinilor se realizează conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari.Eutanasia animalelor   potrivit Legii  nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor cu modificările și completările ulterioare


Legea nr. 205 din 26 mai 2004 privind protecţia animalelor*)(*republicată*)
EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 30 aprilie 2014


Data Intrarii in vigoare: 30 Aprilie 2014

  *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 205/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004 şi a mai fost modificată şi completată prin Legea nr. 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.
  **) Conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se înfiinţează prin reorganizarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor, a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor servicii care funcţionează în structura aceluiaşi minister.

  CAP. I

  Dispoziţii generale
  ART. 1

  (1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător.
  (2) Gestionarea populaţiei canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.
  ART. 2

  În sensul prezentei legi, prin deţinător de animale se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.
  ART. 3

  Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor.
  ART. 4

  Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni.
  ART. 5

  (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele:
  a) un adăpost corespunzător;
  b) hrană şi apă suficiente;
  c) posibilitatea de mişcare suficientă;
  d) îngrijire şi atenţie;
  e) asistenţă medicală.
  (2) Deţinătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi.
  ART. 6

  (1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).
  (2) În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege:
  a) omorârea animalelor, cu intenţie;
  b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
  c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
  d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
  e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri;
  f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului;
  g) administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului;
  h) maltratarea şi schingiuirea animalelor;
  i) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;
  j) provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace;
  k) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă;
  l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege;
  m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor.
  ART. 7

  Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical.
  ART. 8

  Animalele folosite în scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protecţie specifice, fără a li se provoca suferinţe inutile.
  ART. 9

  (1) Este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor şi a altor animale realizată cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege.
  (2) Prin excepţie, animalele cu boli incurabile constatate în condiţiile legii de medicul veterinar vor fi eutanasiate de îndată.
  ART. 10

  (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor**) reprezintă autoritatea naţională în domeniul protecţiei animalelor.
  (2) Condiţiile de deţinere, adăpostire şi întreţinere a animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  CAP. II

  Condiţii privind deţinerea animalelor
  ART. 11

  (1) Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice, potrivit legii, numai dacă sunt autorizaţi de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (2) Condiţiile privind deţinerea animalelor sălbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (3) Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice pe o perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii şi recuperării fizice, pentru animalele aflate în impas de supravieţuire, cu acordul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  ART. 12

  (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a îngriji şi trata în mod corespunzător un animal bolnav sau rănit.
  (2) Autoritatea sanitară veterinară poate dispune tăierea sau uciderea, după caz, a unui animal bolnav ori rănit, pentru a-l scuti de suferinţe fizice şi psihice inutile, în condiţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.
  ART. 13

  Deţinătorii de animale care selecţionează un animal pentru reproducţie au obligaţia de a respecta caracteristicile anatomice, fiziologice şi comportamentale ale speciei şi rasei respective, astfel încât să nu fie compromise performanţele, sănătatea şi bunăstarea descendenţilor.
  ART. 14

  Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligaţia de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace traume psihice sau fizice, precum şi de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.
  CAP. III

  Condiţii privind comerţul cu animale, transportul animalelor, precum şi folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole, expoziţii, competiţii şi manifestări similare
  ART. 15

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, din considerente privind protecţia animalelor sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul ţării, poate impune anumite condiţii, precum şi limita sau interzice importul, exportul, tranzitul şi comerţul cu animale, ţinând cont de reglementările comunitare.
  ART. 16

  (1) Transportatorii au obligaţia de a transporta animalele în condiţii corespunzătoare, în funcţie de specie, stare fiziologică, sex, vârstă, categorie de producţie, pentru a evita rănirea ori epuizarea fizică şi/sau psihică a acestora.
  (2) Condiţiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  ART. 17

  Animalele pot fi folosite în scop publicitar, în spectacole, expoziţii, competiţii sau alte manifestări similare numai dacă:
  a) organizatorul asigură condiţiile prevăzute la art. 5;
  b) sănătatea şi bunăstarea animalelor nu sunt puse în pericol.
  ART. 18

  (1) În cursul competiţiilor sau cu alte ocazii este interzis să se administreze animalelor substanţe ori să fie supuse unor procedee pentru creşterea sau diminuarea nivelului natural al performanţelor.
  (2) Comisia de organizare a competiţiilor şi/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu şi un reprezentant al organizaţiilor de protecţie a animalelor.
  CAP. IV

  Intervenţii chirurgicale
  ART. 19

  (1) Animalele sunt supuse intervenţiilor chirurgicale numai în cazurile motivate.
  (2) Intervenţiile chirurgicale se efectuează sub anestezie locală sau, după caz, generală, numai de către medici veterinari.
  (3) Intervenţiile chirurgicale se efectuează în spaţii autorizate, cu excepţia situaţiilor în care intervenţia se impune la faţa locului.
  (4) Manoperele medicale care pot provoca suferinţă animalului trebuie efectuate de către medicul veterinar.
  ART. 20

  Prin excepţie de la dispoziţiile art. 19 alin. (2), în cazul animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, intervenţiile chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate şi de alte persoane care au calificarea necesară.
  CAP. V

  Sacrificarea şi uciderea animalelor
  ART. 21

  Animalele nu vor fi supuse unor suferinţe inutile în cazul sacrificării sau uciderii.
  ART. 22

  Sacrificarea şi uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.
  ART. 23

  Prevederile art. 22 nu se aplică animalelor care, din cauza unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat.
  CAP. VI

  Folosirea animalelor în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
  ART. 24

  Animalele pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, atunci când obiectivul activităţii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor.
  CAP. VII

  Sancţiuni
  ART. 25

  (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
  a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;
  b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
  c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
  d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
  e) rănirea sau schingiuirea animalelor;
  f) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor.
  (2) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin. (1), instanţa poate dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.
  ART. 26

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1);
  b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g), k) şi m);
  c) nerespectarea dispoziţiilor art. 14;
  d) nerespectarea dispoziţiilor art. 30 alin. (3).
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei.
  ART. 27

  În cazul săvârşirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravenţională se aplică şi măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii.
  ART. 28

  În cazul constatării unei infracţiuni, instanţa poate dispune pe seama proprietarului interdicţia de a deţine animale pe o perioadă de 5 ani.
  ART. 29

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 26 se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne.
  (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 26, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 26 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  CAP. VIII

  Dispoziţii finale
  ART. 30

  (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Afacerilor Interne, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanţii organizaţiilor de protecţie a animalelor, monitorizează aplicarea prezentei legi.
  (2) Pentru îndeplinirea prevederilor prezenţei legi, persoanele împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne au acces în clădiri, adăposturi şi alte locuri unde sunt ţinute animalele, precum şi dreptul de a solicita orice informaţie şi documente necesare controlului şi de a preleva probe pentru cercetări şi analize de laborator.
  (3) În situaţia în care locul unde sunt ţinute animalele se află la domiciliul sau reşedinţa deţinătorilor de animale, accesul persoanelor prevăzute la alin. (2) în acest spaţiu se face cu acordul deţinătorului. În lipsa acordului, deţinătorul de animale are obligaţia de a face dovada respectării dispoziţiilor art. 5.
  ART. 31

  Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă în termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor*), cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor.
-----
*) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (în prezent Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are titulatura Ministerul Afacerilor Interne).
  ART. 32

  Ordinele prevăzute la art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2) şi art. 16 alin. (2) se emit în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ART. 33

  (1) Radiodifuziunea şi Televiziunea Română promovează programe de protecţie a animalelor.
  (2) Ministerul Educaţiei Naţionale, în cadrul orelor de educaţie civică, va promova acţiuni de protecţie a animalelor.
  ART. 34

  Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I**).
-----
   **) Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004.
                  

Ordonanţa de urgenţă nr. 155 din 21 noiembrie 2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)(*actualizată*)
EMITENT: GUVERNUL
Data Intrarii in vigoare: 01 Februarie 2014
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002; LEGEA nr. 391 din 30 octombrie 2006; LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.
  ART. 1
  (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
  (2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.
  (3) La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înfiinţează Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.
  (4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către unităţile administrativ-teritoriale.
-------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 1^1
  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresia «câine fără stăpân» are următoarea semnificaţie: orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
-------------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 2
  (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.
  (2) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a încadra în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân cel puţin un tehnician veterinar pentru evidenţă şi supraveghere.
  (3) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura prin servicii specializate asistenţa medicală veterinară, efectuarea unor acţiuni sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară, precum şi identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
  (4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  (5) Programul de lucru în relaţiile cu publicul al adăposturilor pentru câinii fără stăpân va fi zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00.
-------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 3
  (1) În adăposturile ce aparţin asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pot fi cazaţi câini fără stăpân care vor fi supuşi acţiunilor sanitar-veterinare conform legislaţiei în vigoare şi vor fi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistenţă medicală veterinară.
  (3) Formularele-tip de revendicare şi adopţie care sunt completate la nivelul adăposturilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor se transmit medicului veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, deţinător al contractului de prestări-servicii, în termen de 48 de ore de la data revendicării/adopţiei, în vederea înregistrării acestora în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
-------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 4
  (1) Câinii fără stăpân vor fi cazaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. Populaţia trebuie informată despre existenţa adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de adopţie sau revendicare, prin afişare la sediul adăpostului şi al serviciului specializat.
  (2) Condiţiile minime pentru funcţionarea adăposturilor pentru câini sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  (3) Capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor în adăposturi se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare prevăzute în anexa nr. 2.
  (4) Serviciile speciale pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia ca, de îndată ce a fost identificat proprietarul, acesta să fie notificat, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) sau, după caz, până la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b).
  (5) Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de întreţinere a câinelui în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local.
-------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 5
  (1) Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată.
  (2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a câinilor prevăzuţi la alin. (1).
  (3) Eutanasia este singura procedură admisă de suprimare a vieţii animalelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.
-------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 6
  (1) Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.
  (2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin alte metode decât eutanasierea.
-------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 7
  (1) În termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele adăposturilor pot fi revendicaţi sau adoptaţi după cum urmează:
  a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele adăposturilor, câinii pot fi revendicaţi de către proprietari;
  b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) şi până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii;
  c) revendicarea şi adopţia sunt gratuite.
  (2) Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi vor fi eutanasiaţi, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.
  (3) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (4) Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi.
  (5) Cheltuielile necesare aducerii la îndeplinire a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetul local şi/sau din alte surse.
-------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 8
  (1) Încredinţarea câinilor spre revendicare şi adopţie se face numai după ce aceştia au fost consultaţi de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Câinii revendicaţi sau adoptaţi vor fi sterilizaţi, excepţie făcând câinii cu regim special, astfel cum sunt definiţi în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Revendicarea şi adopţia câinilor de către solicitanţi se fac pe baza unei declaraţii-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5.
  (3) Adopţia câinilor din adăposturi se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
  a) prezentarea de către adoptator a dovezii spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor;
  b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor;
  c) prezentarea de către adoptator a acordului asociaţiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;
  d) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
  (4) Proprietarii sau deţinătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligaţia identificării acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
-------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 9
  Cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte produse.
-------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 10
  Adăposturile publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi adăposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor ţin registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, în care se menţionează următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, returnaţi şi eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, numărul fişei de adopţie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societăţile care vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.
-------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 11
  (1) Acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare/adopţie se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare referitoare la protecţia animalelor, iar la acestea vor participa şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor.
  (2) Reprezentaţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor vor participa la acţiunile prevăzute la alin. (1), atât în cadrul adăposturilor publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, cât şi în cadrul adăposturilor private care sunt în parteneriat cu consiliile locale.
-------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 12
  Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local, precum şi adăposturile aparţinând organizaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor au obligaţia de a comunică lunar direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti numărul de câini înregistraţi şi numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Toate datele sunt centralizate la nivel naţional de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
-------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 13
  (1) Se interzice abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Abandonul constă în lăsarea unui câine revendicat ori adoptat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pe domeniul public, fără hrană, adăpost ori tratament medical.
-------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. 100 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
  ART. 13^1
  Persoanele juridice de drept public sau de drept privat care cresc sau adăpostesc provizoriu câini sunt direct răspunzătoare, prin reprezentantul lor legal, de respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
-------------
  Art. 13^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 13^2
  Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţei de urgenţă.
-------------
  Art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 13^3
  (1) Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau de drept privat, adăposturile publice şi ale asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care dau spre revendicare şi adopţie câini au obligaţia să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
  (2) Unităţile medical-veterinare înregistrate, care efectuează acţiunea de microcipare a câinilor, au obligaţia de a comunică Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân, în termen de 5 zile de la data implantului, numărul de microcip.
  (3) Numărul microcipului este trecut de către medicii veterinari, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate al câinelui şi în paşaportul câinelui, după caz, ambele documente având serii şi numere unice, conform normelor stabilite de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (4) Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân este gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.
  (5) Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie şi se suportă de către aparţinător.
-------------
  Art. 13^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 13^4
  Acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân şi a celor ce urmează să fie daţi spre adopţie se efectuează numai după identificarea acestora.
-------------
  Art. 13^4 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 13^5
  În adăposturile serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, după examinarea acestora de către medicul veterinar, vor fi recuperate exemplarele clinic sănătoase, neagresive, cu boli uşor tratabile, fără diferenţe de sex, vârstă, talie, precum şi exemplarele cu regim special.
-------------
  Art. 13^5 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 13^6
  Proprietarii şi deţinătorii de câini au obligaţia de a menţine igiena în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative.
-------------
  Art. 13^6 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ART. 14
  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
  a) nerespectarea dispoziţiilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, 4, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 şi 10, precum şi a condiţiilor prevăzute în declaraţia-angajament, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;
  b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
  c) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute art. 13 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.
  (2) În cazul aplicării contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. c), se poate dispune, ca sancţiune contravenţională complementară, interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 3 ani.
-------------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. 100 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
  ART. 15
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi b) se fac de inspectorii poliţiei sanitare veterinare, iar cea a contravenţiei prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) se face de către angajaţii serviciilor de specialitate din cadrul primăriilor, de către organele poliţiei locale ori inspectorii poliţiei sanitare veterinare.
-------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. 100 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
  ART. 16
  Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
  ART. 17
  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
-------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.

            PRIM-MINISTRU
            ADRIAN NĂSTASE
              Contrasemnează:
              ---------------
           Ministrul agriculturii,
           alimentaţiei şi pădurilor,
              Ilie Sarbu
         Ministrul administraţiei publice,
               Octav Cozmanca

  ANEXA 1

           CONDIŢII MINIME
      pentru funcţionarea unui adapost pentru câini
  A. Cazarea animalelor
  1. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a controla bolile.
  2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:
  a) stare de sănătate;
  b) vârsta;
  c) sex;
  d) grad de agresivitate.
  Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.
  3. Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate.
-------------
  Pct. 3 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  4. Pereţii dintre custi trebuie să aibă cel puţin 185 cm înălţime şi trebuie să împiedice scurgerea apei şi a dejectiilor de la o cusca la alta.
  5. Materialele utilizate pentru pereţii custilor pot fi următoarele:
  a) cărămida tencuita şi vopsita;
  b) metal incastrat în beton;
  c) beton;
  d) plasa de sarma.
  6. Deasupra pereţilor despartitori se pune o plasa de sarma cu înălţimea de 60 cm.
  7. Custile exterioare pot fi confecţionate din plasa pe stâlpi metalici sau din lemn.
  8. Adapostul trebuie să aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie să împiedice contaminarea cu urina sau cu fecale a altor terenuri de alergari.
  9. Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.
-------------
  Pct. 9 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  10. În toate zonele cu custi trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise.
  11. Custile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea exista, trebuie să fie dotate cu gard şi porţi cu lacate pentru a împiedica îndepărtarea neautorizata a câinilor.
  B. Spaţiile pentru adăpostire şi pentru intervenţii medicale
  1. Custile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:
  a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp;
  b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp;
  c) pentru câinii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp;
  d) custile comune nu trebuie să adaposteasca mai mult de 4 câini pe o suprafaţa de 6,5 mp.
  2. Locurile imprejmuite trebuie să aibă următoarele dotări:
  a) sa existe apa potabilă în permanenta;
  b) vasele de apa să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cusca;
  c) vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încât câinii sa nu poată urina sau defeca în ele şi să poată fi curaţate şi dezinfectate uşor;
  d) dacă spaţiile nu sunt incalzite, se pun în mod obligatoriu scanduri pentru odihna şi culcusuri;
  e) pentru culcusurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi curaţate şi dezinfectate uşor.
  3. Trebuie să fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul sa lucreze comod.
  4. Spaţiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acţiunilor de adopţie.
  5. Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităţilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.
  6. Fiecare adapost va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în funcţie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste sali se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum şi eutanasierea.
  C. Controlul bolilor
  1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fişa individuală şi în registrul central.
  2. Examinarea se va face de către medicul veterinar al adapostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar.
  3. Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boala şi să le aducă la cunoştinţa personalului veterinar.
  D. Hranirea câinilor şi curăţenia adaposturilor
  1. Cateii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hraniti de 3 ori pe zi, iar câinii în vârsta de peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hraniti de doua ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hraniti o dată pe zi.
  2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual şi supravegheat.
-------------
  Pct. 2 de la lit. D din anexa 1 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.
  3. Toate custile, boxele şi spaţiile închise vor fi spalate şi dezinfectate zilnic.
  4. Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.
  5. În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.
  E. Vehiculele
  1. Fiecare adapost trebuie să aibă unul sau mai multe vehicule pentru transportul câinilor.
  2. Vehiculele trebuie să ofere câinilor siguranţa, securitate, protecţie împotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Fiecare caine trebuie să aibă o cusca separată. Trebuie sa existe o cusca separată pentru câinii morţi şi pentru câinii bolnavi.
-------------
  Pct. 2 de la lit. E din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.
  3. Vehiculele trebuie să fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon.
  4. Vehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasa, scara, custi metalice sau din fibra de sticlă, instrumente pentru prindere, trusa de prim-ajutor.
  5. Soferii vehiculelor trebuie să fie instruiti sa acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi.
-------------
  Pct. 5 de la lit. E din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.
  6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferinta.
-------------
  Pct. 6 de la lit. E din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.
  ANEXA 2
             NORME
       privind capturarea şi transportul câinilor
  A. Capturarea câinilor
  1. Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al consiliilor locale, care trebuie să fie format din persoane instruite în acest sens.
  2. Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care captureaza câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.
  3. Persoanele care captureaza câinii vor lucra în echipe de câte doi plus soferul mijlocului de transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat.
  4. Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa ţină cainele la distanta şi sa îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul de declanşare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cusca. De asemenea, câinii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor-capcana, în care se introduce mancare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea cainelui în cusca, aflate pe sol şi apoi încărcate în autovehicul.
-------------
  Pct. 4 de la lit. A din anexa 2 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.
  5. Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare.
-------------
  Pct. 5 de la lit. A din anexa 2 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  6. Se vor utiliza hidroclorura de ketamina şi xylazina. Injectarea pe cale intramusculara a celor două produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, şi fiind puţin periculoasa pentru trecatori.
  7. O alta asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu acepromazina - poate fi folosită cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  8. Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cateilor, aceştia putând fi răniţi grav.
  B. Transportul câinilor
  1. Câinii docili pot fi transportaţi până la adaposturi în vehicule închise de tip camioneta. Câinii se vor transporta în custi individuale.
-------------
  Pct. 1 de la lit. B din anexa 2 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.
  2. Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directa a animalului.
  3. Custile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia animalului. Cusca trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste custi trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza şi custi din material plastic.
  4. Vehiculele trebuie să fie bine ventilate şi sa protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.
  ANEXA 3
        EUTANASIEREA CÂINILOR
  1. Vor fi eutanasiaţi câinii prevăzuţi la art. 5 şi 7 din ordonanţa de urgenţă.
-------------
  Pct. 1 din anexa 3 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  2. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii.
-------------
  Pct. 2 din anexa 3 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  3. Eutanasierea câinilor se realizează conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari.
-------------
  Pct. 3 din anexa 3 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  4. Medicul veterinar este singura persoana care poate avea acces la barbiturice şi care poate decide în privinţa utilizării medicamentelor periculoase.
-------------
  Anexa 3 a fost modificată de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 29 aprilie 2002.
  ANEXA 4
            FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE
  CONSILIUL LOCAL .....................
  Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân
  Adresa:
  Telefon:
               DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
                nr. ....../.........
  Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat/domiciliată în .............................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., et. ..., ap. ...., sc. ..., judeţul/sectorul ........................., telefon .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................, eliberat/eliberată de .......... la data de ............., mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu numărul ................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii:
  1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
  2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
  3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;
  4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
  5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;
  6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.
  Declar totodată că deţin un număr de ......... câini/nu deţin niciun câine.
  Data ............
    Semnătura revendicatorului/adoptatorului,
    ........................................
         Semnătura reprezentantului
    Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,
    ...............................................
-------------
  Anexa 4 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.
  ANEXA 5
            FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE
  Antetul
  Adresa:
  Telefonul:

               DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
                nr. ....../.........
  Subscrisa, ......................................, cu sediul în ............................., str. ........................... nr. ......, sectorul/judeţul ................., telefon ..................., înregistrată la .................... sub nr. ..................., reprezentată de ..............................., în calitate de ....................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberată de ............... la data de .............., se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare ................ sau microcipat cu numărul ............., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:
  1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
  2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
  3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;
  4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
  5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;
  6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.
  Declar totodată că deţin un număr de ........ câini/nu deţin niciun câine.
  Data ...................
    Semnătura revendicatorului/adoptatorului,
    ....................................
       Semnătura reprezentantului
    Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,
     .........................................
-------------
  Anexa 5 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 258 din 26 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013.

  --------

Hotărârea nr. 1.059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155 din 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

EMITENT:  GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 decembrie 2013
Data Intrarii in vigoare: 23 Decembrie 2013
-------------------------------------------------------------------------


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. III din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân,
  Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
ART. 1

  Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
  
ART. 2

  Constituie contravenţii urmãtoarele fapte şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
  a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (5), art. 13, art. 39 alin. (7) şi (8), art. 43, art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) din Normele metodologice prevãzute la art. 1, cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei;
  b) nerespectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 9, 11, 17 şi art. 27 alin. (1) din Normele metodologice prevãzute la art. 1, cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei;
  c) nerespectarea dispoziţiilor art. 33 şi 34 din Normele metodologice prevãzute la art. 1, cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei.

ART. 3

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizeazã de cãtre persoanele împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi al Ministerului Afacerilor Interne.

ART. 4

  Contravenţiilor prevãzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

       PRIM-MINISTRU
     VICTOR-VIOREL PONTA
        Contrasemneazã:
         ─────────────────
      Ministrul agriculturii
      şi dezvoltãrii rurale,
         Daniel Constantin
         Preşedintele
   Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare
       şi pentru Siguranţa Alimentelor,
      Vladimir Alexandru Mãnãstireanu
         Viceprim-ministru,
       ministrul dezvoltãrii regionale
      şi administraţiei publice,
        Nicolae-Liviu Dragnea
     Ministrul afacerilor interne,
          Radu Stroe

  Bucureşti, 11 decembrie 2013.
  Nr. 1.059.
 ANEXĂ
              NORME METODOLOGICE
    de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 155/2001 privind
      aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân
CAP. I

  Dispoziţii generale
ART. 1

  (1) Prezentele norme metodologice reglementeazã mãsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţa de urgenţã.
  (2) Scopul prezentelor norme îl constituie reducerea numãrului de câini fãrã stãpân, ameliorarea sãnãtãţii şi bunãstãrii câinilor din adãposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasã comunã, prevenirea abandonului şi a pierderii câinilor, facilitarea recuperãrii câinilor pierduţi, promovãrii deţinerii responsabile a câinilor, reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sãnãtãţii oamenilor, prevenirea agresivitãţii asupra oamenilor şi animalelor, precum şi reducerea comerţului ilegal şi a traficului cu animale.

ART. 2

  În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
  a) adãpost public - adãpost pentru câinii fãrã stãpân ce aparţine unitãţilor administrativ-teritoriale şi deserveşte aceste unitãţi, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân;
  b) adãpost privat - adãpost pentru câinii fãrã stãpân, care aparţine unei persoane juridice, asociaţie sau fundaţie care desfãşoarã activitãţi în domeniul protecţiei animalelor;
  c) adopţie - procedura de preluare în proprietate a câinilor fãrã stãpân din adãposturi, de cãtre persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
  d) adopţie la distanţã - procedura prin care, în condiţiile prevederilor art. 7 alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţã, persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsabilitatea suportãrii cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fãrã stãpân în adãposturile publice peste perioada prevãzutã la art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã;
  e) capturare - operaţiunea de prindere a câinilor;
  f) câine agresiv - orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 60/2003;
  g) câine periculos - orice câine definit ca atare de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2002, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 60/2003;
  h) câine utilitar - orice câine folosit de unitãţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unitãţi militare, de unitãţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pazã, de persoanele cu dizabilitãţi, precum şi orice câine folosit în caz de dezastre sau de cãtre organizaţiile neguvernamentale în activitãţile educative, terapeutice, de cãutare şi salvare sau utilitare;
  i) câine de rasã comunã - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;
  j) examen medical - procedura efectuatã de un medic veterinar de liberã practicã organizat în condiţiile legii prin care se urmãreşte stabilirea statusului de sãnãtate al câinilor;
  k) gestionarea câinilor fãrã stãpân - ansamblul de operaţiuni şi proceduri care au ca scop controlul populaţiei de câini fãrã stãpân;
l) asociaţie sau fundaţie pentru protecţia animalelor - organizaţie neguvernamentalã, înfiinţatã în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 246/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care desfãşoarã activitãţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în al cãrei statut figureazã scopuri şi activitãţi referitoare la protecţia şi bunãstarea animalelor;
  m) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân - serviciu de utilitate publicã, înfiinţat la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor acestora, în condiţiile legii, de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul gestionãrii câinilor fãrã stãpân de pe raza unitãţii administrativ-teritoriale respective;
  n) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân - persoanã juridicã, de drept public sau privat, care are competenţa şi capacitatea de a presta servicii în domeniul protecţiei animalelor şi cãreia i s-a delegat, încredinţat sau concesionat, în condiţiile legii, realizarea activitãţii de gestionare a câinilor fãrã stãpân;
  o) mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat, care conţine informaţii necesare identificãrii deţinãtorului câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele;
  p) identificare - operaţiunea prin care se ataşeazã câinelui un mijloc de identificare, precum şi operaţiunea de citire a mijlocului de identificare şi de stabilire a datelor de identitate ale deţinãtorului câinelui sau a locului de provenienţã a acestuia;
  q) înregistrare - operaţiunea prin care datele inscripţionate pe mijlocul de identificare al animalului, precum şi alte date sunt introduse în registrele de evidenţã a câinilor;
  r) microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implanteazã sub pielea animalului, în dreptul omoplaţilor, şi care conţine un numãr unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;
  s) sterilizare - operaţiune prin care se realizeazã suprimarea funcţiei reproducãtoare a câinilor;
  t) vecini - proprietarii spaţiilor locative care au cel puţin un perete comun cu spaţiul locativ în care urmeazã sã fie adãpostiţi câinii adoptaţi din adãposturile publice;
  u) unitate de ecarisare şi unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animalã - orice unitate definitã ca atare la art. 2 alin. (1) lit. h) şi j) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementãri de neutralizare a deşeurilor de origine animalã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 73/2006, cu modificãrile ulterioare.
CAP. II

  Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân
ART. 3

  (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, înfiinţate potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã, desfãşoarã activitatea de gestionare a câinilor fãrã stãpân pe raza unitãţilor administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul cãrora au fost înfiinţate, şi, în funcţie de posibilitãţi, pot încheia protocoale de colaborare cu unitãţile administrativ-teritoriale cu care se învecineazã.
  (2) Serviciile prevãzute la alin. (1) sunt denumite în mod obligatoriu prin sintagma "Serviciul pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân", urmatã de denumirea unitãţii administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunii acesteia, la nivelul cãreia au fost înfiinţate.
  (3) Serviciile prevãzute la alin. (1) pot fi organizate în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea consiliilor locale.

ART. 4

  Personalul veterinar încadrat în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân are urmãtoarele competenţe:
  a) supravegherea animalelor capturate şi adãpostite;
  b) colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea şi transportul animalelor;
  c) înregistrarea câinilor fãrã stãpân în Registrul de evidenţã a câinilor fãrã stãpân, pe baza datelor din formularul individual de capturare, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 1.

CAP. III

  Adãposturile publice şi adãposturile pentru câini fãrã stãpân aparţinând asociaţiilor pentru protecţia animalelor

ART. 5
  (1) Adãposturile publice pentru câinii fãrã stãpân, amenajate potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã, aparţin unitãţilor administrativ-teritoriale care le amenajeazã, vor fi administrate de cãtre serviciile de utilitate publicã de gestionare a câinilor fãrã stãpân înfiinţate sau de cãtre operatorul concesionar al serviciului şi vor respecta prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.
  (2) Este interzisã cazarea câinilor fãrã stãpân în adãposturi publice care nu respectã condiţiile minime de funcţionare prevãzute la anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţã.
  (3) Operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fãrã stãpân sunt obligaţi sã asigure personal care sã deserveascã permanent adãposturile publice pentru câinii fãrã stãpân în vederea supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adãpãrii suplimentare a câinilor, a hrãnirii puilor de douã sau, respectiv, de 3 ori pe zi, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanţa de urgenţã.
  (4) Adãposturile publice pentru câinii fãrã stãpân vor fi plasate pe raza unitãţilor administrativ-teritoriale care le amenajeazã sau, prin excepţie:
  a) pe raza unei unitãţi administrativ-teritoriale aflate în vecinãtate,
  b) în cazul adãposturilor publice amenajate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la o distanţã de cel mult 35 km în afara municipiului Bucureşti.
  (5) În adãposturile publice pot fi adãpostiţi câinii fãrã stãpân capturaţi pe raza unitãţilor administrativ-teritoriale care le-au amenajat, precum şi câinii fãrã stãpân din unitãţile administrativ-teritoriale vecine în condiţiile alin. (4). Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaţia de a transporta şi a adãposti câinii capturaţi numai în adãposturile publice pe care le administreazã.
  (6) Adãpostirea câinilor fãrã stãpân din unitãţile administrativ-teritoriale vecine, în condiţiile alin. (4), se face în baza unor protocoale de colaborare, încheiate potrivit art. 3 alin. (1) şi comunicate Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (7) Animalele bolnave sau rãnite trebuie sã fie izolate în cuşti adecvate în care sã fie îngrijite corespunzãtor pe toatã perioada cazãrii. Toate adãposturile vor avea un numãr suficient de cuşti de izolare destinate câinilor bolnavi sau rãniţi. Nu se vor caza mai mulţi câini bolnavi în aceeaşi cuşcã.

ART. 6

  (1) Accesul publicului în adãposturile publice se face în baza unui program stabilit de serviciul de gestionare a câinilor fãrã stãpân, zilnic, de luni pânã vineri, în intervalul orar 10,00-18,00.
  (2) Sâmbãta şi duminica şi în timpul zilelor de sãrbãtori legale, accesul publicului, în vederea adopţiei, se face în intervalul orar stabilit în conformitate cu regulamentele consiliului local.
  (3) Revendicarea câinilor fãrã stãpân se poate face pe toatã perioada de acces a publicului în adãposturile publice, perioadã prevãzutã la alin. (1) şi (2).
  (4) Accesul vizitatorilor în adãposturile publice pentru câinii fãrã stãpân se face cu respectarea regulamentului de organizare interioarã.
  (5) Vizitatorii au dreptul sã fotografieze şi sã filmeze câinii din adãposturile publice.

ART. 7

  (1) Adãposturile private pentru câinii fãrã stãpân aparţinând organizaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor trebuie sã asigure animalelor fãrã stãpân condiţiile minime prevãzute în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţã.
  (2) Adãposturile prevãzute la alin. (1) trebuie sã aibã un program de vizitare de cel puţin 4 ore în fiecare zi.
CAP. IV

  Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân
ART. 8

  Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân se face de cãtre consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ART. 9

  Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaţia ca, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, sã contracteze servicii veterinare pentru activitãţile specifice prevãzute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.
CAP. V

  Capturarea, transportul şi adãpostirea câinilor fãrã stãpân
ART. 10

  Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, precum şi operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân sunt obligaţi sã captureze câinii în urmãtoarea ordine:
  a) câinii care circulã liber, fãrã însoţitor, din preajma şcolilor, grãdiniţelor, locurilor de joacã pentru copii, parcurilor, pieţelor publice;
  b) câinii care circulã liber, fãrã însoţitor,în alte locuri publice decât cele prevãzute la lit. a);
  c) câinii care circulã liber, fãrã însoţitor, în zonele periferice ale localitãţilor.

ART. 11

  (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaţia ca, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, sã facã o evaluare a numãrului de câini fãrã stãpân aflaţi pe raza unitãţii administrativ-teritoriale unde funcţioneazã şi sã întocmeascã un plan de acţiune pentru gestionarea acestora.
  (2) Planul de acţiune prevãzut la alin. (1) trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele elemente:
  a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafaţã şi numãr de locuitori;
  b) evaluarea numãrului de câini fãrã stãpân sterilizaţi şi nesterilizaţi de pe raza teritoriului;
  c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numãrul mijloacelor de transport şi capacitatea acestora, capacitatea de cazare totalã, capacitatea de cazare alocatã pentru câinii adoptaţi la distanţã;
  d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru îngrijire;
  e) prezentarea acţiunilor care vor fi întreprinse;
  f) planificarea acţiunilor, respectiv graficul anual al acţiunilor, defalcat pe luni;
  g) hãrţi detaliate ale teritoriului cu distribuţia populaţiei de câini fãrã stãpân;
  h) termene precise pentru aplicarea mãsurilor;
  i)termene pentru reevaluarea numãrului de câini fãrã stãpân de pe raza teritoriului care trebuie efectuatã semestrial.

ART. 12

  (1) Capturarea, manipularea, încãrcarea câinilor fãrã stãpân în autovehicule şi transportul acestora se vor face cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la ordonanţa de urgenţã, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 , a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. a), pct. 5 şi capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum şi ale art. 6 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008.
  (2) Mijloacele de transport destinate câinilor fãrã stãpân trebuie sã fie vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fãrã stãpân, cu numãrul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cuşti individuale fixate corespunzãtor pentru a preveni deplasarea lor în timpul cãlãtoriei şi ventilate corespunzãtor.
  (3) Persoanele care captureazã câini fãrã stãpân sunt obligate sã respecte normele specifice de protecţie a muncii şi sã fie instruite corespunzãtor.
  (4) Imobilizarea câinilor fãrã stãpân, prin administrarea de la distanţã a unor substanţe stupefiante şi psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuatã sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberã practicã, organizat în condiţiile legii.
  (5) Este interzisã mutarea câinilor fãrã stãpân din zona în care se aflã în altã zonã.
  (6) Utilizarea substanţelor stupefiante şi psihotrope la imobilizarea câinilor fãrã stãpân va fi efectuatã numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie.

ART. 13

  (1) La capturarea, manipularea, încãrcarea câinilor fãrã stãpân în autovehicule şi transportul acestora se interzic urmãtoarele:
  a) lovirea, rãnirea, mutilarea în orice mod a câinilor;
  b) manipularea acestora într-un mod care le provoacã dureri sau suferinţe inutile;
  c) împuşcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflaţi în cuşti sau imobilizaţi în lanţ;
  d) capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecţi de a fi turbaţi sau nu sunt situaţi în spaţii inaccesibile, prin administrare de la distanţã a medicamentelor stupefiante şi psihotrope;
  e) transportarea câinilor fãrã cuşti individuale de transport;
  f) transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzãtor.
  (2) La adãpostirea câinilor fãrã stãpân se interzic urmãtoarele:
  a) nerespectarea obligativitãţii de a hrãni de 3 ori pe zi cãţeii cu vârsta cuprinsã între 6 şi 12 sãptãmâni;
  b) nerespectarea obligativitãţii de a hrãni de douã ori pe zi cãţeii cu vârsta cuprinsã între 12 sãptãmâni şi 12 luni;
  c) privarea câinilor bolnavi sau rãniţi de tratament medical;
  d) cazarea cãţelelor cu pui în boxe cu alţi câini maturi;
  e) cazarea câinilor fãrã separarea acestora, potrivit criteriilor de talie şi agresivitate prevãzute în anexa nr. 1 din ordonanţa de urgenţã;
  f) adãpostirea câinilor în ţarcuri şi cuşti în care podelele sunt acoperite de apã;
  g) aruncarea cu substanţe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curãţare a boxelor.

ART. 14

  În cadrul activitãţii de capturare a câinilor fãrã stãpân, imediat dupã capturarea acestora, personalul specializat completeazã formularul individual de capturare conform modelului din anexa nr. 1 cuprinzând informaţiile minime privind câinii fãrã stãpân capturaţi.

ART. 15

  (1) La intrarea în adãpostul public, personalul veterinar preia fişele individuale de la echipajele care au realizat capturarea şi transportul câinilor fãrã stãpân, verificã dacã aceştia sunt identificaţi printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii şi înregistreazã informaţiile minime privind câinii fãrã stãpân intraţi în adãpost, prevãzute în anexa nr. 2, în Registrul de evidenţã a câinilor fãrã stãpân.
  (2) În cuştile comune vor fi cazaţi câinii fãrã stãpân capturaţi din acelaşi areal şi introduşi în adãpostul public în aceeaşi zi.
  (3) Toate cuştile din adãpost se vor individualiza şi marca cu un numãr unic pe adãpost. Numãrul unic va fi inscripţionat lizibil pe o placã din material rezistent fixatã la vedere pe peretele cuştii.
  (4) La intrarea în adãpost, fiecare câine va primi un numãr unic de identificare, reprezentat de numãrul de ordine din registrul de intrare în adãpost, dacã acesta se ţine pe suport hârtie, respectiv numãrul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest numãr unic de identificare se alocã şi în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat. Numãrul unic de identificare alocat va fi menţionat în formularele prevãzute la anexele nr. 1-3.
  (5) Pe fiecare cuşcã se ataşeazã un tabel elaborat conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
  (6) Dupã înregistrare, câinii fãrã stãpân sunt examinaţi medical.
  (7) Dupã examinarea câinilor de cãtre medicul veterinar se va proceda potrivit prevederilor art. 135 din ordonanţa de urgenţã, la recuperarea câinilor clinic sãnãtoşi, câinilor cu boli uşor tratabile, neagresivi, fãrã diferenţe de sex, vârstã, talie, precum şi a câinilor cu regim special, care vor fi izolaţi de restul animalelor şi adãpostiţi separat pentru a se evita îmbolnãvirea sau agresarea lor prin contactul cu alţi câini.
  (8) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân sunt obligaţi sã asigure tuturor animalelor cazate în adãposturile publice hranã şi apã în cantitate suficientã, posibilitate de mişcare suficientã, tratament medical, îngrijire şi atenţie, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 205/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanţa de urgenţã.
  CAP. VI

  Informarea populaţiei în vederea revendicãrii şi adopţiei câinilor fãrã stãpân. Notificarea deţinãtorilor
  ART. 16

  Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaţia de a promova adopţia şi revendicarea acestora şi de a informa constant populaţia cu privire la programul de funcţionare a adãposturilor publice pentru câinii fãrã stãpân, asigurând transparenţa.
  
ART. 17

  În vederea îndeplinirii obligaţiei prevãzute la art. 16, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
  a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adãposturile publice pentru câinii fãrã stãpân şi în spaţiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adãposturilor publice respective. Panourile de afişaj trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele informaţii:
  1. data şi locul capturãrii fiecãrui lot de câini, precum şi numãrul cuştilor în care câinii respectivi sunt cazaţi;
  2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, adresa adãposturilor publice, adresele de e-mail, precum şi numerele de telefon;
  3. programul de vizitare a adãposturilor publice şi programul de revendicare a câinilor fãrã stãpân;
  b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informaţiile prevãzute la lit. a);
  c) organizarea periodicã de târguri de adopţie a câinilor fãrã stãpân.

ART. 18

  Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân pot încheia parteneriate cu organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor.

ART. 19

  (1) În cazul în care câinele fãrã stãpân intrat în adãpostul public este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au urmãtoarele obligaţii:
  a) sã stabileascã identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din Registrul de evidenţã a câinilor cu stãpân;
  b) sã notifice proprietarul câinelui, în termen de maximum 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidenţã a câinilor cu stãpân.
  (2) Proprietarii care constatã dispariţia câinelui sau care sunt anunţaţi de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân cã animalul se aflã în custodia lor au obligaţia sã se prezinte la adãposturile publice, sã revendice şi sã preia câinii pe care îi deţin, în termen de maximum 7 zile de la data anunţului.

ART. 20

  (1) În vederea recuperãrii câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionãrii acestora în adãpost, în cuantumul stabilit prin hotãrârea consiliului local, respectiv prin Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
  (2) Achitarea sumelor se va face în termenul stabilit prin hotãrâre a consiliului local, respectiv prin hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
CAP. VII

  Revendicarea şi adopţia
ART. 21

  (1) Câinii din adãposturile publice sunt revendicaţi, pe baza declaraţiei-angajament, al cãrei model este prevãzut în anexele nr. 4 şi 5 la ordonanţa de urgenţã.
  (2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaţia sã înapoieze câinii revendicaţi imediat dupã înregistrarea şi verificarea veridicitãţii cererii de revendicare, potrivit programului de lucru.
  (3) Câinii fãrã stãpân pot fi revendicaţi pe toatã perioada de staţionare în adãposturile publice.
  (4) În perioada celor 14 zile lucrãtoare de staţionare a câinelui fãrã stãpân în adãpostul public, proprietarul care revendicã are prioritate în faţa persoanei care intenţioneazã sã adopte acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioarã cererii de revendicare.
  (5) Dupã expirarea primelor 7 zile lucrãtoare de staţionare a câinelui în adãpost, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul sã recupereze câinele de la adoptator dacã dovedeşte cã a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrãtoare.

ART. 22

  (1) Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament al cãrei model este prevãzut în anexele nr. 4 şi 5 la ordonanţa de urgenţã.
  (2) Cererile de adopţie se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adãpostul public, iar preluarea câinelui de cãtre adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrãtoare din momentul cazãrii câinelui în adãpost, dacã acesta nu a fost revendicat.

ART. 23

  (1) În cazul în care câinele adoptat va fi ţinut într-un spaţiu deschis aflat pe proprietatea privatã, adoptatorul trebuie sã facã dovada proprietãţii sau posesiei unei suprafeţe de teren care sã permitã amplasarea unor padocuri sau a unor cuşti, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008.
  (2) În cazul în care câinele adoptat va fi adãpostit în locuinţa adoptatorului, acesta trebuie sã facã dovada existenţei unei suprafeţe locative de minimum 2,5 metri pãtraţi pentru fiecare câine adoptat.

ART. 24

  (1) Persoana care adoptã mai mult de 2 câini din adãposturile publice şi îi adãposteşte într-un blocul de locuinţe în care existã asociaţie de proprietari, aceasta trebuie sã prezinte la momentul depunerii cererii de adopţie acordul asociaţiei de proprietari.
  (2) În cazul în care persoana care adoptã mai mult de 2 câini din adãposturile publice şi îi adãposteşte într-un imobil, altul decât bloc de locuinţe prevãzut la alin. (1), în care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie sã prezinte în momentul depunerii cererii de adopţie şi acordul vecinilor.
  (3) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care deţin adãposturi, precum şi persoanele fizice şi juridice cu sediul sau domiciliul în strãinãtate, care intenţioneazã sã adãposteascã animalele adoptate în afara ţãrii, sunt exceptate de la obligaţia prezentãrii acordului vecinilor.
CAP. VIII

  Adopţia la distanţã a câinilor fãrã stãpân. Prelungirea perioadei de staţionare în adãpost a câinilor nerevendicaţi, neadoptaţi direct şi neadoptaţi la distanţã
ART. 25

  (1) Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fãrã stãpân în adãpostul public, aceştia pot fi adoptaţi la distanţã de cãtre persoane fizice şi juridice din ţarã şi din strãinãtate.
  (2) Adopţia la distanţã se realizeazã prin completarea unei declaraţii-angajament al cãrei model este prevãzut la anexa nr. 4.
  (3) Formularul prevãzut la alin. (2) poate fi completat şi semnat şi în format electronic, fãrã a fi necesarã prezenţa adoptatorilor.
  (4) Câinii adoptaţi la distanţã trebuie identificaţi, înregistraţi în Registrul de evidenţã a câinilor cu stãpân, deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi relocaţi în alte cuşti special destinate.
  (5) Dupã completarea formularului de adopţie la distanţã şi identificarea câinilor adoptaţi prin aceastã procedurã, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaţia sã prelungeascã termenul de adãpostire a câinilor adoptaţi pe durata respectãrii de cãtre adoptator a obligaţiilor materiale asumate prin declaraţia de adopţie la distanţã.
  (6) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân sunt obligaţi sã îl anunţe, în termen de douã zile lucrãtoare, pe adoptatorul la distanţã în legãturã cu orice situaţie care intervine în starea de sãnãtate a câinelui adoptat.

ART. 26

  (1) Persoanele care adoptã la distanţã câini fãrã stãpân suportã toate cheltuielile necesare pentru menţinerea câinilor în adãpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadã de cel puţin 30 de zile.
  (2) Cheltuielile de întreţinere în adãposturile publice a câinilor fãrã stãpân adoptaţi la distanţã sunt stabilite prin hotãrâre a consiliului local, respectiv prin hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
  (3) La stabilirea sumei prevãzute la alin. (2) se vor lua în calcul prin deviz estimativ urmãtoarele elemente de cost: hrana uscatã, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilitãţi, materiale.
  (4) Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor va publică şi va actualiza pe site-ul oficial al instituţiei, în termen de 30 de zile, spre informare, lista costurilor estimative pentru hrana uscatã, medicamente de uz veterinar şi unele materiale, conform preţurilor de pe piaţã.
  (5) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoştinţã adoptatorilor la distanţã de cãtre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, înainte ca acestea sã fie efectuate; decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale aparţine adoptatorului, care trebuie sã şi-o exprime în termen de 24 de ore de la luarea la cunoştinţã a acestora, urmând ca acestea sã fie achitate în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.
  (6) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaţia sã utilizeze donaţiile efectuate de persoanele care adoptã la distanţã, numai pentru întreţinerea şi, dupã caz, tratarea câinilor adoptaţi prin aceastã procedurã.
  (7) Adopţia la distanţã înceteazã dacã adoptatorul nu respectã, pentru o perioadã de 14 zile lucrãtoare consecutive, obligaţiile asumate prin declaraţia de adopţie la distanţã sau dacã acesta nu comunicã decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevãzut la alin. (5).
  (8) Numãrul câinilor adoptaţi la distanţã de o persoanã nu este limitat.

ART. 27

  (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaţia sã dea curs cererilor de adopţie la distanţã în limita capacitãţii de adãpostire.
  (2) Pânã la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul unitãţii administrativ-teritoriale, numãrul celor adoptaţi la distanţã nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adãposturi.
  (3) Pe perioada staţionãrii în adãposturile publice, câinii fãrã stãpân adoptaţi la distanţã pot fi preluaţi oricând de cãtre adoptatori sau pot fi adoptaţi în condiţiile prevãzute la art. 22, cu acordul adoptatorului la distanţã.

ART. 28

  (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân pot prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrãtoare pentru câinii care nu au fost revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţã, dacã existã spaţii suficiente de cazare şi resurse financiare pentru întreţinerea lor.
  (2) Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a împuternicitului primarului, pentru fiecare câine în parte.
CAP. IX

  Participarea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor la acţiunile de capturare, adãpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fãrã stãpân
ART. 29

  (1) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate asistã la acţiunile de capturare, adãpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fãrã stãpân, efectuate de cãtre serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv de cãtre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, în baza unei solicitãri scrise.
  (2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, precum şi administratorii adãposturilor private aflate în parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti înregistreazã solicitãrile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pentru participarea la acţiunile prevãzute la alin. (1).
  (3) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participã la examinarea medicalã trebuie sã aibã studii de specialitate în acest domeniu.
  (4) Informaţiile cu privire la acţiunile de capturare, adãpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fãrã stãpân se comunicã asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acţiunile prevãzute la alin. (1), prin mijloace electronice, şi trebuie publicate pe site-urile web ale serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân.
  (5) Activitãţile prevãzute la alin. (1) se desfãşoarã în absenţa reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor în urmãtoarele situaţii:
  a) nu existã o solicitare formulatã potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) de cãtre asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor;
  b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate nu s-au prezentat la locul şi în intervalul orar în care erau programate acţiunile respective.
  (6) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participã la activitãţile prevãzute la alin. (1) au obligaţia de a nu perturba buna desfãşurare a activitãţilor respective.
  (7) În cazul în care existã solicitãri în ceea ce priveşte montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live, în spaţiile de cazare a câinilor din adãposturile publice din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigurã pe cheltuialã proprie din punct de vedere material achiziţionarea, montarea şi funcţionarea acestora, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân pot permite acest lucru.
CAP. X

  Examinarea medicalã a câinilor
ART. 30

  (1) Câinii fãrã stãpân cu semne clinice de boalã sunt înregistraţi şi examinaţi medical cu prioritate la sosirea în adãpost. Evaluarea stãrii de sãnãtate a câinilor fãrã stãpân cazaţi în adãposturi se face periodic, de câte ori este necesar.
  (2) Medicul veterinar de liberã practicã, organizat în condiţiile legii, evalueazã starea generalã de sãnãtate a câinilor cazaţi în adãposturi.
  (3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum şi rezultatele respectivelor examene sunt arhivate împreunã cu fişa de observaţie a câinelui fãrã stãpân şi pãstrate pentru o perioadã de minimum 3 ani.
  (4) Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiaţi în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, dacã nu sunt adoptaţi în aceastã perioadã.

ART. 31

  Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate pot participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitãri adresate serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, precum şi administratorilor adãposturilor private aflate în parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
CAP. XI

  Eutanasierea câinilor fãrã stãpân şi neutralizarea cadavrelor
ART. 32

  Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiaţi în condiţiile prevãzute de anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţã.

ART. 33

  În cazul în care animalul diagnosticat cu o boalã incurabilã este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

ART. 34

  Este interzisã eutanasierea câinilor fãrã stãpân care nu suferã de boli incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrãtoare de la cazarea câinelui în adãpost.

ART. 35

  (1) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţã sau menţinuţi în adãposturi, dupã expirarea termenului de 14 zile lucrãtoare de la cazarea acestora, va fi emisã prin completarea de cãtre împuternicitul primarului a unui formular special al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 5.
  (2) Împuternicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru câinii fãrã stãpân din adãposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân.

ART. 36

  (1) Eutanasierea câinilor este efectuatã numai de cãtre medicii veterinari de liberã practicã, organizaţi în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor lit. B pct. 6 din anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţã, care au contractat servicii veterinare pentru activitãţile specifice prevãzute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.
  (2) Colegiul Medicilor Veterinari întocmeşte liste ale medicilor veterinari de liberã practicã, organizaţi în condiţiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere. Listele în cauzã vor fi întocmite pentru fiecare judeţ în parte şi pentru municipiul Bucureşti şi postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari.
  (3) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor pot fi reprezentate la operaţiunile de eutanasiere de cãtre medici veterinari prevãzuţi la alin. (2).

ART. 37

  Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de cãtre Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate cu recomandãrile Organizaţiei Mondiale pentru Sãnãtate Animalã, cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnatã la Strasbourg la 23 iunie 2003.
  ART. 38

  (1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi, morţi în adãpost din alte cauze sau colectate de pe strãzi vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictã a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animalã şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animalã) şi ale Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activitãţii de neutralizare a deşeurilor de origine animalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
  (2) Fiecare adãpost de câini trebuie sã aibã încheiat un contract cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizatã sanitar-veterinar sau sã deţinã instalaţii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 .
CAP. XII

  Sterilizarea şi vaccinarea câinilor. Menţinerea igienei de cãtre deţinãtori
ART. 39

  (1) Persoanele fizice sau juridice, asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care deţin câini de rasã comunã sau metişi ai acestora pe teritoriul ţãrii au obligaţia sã îi sterilizeze pânã cel târziu la data de 1 ianuarie 2015.
  (2) Deţinãtorii câinilor de rasã comunã sau metişilor fãtaţi dupã data de 1 ianuarie 2015 au obligaţia sã sterilizeze puii astfel:
  a) femelele la vârsta de 4-6 luni;
  b) masculii la vârsta de 6-8 luni.
  (3) Câinii fãrã stãpân care nu aparţin rasei comune nu vor fi sterilizaţi în situaţia în care sunt revendicaţi sau adoptaţi.
  (4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaţia sã sterilizeze câinii de rasã comunã sau metişii acestora revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în adãpost, precum şi femelele gestante.
  (5) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menţinute în adãpost se realizeazã cu prioritate.
  (6) Sterilizarea câinilor fãrã stãpân de rasã comunã sau a metişilor acestora revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în adãposturi publice se realizeazã în mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi şi ovariohisterectomie pentru femele.
  (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), sterilizarea se poate realiza şi chimic cu produse omologate în Uniunea Europeanã.
  (8) Deţinãtorii de femele nesterilizate au obligaţia de a declara gestaţiile, fãtãrile, precum şi numãrul de pui fãtaţi oricãrui medic veterinar de liberã practicã, organizat în condiţiile legii, sau medicului veterinar de liberã practicã împuternicit în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
  (9) Declararea gestaţiilor se face imediat ce acestea au fost sesizate de deţinãtor, iar declararea fãtãrilor şi a numãrului de pui fãtaţi se face în maximum 10 zile de la fãtare.
  (10) Medicii veterinari de liberã practicã, organizaţi în condiţiile legii, sau, dupã caz, medicii veterinari de liberã practicã împuterniciţi în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care primesc declaraţiile prevãzute la alin. (8) înregistreazã datele şi le introduc în Registrul de evidenţã a câinilor cu stãpân.
  
ART. 40

  Efectuarea operaţiunii de sterilizare este consemnatã în carnetele de sãnãtate ale câinilor şi în Registrul de evidenţã a câinilor cu stãpân de cãtre medicii veterinari de liberã practicã, organizaţi în condiţiile legii.
  
ART. 41

  (1) Consiliile locale pot subvenţiona total sau parţial sterilizarea câinilor cu stãpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza unitãţii administrativ-teritoriale, prin concesionarea, în condiţiile prevãzute la art. 8, a operaţiunilor de sterilizare cãtre unul sau mai mulţi medici veterinari de liberã practicã, organizaţi în condiţiile legii.
  (2) Deţinãtorii de câini de rasã comunã sau metişi ai acestora care doresc sã beneficieze de subvenţionarea sterilizãrii câinilor pe care îi deţin depun o solicitare în acest sens la consiliile locale.
  (3) Consiliile locale transmit persoanelor care au fãcut solicitarea potrivit alin. (2) adresa cabinetelor medicale veterinare de liberã practicã cãtre care s-a fãcut concesionarea sterilizãrilor împreunã cu un bon de ordine cu numele şi adresa deţinãtorului câinelui, care va fi parafat şi semnat de medicul veterinar dupã efectuarea operaţiei de sterilizare.
  
ART. 42

  (1) Se interzice sterilizarea câinilor de rasã comunã sau a metişilor acestora a cãror stare de sãnãtate nu permite efectuarea respectivei operaţii medicale, precum şi a câinilor utilitari.
  (2) Motivele medicale ale exceptãrii câinilor de la sterilizare trebuie menţionate de medicul veterinar de liberã practicã, organizat în condiţiile legii, în carnetul de sãnãtate al câinelui şi în Registrul de evidenţã a câinilor cu stãpân.
  (3) Sterilizarea câinilor de rasã comunã sau a metişilor acestora se poate efectua şi cu ajutorul clinicilor veterinare mobile.
  
ART. 43

  (1) Deţinãtorii de câini sunt obligaţi ca, la ieşirea cu aceştia în spaţiile publice, sã aibã asupra lor carnetul de sãnãtate al acestora.
  (2) În carnetele de sãnãtate ale câinilor este obligatorie consemnarea numãrului microcipului, a sterilizãrii, în cazul câinilor de rasã comunã şi al metişilor acestora, iar în cazul celor exceptaţi de la sterilizare, motivele medicale ale exceptãrii câinilor de la sterilizare.
  
ART. 44

  În vederea menţinerii igienei în spaţiile publice, deţinãtorii de câini au urmãtoarele obligaţii:
  a) sã ridice dejecţiile produse de animalele pe care le deţin din spaţiile publice, din spaţiile adiacente acestora, din holurile şi din cãile de acces ale spaţiilor locative;
  b) sã nu arunce dejecţii animaliere în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi în cãile de acces ale spaţiilor locative.

CAP. XIII

  Controlul activitãţii de gestionare a câinilor fãrã stãpân
ART. 45

  (1) În scopul verificãrii modului de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţã de cãtre serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv de cãtre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, reprezentanţii Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au acces în adãposturi, sãli de tratamente, spaţii de depozitare a cadavrelor, spaţii de depozitare a hranei, alte anexe, precum şi dreptul de a solicita şi primi orice documente şi de a verifica orice dotãri ale serviciilor publice şi ale adãposturilor, autovehicule, arme utilitare, stocuri de hranã, de medicamente şi de substanţe dezinfectante.
  (2) Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor elabora planuri de control pentru a verifica derularea planurilor de gestiune a populaţiei de câini fãrã stãpân elaborate şi aplicate de cãtre serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv de cãtre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân.
  (3) Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor va pune la dispoziţia consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti algoritmul de evaluare a fezabilitãţii planului de acţiune prevãzut la art. 11.
CAP. XIV

  Evidenţele obligatorii în adãposturile publice pentru câinii fãrã stãpân şi în adãposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor
ART. 46

  (1) La sediul adãposturilor publice şi private pentru câinii fãrã stãpân trebuie sã existe o evidenţã a tuturor tratamentelor medicale efectuate şi a numãrului de animale moarte.
  (2) În registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberã practicã, organizat în condiţiile legii, trebuie consemnate în mod obligatoriu urmãtoarele datele: numãrul unic de identificare, data şi locul capturãrii, data şi ora cazãrii în adãpost, caracteristicile individuale ale animalului, numãrul de câini fãrã stãpân prinşi, revendicaţi, adoptaţi, menţinuţi în adãpost, adoptaţi la distanţã, eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizatã pentru eutanasiere, numele persoanei care realizeazã eutanasierea, numãrul de identificare, numãrul fişei de adopţie, data deparazitãrii, data vaccinãrii antirabice, data sterilizãrii, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.
  (3) Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevãzute la alin. (2) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de cãtre Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (4) În plus faţã de cele prevãzute la alin. (1) şi (2), la sediile adãposturilor publice şi private pentru câinii fãrã stãpân trebuie sã existe şi urmãtoarele evidenţe: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substanţe utilizate pentru eutanasiere şi acte de dezinfecţie.
  (5) Adãposturile publice şi private pentru câinii fãrã stãpân trebuie sã respecte prevederile Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activitãţii de neutralizare a deşeurilor de origine animalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
  (6) Registrele prevãzute la alin. (2) şi (4) trebuie sã fie pãstrate pe o perioadã de cel puţin 3 ani şi trebuie sã fie puse la dispoziţia autoritãţilor competente atunci când se efectueazã inspecţiile oficiale sau la cererea acestora.
CAP. XV

  Dispoziţii tranzitorii
ART. 47

  (1) Câinii fãrã stãpân care, pânã la data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, au fost identificaţi, sterilizaţi şi pentru a cãror ocrotire asociaţiile de proprietari îşi asumã în scris rãspunderea, conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementãrilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, care sunt ţinuţi într-un spaţiu deţinut cu orice titlu, îngrãdit şi autorizat de cãtre consiliul local, şi care se identificã conform normelor metodologice referitoare la identificarea şi înregistrarea câinilor, pânã cel târziu la data de 1 ianuarie 2015, nu vor fi ridicaţi de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân.
  (2) Adãposturile publice amenajate în afara unitãţilor administrativ-teritoriale pe care le deservesc pot continua sã funcţioneze dupã data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice numai dacã sunt înregistrate conform legislaţiei în vigoare şi dacã respectã prevederile minime reglementate în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţã.

ART. 48

  Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice, acestea sunt aplicabile şi în ceea ce priveşte câinii care se aflã deja în adãposturile publice.

ART. 49

  (1) În cazul câinilor capturaţi şi care sunt identificaţi prin alte mijloace de identificare decât microcip, prin care se poate stabili identitatea proprietarului, reprezentanţii operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaţia sã notifice proprietarul în termen de 24 de ore.
  (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice şi pânã la data de 1 ianuarie 2015.
CAP. XVI

  Dispoziţii finale
ART. 50

  (1) Serviciile pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân au obligaţia de a raporta trimestrial direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti numãrul de câini capturaţi, revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţã, menţinuţi în adãposturi şi eutanasiaţi.
  (2) Adãposturile private au obligaţia de a raporta trimestrial direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor numãrul de câini intraţi în adãpost, adoptaţi şi eutanasiaţi, precum şi numãrul de câini existenţi în adãpost la data raportãrii.
  
ART. 51

  Serviciile pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, odatã cu fiecare reevaluare a numãrului de câini fãrã stãpân de pe raza teritoriului, raporteazã situaţia la zi direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe raza cãrora funcţioneazã.
  
ART. 52

  (1) Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, monitorizeazã aplicarea prezentelor norme metodologice.
  (2) Pentru efectuarea controalelor privind modul de aplicare a prevederilor prezentelor norme metodologice se pot realiza echipe mixte de control formate din persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne.
  (3) Pentru îndeplinirea prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne au acces în clãdiri, adãposturi şi alte locuri unde sunt ţinute animale, precum şi dreptul de a solicita orice informaţie şi documentele necesare controlului.
  
ART. 53

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1

  la normele metodologice
           FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE
  1. Informaţii despre câine
  a) Numãrul de identificare (dacã existã)
  b) Rasa
  c) Sex: M F
  d) Culoare
  e) Semne particulare
  f) Talie: [] micã (sub 10 kg)
        [] mijlocie (11-20 kg)
        [] mare: (peste 20 kg)
  g) Stare generalã: [] foarte proastã
             [] proastã
             [] moderatã
             [] bunã
             [] foarte bunã
  2. Informaţii privind capturarea:
  a)Ziua ......... luna ....... anul ......................
  b)Locul capturãrii: Zona/cartierul ............ Strada ................
  c)Ora capturãrii:
  3. Informaţii privind echipa de capturare:
  Indicativ mijloc de transport .........................................
  Numele ............................... Prenumele ......................
  Semnãtura .............................

  ANEXA 2

  la normele metodologice
               INFORMAŢII MINIME
        privind câinele fãrã stãpân intrat în adãpost
  1. Informaţii despre câine (conform Formularului individual de capturare)
  2. Informaţii privind capturarea şi echipa de capturare (conform Formularului individual de capturare)
  3. Informaţii privind cazarea:
  a) numãrul unic de identificare atribuit la intrarea în adãpost;
  b) data şi ora cazãrii în adãpost;
  c) caracteristicile individuale ale animalului;
  d) numãrul unic al cuştii;
  e) starea de sãnãtate a animalului:
    1. clinic sãnãtos []
    2. semne clinice []
  4. Informaţii privind eutanasierea:
  a) motivul eutanasierii;
  b) substanţa utilizatã pentru eutanasiere;
  c) numele persoanei care realizeazã eutanasia.
  5. Informaţii referitoare la adopţie:
  a) nr. de identificare;
  b) numãrul fişei de adopţie.
  6. Informaţii medicale:
  a) data deparazitãrii;
  b) data vaccinãrii antirabice;
  c) data sterilizãrii;
  d) persoanele care au instrumentat manoperele.

  ANEXA 3

  la normele metodologice
                    MODELUL
     tabelului prevãzut la art. 15 alin. (5) din Normele metodologice de
     aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 155/2001 privind
       aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân
 
┌────┬──────────┬─────┬──────┬──────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │  Data    │     │      │              │Numãr unic de│Microcip/│          │
│crt.│capturãrii│ Sex │Adresa│Caracteristici│identificare │ Crotaliu│Observaţii│
├────┼──────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
├────┼──────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
├────┼──────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
├────┼──────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
├────┼──────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
├────┼──────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
├────┼──────────┼─────┼──────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
└────┴──────────┴─────┴──────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘

  ANEXA 4

  la normele metodologice
          DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ
                Nr. ....../.........
  [] Persoanã juridicã
  Subscrisa, ......., cu sediul în ......., str. ........ nr. ......, sectorul/judeţul ......., telefon ........, adresã de poştã electronicã ......., înregistratã la ...... sub nr. ......, reprezentatã de ......., în calitate de ........, legitimat/legitimatã cu BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberatã de ........... la data de ............,
  [] Persoanã fizicã
  Subsemnatul, ........, cu domiciliul în ......., str. ......... nr. ......, sectorul/judeţul ......, telefon ......., adresã de poştã electronicã ........, legitimat/legitimatã cu BI/CI seria ..... nr. ......., eliberat/eliberatã de ....... la data de .........,
  se angajeazã sã adopte la distanţã câinele cu numãrul de identificare ......... sau microcipat cu numãrul ........, trecut în carnetul de sãnãtate, adãpostit de serviciul spec ializat pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân, în urmãtoarele condiţii:
  1. va suporta cheltuielile de întreţinere în adãpostul public stabilite prin hotãrâre a consiliului local;
  2. câinele adoptat la distanţã poate fi preluat oricând de cãtre adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanţã.
  În cazul nerespectãrii de cãtre adoptator, pe o perioadã de 14 zile lucrãtoare consecutive, a condiţiilor asumate la pct. 1, adopţia la distanţã va înceta de drept.
  Data ...................
  Semnãtura adoptatorului la distanţã
  ....................................
  Semnãtura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân
  ..............................................

  ANEXA 5

  la normele metodologice
  CONSILIUL LOCAL ................................
  Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân
             DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA
               Nr. ......./...........
  Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrãtoare de la data capturãrii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţã, sau menţinut în adãpost, prin prezenta se decide eutanasierea în termen de ....... .a câinelui cu numãr unic de identificare ............... sau microcipat cu numãrul .........., capturat de cãtre Structura publicã pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân în data de .................. .
  Data
  ..................
         Împuternicitul primarului,
         ..........................
        (numele şi prenumele)
         ..........................
          (semnãtura)

            __________

Niciun comentariu: